Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

L OKALNE C ENTRA I NFORMACJI F ORUM Z WIĄZKÓW Z AWODOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "L OKALNE C ENTRA I NFORMACJI F ORUM Z WIĄZKÓW Z AWODOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 L OKALNE C ENTRA I NFORMACJI F ORUM Z WIĄZKÓW Z AWODOWYCH

2 PROJEKT REALIZOWANY JEST PRZEZ FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W RAMACH Priorytetu V - DOBRE RZĄDZENIE Działania ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Poddziałania WZMOCNIENIE UCZESTNIKÓW DIALOGU SPOŁECZNEGO Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Okres realizacji projektu: 1.VII.2011r. – 31.X.2012r. Wartość projektu: ,84 zł

4 CEL GŁÓWNY PROJEKTU: usprawnienie procesów obiegu informacji i komunikacji w Forum Związków Zawodowych w zakresie prowadzenia efektywnego dialogu społecznego z wykorzystaniem ICT w relacjach z członkami FZZ wszystkich poziomów organizacyjnych z 16 województw.

5 Grupa docelowa projektu 80 członków FZZ z 16 województw, w tym: WKDS (3os/woj. - 48osób) WRZ (1os/woj osób) LCI – 16 os – po 1 os wybranej spośród członków ZW

6 SZKOLENIA: dla WKDS / WRZ / LCI CEL wzmacnianie potencjału przedstawicieli FZZ w WKDS, WRZ, ZW w zakresie prowadzenia efektywnego dialogu społecznego na szczeblu regionalnym MIEJSCE ORGANIZACJI SZKOLEŃ: siedziba Forum Związków Zawodowych w Bydgoszczy FORMUŁA: 5 edycji po 3 dni szkoleń (24h) – po 16 os/szkoleniu ZAKRES TEMATYCZNY: efektywna komunikacja (komunikacja interaktywna i interpersonalna, mechanizmy współpracy z PS, zarządzanie informacją, wystąpienia publiczne etc.)

7 SZKOLENIA: dla LCI MIEJSCE ORGANIZACJI SZKOLEŃ: siedziba Forum Związków Zawodowych w Bydgoszczy FORMUŁA: I EDYCJA / 3 dni / 24h szkolenie kompetencji kluczowych (m.in. PR, autoprezentacja, wystąpienia publiczne, zapoznanie z gatunkami dziennikarskimi, prawo prasowe, ICT w redakcji etc) II EDYCJA / 2 dni / 12h szkolenie z zakresu tworzenia baz danych i równości płci

8 KRYTERIA NABORU: WKDS / WRZ rekomendacja ZW i 1 wiceprzewodniczącego FZZ oświadczenie o udziale w pracach w/w gremiów, ankieta potrzeb i motywacji udziału w szkoleniu PRACOWNICY LCI rekomendacja ZW i 1 wiceprzewodniczącego FZZ doświadczenie w pracy związkowej udokumentowane ukończenie szkolenia Efektywny Dialog w ramach CSiK

9 REKRUTACJA: 1. KAMPANIA INFORMACYJNA (założenia Projektu i dokumentacja projektowa będą dostępne na stronie oraz w Biurze Projektu i LCI.)www.fzz.org.pl 2. ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH (przyjmowane będą osobiście w Biurze Projektu, LCI, drogą pocztową i elektroniczną) 3. PODPISANIE UMÓW (bezpośrednio przed szkoleniem)

10 KLUCZOWE ZADANIA PROJEKTU: wojewódzkie punkty informacyjno-konsultacyjne FZZ dyżury prawne (4h/m-c) zaplecze biblioteczne (DS, prawo, literatura związkowa etc) spotkania CAFE Forum i Forum Dialogu etc. LCI biuletyn elektroniczny (z możliwością wydruku) do pobrania na stronie (cyfrowa redakcja czasopisma)www.fzz.org.pl porady eksperckie, prawne, artykuły dot.działalności FZZ (zwłaszcza na poziomie regionalnym), wywiady, popularyzacja db praktyk w DS. etc. e-NNF 80 przedstawicieli FZZ w WKDS / WRZ / ZW szkolenia z zakresu kształcenia umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji i kompetencji kluczowych SZKOLENIA

11 DZIAŁANIA W RAMACH L OKALNYCH C ENTRÓW I NFORMACJI F ORUM Z WIĄZKÓW Z AWODOWYCH

12 1. FUNKCJONOWANIE LOKALNYCH CENTRÓW INFORMACJI FZZ

13 MIEJSCE FUNKCJONOWANIA LCI LCI będą mieściły się w 16 województwach (miejsca zostaną ustalone w sierpniu br.) KAŻDE LCI BĘDZIE WYPOSAŻONE W ZAPLECZE BIBLIOTECZNE z dostępem do literatury m.in. z zakresu prawa, dialogu społecznego, działalności związkowej; Katalog wspomagany będzie przez wydawnictwa np.: MPiPS, MRR, CPS Dialog (planuje się aktualizację bibliografii) Powstanie LCI ma wpłynąć na wzrost utożsamiania się członków FZZ w regionach z centralą i poczucia przynależności do niej, a także scalenie konfederacyjnej struktury.

