Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Innowacyjna Wielkopolska w budowie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (stan danych na 19 marca 2012 r.) Poznań, 28 marca 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Innowacyjna Wielkopolska w budowie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (stan danych na 19 marca 2012 r.) Poznań, 28 marca 2012."— Zapis prezentacji:

1 1 Innowacyjna Wielkopolska w budowie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (stan danych na 19 marca 2012 r.) Poznań, 28 marca 2012 r.

2 2 Nabory wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Do tej pory w ramach WRPO ogłoszono 59 naborów wniosków. W ramach 56 zakończonych naborów złożono prawie 5,5 tys. wniosków o dofinansowanie. Liczba podpisanych umów – Liczba beneficjentów – Obecnie trwa nabór w Działaniu 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, w Działaniu 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa oraz w Działaniu 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii Ponadto wg harmonogramu naboru wniosków z dnia 5 stycznia br. w 2012 roku planowane są konkursy w następujących działaniach: Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) Działanie 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego

3 3 Kontraktacja Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

4 4 Wykorzystanie środków WRPO - podpisane umowy Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Wykorzystanie środków WRPO na podstawie kontraktacji wynosi 87,1 %

5 5 Dofinansowanie UE w podpisanych umowach Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

6 6 Wykorzystanie alokacji środków UE na podstawie podpisanych umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

7 7 Źródło: MRR - Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na 29 lutego 2012 r.

8 8 Płatności dla beneficjentów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

9 9 Płatności przekazane beneficjentom w ramach WRPO – ,72 zł Płatności na rzecz beneficjentów (zł)

10 10 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Wykorzystanie alokacji WRPO na podstawie płatności – 52,57% Wykorzystanie alokacji WRPO na podstawie płatności na rzecz beneficjentów – środki UE (%)

11 11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Źródło: MRR - Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na 29 lutego 2012 r.

12 12 Wykorzystanie środków WRPO – wydatki certyfikowane Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Wykorzystanie środków WRPO na podstawie wydatków certyfikowanych wynosi 49%

13 13 Projekty kluczowe Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

14 14 Udział projektów kluczowych w alokacji na WRPO Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

15 15 Liczba projektów kluczowych wg obszarów wsparcia Promocja regionalnej gospodarki1 Infrastruktura drogowa5 Infrastruktura kolejowa2 Tabor kolejowy1 Infrastruktura transportu miejskiego2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego3 Gospodarka wodno-ściekowa2 Ochrona przeciwpowodziowa1 Bezpieczeństwo środowiskowe i ekologiczne1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego10 Ochrona zdrowia5 Dziedzictwo kulturowe4 Razem WRPO37 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

16 16 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Do tej pory wybrano 17 pośredników finansowych: 10 w zakresie pożyczek globalnych, 6 w zakresie reporęczeń oraz 1 w zakresie poręczenia portfelowego. Trwa ocena i podpisywanie umów w ramach II edycji pożyczek globalnych oraz nabór i ocena dla reporęczeń. Inicjatywa JEREMIE Liczba umów z przedsiębiorcami z sektora MŚP Kwota wsparcia z JEREMIE – ponad 126 mln zł Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE w Wielkopolsce jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Umowa na realizację inicjatywy jako pierwsza w Polsce podpisana została 21 lipca 2009 r.

17 17 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Inicjatywa JESSICA Menadżerem funduszu jest Europejski Bank Inwestycyjny, z którym w dniu 29 kwietnia 2009 r. została podpisana jako pierwsza w Europie Umowa o finansowanie Funduszu Powierniczego JESSICA. Funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) pełni Bank Gospodarstwa Krajowego z którym w dniu 29 września 2010 r. podpisana została umowa operacyjna. Do do FROM wpłynęło łącznie 9 wniosków od podmiotów (zarówno publicznych jak i prywatnych) ubiegających się o pożyczkę ze środków inicjatywy JESSICA. Do tej pory przyznano wsparcie 5 projektom w kwocie ponad 95 mln zł środków Inicjatywy.

