Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E DUKACJA W M AŁOPOLSCE Małopolski Wicekurator Oświaty Grzegorz Baran 6 stycznia 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E DUKACJA W M AŁOPOLSCE Małopolski Wicekurator Oświaty Grzegorz Baran 6 stycznia 2014."— Zapis prezentacji:

1 E DUKACJA W M AŁOPOLSCE Małopolski Wicekurator Oświaty Grzegorz Baran 6 stycznia 2014

2 L ICZBA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI 2007/082008/092009/102010/112011/12 2012/13 prognoza 2013/14 Przedszkola publiczne 71 136 73 223 78 261 61 143 63 367 65 610 64 087 Przedszkola niepubliczne 8 160 9 760 11 390 13 625 16 457 20 224 11 481 System Informacji Oświatowej wg stanu w dniu 31 marca 2013 r. 87 2178 W roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowało 87 punktów przedszkolnych, do których uczęszczało 2178 dzieci.

3

4 U CZNIOWIE Szkoła 2007/20082008/20092009/20102010/20112011/2012 2012/2013 Prognoza 2013/2014 Szkoły Podstawowe 216 908209 469204 550 202 244 201 831 200 614 195 629 Gimnazja 129 945120 900116 813 113 993 110 333 107 114 104 586 Licea Ogólnokształc ące 64 68062 52661 195 65 366 62 28561 800 57 900 Licea Profilowane 6 7204 4113 013 2 466 1 843 1 350 372 Technika 52 58352 80652 500 52 364 52 22351 900 49 300 Zasadnicze Szkoły Zawodowe 22 68721 90421 907 22 414 21 58821 300 20 400

5 N AUCZYCIELE WEDŁUG STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO System Informacji Oświatowej wg stanu w dniu 31 marca 2013 r.

6 N AUCZYCIELE ODZNACZENIA I NAGRODY PRZYZNANE W 2012 ROKU NAGRODY Ministra Edukacji Narodowej 32 Małopolskiego Kuratora Oświaty 88ODZNACZENIA Medal KEN265 Medal Złoty za Długoletnią Służbę261 Medal Srebrny za Długoletnią Służbę302 Medal Brązowy za Długoletnią Służbę100 Odznaczenia państwowe Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1 11 Złoty Krzyż Zasługi 11 33 Srebrny Krzyż Zasługi 33 67 Brązowy Krzyż Zasługi 67

7 W YNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 M AŁOPOLSKA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Liczba przyjętych – 12954 Liczba wolnych miejsc – 4282

8 W YNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 M AŁOPOLSKA TECHNIKA Liczba przyjętych – 12358 Liczba wolnych miejsc – 5924

9 W YNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 M AŁOPOLSKA ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Liczba przyjętych – 4694 Liczba wolnych miejsc – 4177 Opracowano na podstawie wyników rekrutacji elektronicznej i danych przekazanych przez dyrektorów szkół nie objętych rekrutacją elektroniczną wg stanu na 8.07.2013 r. – wstępne podsumowanie rekrutacji. Ostateczne podsumowanie zostanie opracowane wg stanu na 16.09.2013 r.

10 PODSUMOWANIE WYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 6 stycznia 2014

11 W YBRANE DANE Z I NFORMACJI DYREKTORÓW O PRACY SZKÓŁ uczniowie pozostający pod bezpośrednią opieką pedagoga/psychologa Liczba uczniów Przyczyny Kraków Nowy Sącz Nowy Targ Tarnów Wadowic e Ogółem wagarowanie 2 583 -7% 993 -11% 316 -6% 914 +2% 876 +8% 5 681 fobie szkolne 23774176239 429 spożywanie alkoholu 180 -28% 111 +30% 14 -56% 84 +6% 53 -11% 442 przyjmowanie narkotyków 92 -8% 17 +112% 6 0% 28 +27% 17 -26% 160 rodziny patologiczne lub niewydolne wychowawczo 1312409824635952861 problemy zdrowotne 138410721605713413528 zaburzenia emocjonalne 1341296772562462216 konflikt z prawem 3051433711493692 trudności w nauce i uczeniu się, w tym dysleksja 628613534431511161611209 wyjazd rodziców za granicę 347438866571441672

12 W YBRANE DANE Z I NFORMACJI DYREKTORÓW O PRACY SZKÓŁ zwolnienia z zajęć edukacyjnych Liczba uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych: Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoły ponadgimnazjalne 2012 2013 2012 2013 2012 2013 informatyka 7 16 2112104 wychowanie fizyczne 1 990 1771 4 243 3805 12 346 11 559 drugi język obcy 1 145 1158 394 482

