Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liceum ogólnokształcące – profil policyjny. Zakres programowy obejmuje przedmioty rozszerzone: j, angielski, wiedza społeczeństwie, historia, PO/ wybrane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liceum ogólnokształcące – profil policyjny. Zakres programowy obejmuje przedmioty rozszerzone: j, angielski, wiedza społeczeństwie, historia, PO/ wybrane."— Zapis prezentacji:

1 Liceum ogólnokształcące – profil policyjny

2 Zakres programowy obejmuje przedmioty rozszerzone: j, angielski, wiedza społeczeństwie, historia, PO/ wybrane zagadnienia bezpieczeństwa publicznego/, które są brane pod uwagę na egzaminie do służb mundurowych. W ramach wychowania fizycznego uczniowie biorą udział w zajęciach pływania / basen miejski/ oraz w II klasie biorą udział w 10-dniowym obozie sprawności.

3 Służby mundurowe Żołnierz Policjant Strażak Marynarz Służby ochrony Pracownik wywiadu Detektyw Pracownik ochrony

4 Zawody pokrewne: Detektyw, agent ochrony mienia i osób, strażnik miejski, strażnik więzienny. Kto to jest policjant? Jest to funkcjonariusz powołany do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wykrywa przestępstwa kryminalne i zapobiega im, poszukuje osób zaginionych i ściga osoby poszukiwane, wykonuje zadania zmierzające do utrzymania bezpieczeństwa publicznego w sytuacjach ekstremalnych, takich jak: zagrożenie lub naruszenie porządku i bezpieczeństwa publicznego, klęski żywiołowe lub katastrofy. Zwalcza terroryzm, unieszkodliwia osoby i grupy terrorystyczne. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku na drogach publicznych, terytorialnych wodach morskich i śródlądowych, na terenie lotnisk oraz obszarach kolejowych.

5 Zadania, które policjant powinien wykonywać są różne w zależności od pełnionej funkcji i miejsca zajmowanego w hierarchii organizacyjnej. W policji występują trzy rodzaje służb: służba kryminalna obejmująca piony: operacyjno– rozpoznawczy, dochodzeniowo-śledczy, techniki kryminalistyczne i techniki operacyjne służba prewencji (w tym ruchu drogowego) służba logistyczna zapewniająca środki do realizacji zadań służbom kryminalnym i prewencji (zaopatrzenie, łączność, kadry, finanse itp.).

6 Do głównych zadań OPP i SPPP należą: 1/ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie trwania legalnych zgromadzeń i imprez masowychzgromadzeńimprez masowych 2/przywracanie porządku publicznego w przypadku zbiorowego naruszenia prawa 3/ochrona porządku publicznego w przypadku konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych oraz katastrof i klęskstanów nadzwyczajnychkatastrofklęsk żywiołowych 4/prowadzenie pościgów za niebezpiecznymi przestępcami. OPP- oddziały prewencji policji SPPP- samodzielne pododdziały prewencji policji

7 Zadania i czynności: Badanie kryminalistyczne dowodów (śladów) ujawnionych na miejscu zdarzenia, bieganie, kierowanie ruchem drogowym, ochranianie, odpowiadanie na telefony i alarmy, patrolowanie, pobieranie odcisków palców, prowadzenie pojazdu, prowadzenie śledztwa, negocjacji, rozpatrywanie zażaleń, sporządzanie raportów, sprawdzanie dokumentów, stosowanie środków przymusu bezpośredniego (użycie broni palnej, kajdanek, pałek służbowych oraz siły fizycznej), strzelanie, szkolenie, ściganie podejrzanych, zatrzymywanie podejrzanych, zeznawanie.

8 I ścieżka: możesz najpierw zostać przyjęty do służby i zacząć pracę oraz szkolenia/ Program Rekrut www.policja.pl/rekrutacja/ II ścieżka: możesz ukończyć studia cywilne i dopiero pomyśleć o karierze w policji/ preferowane kierunki: prawo, administracja, resocjalizacja, informatyka, ekonomia/.

9 Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (www.csp.edu.pl) Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Szkoła Policji w Katowicach (www.katowice.szkolapolicji.gov.pl) Szkoła Policji w Katowicach Szkoła Policji w Pile (www.sppila.type.pl) Szkoła Policji w Pile Szkoła Policji w Słupsku (www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl) Szkoła Policji w Słupsku Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (www.wspol.edu.pl) Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Szkoły przygotowują do zdobycia stopnia aspiranta i podoficera.

10 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie :/ po ukończeniu studiów uzyskuje absolwent stopień oficera/ Pracujący policjanci : Powinni posiadać świadectwo dojrzałości Mieć pozytywna opinię służbową W roku ubiegania się na studia nie przekroczyć 36 lat Odbyć przeszkolenie na poziomie przynajmniej podoficerskim lub złożyć dokumenty o egzaminie podoficerskim.