18 18 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Tytuł projektu: Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w centrum Leszna poprzez budowę Galerii Goplana Beneficjent: Goplana MGC Inwest Sp. z o.o. Sp. k. Całkowita wartość inwestycji: zł Wartość pożyczki: zł Realizacja tego projektu doprowadzi do powstania trzypoziomowej galerii handlowej ze 120 lokalami handlowo- usługowymi. Inwestycja ma zostać zlokalizowana na terenie poprzemysłowym po byłych zakładach produkcyjnych w samym centrum Leszna, który obecnie jest nieużytkowany i zaniedbany. Dodatkowo inwestor bezpłatnie udostępni miastu powierzchnie w odnowionej, zabytkowej kamienicy, która przeznaczona zostanie pod bibliotekę multimedialną bądź centrum turystyczne.

19 19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Tytuł projektu: Rozwój Parku Technologiczno- Przemysłowego – etap II (WCWI) Beneficjent: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. Całkowita wartość inwestycji: zł Wartość pożyczki: zł Pożyczka umożliwi przeprowadzenie drugiego etapu kompleksowej inwestycji, w wyniku której powstanie nowoczesny park technologiczny, który oferować będzie młodym przedsiębiorcom korzystne i komfortowe warunki do rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo realizacja Projektu umożliwi nadanie rewitalizowanemu obszarowi nowych funkcji. Efektem będzie m.in. jego ponowne połączenie ze strukturą gospodarczą i funkcjonalną miasta. Obszar zlokalizowany jest w strefie zindustrializowanej, w niewielkiej odległości od centrum miasta, którego potencjał obecnie nie jest w pełni wykorzystywany.

20 20 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Tytuł projektu: Rewitalizacja zdegradowanego obszaru przy ul. Małachowskiego w Poznaniu oraz budowa Centrum Biurowego Podwale. Beneficjent: Machura Bros Corporation sp. j. Całkowita wartość inwestycji: zł Wartość pożyczki: zł Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego budynku biurowego z przeznaczeniem na wynajem, poprzez modernizację nieruchomości poprzemysłowej, położonej na obszarze dysfunkcyjnym zlokalizowanym na terenie miasta Poznania. Realizacja projektu przyczyni się m.in. do minimalizacji efektów wykluczenia społecznego mieszkańców poprzez udostępnienie powierzchni szkoleniowej i organizację bezpłatnych warsztatów/kursów, a także do poprawy bezpieczeństwa na terenie przyległym do inwestycji w wyniku zainstalowania sieci kamer i jej zintegrowania z systemem monitoringu miejskiego.

21 21 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Tytuł projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy z przebudową i dobudową w Koźminie Wielkopolskim Beneficjent: Gmina Koźmin Wielkopolski Całkowita wartość inwestycji: zł Wartość pożyczki: zł Projekt polega na zmianie sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno- oświatowy z przebudową i dobudową. Obiekt zaadaptowany zostanie na cele kulturalno-oświatowe, tzw. Centrum Kultury (pracownia muzyczna, studio nagrań, pracownia plastyczna, sala taneczna wraz z szatniami, pomieszczenia dla chóru i orkiestry dętej, sala widowiskowa, sala konferencyjna).

22 22 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Tytuł projektu: Centrum konferencyjno-szkoleniowe. Obsługa Biznesu (rewitalizacja obiektu byłego kasyna wojskowego) Beneficjent: AAD 21 S.C. Agata, Andrzej Dąbrowscy Całkowita wartość inwestycji: zł Wartość pożyczki: zł Przedmiotem projektu jest przystosowanie istniejącego i będącego w posiadaniu inwestora budynku powojskowego (byłe kasyno oficerskie) do prowadzenia działalności gospodarczej. Istniejący obiekt zostanie zmodernizowany i zaadaptowany na potrzeby Centrum konferencyjno-szkoleniowego w Ostrowie Wielkopolskim.

23 23 Innowacyjność jako jeden z kluczowych obszarów wsparcia w ramach WRPO Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Innowacyjność jest definiowana jako zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno – technicznych.