13 W YNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W M AŁOPOLSCE 2013 R.

14 S PRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

15 P ROCENT SZKÓŁ W M AŁOPOLSCE W POSZCZEGÓLNYCH STANINACH W LATACH 2011- 2013

16 P ROCENT SZKÓŁ W POWIATACH W M AŁOPOLSCE W LATACH 2011-2013 Z WYNIKIEM NISKIM ( WYNIK OD 1 DO 3 STOPNIA SKALI STANINOWEJ )

17 P ROCENT SZKÓŁ W POWIATACH W M AŁOPOLSCE W LATACH 2011-2013 Z WYNIKIEM WYSOKIM ( WYNIK OD 7 DO 9 STOPNIA SKALI STANINOWEJ )

18 S ZKOŁY W 9 STANINIE W 2013 R. W ODNIESIENIU DO ROKU 2012 I 2011 K RAKÓW ( 76 SZKÓŁ W M AŁOPOLSCE )

19 E GZAMIN GIMNAZJALNY

20 E GZAMIN GIMNAZJALNY M AŁOPOLSKA – P OLSKA 2013 I 2012

21 G IMNAZJA W M AŁOPOLSCE, KTÓRE UZYSKAŁY WYNIK Z WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW W 9 STANINIE 1. Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie 2. Gimnazjum nr 2 w Krakowie 3. Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Krakowie 4. Katolickie Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie 5. Prywatne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie 6. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Mikołaja Reja w Krakowie 7. Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie 8. Salezjańskie Gimnazjum Publiczne w Krakowie 9. Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie 10. Społeczne Gimnazjum Nr 7 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie 11, Gimnazjum Akademickie Jezuitów w Nowym Sączu 12. Niepubliczne Gimnazjum Społeczne "SPLOT" w Nowym Sączu 13. Gimnazjum Dwujęzyczne im. Świętej Kingi w Tarnowie 14. Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze STO w Tarnowie 15. Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem

22 W NIOSKI : Zintensyfikować pracę w szkołach podstawowych i gimnazjach uzyskujących wyniki niskie ze sprawdzianu; Opracować system wsparcia w szkołach uzyskujących niskie wyniki sprawdzianu poprzez wdrażanie projektów gminnych lub powiatowych; Zadanie dla organu prowadzącego Wdrożyć system doskonalenia nauczycieli w zakresie motywowania uczniów i pracy z uczniem osiągającym niskie wyniki;

23 E GZAMIN MATURALNY

24 E GZAMIN MATURALNY – ZDAWALNOŚĆ M AŁOPOLSKA – P OLSKA 2013 I 2012

25 Z DAWALNOŚĆ W POWIATACH - ZDAJĄCY MATURĘ PIERWSZY RAZ W TERMINIE GŁÓWNYM - L ICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

26 Z DAWALNOŚĆ W POWIATACH T ECHNIKA

27 W NIOSKI : Zwiększyć motywację uczniów kończących LO i Technikum do przystępowania do egzaminu maturalnego Zintensyfikować pracę w LO i Technikum w zakresie zapewnienia sukcesu edukacyjnego absolwentom przystępującym do egzaminu maturalnego Rozwijać motywację uczniów do podejmowania trudu wyboru przedmiotów dodatkowych na egzaminie maturalnym Zadanie dla organu prowadzącego: Wdrożyć system doskonalenia nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego

28 K ONKURSY PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Konkurs Etap szkolny Liczba laureatów Liczba uczestników Liczba szkół humanistyczny 3 33594126 matematyczny 6 15667527 przyrodniczy 7 1871 52325 biblijny 3 62652520

29 K ONKURSY PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW Konkurs Etap szkolny Liczba laureatów Liczba uczestników Liczba szkół języka polskiego 2 90070330 matematyczny 4 82668835 fizyczny 2 47238022 historyczny 4 50064926 biologiczny 3 54650528 geograficzny 3 18052133 chemiczny 1 35730424 języka angielskiego 5 00069424 języka niemiecki 1 06722621 języka francuskiego 3465220 Wiedzy o społeczeństwie 1 43816223 biblijny 4 00033930 informatyczny 2 312302 22