14 Poprzez LCI członkowie FZZ będą mogli m.in. zgłaszać swoje postulaty (na formularzu, dostępnym także na stronie www), pozyskiwać informacje i rozwiązywać bieżące problemy pracownicze, proponować treść kolejnych artykułów do e-NNF, zapoznać się z dostępną literaturą związkową, prawniczą, z zakresu Dialogu Społecznego (w bibliotekach LCI).

15 2. ZATRUDNIENIE 16 PRACOWNIKÓW LCI ORAZ ICH PRZESZKOLENIE m.in. W KIERUNKU PEŁNIENIA FUNKCJI KORESPONDENTÓW TERENOWYCH

16 PRACOWNICY LCI Pracownicy LCI będą mieli wpływ na przekazywanie członkom FZZ aktualnej i rzetelnej treści m.in. na łamach e-NNF i stronie internetowej FZZ. FORMA ZATRUDNIENIA: umowa cywilnoprawna z FZZ WYMIAR CZASU PRACY : 70 h/m-c (ok. 1/2 etatu) OKRES ZATRUDNIENIA: 15 m-cy Od 1.VIII.2011r – 31.X.2012

17 ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW LCI organizacja zaplecza biurowo - administracyjnego punktu LCI i czuwanie nad prawidłowością jego funkcjonowania gromadzenie i archiwizacja dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi promocja Projektu na terenie województwa zbieranie, redagowanie i popularyzacja informacji o FZZ – zgodnie z zasadami komunikacji i zarządzania wypracowanymi w ramach CSiK m.in. siatką komunikacji bieżąca współpraca z redaktorem e-NNF m.in. w zakresie opracowywania i redagowania tekstów do biuletynu e-NNF (1x/m-c), wysyłki newslettera, etc. organizacja spotkań projektowych, w tym CAFE FORUM, FORUM DIALOGU, debat

18 CD. ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW LCI organizacja dyżurów prawnika (4h/m-c) organizacja zaplecza bibliotecznego, katalogowanie biblioteki LCI stworzenie baz danych członków FZZ w każdym województwie z uwzględnieniem m.in. pełnionej funkcji, nazw organizacji związkowych, zakładów pracy(ankiety)oraz dokonanie zestawień pod kątem równości płci (cel-usprawnienie komunikacji i dotarcia z informacją na wszelkie szczebli organizacyjnych FZZ, diagnoza stanu K i M w organizacjach członkowskich FZZ) bieżący monitoring postępu prac projektowych i sprawozdawczość z zakresu działania LCI w województwie (w tym współpraca ze specjalistą ds. monitoringu) wsparcie techniczne i organizacyjne ZW bieżąca współpraca z koordynatorem projektu, w tym przedkładanie mu miesięcznych kart czasu pracy, potwierdzających wykonanie zadań projektowych oraz wszelkich dokumentów, wymaganych w ramach Projektu

19 3. ORGANIZACJA SPOTKAŃ CAFE FORUM

20 CEL: dotarcie z informacjami o projekcie i o FZZ do struktur powiatowych, aktywizacja w/w struktur FZZ umożliwienie wymiany informacji i dobrych praktyk, diagnoza potrzeb i problemów członków FZZ w powiatach możliwość współtworzenia e-NNF z udziałem członków struktur powiatowych

21 cd. CAFE FORUM to ukłon w kierunku najniższego szczebla dialogu społecznego, fundament sprawnej komunikacji wewnętrznej FZZ oraz dotarcia do większej liczby działaczy FORMUŁA SPOTKAŃ : 1 spotkanie / 2h / po ok.15os / ok. 6 powiatów/woj. (łącznie 96 spotkań/16woj.) Rekrutacja będzie odbywała się przez LCI Nabór otwarty wśród członków FZZ z województwa (w oparciu o kryterium różnorodności branż/organizacji, ilość członków FZZ w województwie, następnie nabór wg kolejności zgłoszeń)

22 4. ORGANIZACJA SEMINARIÓW TEMATYCZNYCH FORUM DIALOGU Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW

23 FORUM DIALOGU z udziałem ekspertów Cel - wymiana informacji i dobrych praktyk w ramach prowadzenia DS. z udziałem eksperta z zakresu mediacji i/lub negocjacji, udzielającego uczestnikom porad i wskazówek z uwzględnieniem potrzeb regionu. FORMUŁA SPOTKAŃ: 1 spotkanie / 4h / po ok.15os / ok. 6 spotkań/woj. (łącznie 96 spotkań / 16 woj.) Rekrutacja będzie odbywała się przez LCI: członkowie WKDS, Zarządu Wojewódzkiego, WRZ (kryterium - rekomendacja ZW)