24 24 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Wsparciu innowacji w regionie przyświeca wizja Wielkopolski jako: regionu, który wykorzystuje tradycję oraz współczesny potencjał intelektualny i gospodarczy, dla tworzenia innowacyjnych podstaw rozwoju; regionu uznającego innowacje za główny czynnik regionalnego wzrostu gospodarczo-społecznego; regionu, gdzie tworzone jest środowisko przyjazne innowacjom poprzez wspieranie: powstawania i rozwoju firm innowacyjnych, tworzenia nowoczesnych technologii w jednostkach sektora B+R i ich komercjalizacji, tworzenia i rozwoju płaszczyzny współpracy sektora nauki i edukacji z gospodarką, regionu zdolnego konkurować z innymi regionami europejskimi.

25 25 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu W Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata innowacyjność wspierana jest na 3 płaszczyznach: 1). Jako innowacyjne rozwiązania zastosowane przez indywidualne przedsiębiorstwa z sektora MSP Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw: alokacja - ok. 10,69 mln euro, wsparcie projektów, dofinansowanie ok. 36 mln zł Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP; alokacja - ok. 175,26 mln euro, w tym środki z KRW na innowacje 7 mln euro; wsparcie projekty, dofinansowanie 604 mln zł, w tym projekty innowacyjne w Schemacie III: 47 projektów, dofinansowanie ok. 130 mln zł). 2). Na płaszczyźnie grupy przedsiębiorstw kooperujących z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami badawczo- rozwojowymi, szkołami wyższymi, władzami samorządowymi Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji: alokacja - ok. 4 mln euro; wsparcie - 9 projektów, dofinansowanie ok. 6,3 mln zł

26 26 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 3). Jako wspieranie regionalnego systemu innowacyjnego poprzez wzmocnienie potencjału sfery badawczo-rozwojowej oraz instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji (Schematy I i II): alokacja - ok. 46,87 mln euro; wsparcie - 16 projektów, dofinansowanie ok. 115 mln zł Ponadto w ramach Działania 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości dzięki realizacji Inicjatywy JEREMIE sektor MSP uzyskał szerszy dostęp do instrumentów finansowania m.in. innowacji.

27 27 Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu RSI to swoisty drogowskaz, pokazujący kierunki w jakich powinny działać władze, by najskuteczniej wpływać na konkurencyjny rozwój regionu. To koncepcja długofalowej i kompleksowej polityki innowacyjnej Wielkopolski, powstała przy udziale wszystkich uczestników procesu innowacji. RSI została zaktualizowana w dniu 24 stycznia 2011 r.

28 28 Przykłady projektów innowacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

29 29 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę, automatyzację procesów technologicznych i wdrożenie innowacyjnej technologii badań DNA w oparciu o technikę mikromacierzy Beneficjent: Centrum Badań DNA Sp. z o.o. Całkowita wartość projektu: ,16 zł Wartość dofinansowania: ,64 zł Projekt polega na wyposażeniu laboratorium w innowacyjną technologię mikromacierzy. Dzięki wsparciu powstała pierwsza w Polsce Pracownia Mikromacierzy DNA typu APEX.

30 30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Tytuł projektu: Utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu w Poznaniu Beneficjent: Pro Design Sp. z o.o. Concordia Design - pierwsze w Polsce centrum designu i kreatywności, skupia potencjał przemysłu kreatywnego Wielkopolski m.in. dzięki funkcjonującemu inkubatorowi młodych firm z branż kreatywnych – CoOffice. Całkowita wartość projektu: ,38 zł Wartość dofinansowania: ,80 zł

31 31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Tytuł projektu: Budowa parku naukowo-technologicznego w miejscowości Dąbrowa Beneficjent: Eureka Technology Park Sp. z o.o. Całkowita wartość projektu: ,22 zł Wartość dofinansowania: ,00 zł Park naukowo-technologiczny wspierający działalność gospodarczą opartą na wiedzy oraz zwiększenie efektywności komercjalizacji wyników badań naukowych, stale współpracujący z instytucjami naukowo- badawczymi, klastrami oraz instytucjami otoczenia biznesu.

