Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej"— Zapis prezentacji:

1 Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej

2 Współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v Projekty współpracy ponadnarodowej - Podręcznik dla projektodawców PO KL Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL.

3 Współpraca ponadnarodowa w ramach PO KL
Projektem współpracy ponadnarodowej jest projekt, który zakłada wspólną realizację działań kwalifikowanych przewidzianych w załączniku nr 8 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, także w przypadku którego wskazano rzeczywistą wartość dodaną wynikającą ze współpracy i podpisano umowę o współpracy ponadnarodowej.

4 Wartość dodana projektów współpracy ponadnarodowej
Współpraca ponadnarodowa powinna koncentrować się na realizacji tych celów szczegółowych Priorytetów, w przypadku których możliwość wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się na poziomie ponadnarodowym wniesie rzeczywistą wartość dodaną. Jako wartość dodaną należy rozumieć cele projektu oraz konkretne produkty możliwe do osiągnięcia wyłącznie we współpracy ponadnarodowej, których nie udałoby się zrealizować, wdrażając projekt jedynie o zasięgu krajowym.

5 Wartość dodana PWP Wartość dodana wynikająca ze współpracy
ponadnarodowej Cele projektu, konkretne produkty i możliwe do osiągnięcia wyłącznie we wsp ó łpracy ponadnarodowej. z dofinansowania EFS Osiągnięcie dodatkowych efektów , nie wynikających bezpośrednio z cel w projektu i jego działań. Produkty A B C projekt organizacji projekt EFS EFS +

6 Wartość dodana PWP Wartość dodana wynikająca ze współpracy
ponadnarodowej Adaptacja nowego podejścia do nauczania os ó b w wieku 50+ w zakresie stosowania technologii IT funkcjonującego u partnera szwedzkiego (program + metodyka nauczania dostosowana do wymagań wiekowych). z dofinansowania EFS Zwiększenie liczby os b mających dostęp do szkoleń, zatrudnienia subsydiowanego, kształcenia ustawicznego i innych form wsparcia wsp łfinansowanych z EFS. Produkty A B C projekt organizacji projekt EFS EFS +

7 Wartość dodana projektów współpracy ponadnarodowej
W praktyce projektowania można wykorzystać dwa typy podejścia prowadzące do określenia wartości dodanej: dokonać analizy planowanych produktów i zastanowić się, czy element współpracy ponadnarodowej pozwoli na podniesienie ich poziomu (wzrost wskaźników) zastanowić się, jakie nowe produkty, których nie udałoby się osiągnąć wdrażając projekt o zasięgu wyłącznie krajowym, mogą powstać w ramach projektu (nowy wskaźnik)

8 Formy działań kwalifikowanych w ramach konkursu nr 7/POKL/9.4/2011
Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów Tłumaczenia z języków obcych na polski, opracowania edytorskie przetłumaczonego dokumentu, publikowanie. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju Zapoznanie się z wynikami badań, poznanie wypracowanych rozwiązań Partnera; wspólna praca nad zastosowaniem rozwiązań wypracowywanych w innym kraju w celu udoskonalenia rozwiązań stosowanych przez Partnera w Polsce, upowszechnianie efektów projektu ponadnarodowego.

9 Formy działań kwalifikowanych w ramach konkursu nr 7/POKL/9. 4/2011- c
Formy działań kwalifikowanych w ramach konkursu nr 7/POKL/9.4/2011- c.d. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne Organizacja staży, wizyt studyjnych, wymiana pracowników instytucji partnerów projektów. Wypracowywanie nowych rozwiązań Realizacja zadań merytorycznych zgodnie z ustalonym harmonogramem, testowanie wstępnych rozwiązań, prace nad udoskonaleniem produktu projektu ponadnarodowego, przygotowanie raportu końcowego, upowszechnianie efektów. Kryterium dostępu: Kompleksowość – zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowalnych w ramach współpracy współpracy w tym 2 lub/i 4.

10 Rodzaje projektów współpracy ponadnarodowej
1. Projekt z komponentem ponadnarodowym komponent zaplanowany do realizacji już na etapie planowania komponent zgłaszany jako zmiana do wniosku o dofinansowanie projektu standardowego 2. Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej - nie dotyczy konkursu nr 7/POKL/9.4/2011

11 Projekt z komponentem ponadnarodowym
projekt poza współpracą ponadnarodową obejmuje inne działania, a tylko część (komponent) jest realizowana w ramach współpracy ponadnarodowej; co najmniej jeden cel szczegółowy odnosi się do współpracy ponadnarodowej; Zalecany minimalny czas realizacji komponentu 6 miesięcy.

12 Możliwe formy współpracy ponadnarodowej (1):
Współpraca pomiędzy projektami realizowanymi w różnych krajach, także przez podmioty, których projekty / działania nie są współfinansowane z EFS. Współpraca pomiędzy sieciami instytucji działającymi w zbliżonych obszarach, czyli projekt polskiego podmiotu składającego projekt we współpracy ponadnarodowej z podmiotami zagranicznymi działającymi w partnerstwie lub w sieci podmiotów, albo projekt podmiotu polskiego działającego w sieci organizacji o wspólnych interesach, ale składającego projekt indywidualnie we współpracy ponadnarodowej z podmiotem zagranicznym działającym w podobnej grupie organizacji w swoim kraju pochodzenia.

