Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W dniu 23 listopada 2000 podpisano Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W dniu 23 listopada 2000 podpisano Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W dniu 23 listopada 2000 podpisano Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki dzieci i młodzieży.

2 KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęto, że:

3 KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE szkoła : jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się, itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć; jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują; jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

4 KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE promująca: tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia; umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

5 KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE zdrowie : ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii; decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

6 DEFINICJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska

7 STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie; zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań; prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności; tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników; zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników; uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej; tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

8 Szkoła Promująca Zdrowie To siedlisko ( czyli miejsce, w którym żyje, pracuje, uczy się i bawi wielu ludzi, obowiązują w nim specyficzne normy, prawa i obowiązki),w którym społeczność szkolna - pracownicy i uczniowie: Podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia przez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego; uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć przez edukację zdrowotną, rozwój osobisty, społeczny, zawodowy; zachęcają innych w swym otoczeniu, zwłaszcza rodziców, do podobnych działań przez : ◦otwartość i dialog, ◦partnerstwo, ◦współdziałanie.

9 Cechy skutecznej Szkoły Promującej Zdrowie Życzliwe i wspierające relacje międzyludzkie: empatia, docenianie/szacunek, szczerość w stosunku do uczniów i nauczycieli; wszyscy kształtują umiejętności skutecznego porozumienia się: współdziałania, komunikowania się, aktywnego słuchania, budowania poczucia własnej wartości; struktura szkoły( organizacja, etos, system oceniania itd.) wspiera i docenia ludzi( a nie „podłamuje”); Uczestnictwo całej społeczności; wspólnota celów, wartości, programów; duch otwartości, współpracy, dzielenia; partnerstwo wszystkich pracowników, uczniów, rodziców, społeczności lokalnej we wszystkich działaniach( zarządzaniu, planowaniu, nauczaniu i uczeniu się); równość tzn. nie wyłączanie nikogo ze względu na warstwę społeczną, poziom zdolności; Klarowność przepisów, zasad oczekiwań, struktury, ról: wszyscy wiedzą „ na czym stoją” i mają poczucie bezpieczeństwa; jasna i konsekwentnie wdrażana polityka dotycząca promocji zdrowia, zapobiegania przemocy, dyscypliny, relacji dom-szkoła; Autonomia- odpowiedzialność, niezależność, krytyczne myślenie, samoświadomość; koncentracja na uczeniu się a nie na nauczaniu; kształtowanie poczucia wiary w siebie; uczniowie uczą się podejmowania decyzji, nauczyciele umiejętnie kontrolują ich wyniki

10 Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie Edukacja zdrowotna jako nieodłączny element programu nauczania Etos zdrowia w szkole( czyli jej „ukryty” program)- środowisko fizyczne i społeczne, atmosfera oraz polityka i organizacja, wspierają edukację zdrowotną i sprzyjają zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

11 Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie Obiektem działań w promocji zdrowia są systemy społeczne a nie jednostki ( Co ludzie mogą zrobić dla swojego zdrowia i w czy im pomóc,a nie co my możemy zrobić dla ich zdrowia). Działania w zakresie promocji zdrowia, które podejmuje szkoła, powinny być wspierane przez równoczesne działania w innych siedliskach, zwłaszcza rodziny

12 Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie Społeczność szkolna oraz osoby wspierające i współpracujące ze szkołą sami identyfikują własne problemy, wybierają te,które są dla nich najważniejsze( priorytetowe) i podejmują działania prowadzące do ich rozwiązania. Mają własne pomysły. Osoby z zewnątrz ( np. władza) wspierają te działania lecz nie narzucają szkole swoich programów i pomysłów. Podejście ”od ludzi do problemu”.

13 Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie Uczestniczą dobrowolnie członkowie społeczności szkolnej. Wszyscy są pytani o zdanie, informowani o wynikach, decyzjach, zapraszani do współpracy. Wsparcie z zewnątrz polega na dostarczaniu informacji, materiałów, doradztwie, kształceniu itd.. Wprowadza się wiele zmian. Wprowadzane zmiany mają charakter systemowy tzn. dotyczą wszystkich sfer funkcjonowania szkoły.Nie jest to suma kilku pojedynczych innowacji. Demokratyzacja samorządność życia szkolnego.

14 Historia rozwoju ruchu Szkół Promujących Zdrowie w Polsce 1989- pierwsza publikacja w polskim piśmiennictwie autorstwa T. Williamsa- współtwórcy koncepcji SzPZ. 1990- raport ŚOZ „Zdrowa szkoła”- wersja polska. 1991- porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej: utworzenie Polskiego Zespołu ds. Szkól Promujących Zdrowie, rozpoczęcie projektu w 14 szkołach podstawowych, wybranych w demokratyczny sposób, spośród ok. 400 szkół, które zgłosiły chęć udziału.

15 Historia rozwoju ruchu Szkół Promujących Zdrowie w Polsce 1992- przyjęcie Polski do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w grupie pierwszych 7 krajów:- utworzenie Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w woj. Ciechanowskim.