32 32 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Tytuł projektu: Budowa parku naukowo-technologicznego Centrum Zaawansowanych Technologii wraz z zakupem wyposażenia Beneficjent: Centrum Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Całkowita wartość projektu: ,20 zł Wartość dofinansowania: ,00 zł Park naukowo-technologiczny utworzony z myślą o innowacyjnych przedsiębiorstwach z branży bio-info-med,

33 33 Nieprawidłowości Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

34 34 Nieprawidłowość Zgodnie art. 2 pkt 7 rozporządzenia 1083/2006 nieprawidłowość to jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

35 35 I. Instytucja Zarządzająca realizując zadania związane z informowaniem KE o nieprawidłowościach przekazuje do Ministerstwa Finansów i Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji: - raporty o nieprawidłowościach podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do KE stwierdzonych w związku z realizacją programu - raporty o nieprawidłowościach podlegających kwartalnemu zgłoszeniu do KE stwierdzonych w związku z realizacją programu lub informacje o braku nowych nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE na podstawie art. 28 rozporządzenia 1828/ raporty o działaniach następczych prowadzonych w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi do KE przez MF zgodnie z art. 30 ust 1 rozporządzenia 1828/2006 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu II. Instytucja Zarządzająca realizując zadania związane z informowaniem o nieprawidłowościach przekazuje do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Kwartalne zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE

36 36 Obszary wrażliwe na wystąpienie nieprawidłowości w zakresie WRPO przerobione, sfałszowane dokumenty i zaświadczenia uzyskanie dofinansowania od różnych instytucji i po uzyskaniu jednego wsparcia niedokonanie rezygnacji z pozostałych źródeł oświadczenia niezgodne ze stanem faktycznym niestosowanie lub niewłaściwe stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych wydatki niezwiązane z realizacją projektu, np. nieujęte w budżecie projektu lub zbędne do realizacji projektu nierozliczenie zaliczki w terminie oraz w min. 70% otrzymanej kwoty, wykorzystanie zaliczki na wydatki niezwiązane z projektem, w szczególności na działalność podstawową beneficjenta, naruszenia zasad dotyczących pomocy publicznej, w szczególności przekroczenie maksymalnego lub kwotowego procentu dofinansowania inwestycji, wynikające z zsumowania się pomocy publicznej otrzymanej z różnych źródeł w odniesieniu do inwestycji finansowanej z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

37 37 Nieprawidłowości w ramach WRPO Przekazane do KE w raportach o nieprawidłowościach w 2010 roku – ,04 euro w 2011 roku – ,65 euro Przekazane do IPOC w kwartalnych zestawieniach nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE w 2009 roku – ,77 euro w 2010 roku – ,74 euro w 2011 roku – ,63 zł Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

38 38 Renegocjacje WRPO Zmiany w Programie obejmowały m.in.: modyfikację tablic finansowych oraz odpowiednich zapisów związanych z alokacją dodatkowych środków w łącznej wysokości euro, modyfikację wskaźników realizacji Programu w zakresie ich adekwatności, specyfiki, mierzalności, wartości docelowych, z uwzględnieniem alokacji dodatkowych środków, tzw. zmiany techniczne (związane przede wszystkim ze zmianą ustawy o finansach publicznych, obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.), korektę elementów systemu wdrażania Programu. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

39 39 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Dodatkowe środki dla WRPO Krajowa Rezerwa Wykonania – euro Dostosowanie techniczne – euro Razem – euro Proponowane przeznaczenie dodatkowych środków: Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP euro Działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej euro Działanie 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego euro Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO euro

40 40 Tabela finansowa WRPO Priorytety WRPOŚrodki EFRR (euro) Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna Priorytet III Środowisko przyrodnicze Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe Priorytet VII Pomoc techniczna Ogółem WRPO Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

41 41 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu


Pobierz ppt "1 Innowacyjna Wielkopolska w budowie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (stan danych na 19 marca 2012 r.) Poznań, 28 marca 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google