13 Możliwe formy współpracy ponadnarodowej (2) :
Partnerstwo instytucjonalne ─ współpraca twinningowa pomiędzy instytucjami działającymi w tym samym obszarze – do takiej współpracy uprawnione są tylko instytucje sektora publicznego. W tym przypadku rezultaty współpracy ponadnarodowej muszą przyczyniać się do poprawy funkcjonowania danej instytucji. Współpraca taka jest możliwa m.in. dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie EFS (IZ, IP, IP2).

14 Modele współpracy ponadnarodowej (część 3.3 wniosku)
Równoległe wypracowywanie rozwiązań MODEL 3 Import, eksport i adaptacja nowych rozwiązań do swojej sytuacji MODEL 4 Wspólne tworzenie produktu lub systemu MODEL 1 Wymiana informacji i doświadczeń MODEL 5 Wymiana kluczowych osób realizujących projekt lub uczestniczących w projekcie

15 Koszty współpracy ponadnarodowej
Projekt z komponentem ponadnarodowym - koszty bezpośrednie dotyczące komponentu ponadnarodowego są ujęte w zadaniu „współpraca ponadnarodowa”, koszty zarządzania - w zadaniu „zarządzanie projektem” Całkowity budżet projektu współpracy ponadnarodowej ujęte we wniosku o dofinansowanie

16 Zasady podziału kosztów pomiędzy partnerami (szczegółowy budżet projektu/uzasadnienie kosztów)
Koszty współpracy ponadnarodowej powinny być ponoszone przez poszczególnych partnerów proporcjonalnie do korzyści, jakie przynosi im współpraca ponadnarodowa. Zasada podziału kosztów – koszty współpracy ponadnarodowej są dzielone pomiędzy strony umowy ponadnarodowej zgodnie z ustaloną zasadą (partnerzy uzgadniają w jakiej proporcji dzielą koszty związane z realizacją zadania). Zasada wzajemności – każdy z partnerów uczestniczący w realizacji wspólnego zadania jest odpowiedzialny za jego etapy, partycypuje w ww. kosztach: ─ proporcjonalnie 50:50 (zasada wzajemności na równych warunkach); ─ zróżnicowanie (np. 75:25 ─ zasada wzajemności na zróżnicowanych warunkach).

17 Zmiany dotyczące rozliczeń finansowych w projektach współpracy ponadnarodowej po 01.01.2011 r.
Dodano podrozdział dotyczący projektów partnerskich: Co do zasady partnerzy ponadnarodowi ponoszą koszty proporcjonalnie do korzyści, a budżet wniosku uwzględnia koszty, które są finansowane z PO KL; Są to co do zasady koszty zadań lidera PO KL, lecz istnieje możliwość sfinansowania części/całości zadań partnera ponadnarodowego  konieczność uzasadnienia w kontekście realizacji celów PO KL; Środki na finansowanie kosztów realizowanych zadań przez partnerów ponadnarodowych mogą być przekazywane przez beneficjenta wyłącznie jako refundacja poniesionych wydatków;

18 Zmiany we wniosku o dofinansowanie w projektach z komponentem ponadnarodowym po 01.01.2011 r.
W przypadku realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym w punkcie 1.12 zaznaczamy TAK; Przed tytułem projektu należy dodać symbol PWP; Należy zapoznać się ze wzorem umowy o współpracy ponadnarodowej, która - w przypadku przyjęcia wniosku do realizacji - jest przedkładana IP oraz której zatwierdzenie przez IP jest warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu; Zapisy wniosku o dofinansowanie oraz umowy o współpracy ponadnarodowej powinny być spójne.

19 Rozliczenia pomiędzy partnerami ponad
Rozliczenia pomiędzy partnerami ponad. a beneficjentem odbywają się na podstawie zestawienia dokumentów potwierdzających wydatki sporządzanego przez partnerów; Beneficjent składając wniosek o płatność przedstawia poniesione wydatki w tabeli Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem; – sposób przedstawienia wydatków w tabeli, które beneficjent zrefundował partnerom powinna regulować umowa o współpracy ponadnarodowej; Partner jest zobowiązany ponosić wydatki zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków PO KL, o ile zadania partnera są finansowane ze środków PO KL; Partner musi stosować zasadę efektywnego zarządzania finansowego – racjonalności i efektywności wydatków.

20 Zmiany we wniosku o dofinansowanie w projektach z komponentem ponadnarodowym po 01.01.2011 r.
W przypadku realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym w punkcie 1.12 zaznaczamy TAK; Przed tytułem projektu należy dodać symbol PWP; Należy zapoznać się ze wzorem umowy o współpracy ponadnarodowej, która - w przypadku przyjęcia wniosku do realizacji - jest przedkładana IP oraz której zatwierdzenie przez IP jest warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu; Zapisy wniosku o dofinansowanie oraz umowy o współpracy ponadnarodowej powinny być spójne.