30 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE L AUREACI OLIMPIAD Liczba laureatów - etap ogólnopolski (centralny) MałopolskaKrakówNowy SączNowy TargTarnówWadowice Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 12 72030 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 1031033 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 916011 Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna 8 43010 Olimpiada Wiedzy Technicznej 641010 Olimpiada Biologiczna 612120 Olimpiada Historyczna 651000 Olimpiada Języka Łacińskiego 440000 Olimpiada Informatyczna 430010 Ogółem 129 laureatów etapu ogólnopolskiego

31 C ZYSTA M AŁOPOLSKA PROJEKT EKOLOGICZNY DOTYCZĄCY GOSPODAROWANIA ODPADAMI Cele projektu: zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego nt. potrzeb selektywnego gospodarowania odpadami i zagrożeń, jakie niesie wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów, kształtowanie proekologicznych zachowań w postępowaniu z odpadami w codziennym życiu, utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez systematyczne, praktyczne działanie związane z selektywną zbiórką odpadów, promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami.

32 C ZYSTA M AŁOPOLSKA PROJEKT EKOLOGICZNY DOTYCZĄCY GOSPODAROWANIA ODPADAMI Propozycja zadań dla przedszkoli i szkół: powołanie koordynatorów programu Czysta Małopolska szkolenia dla nauczycieli w zakresie selektywnej gospodarki odpadami, warsztaty ekologiczne dla uczniów prowadzone przez nauczycieli, uruchomienie na terenie szkół selektywnej zbiórki odpadów, prowadzenie cyklu zajęć dotyczących właściwego gospodarowania odpadami, tematyczny konkurs wiedzy nt. odpadów i sposobów postępowania z nimi, konkurs plastyczny dla dzieci klas młodszych (I-III) Ziemia nie daje rady – segregujmy więc odpady, konkurs fotograficzny lub film dla uczniów starszych (IV-VI) szkoły podstawowej i (I-III) gimnazjum dotyczący segregacji i postępowania z odpadami, organizacja zbiórki surowców wtórnych, wycieczka na wysypisko śmieci lub teren rekultywowany (w miarę możliwości), przedstawienia lub inscenizacje o tematyce ekologicznej z udziałem rodziców i mieszkańców.

33 R EALIZACJA PROGRAMU R ADOSNA SZKOŁA W LATACH 2009-2013 W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Kwota przyznana dla Małopolski Kwota przekazana w poszczególnyc h edycjach Liczba utworzonych miejsc zabaw Liczba utworzonych placów zabaw Rok 20093 967 337,003 949 126,765040 Rok 2010 16 023 178,00 12 285 247,43620102 Rok 20119 745 420,009 310 532,42121119 Rok 20124 547 529,004 458 106,644562 Rok 20133 730 959,00 Trwa podpisywanie umów na place zabaw 2336 Razem 38 014 423,00 30 194 872,251313319

34 R EFLEKSJE Wymóg partycypacji gmin w kosztach utworzenia placu zabaw utrudnia aplikowanie o środki z programu Radosna szkoła. Nie wszystkie szkoły wystąpiły z wnioskiem o utworzenie miejsca zabaw w szkole, mimo, iż działanie to nie wymaga wkładu finansowego. Zmiany w przepisach prawa umożliwiające pozyskiwanie środków finansowych na miejsca zabaw i place zabaw przez szkoły filialne przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych dzieci.

35 Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) to osoba, która pracuje na rzecz szkoły (przedszkola) w ramach realizowanego w powiecie projektu wdrożeniowego (Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

36 Edukacja zdrowotna Podstawa programowa kształcenia ogólnego Program wychowawczy i szkolny program profilaktyki Małopolski program edukacji zdrowotnej uwzględniający współpracę z różnymi podmiotami

37 Założenia MAŁOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACJI ZDROWOTNEJ I. EDUKACJA SZKOLNA 1)Realizacja treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie edukacji zdrowotnej; 2)Opracowanie i wdrażanie programów wychowawczych i profilaktyki pod kątem działań prozdrowotnych; II. REALIZACJA PROGRAMU UPOWSZECHNIANIA ZALECEŃ EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM Projekt realizowany jest od 3 lat we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Łukasza w Tarnowie. W roku 2012 został wyróżniony przez Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Zdrowia, jako najlepszy projekt edukacji zdrowotnej i został polecony do realizacji przez inne Kuratoria oświaty w Polsce. III. PROMOCJA ZDROWEGO ODŻYWIANIA IV. KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE TRANSPLANTOLOGII V. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE VI. ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE W KONTEKŚCIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO UCZNIA VII. REALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM VIII. ZDROWIE

