Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzeszów, 30 listopada 2012 r. Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzeszów, 30 listopada 2012 r. Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Rzeszów, 30 listopada 2012 r. Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

2 Planprezentacji Plan prezentacji A Nabory wniosków w 2012 r. B Postępy finansowe w realizacji RPO WP C Postępy rzeczowe w realizacji RPO WP D Wkład RPO WP w Europa 2020 E Działania informacyjno promocyjne F Programowanie perspektywy finansowej 2014+ 2

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 jest realizowany z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 198 786 957 euro. 3

4 4 Konkursy wniosków Od początku wdrażania RPO WP ogłoszono łącznie 65 konkursów wniosków w 8 osiach priorytetowych. W ramach przeprowadzonych naborów złożono 3 839 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 6 464,34 mln PLN. Obecnie trwa ostatni z zaplanowanych w Harmonogramie nabór wniosków. W okresie od 9 listopada 2012r. do 14 lutego 2013r. ogłoszono konkurs w ramach Działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska (schemat B Zaopatrzenie w wodę). Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 25,5 mln PLN.

5 2012 to rok ostatnich naborów wniosków w RPO WP W 2012 roku w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP przeprowadzono 8 konkursów wniosków. 5

6 6 szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów - 30 mln PLN, złożono 29 wniosków, wnioskowana kwota dofinansowania: 43 237 234,42, tj. 144% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. 1. W okresie od 30 stycznia do 26 kwietnia 2012 r. ogłoszono konkurs w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów - 48 mln PLN, złożono 8 wniosków, wnioskowana kwota dofinansowania: 53 899 452,84 PLN, tj. 112% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. 2. W okresie od 28 maja do 5 lipca 2012r. przeprowadzono konkurs w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - Wsparcie kapitałowe funduszy (schemat A)

7 7 szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów - 40 mln PLN. złożono 80 wniosków, wnioskowana kwota dofinansowania: 104 177 837,11 PLN, tj. 260% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. 3. W okresie od 24 maja do 31 lipca 2012r. przeprowadzono konkurs w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji (projekty badawcze) szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 20 mln PLN, złożono 9 wniosków, wnioskowana kwota dofinansowania: 65 683 045,37 PLN, tj. 328% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. 4. W okresie od 30 marca do 31 sierpnia 2012r. przeprowadzono konkurs w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu - Projekty inwestycyjne (schemat A)

8 8 szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: z zakresu odnawialnych źródeł energii – 33,893 mln PLN, z zakresu przesyłu energii elektrycznej – 4 mln PLN, z zakresu przesyłu energii cieplnej – 13,026 mln PLN, z zakresu sieci dystrybucji gazu ziemnego – 3,553 mln PLN, z zakresu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej – 2 mln PLN, z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw – 61,927 mln PLN. złożono 174 wnioski, wnioskowana kwota dofinansowania: 297 244 046,32 PLN. 5. W okresie od 30 stycznia do 30 sierpnia 2012r. przeprowadzono konkurs w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów - 20 mln PLN, złożono 27 wniosków, wnioskowana kwota dofinansowania: 13 682 298,69 PLN, tj. 68% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. 6. W okresie od 24 lipca do 7 września 2012 r. przeprowadzono konkurs w ramach działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu

9 9 szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów dot. zakupu taboru - 60 mln PLN, natomiast na dofinansowanie projektów dot. regionalnej sieci kolejowej - 38 mln PLN. złożono 2 wnioski, wnioskowana kwota dofinansowania: 96 502 555,04, tj. 98% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. 7. W okresie od 23 stycznia do 20 września 2012r. ogłoszono konkurs w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna - infrastruktura kolejowa (schemat E) szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów - 15 mln PLN, złożono 110 wniosków, wnioskowana kwota dofinansowania: 101 451 558,37 PLN, tj. 676% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. 8. W okresie od 28 września do 15 listopada 2012 r. przeprowadzono konkurs w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B System oświaty

10 10 Umowy z beneficjentami Podpisano 1 901 umów/decyzji na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 4 020,07 mln PLN, co stanowi 81,3% alokacji EFRR na realizację RPO WP. Zatwierdzone projekty Dotychczas zatwierdzono do realizacji 2 297 wniosków na kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 5061,36 mln PLN, co stanowi 102,24% alokacji EFRR na realizację RPO WP (wg kursu EBC z 30 października 2012r., 1 EUR = 4,1305 PLN).

