Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrumenty Finansowe dla MŚP w ramach Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Joanna Dąbrowska I FORUM samorządowo – bankowe: Wsparcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrumenty Finansowe dla MŚP w ramach Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Joanna Dąbrowska I FORUM samorządowo – bankowe: Wsparcie."— Zapis prezentacji:

1 Instrumenty Finansowe dla MŚP w ramach Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Joanna Dąbrowska I FORUM samorządowo – bankowe: Wsparcie innowacji poprzez Instrumenty finansowe Poznań, 23 stycznia 2009 r.

2 O czym będzie mowa: 1.Instrumenty Finansowe dla MŚP : przepływ środków, cel, metody 2.Instrument GIF 3.Instrument SMEG ; 4 opcje 4.Luka kompetencyjna w instytucjach finansowych a instrument CBS 5.Gdzie i jak aplikować 2

3 3 Instrumenty finansowe dla MŚP skierowane są do Pośredników Finansowych: banki, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, fundusze kapitałowe, anioły biznesu Dostępne instrumenty mają zachęcić te instytucje do zwiększenia finansowania innowacyjnych MŚP, na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstw t.j.: przy zakładaniu, w fazie startu i ekspansji, na etapie transferu firmy. Beneficjenci końcowi: MŚP

4 Instrumenty Finansowe dla MŚP BUDŻET 2007 - 2013 4 Instrumenty Finansowe dla MŚP ogółem 1,13 mld GIF 550 mln SMEG 510 mln CBS 70 mln

5 5 Instrumenty finansowe dla MŚP - jak działają ? Instrumenty oferowane instytucjom finansowym to: - instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP – GIF - inwestycje kapitałowe w fundusze podwyższonego ryzyka - system poręczeń dla MŚP - SMEG - podział ryzyka z instytucją finansową i zabezpieczenie dla przedsiębiorcy - system rozwijania zdolności instytucji pośrednictwa finansowego - CBS - pomoc techniczna

6 6 Bank/Fundusz pożyczkowy Fundusz Venture capital MSP inwestuje pożycza zapewnia środki Fundusz poręczeniowy regwarantuje gwarantuje Budżet UE Jak środki trafiają do beneficjentów? Informuje, promuje, doradza, szkoli

7 7 Inwestycje kapitałowe GIF GIF1 Inwestycje w spółki na etapie zalążkowym i startu GIF2 Inwestycje w spółki w fazie ekspansji rynkowej

8 8 Dla kogo instrument GIF? Wyspecjalizowane fundusze podwyższonego ryzyka, w tym: fundusze finansujące wczesne stadium rozwoju firmy (seed capital), fundusze działające w skali regionu lub skupione na określonych sektorach/ technologiach, fundusze typu venture capital finansujące działania badawczo-rozwojowe itp.

9 Cele instrumentu GIF wspieranie zakładania i finansowania MŚP oraz zmniejszenie luki na rynku inwestycji udziałowych i kapitału podwyższonego ryzyka, ograniczającej potencjał wzrostu MŚP wspieranie innowacyjnych MŚP o wysokim potencjale wzrostu (szczególnie w obszarze badań, rozwoju i działalności innowacyjnej) 9

10 Metoda działania instrumentu GIF Udostępnienie długoterminowego kapitału udziałowego lub quasi udziałowego (w tym, bez ograniczeń, pożyczki podporządkowane i partycypacyjne oraz obligacje zamienne) celem wsparcia wzrostu i działalności innowacyjnej firm – Uprawnionych Beneficjentów Końcowych GIF (w tym innowacji ekologicznych, transferu technologii, rozszerzenia działalności za granicę) 10

11 Współinwestowanie z udziałem innych środków Instrument GIF może współinwestować z udziałem: Środków własnych EFI Środków przyznanych w ramach mandatu kapitału podwyższonego ryzyka EBI Innych środków zarządzanych przez EFI Możliwa jest współpraca GIF1 z uznanymi sieciami aniołów biznesu 11

12 GIF – warunki inwestycji Klauzula pari passu – tj. podobne ryzyko, podobna nagroda, co oznacza, że EFI (inwestując w ramach GIF) będzie traktowany na równi z innymi Inwestorami Rynkowymi. Kluczowa rola EFI – w przypadku nowych Funduszy Pośredniczących, EFI może odgrywać rolę kluczowego inwestora (w sytuacji, gdy FP może odegrać rolę katalizatora w rozwoju rynków kapitału podwyższonego ryzyka dla danej technologii lub w danym regionie.) 12

