Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia, Wnioski i Perspektywy na przyszłość – Wielkopolska w UE. Podsumowanie efektów wdrażania ZPORR i jego wpływ na wzrost konkurencyjności i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia, Wnioski i Perspektywy na przyszłość – Wielkopolska w UE. Podsumowanie efektów wdrażania ZPORR i jego wpływ na wzrost konkurencyjności i."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia, Wnioski i Perspektywy na przyszłość – Wielkopolska w UE. Podsumowanie efektów wdrażania ZPORR i jego wpływ na wzrost konkurencyjności i rozwoju Wielkopolski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2 Województwo Fundusze Strukturalne mln eurow % na mieszk. Polska=100 Dolnośląskie 223, Kujawsko-Pomorskie 142, Lubelskie 201, Lubuskie 82, Łódzkie 157, Małopolskie 185, Mazowieckie 299, Opolskie 76, Podkarpackie 192, Podlaskie 110, Pomorskie 159, Śląskie 279, Świętokrzyskie 133, Warmińsko-Mazurskie 182, Wielkopolskie 196, Zachodniopomorskie 140, OGÓŁEM Indykatywny podział środków funduszy strukturalnych na województwa w latach (ZPORR)

3 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata Struktura programu Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Priorytet 2: Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach regionach Priorytet 3: Rozwój lokalny Priorytet 4: Pomoc techniczna

4 Tryb rozpatrywania wniosków DokumentProcesPodmiot WNIOSEKZŁOŻENIE WNIOSKU DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO BENEFICJENT KOŃCOWY WNIOSEK – KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI FORMALNEJ JEDNOSTKA DS. WYBORU PROJEKTÓW W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WNIOSEK – KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ I TECHNICZNEJ OCENA MERYTORYCZNA I TECHNICZNA, REKOMENDOWANIE WNIOSKU RKS PANEL EKSPERTÓW WNIOSEKREKOMENDACJA WYBORU PROJEKTU ZARZĄDOWI WOJEWÓDZTWA REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY WNIOSEK I DECYZJA ZATWIERDZENIE WNIOSKU I PRZEKAZANIE DECYZJI WOJEWODZIE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA UMOWA O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAWARCIE UMOWY Z BENEFICJENTEM KOŃCOWYM WOJEWODA

5 KONKURSY PRZEPROWADZONE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM priorytet I i III (bez działania 3.4) W latach Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeprowadził 5 naborów wniosków w ramach Priorytetu I i III ZPORR (bez działania 3.4)

6 I NABÓR Pierwszy nabór został ogłoszony w maju 2004 roku na następujące działania: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska, 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna, 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 3.1. Obszary wiejskie, 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji, 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna. Wnioski przyjęteWnioski pozytywnie ocenione Wnioski przyjęte przez Zarząd Województwa

7 II NABÓR Drugi nabór został ogłoszony w sierpniu 2004 roku na działanie: 1.4. Rozwój turystyki i kultury (wnioski tylko z zakresu kultury) Wnioski przyjęteWnioski pozytywnie ocenione Wnioski przyjęte przez Zarząd Województwa 2397

8 III NABÓR Trzeci nabór został ogłoszony w czerwcu 2005 roku na działanie: 1.4. Rozwój turystyki i kultury Wnioski przyjęteWnioski pozytywnie ocenione Wnioski przyjęte przez Zarząd Województwa 23176

9 IV NABÓR Czwarty nabór został ogłoszony w lutym 2006 roku na działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska 3.1. Obszary wiejskie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Wnioski przyjęteWnioski pozytywnie ocenione Wnioski przyjęte przez Zarząd Województwa

10 V NABÓR Piąty nabór został ogłoszony w kwietniu 2006 roku na działanie: 1.4. Rozwój turystyki i kultury (wnioski tylko z zakresu turystyki) Wnioski przyjęteWnioski pozytywnie ocenione Wnioski przyjęte przez Zarząd Województwa 854

11 Wojewódzki Urząd Pracy wdrażał 3 działania z II Priorytetu (2.1, 2.3 oraz 2.4), ogłaszając łącznie 9 konkursów. Departament Edukacji i Nauki ogłosił 3 konkursy na działanie 2.2. Na działanie 3.4 zostały ogłoszone łącznie 4 konkursy.