24 5. ORGANIZACJA DEBAT Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI

25 DEBATY Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI Cel: - diagnozowanie bieżącej sytuacji i wyzwań DS w regionach, - poszukiwanie platformy współpracy z PS - rozwiązywanie ewentualnych konfliktów dla wzmocnienia i propagowania idei DS. FORMUŁA SPOTKAŃ: 1 spotkanie / ok. 3h / po 30 os 1 spotkanie/1woj.(łącznie 16 spotkań / 16 woj.)

26 6. STWORZENIE LOKALNYCH BAZ DANYCH CZŁONKÓW FZZ

27 LOKALNA BAZA DANYCH KONTAKTOWYCH CZŁONKÓW FZZ Cel: poprawa procesów komunikacyjnych w FZZ dotarcie z informacją na najniższe szczeble organizacyjne diagnoza stanu w zakresie ilości K i M

28 e – Nasze Nowe Forum (e-NNF)

29 Biuletyn e-NNF będzie stanowił cyfrową redakcję czasopisma, umieszczonego na stronie (z możliwością wydruku).www.fzz.org.pl [1 wydanie/ min. 20 str, śr znaków/m-c] Łącznie 13 wydań biuletynu e–NNF Ilość pobrań będzie mierzona w statystyce. Formuła będzie tworzona w oparciu o stały dialog z Czytelnikami. Nad prawidłową realizacją planu wydawniczego, zbieraniem informacji od pracowników LCI oraz zarządzaniem treścią e-NNF czuwać będzie REDAKTOR (przeszkolony z zakresu ICT i tworzenia e-NNF).

30 Tematyka e-NNF: popularyzacja zasad DS. i działalności związkowej, porady eksperckie, prawne artykuły dotyczące polityki równości, inicjatyw terenowych FZZ, bieżącej działalności FZZ i jego organizacji - zwłaszcza na poziomie regionalnym wywiady z szefami/członkami organizacji, ZW, ZOZ popularyzacja dobrych praktyk, recenzje publikacji etc.

31 Informacje do biuletynu pozyskiwane będą przez pracowników LCI - podczas spotkań projektowych tj. CAFE FORUM, FORUM DIALOGU, debat - z postulatów i wniosków indywidualnych składanych w LCI. O nowym wydaniu e-NNF członkowie FZZ będą informowani poprzez newsletter. Wykonanie zdjęć, skład i obróbka graficzna, bieżące wsparcie informatyczne dla zespołu redakcyjnego (planowane są 4 spotkania w jego ramach) powierzone zostaną w ramach usługi.

32 HARMONOGRAM

33 ETAP 1 Zatrudnienie personelu LCI VIII. 2011r. – IV kwartał 2012r. ETAP 2 Organizacja zaplecza biurowego LCI w tym zakup sprzętu, mebli, założenie linii telefonicznej, organizacja bibliotek VII – IX. 2011r. ETAP 3 Tworzenie i aktualizacja bazy danych członków FZZ na potrzeby LCI VIII.2011r. – IV kwartał 2012r.

34 ETAP 4 Przygotowanie i organizacja seminariów Forum Dialogu" X.2011r. – IV kwartał 2012 ETAP 5 Przygotowanie i organizacja spotkań Cafe Forum" IX.2011r. – IV kwartał 2012r. ETAP 6 Przygotowanie i organizacja debat z pracodawcami XI.2011r. - IV kwartał 2012r. ETAP 7 Dyżury prawnika w LCI IX.2011r. – IV kwartał 2012r.

35 ETAP 5 Rekrutacja na szkolenia VIII.2011r. – I.2012R. ETAP 6 Przygotowanie i organizacja szkoleń z zakresu efektywnej komunikacji (dla WKDS/WRZ/LCI) IX-2011r. – II.2012r. ETAP 7 Przygotowanie i organizacja szkoleń z zakresu kompetencji kluczowych i tworzenia baz danych (dla LCI) VIII-IX. 2011r.

36 Wartość dodana projektu budowanie klimatu zaufania miedzy uczestnikami dialogu społecznego (debaty), promocja rozwiązań na rzecz społecznej informacji, wymiana doświadczeń członków FZZ wzrost poczucia przynależności do centrali związkowej

37 BIURO PROJEKTU: BYDGOSZCZ PL. TEATRALNY 4 TEL. 52/ FAX. 52/


Pobierz ppt "L OKALNE C ENTRA I NFORMACJI F ORUM Z WIĄZKÓW Z AWODOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google