13 Aplikacja o GIF i selekcja wniosków Wniosek w formie szczegółowego memorandum inwestycyjnego oferty niepublicznej składany do EFI Nabór wniosków w trybie ciągłym Wybór wniosków w EFI zgodnie z najlepszą praktyką rynkową Wybór wniosków na podstawie oceny i analizy kryteriów opisanych w Wytycznych wdrożeniowych. –kontakt mailowy z EFI: cip.venturecapital@eif.org cip.venturecapital@eif.org 13

14 Instrument SMEG – system poręczeń dla MŚP 14 Instrument SMEG SMEG – gwarancje kredytów SMEG – gwarancje mikro-kredytów SMEG – gwarancje inwestycji kapitałowych SMEG – gwarancje transakcji sekurytyzacyjnych

15 Warunek udziału w CIP – instrument SMEG Zapewnienie MŚP rozszerzonego dostępu do finansowania tj. finansowania na warunkach bardziej dostępnych niż dotychczasowy standard dla tej grupy klientów np.: mniej wymagające kryteria akceptacji (np.: w odniesieniu do podmiotów o krótkiej historii działalności lub rozpoczynających działalność, inwestycji w wartości niematerialne i prawne itp.) wydłużone terminy spłaty akceptacja wyższego ryzyka (np.: bardziej ograniczone wymagania dotyczące zabezpieczeń, wyższy udział strat pokrywanych przez instytucję finansową) 15

16 Zadania systemu gwarancji SMEG Podział podwyższonego ryzyka, pomiędzy instytucję kredytującą/ poręczającą a UE, wynikającego z szerokiego dostępu MŚP do finansowania (kredyty/ mikro-kredyty/poręczenia dla start upów, firm innowacyjnych …) Uzupełnienie zabezpieczenia brakującego przedsiębiorcom Odciążenie przedsiębiorców (beneficjentów finalnych) z kosztów ponoszonych z tytułu zabezpieczeń kredytu (gwarancja UE - bez prowizji) 16

17 Aplikacja o SMEG: Do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego,Do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Nabór wniosków w trybie ciągłym,Nabór wniosków w trybie ciągłym, Procedura oceny wniosku w EFI/ KEProcedura oceny wniosku w EFI/ KE = 6-9 miesięcy kontakt mailowy z EFI: cip.guarantees@eif.org cip.guarantees@eif.org pocztą na adres: GIF, 96, boulevard Konrad Adenauer L-2968 Luxembourg 17

18 18 CBS - System rozwijania zdolności instytucji pośrednictwa finansowego Obejmuje dwa działania: Działanie w zakresie kapitału zalążkowego - Cel 1 - pobudzenie napływu kapitału podwyższonego ryzyka, poprzez wsparcie (granty na pomoc techniczną) funduszy zalążkowych i funduszy działających na rzecz start up i innych instytucji tego typu, inwestujących w innowacyjne MŚP lub w MŚP o znacznym potencjale wzrostu. - Cel 2 – możliwe jest dofinansowanie długoterminowego zatrudnienia specjalistów z zakresu innowacji i technologii (zwiększenie specjalistycznej wiedzy w ww. funduszach ).

19 CBS cd. Działanie w zakresie partnerstwa Cel - poprawa procedur oceny wiarygodności finansowej przy kredytowaniu MŚP, ulepszenie zdolności do oszacowania ekonomicznej żywotności projektów, w których znaczącą rolę odgrywają innowacje ekologiczne. Obejmuje dotacje na pomoc techniczną (doradztwo, szkolenia). Instrument CBS będzie dostępny dla instytucji finansowych korzystających z innych instrumentów finansowych UE na rzecz MŚP, oferowanych w ramach Programu CIP/EIP. 19

20 CBS – instrument jeszcze nie uruchomiony przez KE 20

21 21 Infolinia mailowa: kpkcip@zbp.plkpkcip@zbp.pl www.zbp.plwww.zbp.pl, www.cip.gov.pl/eip-kpkzbpwww.cip.gov.pl/eip-kpkzbp tel/fax: (+48 22) 696 64 95 Dziękuję za uwagę! Niniejsza prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym. KPK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w celach prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby trzecie. Ponadto, dokument ten nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec KPK.


Pobierz ppt "Instrumenty Finansowe dla MŚP w ramach Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Joanna Dąbrowska I FORUM samorządowo – bankowe: Wsparcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google