11 11 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) Wzrost o 9,4% Wzrost o 23% Zmiana w okresie 31 grudnia 2011 r. – 31 października 2012 r.

12 Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 31 października 2012 r. – stan na 31 października 2012 r. 1/2 Oś priorytetowa / działanieLiczba umów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 1 Oś priorytetowa: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 886 1 007 402 215,33 79,5% 1.1 Działanie: Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości 667 626 404 999,32 88,3% 1.2 Działanie: Instytucje otoczenia biznesu 14 11 239 782,41 44,5% 1.3 Działanie: Regionalny system innowacji 18 324 931 863,65 79,6% 1.4 Działanie: Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu 187 44 825 569,95 36,2% 2 Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna 334 1 172 735 180,54 74,9% 2.1 Działanie: Infrastruktura komunikacyjna 223 1 051 922 304,53 80,3% 2.2 Działanie: Infrastruktura energetyczna 111 120 812 876,01 47% 3 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne 27 212 808 217,86 75,7% 4 Oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 232 635 872 992,24 91,3% 4.1 Działanie: Infrastruktura ochrony środowiska 108 353 024 120,34 90,5% 4.2 Działanie: Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 25 159 059 004,17 88,3% 4.3 Działanie: Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 26 15 826 980,68 98,2% 4.4 Działanie: Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom 73 107 962 887,05 98,1%

13 Oś priorytetowa / działanieLiczba umów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 5 Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna 182 466 835 475,30 89,2% 5.1 Działanie: Infrastruktura edukacyjna 60 193 776 931,00 81,5% 5.2 Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej 76 179 208 267,32 97,1% 5.3 Działanie: Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 46 93 850 276,98 93% 6 Oś priorytetowa: Turystyka i kultura 64 141 661 929,15 93,6% 7 Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna 118 297 197 005,85 90,3% 7.1 Działanie: Rewitalizacja miast 55 196 314 613,50 96,5% 7.2 Działanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 16 41 993 889,76 96,8% 7.3 Działanie: Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź 47 58 888 502,59 71,7% 8 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna 58 85 552 642,66 66,4% 8.1 Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania 44 75 496 087,70 82,4% 8.2 Działanie: Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów 14 10 056 554,96 27,0% RAZEM 1 901 4 020 065 658,93 81,3% Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 31 października 2012 r. – stan na 31 października 2012 r. 2/2

14 Źródło: Monitor regionalny MRR, 7 listopada 2012 r. 14

15 15 Płatności i certyfikacja Od 1 stycznia 2012r. na rzecz beneficjentów przekazano środki w łącznej wysokości 531,79 mln PLN. Od początku uruchomienia Programu do dnia 31 października 2012 r. przekazano środki w wysokości 2 795,3 mln PLN, w tym w ramach zaliczek 809,2 mln PLN. W ramach Poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 3889,21 mln PLN wydatków kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwotę 2945,69 mln PLN, tj. 717,42 mln euro. Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości 705,77 mln euro.

16 16 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) Zmiana w okresie 31 grudnia 2011 r. – 31 października 2012 r. Wzrost o 30% Wzrost o 22%

17 Źródło: Monitor regionalny MRR, 7 listopada 2012 r. 17

18 PROJEKTY KLUCZOWE Dotychczas ZWP zawarł 80 pre-umów dotyczących przygotowania indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę wnioskowanego dofinansowania z EFRR w wysokości 1 288,22 mln PLN. Podpisano 49 umów o dofinansowanie projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 1006,92 mln PLN. 18

19 19 Liczba i wartość dofinansowania z EFRR projektów kluczowych wg osi priorytetowych RPO WP Oś priorytetowa Projekty kluczowe Liczba Wartość dofinansowani a z EFRR (w mln PLN) % alokacji na lata 2007-2013 w osi priorytetowej 1 Oś priorytetowa: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 17406,830 32,12% 2 Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna 24443,695 28,32% 3 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne 22186,182 66,26% 4 Oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 247,670 6,85% 5 Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna 15142,327 27,20% 6 Oś priorytetowa: Turystyka i kultura 345,520 30,07% 7 Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna 124,633 7,49% 8 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna 0- - Razem 851 296,857 26,24%

20 20 EFEKTY REALIZACJI RPO WP W ramach RPO WP zakończono realizację 1113 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 1 851,7 mln PLN, co stanowi ponad 37% alokacji na lata 2007-2013.