12

13

14 Działanie: 1.1. – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Nazwa wskaźnikaDocelowa wartość wskaźnika Długość zmodernizowanych dr ó g wojew ó dzkich, powiatowych i gminnych [km] 102,23 Długość nowych dr ó g wojew ó dzkich, powiatowych i gminnych [km] 17,91 Alokacja –

15

16 Działanie 1.2. – Infrastruktura ochrony środowiska Nazwa wskaźnikaDocelowa wartość wskaźnika Liczba oczyszczalni ścieków5 Długość sieci kanalizacyjnych [km] 153,86 Alokacja –

17

18 Działanie 1.3. – Regionalna infrastruktura społeczna Nazwa wskaźnika Docelowa wartość wskaźnika Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiekt ó w przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe [m2] 4459 Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla zakład ó w opieki zdrowotnej 16 Liczba wspartych obiektów opieki zdrowotnej 16 Alokacja –

19

20 Działanie 1.4. – Rozwój kultury i turystyki Nazwa wskaźnikaDocelowa wartość wskaźnika Liczba finansowanych projektów każdego typu18 liczba zainstalowanych systemów zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą w obiektach zabytkowych 116 Alokacja –

21

22 Nazwa wskaźnikaDocelowa wartość wskaźnika Liczba zakończonych projekt ó w wspartych w ramach Działania 3 Działanie 1.5. – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Alokacja –

23 Nazwa wskaźnikaDocelowa wartość wskaźnika Liczba osób korzystających ze szkoleń dla osób dorosłych Liczba osób korzystających z doradztwa dla osób dorosłych Działanie 2.1. – Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Alokacja –

24 Nazwa wskaźnikaDocelowa wartość wskaźnika Liczba osób korzystających z projektów stypendialnych Liczba finansowanych projektów stypendialnych 222 Działanie 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionach Alokacja –

25 Nazwa wskaźnikaDocelowa wartość wskaźnika Liczba osób korzystających z projektów szkoleń i kursów przekwalifikowujących Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Alokacja –

26 Nazwa wskaźnikaDocelowa wartość wskaźnika Liczba osób korzystających z projektów szkoleń i kursów przekwalifikowujących 435 Działanie 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Alokacja –

27 Nazwa wskaźnikaDocelowa wartość wskaźnika Liczba osób korzystających ze wsparcia pomostowego lub jednorazowej dotacji 24 Liczba osób korzystających z doradztwa 103 Działanie 2.5 – Promocja przedsiębiorczości Alokacja –

28 Nazwa wskaźnikaDocelowa wartość wskaźnika Liczba finansowanych projektów komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu innowacji pomiędzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym 28 Działanie 2.6 – Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy Alokacja –

29 Nazwa wskaźnika Docelowa wartość wskaźnika Długość dróg powiatowych i gminnych [km]77,67 Długość sieci kanalizacyjnych [km]209,55 Liczba oczyszczalni ścieków5 Działanie 3.1. – Obszary wiejskie Alokacja –

30

31 Działanie 3.2. – Obszary podlegające restrukturyzacji Nazwa wskaźnikaDocelowa wartość wskaźnika Długość dróg powiatowych i gminnych [km] 11,60 Alokacja –

32 Działanie 3.3. – Zdegradowane obszary miejskie poprzemysłowe i powojskowe Nazwa wskaźnikaDocelowa wartość wskaźnika Długość dróg powiatowych i gminnych [km] 1,73 Alokacja –

33

34 Działanie 3.4. – Mikroprzedsiębiorstwa Nazwa wskaźnikaDocelowa wartość wskaźnika Liczba finansowanych projektów wsparcia mikroprzedsiębiorstw 158 Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich 25 Liczba wspartych mikroprzedsiębiortst na obszarach restrukturyzacji przemysłu 95 Alokacja –

35 Działanie 3.5. – Lokalna infrastruktura społeczna Nazwa wskaźnikaDocelowa wartość wskaźnika Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe [m2] 14814,15 Liczba zakończonych projektów edukacyjno-sportowych 10 Liczba zakończonych projektów z zakresu ochrony zdrowia 5 Alokacja –

36

37

38 Nazwa działania Wykorzystanie dostępnej alokacji 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 100,79% 1.2Infrastruktura ochrony środowiska 100,79% 1.3.Regionalna infrastruktura społeczna 100,79% 1.4Rozwój kultury i turystyki 98,56% 1.5Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 100,81% Ogółem priorytet I 100,49% Wykorzystanie alokacji w ramach ZPORR (kurs Euro 3,5224 PLN) – priorytet I

39 Wykorzystanie alokacji w ramach ZPORR (kurs Euro 3,5224 PLN) – priorytet II Nazwa działania Wykorzystanie dostępnej alokacji 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 109,86% 2.2Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionach 109,85% 2.3.Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 109,87% 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 107,57% 2.5Promocja przedsiębiorczości 101,00% 2.6Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy 109,55% Ogółem priorytet II 108,53%

40 Nazwa działania Wykorzystanie dostępnej alokacji 3.1Obszary wiejskie 101,24% 3.2Obszary podlegające resrukturyzacji 101,23% 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 101,29% 3.4Rozwój mikroprzedsiębiorstw 101,13% 3.5Lokalna infrasruktura społeczna 101,26% Ogółem priorytet III 101,24% Wykorzystanie alokacji w ramach ZPORR (kurs Euro 3,5224 PLN) – priorytet III

41 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Doświadczenia, Wnioski i Perspektywy na przyszłość – Wielkopolska w UE. Podsumowanie efektów wdrażania ZPORR i jego wpływ na wzrost konkurencyjności i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google