38 Współpraca z różnymi podmiotami w realizacji zadań 1.Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 2.Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 3.Komendą Wojewódzką Policji 4.Wojewódzki Szpital im. Św. Łukasza w Tarnowie 5.Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Wydział Technologii Żywności; 6.Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi i nauczycieli; 7.Fundacja FALOCHRON i Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole 8.Miejskie Centrum Profilaktyki i Uzależnień 9.Szpital Uniwersytecki w Krakowie Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 10.Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie; Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii; 11.Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 12.Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu 13.Fundacja Banku Ochrony Środowiska i Fundacja Szkoła na widelcu,

39 MAŁOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ i OBYWATELSKIEJ rok szkolny 2012/2013 Naród, który traci pamięć – traci sumienie Zbigniew Herbert Zbigniew Herbert

40 Program kierowany jest do szkół, placówek oświatowych, organizacji i stowarzyszeń – wszystkich, którzy przygotowują uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wspólnie możemy popularyzować wiedzę o Małopolsce oraz budować poczucie odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy. Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty MAŁOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ i OBYWATELSKIEJ

41 Pamięć o Polakach na Wołyniu Pamięć o Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej Projekt obejmuje: Konferencję: inauguracja projektu Konkurs: Dramatyczne losy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943 –1944 Warsztaty: Wołyń 1943 – jak o tym uczyć? Ukraińcy wobec zbrodniczych działań OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej – sprawstwo, współudział, próby pomocy, Ukraińscy sprawiedliwi Bilans i skutki ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej Sesję naukowo-edukacyjną: podsumowanie projektu połączone z wręczeniem nagród laureatom i finalistom konkursu

42 Pamięć o SYBIRAKACH Organizatorzy: Kuratorium Oświaty w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Związek Sybiraków – Oddział w Krakowie i w Tarnowie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Współorganizatorzy: Urząd Miasta Tarnowa VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie Szkoła Podstawowa nr 10 im. Romana Sybiraka Sanguszki w Tarnowie Elementy projektu: konferencja Tylko wspólnie zachowamy pamięć konkurs Z Polski do … Polski – powroty Polaków z syberyjskiego zesłania warsztaty sesja naukowo-edukacyjna

43 Pamięć o Żołnierzach Armii Krajowej Gimnazjum i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu Sesja edukacyjna Byłaś dla nas radością i dumą … Armio Krajowa Kluby Armii Krajowej Kluby Armii Krajowej

44 Pamięć o walczących o niepodległość Ojczyzny Konkurs Zachować dla przyszłych pokoleń inwentaryzacja miejsc pamięci narodowej pomników, tablic i innych trwałych śladów walk o wolność i całość Rzeczypospolitej. Ocalono miejsca, którym groziło zapomnienie – ponad 300 obiektów. Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila"

45 Pamięć o małej ojczyźnie Konkurs Konkurs Małopolska - moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna Certyfikat CIVIS ET PATRIA w uznaniu działań podtrzymujących tradycję narodową i więź ze społecznością lokalną

46 Bronią czy piórem? Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego Bronią czy piórem? Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego w porozumieniu z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i IV Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu Przymusowi emigranci II wojny światowej. W 70. rocznicę tragicznej śmierci Premiera i Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego Przymusowi emigranci II wojny światowej. W 70. rocznicę tragicznej śmierci Premiera i Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego w porozumieniu z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Instytutem Historii UJ Wielcy Polacy – wybitni dowódcy Wielcy Polacy – wybitni dowódcy w porozumieniu z Gimnazjum nr 16 w Krakowie KONKURSY TEMATYCZNE

47 Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce w porozumieniu ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Krakowską Żołnierze Wyklęci. Historia, która mnie porusza.. Żołnierze Wyklęci. Historia, która mnie porusza.. w porozumieniu z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Stowarzyszeniem Passionart Dzieje Nowej Huty i Solidarności w latach 1980 -1989 Dzieje Nowej Huty i Solidarności w latach 1980 -1989 w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym Obchodów 30. rocznicy TKRH KONKURSY

48 Sesje naukowo-edukacyjne, konferencje Akademia Historii Najnowszej Projekt Salon Historyczny Konferencja Podziemie niepodległościowe.1 MARCA Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Konferencja Wojna i okupacja w pamięci i świadomości mieszkańców małego miasta Cykl zajęć seminaryjno-warsztatowych – MCDN Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Krakowie Lekcje z historii najnowszej Co kryją archiwa IPN? - lekcje archiwalne