21 Zakończone projekty wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 31 października 2012 r. Oś priorytetowa / działanie Liczba projektów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 1 Oś priorytetowa: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 397267 643 386,55 21,1% 2 Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna 288648 469 948,99 41,4% 3 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne 1524 527 751,56 8,7% 4 Oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 175493 412 165,37 70,9% 5 Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna 136252 481 961,53 48,3% 6 Oś priorytetowa: Turystyka i kultura 4798 524 620,02 65,1% 7 Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna 98 841 497,48 2,7% 8 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna 4657 820 800,27 44,9% Ogółem 11131 851 722 131,77 37,4%

22 22 MIEJSCA PRACY W ramach podpisanych umów beneficjenci deklarują utworzenie 4497 miejsc pracy.

23 23 wg stanu na 31 grudnia 2011r. – dane GUS

24 24 fot. Kasper Bosek Wdrożenie innowacyjnych procesów specjalnych dla przemysłu lotniczego w województwie podkarpackim przez firmę VAC AERO Kalisz Sp. z o.o DOTACJE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ramach osi priorytetowej I RPO WP wsparcie ze środków UE uzyskało 657 projektów podmiotów gospodarczych

25 25 Województwo Podkarpackie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ wg stanu na 31 grudnia 2011r. – dane GUS

26 26 DROGI Budowa drogi gminnej Nr 109880 R Zagumnia Północne km 0+000 do 2+326 w miejscowości Kraczkowa fot. Kasper Bosek Umowami objęto przedsięwzięcia dot. przebudowy ponad 888 km dróg gminnych i powiatowych oraz budowy blisko 68 km nowych dróg.

27 27 W ramach 16 RPO województwo podkarpackie zajmuje pierwsze miejsce pod względem długości zmodernizowanych dróg. Dotychczas w regionach przebudowano łącznie ok. 5 074 km dróg w tym w województwie podkarpackim 859 km. Źródło: Monitor regionalny MRR, 7 listopada 2012 r.

28 28 DROGI LOKALNE wg stanu na 31 grudnia 2011r. – dane GUS

29 29 Społeczeństwo informacyjne W ramach III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne RPO WP realizowanych jest 27 projektów na kwotę 212,81 mln PLN z EFRR. W wyniku realizacji tych projektów uruchomionych zostanie 627 usług on-line

30 30 Społeczeństwo informacyjne wg stanu na 31 grudnia 2011r. – dane GUS

31 31 WODOCIĄGI KANALIZACJA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Źródło: www.nowasarzyna.eu Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Łętownia gmina Nowa Sarzyna

32 32 Źródło: Monitor regionalny MRR, 7 listopada 2012 r. W województwie podkarpackim odnotowano największy postęp w ramach 16 RPO w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej. W regionach wybudowano/zmodernizowano 3 680 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym w województwie podkarpackim 1 469 km.

33 33 WODOCIĄGI KANALIZACJA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM wg stanu na 31 grudnia 2011r. – dane GUS

34 34 INFRASTRUKTURA PUBLICZNA Rozbudowa i przebudowa z przystosowaniem dla niepełnosprawnych Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku dla nowoczesnego kształcenia młodzieży i dorosłych w zawodach technicznych Źródło: http://www.resbex.pl/

35 35 Źródło: Monitor regionalny MRR, 7 listopada 2012 r. Województwie podkarpackim odnotowano największy postęp w ramach 16 RPO (ex aequo z województwem śląskim) w zakresie budowy i przebudowy obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół. W regionach wybudowano/przebudowano 565 takich obiektów, w tym w województwie podkarpackim 63.

