Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO 2013 ROKU UMOWA PARTNERSTWA NA TLE STRATEGII ROZWOJU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 ROKU NA TLE STRATEGII ROZWOJU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO 2013 ROKU UMOWA PARTNERSTWA NA TLE STRATEGII ROZWOJU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 ROKU NA TLE STRATEGII ROZWOJU."— Zapis prezentacji:

1 1 NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO 2013 ROKU UMOWA PARTNERSTWA NA TLE STRATEGII ROZWOJU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 ROKU NA TLE STRATEGII ROZWOJU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 ROKU WIELKOPOLSKA 2020

2 2 PRZESŁANKI AKTUALIZACJI STRATEGII Globalny kryzys Globalny kryzys Zagrożenia klimatyczne Zagrożenia klimatyczne Sytuacja demograficzna Sytuacja demograficzna Nowe polityki wspólnotowe Nowe polityki wspólnotowe Strategia Europa 2020 Strategia Europa 2020 Kolejna perspektywa finansowa 2014 – 2020 Kolejna perspektywa finansowa 2014 – 2020 Pakiet krajowych dokumentów strategicznych Pakiet krajowych dokumentów strategicznych Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030 Strategia Rozwoju Kraju polska 2020 Strategia Rozwoju Kraju polska 2020 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Zintegrowane strategie rozwoju Zintegrowane strategie rozwoju Nowe dokumenty regionalne, w tym: Nowe dokumenty regionalne, w tym: Regionalna Strategia Innowacji Regionalna Strategia Innowacji Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Ustawowy obowiązek dostosowania strategii do dokumentów krajowych Ustawowy obowiązek dostosowania strategii do dokumentów krajowych

3 3 ZAŁOŻENIA MODELU ROZWOJU WIELKOPOLSKI DO 2020 ROKU Ośrodki wzrostu/koncentracji potencjału nie powinny rozwijać się kosztem otoczenia, lecz korzystnie na nie oddziaływać. Obszary opóźnione w rozwoju powinny być wspierane w zakresie wzmacniania ich wewnętrznych potencjałów oraz zdolności do kreowania i absorpcji innowacji. Wsparcie nie może być premią za biedę. Należy stosować zasadę, że ośrodki wzrostu wspierane są przez władzę publiczną przede wszystkim w zakresie, w jakim są w stanie korzystnie oddziaływać na otoczenie, a otoczenie jest wspierane w zakresie, w jakim wzmacnia to jego zdolności do absorbowania czynników rozwojowych z zewnątrz. Przyjęto, że w Wielkopolsce:

4 4 ZAŁOŻENIA MODELU ROZWOJU WIELKOPOLSKI DO 2020 ROKU cd. Istotne nie jest to, że jakiś obszar rozwija się szybciej niż inne obszary, ale to, że nawet najwolniej rozwijający się obszar nie powinien rozwijać się zbyt wolno. Przestrzeń powinna być spójna, czyli powiązana wzajemnie korzystnymi relacjami, co nazywane jest także usieciowieniem. Jest to ważne źródło synergii. Każdemu mieszkańcowi Wielkopolski należy zapewnić odpowiedni standard dostępu do usług publicznych, edukacji i rynku pracy oraz warunki samoorganizacji, jeśli nie w miejscu zamieszkania, to w innym, lecz pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków do mobilności przestrzennej. Każdemu mieszkańcowi Wielkopolski należy zapewnić równy dostęp do wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Najbardziej efektywne wspieranie rozwoju województwa jest wtedy, gdy wspierane są powiązania funkcjonalne lokomotyw rozwoju z obszarami borykającymi się z problemami.

5 5 WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA efektywnie wykorzystywany jest potencjał wewnętrzny, podmioty rozwoju ściśle współpracują, co skutkować będzie wartością dodaną, istnieje klimat dla innowacji we wszystkich sferach funkcjonowania regionu, konkurencyjność budowana jest na wzajemnie korzystnych powiązaniach funkcjonalnych między ośrodkami wzrostu a otoczeniem, co generuje korzystne procesy dyfuzyjne i absorpcyjne, priorytetem i fundamentem rozwoju jest edukacja oraz budowa na jej podstawie kreatywnych kapitałów, intelektualnego i innowacyjnego, jednym z głównych priorytetów jest zielony aspekt rozwoju. Wielkopolska 2020 roku – będzie inteligentnym, innowacyjnym i spójnym regionem, gdzie:

6 6 WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA cd. mieszkańcy wykazują wysoką aktywność zawodową, gospodarczą i społeczną, gospodarka i życie społeczne są otwarte na świat, co wzmacnia ich konkurencyjność, wszystkie aspekty rozwoju uwzględniają zasadę włączenia społecznego, każdy mieszkaniec ma dostęp do podstawowych standardów usług społecznych, przestrzeń województwa pozbawiona jest barier dla mobilności mieszkańców, polityka kieruje się na większą tolerancję oraz otwartość na nowe i nowych, istotny wpływ na rozwój regionu wywiera sprawowane w stylu koncyliacyjnym zdecydowane przywództwo regionalne. Wielkopolska 2020 roku – będzie inteligentnym, innowacyjnym i spójnym regionem, gdzie:

7 7 MISJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA Skupienie wszystkich podmiotów publicznych działających na rzecz wzrostu konkurencyjności regionu i poprawy warunków życia mieszkańców. Uzyskanie efektu synergii przez stworzenie spójnej koncepcji wykorzystania środków publicznych. Wykorzystanie własnych instrumentów dla uzyskania efektu dźwigni.

8 8 CELE STRATEGII – LOGIKA KONSTRUKCJI

9 9 CELE STRATEGII – WYMIAR TERYTORIALNY Wyróżniono następujące terytorialne typy celów: Cele adresowane tylko do określonego typu obszaru Cele z preferencją dla określonego typu obszaru Cele adresowane do całego obszaru województwa (cel o wymiarze horyzontalnym) Dla każdego celu operacyjnego: Określono obszar, jakiego on dotyczy Określono, jakiemu typowi obszaru wyznaczonemu w dokumentach krajowych on odpowiada (OSI w KSRR lub obszaru funkcjonalnego w KPZK) Ustalono, że delimitacja (granice/zasięg) danego typu obszaru określona zostanie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa lub w innych dokumentach wdrożeniowych

10 10 CELE STRATEGII Cel generalny - Efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju Cel strategiczny 1Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu Cel strategiczny 2Poprawa stanu środowiska Cel strategiczny 3Lepsze zarządzanie energią Cel strategiczny 4 Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w województwie Cel strategiczny 5Wzmocnienie spójności województwa Cel strategiczny 6Budowa inteligentnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki Cel strategiczny 7Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia Cel strategiczny 8 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa Cel strategiczny 9Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania regionem

11 11 HORYZONTALNE ZASADY REALIZACJI CELÓW ład przestrzenny zrównoważony rozwój społeczeństwo informacyjne innowacje równe szanse współpraca i sieciowanie aktywność obywatelska srebrny rozwój

12 12 MOŻLIWOŚCI WARIANTOWEJ REALIZACJI CELOW STRATEGII A MOŻLIWE SCENARIUSZE ROZWOJU REGIONU (według Foresight Wielkopolska) Scenariusz IDynamicznego rozwoju (optymistyczny) Scenariusz IIRozwoju wyspowego (realistyczny) Scenariusz IIITrudnego rozwoju (w warunkach zagrożenia)

13 13 POTENCJALNE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE REGIONALNE Środowisko: W ramach zrównoważonego rozwoju duży potencjał tkwi w badaniach i technologiach środowiskowych, w produkcji urządzeń dla ochrony środowiska i alternatywnej energii oraz w racjonalnej gospodarce i produkcji energii odnawialnej. Sektor żywnościowy: Potencjał rolniczy regionu wraz z dużym zapleczem naukowo- badawczym i potencjale przetwórstwa rolnego, przy innowacyjnym podejściu do tego sektora, daje szansę na jego przekształcenie w inteligentną specjalizację regionu. Sektory kreatywne: Dużym potencjałem, choć dziś niewysokim, charakteryzują się branże o dużym, kreatywnym wkładzie jednostki, obejmujące działalność twórczą i kulturalną, w tym projektową (np. design), związane z prawami autorskimi i obróbką cyfrową. Technologie: Duży potencjał naukowo badawczy wymaga uaktywnienia w kierunku technologicznym, między innymi w takich branżach, jak mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, informatyka, branża chemiczna oraz między innymi w takich dyscyplinach naukowych, jak optoelektronika, nanotechnologia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, biotechnologia, biochemia i nauki rolnicze.

14 14 NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO 2013 ROKU Co powinno być zrealizowane, jakie są potrzeby? Co będzie można zrealizować? Jak będzie można to zrealizować? Jakich ustaleń jeszcze oczekujemy

15 15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "1 NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO 2013 ROKU UMOWA PARTNERSTWA NA TLE STRATEGII ROZWOJU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 ROKU NA TLE STRATEGII ROZWOJU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google