21 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu
- Uzasadnij potrzebę realizacji projektu Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów) Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu) Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru) W przypadku projektów z komponentem ponadnarodowym, co najmniej jeden cel szczegółowy powinien wskazywać na możliwość jego osiągnięcia wyłącznie w wyniku nawiązanej współpracy ponadnarodowej.

22 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób) [tekst] - Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć) Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M) Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym Charakteryzując grupy docelowe w projektach współpracy ponadnarodowej należy stosować wytyczne tj. dla projektów standardowych. 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób) W sytuacji gdy w ramach współpracy ponadnarodowej przewiduje się wsparcie przedstawicieli grup docelowych w kraju partnera ponadnarodowego, w tabeli wspomnianych danych nie ujmuje się.

23 3.3 Zadania Zadanie „Współpraca ponadnarodowa” otrzymuje automatycznie przedostatni numer porządkowy (w poprzedniej wersji wniosku zadanie współpraca ponadnarodowa stanowiło zadanie nr 1). W przypadku projektów partnerskich, w tym ponadnarodowych, w punkcie 3.3 należy wskazać i opisać również zadania, za których realizację odpowiedzialny będzie/będą w całości bądź w części partner/partnerzy. Należy opisać wszystkie zadania przewidziane do realizacji z partnerami ponadnarodowymi bez względu na źródło ich finansowania, wskazując jednocześnie, które z nich są finansowane przez projektodawcę w ramach budżetu wniosku PO KL, a które są finansowane przez partnerów ponadnarodowych z ich własnych źródeł. W przypadku gdy wskazane zadania (lub ich części) nie są finansowane z PO KL, w budżecie wniosku należy wpisać „0”.

24 3.3 Zadania W związku z tym, iż aktualnie zgodność zadań opisanych w punkcie 3.3 z zadaniami znajdującymi się w budżecie wniosku, jak i harmonogramie jest automatycznie zapewniana przez Generator Wniosków Aplikacyjnych, we wszystkich ww. częściach wniosku widoczne będą wszystkie zadania związane ze współpracą ponadnarodową, w tym te finansowane ze środków własnych partnerów ponadnarodowych. W punkcie 3.3 prezentowane są produkty, których nie udałoby się osiągnąć bez nawiązania współpracy ponadnarodowej. Produkty te – obok celów – składają się na tzw. wartość dodaną wynikającą ze współpracy ponadnarodowej, która zgodnie z Wytycznymi stanowi istotę PWP. Tak jak inne produkty wymagają owskaźnikowania.

25 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy
- Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu Do PWP mają tu zastosowanie zapisy takie jak dla projektów standardowych z zastrzeżeniem tego, iż ogólne kryterium formalne wyboru projektów, zgodnie z którym łączny roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie, nie dotyczy partnerów zagranicznych realizujących wspólnie z polskim projektodawcą projekt współpracy ponadnarodowej. Jeśli natomiast projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotem zagranicznym, ale nie jest projektem współpracy ponadnarodowej, wówczas kryterium to ma zastosowanie do partnera zagranicznego; w tym przypadku podmiot zagraniczny jest traktowany pod względem rozliczeń jak partner krajowy.

26 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem
- Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn) Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje) Uzasadnij wybór ewentualnych partnerów projektu (jeżeli dotyczy) Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy) Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecanie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom) Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników W nowej Instrukcji doprecyzowano, iż wymóg dotyczący umieszczenia informacji na temat sposobu wyboru partnerów do projektu (obowiązujący przy wyborze partnera niepublicznego przez projektodawcę z sektora finansów publicznych) dotyczy również partnerów ponadnarodowych. Ponadto wymieniono przykładowe formy współpracy ponadnarodowej zgodne z Wytycznymi (tj. współpraca pomiędzy projektami, sieciami, twinning itp.).

27 7. Oświadczenie Wniosku nie podpisują partnerzy ponadnarodowi, wskazani w pkt. 2.8. - Źródłem weryfikacji partnerów ponadnarodowych są podpisane i załączone do wniosku o dofinansowanie listy intencyjne (maksymalnie 3 listy intencyjne → 3 umowy w ramach 1 wniosku o dofinansowanie); Zlikwidowano wymóg potwierdzania kopii listu intencyjnego i kopii umowy o współpracy ponadnarodowej za zgodność z oryginałem.

28 Projekt z komponentem ponadnarodowym
Beneficjent: Fundacja ,,Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach” Tytuł projektu: Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej – dostosowanie kwalifikacji w zakresie kształcenia modułowego Okres realizacji: r. – r. Wartość projektu: 730 168,00 PLN Cel projektu: Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz kadry zarządzającej 4 szkół gastronomiczno – hotelarskich w zakresie kształcenia modułowego przy uwzględnieniu najlepszych europejskich praktyk w tym zakresie. Efekt współpracy ponadnarodowej: pozyskanie i adaptowanie programów nauczania dla 5 zawodów (kucharz, kelner, technik hotelarstwa, cukiernik, piekarz), które będzie można dostosować i przenieść na rynek regionalny Liczba osób objętych wsparciem: 43

29 Dziękuję za uwagę! Punkt Informacyjny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1 Pokój 355 (89) (20) Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google