36 36 OCHRONA ZDROWIA Źródło: http://www.szpital-stw.com/ Rozwój Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli źródłem poprawy dostępności ludności Podkarpacia do leczenia chorób układu krążenia Umowami objęto przedsięwzięcia dot. przebudowania 29 obiektów infrastruktury ochrony zdrowia oraz doposażenia 33 instytucji.

37 37 INFRASTRUKTURA PUBLICZNA wg stanu na 31 grudnia 2011r. – dane GUS

38 38 KULTURA I TURYSTYKA REWALORYZACJA I MODERNIZACJA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW IWONICZA ZDROJU - "BIAŁY ORZEŁ" I "USTRONIE" W zakresie kultury i turystyki realizowanych jest 64 projekty na kwotę 141,66 mln PLN z EFRR. W wyniku realizacji tych projektów objętych wsparciem zostało 101 obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego, których liczba odwiedzających wynosi 1,1 mln osób/rok.

39 39 KULTURA I TURYSTYKA wg stanu na 31 grudnia 2011r. – dane GUS

40 Źródło: EUROSTAT PKB na mieszkańca W 2007r. w RPO WP założono, że realizacja Programu przyczyni się do osiągnięcia przez region PKB per capita w PPS (EU-27=100) w roku 2015 na poziomie nie niższym niż 46 %. PKB na mieszkańca, (PPS, EU27=100) 2004r.2005r.2006r.2007r.2008r.2009r. Polska50,751,352,354,45657,1 Podkarpackie35,4 35,836,73939,1 Małopolskie43,443,745,446,74949,2 Lubelskie35,235,035,336,93938,9 Vychodne Slovensko (Wschodnia Słowacja) 42,343,144,0465148,8 Brandeburg (Brandenburgia)81,479,580,782,28283,2 Sud Italy (Południowe Włochy)70,869,668,968,66969,7

41 Działania informacyjno – promocyjne 41

42 Szkolenia 42 W 2012 r. odbyły się 32 szkolenia z udziałem 1250 osób. Beneficjenci mogli też korzystać z indywidualnych konsultacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Łącznie od 2008 r. zorganizowano ok. 200 szkoleń i przeszkolono ponad 10 000 osób.

43 43 Przeprowadziliśmy kampanię informacyjno – promocyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

44 - Zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o FE dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - Odbywały się imprezy plenerowe promujące Fundusze Europejskie, m.in. rodzinny rajd rowerowy - Podczas wyjazdów studyjnych prezentujemy dziennikarzom z regionu efekty wykorzystania FE - Wydajemy biuletyn informacyjny Inwestujemy w rozwój

45 Liczba konsultacji bezpośrednich 4233 Liczba konsultacji elektronicznych 616 Liczba konsultacji telefonicznych 4116 Liczba konsultacji przeprowadzonych podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych 596 Liczba spotkań informacyjnych/ szkoleń/ warsztatów dla beneficjentów 84 Liczba beneficjentów uczestniczących w poszczególnych spotkaniach/ szkoleniach / warsztatach 629 Liczba konsultacji podczas pikników/festynów/imprez zewnętrznych 738

46 Mobilny Punkt Informacyjny Udział w imprezach i wydarzeniach Lekcje przeprowadzone w szkołach Działalność Sieci Punktów Informacyjnych na terenie Województwa Podkarpackiego

47 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w województwie podkarpackim

48 inteligentny dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje; zrównoważony dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i konkurencyjnego przemysłu; sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. Osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie: EUROPA 2020 Priorytety

49 Zatrudnienie - 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę Badania i rozwój - 3 proc. PKB Unii na inwestycje w badania i rozwój Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające). 20 proc. energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc. Edukacja - odsetek młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę nie powinien przekraczać 10 proc., co najmniej 40 proc. osób w wieku 30-34 powinno mieć wykształcenie wyższe Ubóstwo i wykluczenie społeczne - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln. EUROPA 2020 Cele