49 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska Fundacja Armii Krajowej w Londynie Związek Sybiraków Komitet Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu Małopolska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego "Grota Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa NILA Muzeum Narodowe Fundacja Panteon Narodowy WSPÓŁPARTNERZY PROGRAMU

50 Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Gałczyńskiego w Krakowie Małopolskie Centrum Edukacji MEC Niezależny Związek Harcerstwa Czerwony Mak im. Bohaterów Monte Cassino Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Placówki zajmujące się ochroną i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego Małopolski. (m.in. muzea, towarzystwa regionalne i kulturalne, izby pamięci, biblioteki, domy kultury). Zapraszamy do współpracy … WSPÓŁPARTNERZY PROGRAMU

51 Liczny udział uczniów i nauczycieli w realizowanych przedsięwzięciach świadczy o tym, że zaproponowana tematyka oraz metody i formy realizacji zadań, dają możliwość prezentacji ciekawych dokonań, a ponadto rozwijają twórczą aktywność i ciekawość badawczą dzieci i młodzieży. Stwarzajmy uczniom możliwość poznawania i odkrywania historii. Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty EFEKTY

52 KIERUNKI DZIAŁAŃ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ

53 Działania Małopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie edukacji regionalnej Podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie roli szkoły w przekazywaniu dorobku kulturowego regionu. Umożliwienie szkołom i placówkom prezentacji osobliwości własnego regionu oraz działań podejmowanych w ramach edukacji regionalnej. Upowszechnianie różnorodnych form i metod realizacji treści z zakresu edukacji regionalnej.

54 Zadania realizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty Organizowanie konferencji (dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, samorządów lokalnych, organizacji i stowarzyszeń działających w środowisku lokalnym) poświęconych zagadnieniom edukacji regionalnej. Organizowanie konkursów, przeglądów i innych imprez o tematyce regionalnej dla uczniów szkół i placówek województwa małopolskiego. Upowszechnianie materiałów z zakresu edukacji regionalnej na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Współpraca z osobami, instytucjami, stowarzyszeniami i związkami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz dziedzictwa kulturowego regionu.

55 Skargi i wnioski rozpatrzone i załatwione w 2012 r. Zasadność skargLiczba% Zasadne i częściowo zasadne9045 % Bezzasadne9246 % Pozostawiono bez rozpoznania209% Ogółem202100%

56 Najczęściej występująca problematyka skarg 1. Brak nadzoru pedagogicznego nad przestrzeganiem przez nauczycieli warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania. Przyczyny: niezgodne z prawem postanowienia statutu w zakresie oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów, nieznajomość lub niezrozumienie przepisów, nieprawidłowe rozstrzygnięcia w sprawach niepromowania uczniów klas I-III, nieskuteczność lub brak kontroli ustalania ocen bieżących i klasyfikacyjnych. Wnioski: 1) Dostosować postanowienia statutu do obowiązujących przepisów w sprawie oceniania klasyfikowania i promowania. 2) Kontrolować przestrzeganie przez nauczycieli zasad oceniania, klasyfikowania i promowania. 3) Eliminować nieprawidłowości poprzez wydawanie nauczycielom zaleceń, instruktaż i wspomaganie, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.

57 Najczęściej występująca problematyka skarg 2. Niewłaściwe działania wychowawcze i dyscyplinujące. Przyczyny: brak umiejętności pedagogicznych nauczycieli, nieradzenie sobie z trudnościami w relacjach z uczniami i ich rodzicami, brak konsekwencji w stosowaniu kar statutowych, nieodwoływanie się do obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. Wnioski: 1. Zapewnić nauczycielom wsparcie w rozwiązywaniu problemów oraz w budowaniu właściwych relacji z uczniami i ich rodzicami. 2. Kontrolować przestrzeganie postanowień statutu.

58 Najczęściej występująca problematyka skarg 3.Nieprawidłowości w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Przyczyny: nierozróżnianie form zajęć specjalistycznych, brak rzetelnej oceny efektów, koncentracja bardziej na sprawach formalnych niż na uczniu. Wniosek: 1.Kontrolować sposób udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 2.Rzetelnie analizować i oceniać efekty pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 3.Wdrożyć znowelizowane przepisy w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z ukierunkowaniem na rozwiązywanie indywidualnych problemów uczniów.