11 ETAP I: Test sprawności fizycznej/ rzut piłką lekarską, wyskok dosiężny,, bieg z przewrotem, bieg na 60m i 300m/- najlepsi przechodzą do następnego etapu, testy psychologiczne ETAP II: Test z języka obcego/ angielski, niemiecki, rosyjski, francuski/ ETAP III: test z historii powszechnej i języka polskiego ETAP IV: Rozmowa kwalifikacyjna na której omawia się wyniki egzaminu i przedstawia predyspozycje i motywację do pracy w policji. Kandydaci pracujący w policji nie przechodzą etapu III ale muszą przejść test z wiedzy policyjnej, uwzględniający deklarowaną specjalizację studiów z zakresu szkoły podoficerskiej.

12 Program studiów obejmuje dziedziny wiedzy i umiejętności z zakresu: Technik kryminalistycznych i operacyjnych Teorii pracy operacyjno- rozpoznawczej Taktyki zwalczania przestępczości pospolitej, gospodarczej, zorganizowanej Kryminologię i prewencję, Prewencję kryminalną Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Łączność Organizację i kierowanie w policji Organizację działań specjalnych oraz szkolenie strzeleckie.

13 Procedury administracyjne i prawne: Prawo karne Prawo wykroczeń Prawo administracyjne Prawo policyjne Przedmioty ogólne: Socjologia Psychologia Etyka Logika Współczesne doktryny polityczne

14 L.p.Kierunek studiów Konkurs świadectw dojrzałości – nowa matura % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości * Uwzględniane przedmioty Przedmioty obowiązkowe Przedmioty do wyboru (dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)** 1. 2. Administracja Bezpieczeństwo wewnętrzne 1. Język polski 2. Język obcy nowożytny*** 1. Geografia albo 2. Historia albo 3. Matematyka albo 4. Wiedza o społeczeństwie KRYTERIA KWALIFIKACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE

15 www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Planowane przyjęcia do służby w Policji w następujących jednostkach: Oddział Prewencji Policji w Olsztynie oraz komendy powiatowe/miejskie Policji w województwie warmińsko-mazurskim Terminy i limity przyjęć do służby w Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zostaną wskazane na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (www.warminsko- mazurska.policja.gov.pl) po określeniu ich przez Komendanta Głównego Policji.

16 SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: - obywatel polski o nieposzlakowanej opinii - nie karany i korzystający z pełni praw publicznych - posiadający co najmniej średnie wykształcenie* - posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować - ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej *Komendant Wojewódzki (Stołeczny) Policji może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego, jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat posiada szczególne predyspozycje do służby w Policji. OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY : - pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie – (należy wskazać jednostkę Policji) - wypełniony kwestionariusz osobowy - odręcznie napisany życiorys - dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu) - dokumenty potwierdzające posiadane preferencje do służby w Policji - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu) - dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej np. książeczka wojskowa – dotyczy mężczyzn - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu) Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa i świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby kandydat składa w jednostce Policji wskazanej przez pracownika komórki ds. doboru w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej (miejskiej lub rejonowej) Policji.

17 Rozmowa wstępna Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w dokumentach. Test wiedzy - obejmuje 40 pytań z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego oraz wiedzy o społeczeństwie. Test sprawności fizycznej - zaliczenie następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1.45 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor można zobaczyć na stronie: www.policja.pl/rekrutacja www.policja.pl/rekrutacja Test psychologiczny MultiSelect - bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji. Postępowanie sprawdzające przeprowadzane w celu potwierdzenia nieposzlakowanej opinii kandydata do służby. Wywiad zorganizowany - ocenia umiejętność formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentację kandydata oraz motywację do służby w Policji. Komisja lekarska ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

18 Wprowadzono następujący podział: policja specjalistyczna, w tym kolejowa, wodna i lotnicza policja lokalna policja ruchu drogowego i prewencji oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne policja kryminalna pełniąca służbę dochodzeniowo-śledczą, techniki operacyjnej, kryminalistycznej oraz operacyjno-rozpoznawczą.

19 Podstawowy stosowany sprzęt służący do komunikacji, pojazdy różnego rodzaju (głównie samochody i motocykle), broń (w tym osobista broń palna), sprzęt ochrony osobistej (kamizelki kuloodporne, kaski, tarcze itp.), sprzęt do ujarzmiania i kontroli rozruchów (w tym kajdanki, pałki, świece dymne, gazy obezwładniające itp.).

20


Pobierz ppt "Liceum ogólnokształcące – profil policyjny. Zakres programowy obejmuje przedmioty rozszerzone: j, angielski, wiedza społeczeństwie, historia, PO/ wybrane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google