50 System europejskich i krajowych dokumentów strategicznych Krajowy Program Reform Kontrakt Terytorialny Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategie Zintegrowane w tym KSRR KPZKEuropa 2020 Zalecenia Rady UE dla Polski Pakiet rozporządzeń UE na lata 2014- 2020 Umowa partnerstwa Krajowe Programy Operacyjne w ramach Polityki Spójności Krajowe Programy Operacyjne w ramach WPR i WP Ryby Regionalne Programy Operacyjne w ramach Polityki Spójności 15 RPO w regionach słabiej rozwiniętych RPO dla Mazowsza Programy EWT

51 Cel ten będzie realizowany w ramach trzech obszarach: wsparcie dla zwiększania konkurencyjności gospodarki poprawa spójności społecznej i terytorialnej podnoszenie sprawności i efektywności państwa Celem realizowanym w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 będzie … oparcie rozwoju na dalszym zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, poprawie spójności społecznej i terytorialnej (przez likwidowanie istniejących barier rozwojowych) i podnoszeniu sprawności i efektywności państwa. poprzez wszystkie 11 celów tematycznych wynikających z projektów rozporządzeń UE

52 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 3.Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 4.Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 5.Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 6.Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 7.Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej Cele tematyczne

53 53 Szacunkowe alokacje finansowe funduszy polityki spójności wg poszczególnych celów tematycznych Cele tematyczne wskazane w pakiecie legislacyjnym UEFundusze2007-2013 Zmiana w nowej perspektywie w porównaniu do obecnej alokacji 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacjiEFRR13,9+++ 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnychEFRR5,3+/- 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakulturyEFRR3,2+/- 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorachEFRR, FS2,1+++ 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiemEFRR, FS1,4+/- 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobówEFRR, FS12,2-/-- - 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych EFRR, FS39,1- - - 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracownikówEFRR, EFS6,1+ 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwemEFRR, EFS6,0+/- 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życieEFRR, EFS8,2- 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej EFRR, FS, EFS 0,8+ Łącznie 11 celów tematycznych98,1 Pomoc TechnicznaEFRR, EFS0,8+/- Europejska Współpraca TerytorialnaEFRR1,0+/- Łącznie 100,0 Duży wzrost (+++); wzrost (++), niewielki wzrost (+), bez zmian (+/-), niewielki spadek (-), spadek (- -), duży spadek (- - -)

54 Minimalne poziomy koncentracji środków* fundusz kategorie regionów ringfencingi Minimalny poziom koncentracji wg projektów rozporządzeń regiony słabiej rozwinięte EFRR cel 1, 2, 3, 4 min. 50% środków EFRR musi zostać przeznaczonych na cele tematyczne 1, 2, 3 i 4 (badania i innowacyjność, ICT, MŚP oraz gospodarka niskowęglowa) 50% EFRR (ew. FS) w tym: cel 4 min. 10% środków musi zostać przeznaczonych na cel tematyczny 4, została też wprowadzona możliwość wykorzystania FS w przypadku dwóch priorytetów inwestycyjnych (wtedy ringfencing zostaje zwiększony do 12%) 10% (12%) EFRR i EFS cel 8, 9, 10 min. 20-25% środków funduszy strukturalnych musi zostać przeznaczonych na cele tematyczne 8, 9, 10 20-25% EFS w tym: cel 9 min. 20% środków EFS musi zostać przeznaczonych na cel tematyczny 9 20% woj. mazowieckie** EFRR cel 1, 2, 3, 4 min. 60% środków EFRR musi zostać przeznaczonych na cele tematyczne 1, 2, 3 i 4 (badania i innowacyjność, ICT, MŚP oraz gospodarka niskowęglowa) 60% EFRR (ew. FS) w tym: cel 4 min. 20% środków musi zostać przeznaczonych na cel tematyczny 4, została też wprowadzona możliwość wykorzystania FS w przypadku dwóch priorytetów inwestycyjnych 20% EFRR i EFS cel 8, 9, 10 min. 35-40% bądź 45-50% środków funduszy strukturalnych musi zostać przeznaczonych na cele tematyczne 8, 9, 10 35-40% 45-50% EFS w tym: cel 9 min. 20% środków EFS musi zostać przeznaczonych na cel tematyczny 9 20% * W oparciu o zapisy kompromisu Prezydencji Duńskiej. Podane wielkości mogą ulec zmianie w toku dalszych negocjacji. ** Poziom wymaganych ringfencingów dla woj. Mazowieckiego zależy od wyników negocjacji w sprawie statusu tego województwa (region przejściowy/wysoko rozwinięty). 54