16 Historia rozwoju ruchu Szkół Promujących Zdrowie w Polsce 1995- zakończenie i ewaluacja projektu „ Szkoła Promująca Zdrowie”. 1996- I Konferencja Szkół Promujących Zdrowie w Lesznie: w Narodowym Programie Zdrowia 1996-2005 zapisano, że w 2005 r. do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie należeć powinno co najmniej 3000 szkół. 1998- II Konferencja Szkól Promujących Zdrowie w Gdańsku 2000- porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Zdrowia z dnia 1 września 2000r. w sprawie wspierania edukacji zdrowotnej w szkole oraz rozwoju szkól promujących zdrowie

17 Historia rozwoju ruchu Szkół Promujących Zdrowie w Polsce sierpień 2001 roku- Szkoła Podstawowa Nr 101 wyraziła chęć przystąpienia do Sieci Szkół Promujących Zdrowie rok szkolny 2001/2002- okres przygotowawczy przed przystąpieniem do Sieci SzPZ 6 marzec 2003r- podpisanie porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Koordynatorem Sieci Szkól Promujących Zdrowie a Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 101 w Krakowie w sprawie przyjęcia do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

18 SZKOLNY ZESPÓŁ ds. PROMOCJI ZDROWIA Koordynator: mgr Barbara Kosińska-Pruś Członkowie zespołu: mgr Grażyna Marcinkowska mgr Katarzyna Zalewska mgr Małgorzata Bulek mgr Małgorzata Stawarz przedstawiciel Rady Rodziców

19 Sierpień 2001 r.- Szkoła Podstawowa Nr 101 wyraziła chęć przystąpienia do Sieci SzPZ. Powołanie Szkolnego Zespołu do Spraw Promocji Zdrowia. Przeprowadzono wstępna diagnozę na podstawie ankiet, rozmów, obserwacji i opracowano listę problemów zauważalnych na terenie szkoły. Po analizie sytuacji w szkole, możliwości organizacyjnych szkoły wybrano zadania priorytetowe do realizacji w poszczególnych latach. W roku 2001/2002 ustalono następujące zadania priorytetowe: Poprawa kondycji fizycznej dzieci, nauczycieli i rodziców. Korygowanie wad postawy Promocja zdrowego stylu życia

20 Szkoła Podstawowa Nr 101 Szkołą Promującą Zdrowie- program Szkoła Podstawowa Nr 101 Szkołą Promującą Zdrowie- program W roku 2002/2003 Kontynuacja zadań rozpoczętych w poprzednim roku Wdrożenie uczniów do efektywnego uczenia się Poprawa efektów uczenia się Redukowanie niewłaściwych nawyków związanych z uczeniem się. Równolegle szkoła opracowuje program profilaktyczny, gdzie głównym zadaniem jest ograniczenie agresji w szkole.

21 Szkoła Podstawowa Nr 101 Szkołą Promującą Zdrowie- program Szkoła Podstawowa Nr 101 Szkołą Promującą Zdrowie- program Plan pracy na rok szkolny 2012-13 Kontynuacja działań z roku szkolnego 2011/12 Promocja zdrowego stylu życia. Podniesienie efektów pracy z uczniami Wdrażanie uczniów do efektywnego uczenia się. Realizacja programu profilaktycznego szkoły. Kontynuacja programów edukacyjnych i proekologicznych. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Autoewaluacja i akces przystąpienia do Krajowej Sieci SzPZ

22 Zadania realizowane były między innymi przez: Realizację edukacji prozdrowotnej, pierwszej pomocy, ekologicznej, profilaktyki uzależnień, Organizację zajęć dodatkowych: fakultatywnych, rytmiki, pływania, gimnastyki korekcyjnej - pozwalających na pełniejszy rozwój fizyczny i intelektualny. Udział dzieci w różnych konkursach promujących zdrowie : plastycznych, literackich przyrodniczych, prozdrowtnych. Udział w akcjach: profilaktycznych „ Noe”, „ Niebieski pasjans”, „Robinson Cruzoe”,”Żyj bezpiecznie”, oraz ”5 porcji warzyw”,” Wolę wodę”, „Szklanka mleka”

23 Zadania realizowane były między innymi przez: Działalność wychowawczą i profilaktyczną pedagoga szkolnego; współpraca z instytucjami i organizacjami, poradnictwo dla rodziców, zajęcia socjoterapeutyczne, realizacja programów profilaktycznych. Realizacja kręgów tematycznych na lekcjach w ramach realizacji pakietu „Moje zdrowie” Opieka medyczna pielęgniarek-higienistek, szczepienia ochronne, opieka dentystyczna, Obiady w szkolnej stołówce – darmowe dal podopiecznych MOPS, współpraca z świetlicą terapeutyczną przy kościele. Uwrażliwienie na ludzką krzywdę i cierpienie: współpraca z hospicjum, akcje charytatywne, akcja Natasza.

24 Zadania realizowane były między innymi przez: Współpracę z rodzicami: pomoc w organizacji dni Otwartych Szkoły, malowanie sal i korytarzy, imprezy klasowe z rodzicami, wyposażenie pokoju dla rodziców, pełnienie dyżurów przez rodziców w szkole, organizowanie przez Rade Rodziców spotkań z nauczycielami, sponsorowanie festynów, stworzenie drużyny piłki siatkowej z rodziców. Prelekcje dla rodziców dotyczące zagrożeń i promocji zdrowia, zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym, czynników zachowań ryzykownych

25 Zadania realizowane były między innymi przez: Poprawą kondycji fizycznej dzieci-Tworzenie klas sportowych Pomoc dzieciom dyslektycznym Organizacja dodatkowych lekcji – matematyka, język polski, informatyka, język angielski Udział szkoły w programie „Szkoła z klasą” Stworzenie estetycznych warunków do nauki i pracy Szkolenia nauczycieli


Pobierz ppt "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W dniu 23 listopada 2000 podpisano Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google