59 Najczęściej występująca problematyka skarg 4. Nieprzestrzeganie przez dyrektorów przepisów dotyczących przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Przyczyny: nieprzyjmowanie skarg ustnych do protokołu, zapoznawanie ze skargami nauczycieli, uchybienia terminom, niewyczerpujące zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia i załatwienia skarg, hamowanie krytyki. Wnioski: 1. Skargi i wnioski przyjmować wyłącznie w sposób określony prawem. 2. Rzetelnie rozpatrywać zarzuty z uwzględnieniem zasad legalizmu, prawdy obiektywnej i pogłębiania zaufania do szkoły. 3. Skargę winien zawsze rozpatrzyć dyrektor, a nie nauczyciel, którego zarzuty dotyczą. 4. Respektować konstytucyjne prawo każdej osoby do składania skarg i wniosków.

60 O RGANIZACJA I ZADANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2013/2014

61 W okresie od 1 września 2012 r. do 31 lipca 2013 r. przeprowadzono 470 ewaluacji w szkołach i placówkach województwa małopolskiego. Na blisko 4000 ustalonych poziomów spełnienia wymagań, 15% to poziom bardzo wysoki (A), blisko 75% wymagań to poziom wysoki (B), poziom średni (C) to 7%, a podstawowy i niski poziom spełnienia wymagania dotyczył łącznie 3% wszystkich wymagań. Zróżnicowane są wyniki pomiędzy poszczególnymi typami szkół i placówek oraz w poszczególnych obszarach ewaluacji, co będzie przedmiotem szczegółowej analizy podczas spotkań wrześniowych z Dyrektorami szkół i placówek, w mniejszych grupach. W YNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ SZKÓŁ I PLACÓWEK

62 Lp. Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji: całościoweproblemowełącznie 1. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego 5855 113 2. Szkoły podstawowe 58110 168 3. Gimnazja 294 96 4. Licea ogólnokształcące 036 5. Technika 118 19 6. Zasadnicze szkoły zawodowe 016 7. Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d – 3e ustawy 06 6 8. Poradnie psychologiczno- pedagogiczne 31 4 9. Biblioteki pedagogiczne 00 0 10. Placówki doskonalenia nauczycieli 20 2 11. Placówki oświatowo-wychowawcze 25 7 13. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy 30 3 Suma 129341470

63 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

64 K IERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Ewaluacja : Ewaluacje całościowe (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); Ewaluacje problemowe w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej (60 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

65 1. Syntetyczny opis spełniania poszczególnych wymagań, w odniesieniu do kryteriów określonych przez Państwo. (załączniki do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego) 2. Wnioski dla szkoły - co dalej z nimi zrobi szkoła? 3. Ewentualne rekomendacje – z warsztatów wizytatorów z radą pedagogiczną na zakończenie ewaluacji Co daje raport z ewaluacji zewnętrznej społeczności szkolnej?

66 dydaktyka wychowanie bezpieczeństwo i opieka zarządzanie, procesy potrzeby materialne, inwestycyjne, prognozy Co daje raport z ewaluacji zewnętrznej organowi prowadzącemu szkołę?

67 K IERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Kontrola : w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach ogólnodostępnych lub/i integracyjnych: Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych"; w publicznych technikach: Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły"; w publicznych i niepublicznych zasadniczych szkołach zawodowych, technikach (z wyłączeniem techników uzupełniających) i szkołach policealnych: Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego";

68 K IERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Kontrola : w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli: Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty."; w publicznych szkołach podstawowych: Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej "; w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole";

69 K IERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Kontrola : w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach : Wybór podręczników przez nauczycieli i działania i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły; w publicznych gimnazjach: Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum; w publicznych szkołach podstawowych: Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I – III publicznej szkoły podstawowej. w szkołach niepublicznych: Spełnianie warunków określonych w art.7 ust.3 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

70 K IERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Monitorowanie 1. Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. 2. Wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

71 U STAWA PRZEDSZKOLNA Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013. 827 z dnia 13 czerwca 2013 r.) Rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. (Dz. U. 2013. 956)

72 SIO Obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 i 30 września 2013 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO:Terminy: wg stanu na 10 września 2013 r.: szkoły i placówki oświatowe, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli do 13 września 2013 r. jednostki samorządu terytorialnego do 20 września 2013 r. wg stanu na 30 września 2013 r.: szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli do 3 października 2013 r. jednostki samorządu terytorialnego do 17 października 2013 r.

73 CERTYFIKAT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚĆ * PRZECIWDZIALANIE ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM

74 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "E DUKACJA W M AŁOPOLSCE Małopolski Wicekurator Oświaty Grzegorz Baran 6 stycznia 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google