55 Uzależnienie transferu funduszy do Państwa Członkowskiego od spełnienia warunków : wstępnych (ex-ante) związanych z realizacją (ex-post) makroekonomicznych Warunkowość ex-ante warunki muszą być spełnione przed złożeniem Umowy Partnerstwa określone dla każdego funduszu (prawne, strategiczne, dotyczące zasad horyzontalnych) zawieszenie części lub całości płatności przez KE do czasu spełnienia Warunkowość Przykładowe warunki ex-ante:

56 Warunkowość ex-post cel: ukierunkowanie na rezultaty, skuteczne monitorowanie postępów rodzaje warunków: - osiągnięcie celów pośrednich (2016 r., 2018 r.)-osiągnięcie celu końcowego (2022 r.) egzekwowanie: - udział w podziale rezerwy wykonania (nagroda) - zawieszanie płatności, korekta finansowa (sankcja) Warunkowość makroekonomiczna cel: wykorzystanie środków UE w sytuacji pogorszenia wskaźników gospodarczych do przywrócenia równowagi makroekonomicznej egzekwowanie: - KE może zażądać zmiany Kontraktu Partnerskiego i PO lub sama jej dokona-KE może zawiesić płatności, gdy Państwo Członkowskie nie realizuje jej oczekiwań

57 Instrumenty wspierające rozwój terytorialny W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 KE zaproponowała nowe instrumenty wspierające rozwój terytorialny: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (RKSL) Platformę Rozwoju Obszarów Miejskich - zasady udziału nie są obecnie znane Innowacyjne Działania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Miejskiego (0,2% ogólnej alokacji EFRR) - zasady udziału nie są obecnie znane 57

58 Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 PRZEMYSŁ TURYSTYKA ROLNICTWO INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU NAUKA, BADANIA I SZKOLNICTWO WYŻSZE EDUKACJA KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA DOSTĘPNOŚĆ TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH FUNKCJE METROPOLITALNE RZESZOWA SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I WZMACNIANIE FUNKCJI OŚRODKÓW SUBREGIONALNYCH ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM OCHRONA ŚRODOWISKA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE (DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ ENERGII) RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ENERGETYCZNYCH 4. ŚRODOWISKO I ENERGETYKA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE DZIEDZINY DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH ZDROWIE PUBLICZNE KIERUNKI DZIAŁAŃ OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI (OSI) WSKAŹNIKI PRIORYTETY TEMATYCZNE FUNKCJE OBSZARÓW WIEJSKICH 3. SIEĆ OSADNICZA 2. KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY 1. KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA

59 Zespół ds. programowania polityki spójnościw okresie 2014-2020 Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 135/3065/12 z dnia 2 maja 2012 r. Cel: Koordynacja i opracowanie regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, jak również opiniowanie innych dokumentów programowych, tworzonych na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym, dla polityki spójności w nowym okresie programowania.

60 60 Zespoły zadaniowe powołane do prac związanych z przygotowaniem regionalnego programu operacyjnego dla perspektywy finansowej 2014-2020 Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 176/4140/12 z dnia 8 października 2012 r. z późn. zm. 1.Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 2.Środowisko i energetyka 3. Infrastruktura komunikacyjna 4. Społeczeństwo informacyjne 5. Rozwój Rzeszowa i ośrodków subregionalnych 6. Kapitał ludzki i społeczny

61 61 Nabór propozycji projektów planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 W terminie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 16 listopada 2012 r., przyjmowane były zgłoszenia dla propozycji projektów planowanych do realizacji w perspektywie 2014+ Wpłynęło 917 propozycji projektów.

62 Harmonogram Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

63 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel. 017/ 747 64 66 mail: drr@podkarpackie.pl www.rpo.podkarpackie.pl Dziękuję Państwu za uwagę 63


Pobierz ppt "Rzeszów, 30 listopada 2012 r. Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google