Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

L OKALNE C ENTRA I NFORMACJI F ORUM Z WIĄZKÓW Z AWODOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "L OKALNE C ENTRA I NFORMACJI F ORUM Z WIĄZKÓW Z AWODOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 L OKALNE C ENTRA I NFORMACJI F ORUM Z WIĄZKÓW Z AWODOWYCH

2 PROJEKT REALIZOWANY JEST PRZEZ FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W RAMACH Priorytetu V - DOBRE RZĄDZENIE Działania 5.5 - ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Poddziałania 5.5.2 - WZMOCNIENIE UCZESTNIKÓW DIALOGU SPOŁECZNEGO Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Okres realizacji projektu: 1.VII.2011r. – 31.X.2012r. Wartość projektu: 1 496 557,84 zł

4 CEL GŁÓWNY PROJEKTU: usprawnienie procesów obiegu informacji i komunikacji w Forum Związków Zawodowych w zakresie prowadzenia efektywnego dialogu społecznego z wykorzystaniem ICT w relacjach z członkami FZZ wszystkich poziomów organizacyjnych z 16 województw.

5 Grupa docelowa projektu 80 członków FZZ z 16 województw, w tym: WKDS (3os/woj. - 48osób) WRZ (1os/woj. - 16 osób) LCI – 16 os – po 1 os wybranej spośród członków ZW

6 SZKOLENIA: dla WKDS / WRZ / LCI CEL wzmacnianie potencjału przedstawicieli FZZ w WKDS, WRZ, ZW w zakresie prowadzenia efektywnego dialogu społecznego na szczeblu regionalnym MIEJSCE ORGANIZACJI SZKOLEŃ: siedziba Forum Związków Zawodowych w Bydgoszczy FORMUŁA: 5 edycji po 3 dni szkoleń (24h) – po 16 os/szkoleniu ZAKRES TEMATYCZNY: efektywna komunikacja (komunikacja interaktywna i interpersonalna, mechanizmy współpracy z PS, zarządzanie informacją, wystąpienia publiczne etc.)

7 SZKOLENIA: dla LCI MIEJSCE ORGANIZACJI SZKOLEŃ: siedziba Forum Związków Zawodowych w Bydgoszczy FORMUŁA: I EDYCJA / 3 dni / 24h szkolenie kompetencji kluczowych (m.in. PR, autoprezentacja, wystąpienia publiczne, zapoznanie z gatunkami dziennikarskimi, prawo prasowe, ICT w redakcji etc) II EDYCJA / 2 dni / 12h szkolenie z zakresu tworzenia baz danych i równości płci

8 KRYTERIA NABORU: WKDS / WRZ rekomendacja ZW i 1 wiceprzewodniczącego FZZ oświadczenie o udziale w pracach w/w gremiów, ankieta potrzeb i motywacji udziału w szkoleniu PRACOWNICY LCI rekomendacja ZW i 1 wiceprzewodniczącego FZZ doświadczenie w pracy związkowej udokumentowane ukończenie szkolenia Efektywny Dialog w ramach CSiK

9 REKRUTACJA: 1. KAMPANIA INFORMACYJNA (założenia Projektu i dokumentacja projektowa będą dostępne na stronie www.fzz.org.pl oraz w Biurze Projektu i LCI.)www.fzz.org.pl 2. ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH (przyjmowane będą osobiście w Biurze Projektu, LCI, drogą pocztową i elektroniczną) 3. PODPISANIE UMÓW (bezpośrednio przed szkoleniem)

10 KLUCZOWE ZADANIA PROJEKTU: wojewódzkie punkty informacyjno-konsultacyjne FZZ dyżury prawne (4h/m-c) zaplecze biblioteczne (DS, prawo, literatura związkowa etc) spotkania CAFE Forum i Forum Dialogu etc. LCI biuletyn elektroniczny (z możliwością wydruku) do pobrania na stronie www.fzz.org.pl (cyfrowa redakcja czasopisma)www.fzz.org.pl porady eksperckie, prawne, artykuły dot.działalności FZZ (zwłaszcza na poziomie regionalnym), wywiady, popularyzacja db praktyk w DS. etc. e-NNF 80 przedstawicieli FZZ w WKDS / WRZ / ZW szkolenia z zakresu kształcenia umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji i kompetencji kluczowych SZKOLENIA

11 DZIAŁANIA W RAMACH L OKALNYCH C ENTRÓW I NFORMACJI F ORUM Z WIĄZKÓW Z AWODOWYCH

12 1. FUNKCJONOWANIE LOKALNYCH CENTRÓW INFORMACJI FZZ

13 MIEJSCE FUNKCJONOWANIA LCI LCI będą mieściły się w 16 województwach (miejsca zostaną ustalone w sierpniu br.) KAŻDE LCI BĘDZIE WYPOSAŻONE W ZAPLECZE BIBLIOTECZNE z dostępem do literatury m.in. z zakresu prawa, dialogu społecznego, działalności związkowej; Katalog wspomagany będzie przez wydawnictwa np.: MPiPS, MRR, CPS Dialog (planuje się aktualizację bibliografii) Powstanie LCI ma wpłynąć na wzrost utożsamiania się członków FZZ w regionach z centralą i poczucia przynależności do niej, a także scalenie konfederacyjnej struktury.

14 Poprzez LCI członkowie FZZ będą mogli m.in. zgłaszać swoje postulaty (na formularzu, dostępnym także na stronie www), pozyskiwać informacje i rozwiązywać bieżące problemy pracownicze, proponować treść kolejnych artykułów do e-NNF, zapoznać się z dostępną literaturą związkową, prawniczą, z zakresu Dialogu Społecznego (w bibliotekach LCI).

15 2. ZATRUDNIENIE 16 PRACOWNIKÓW LCI ORAZ ICH PRZESZKOLENIE m.in. W KIERUNKU PEŁNIENIA FUNKCJI KORESPONDENTÓW TERENOWYCH

16 PRACOWNICY LCI Pracownicy LCI będą mieli wpływ na przekazywanie członkom FZZ aktualnej i rzetelnej treści m.in. na łamach e-NNF i stronie internetowej FZZ. FORMA ZATRUDNIENIA: umowa cywilnoprawna z FZZ WYMIAR CZASU PRACY : 70 h/m-c (ok. 1/2 etatu) OKRES ZATRUDNIENIA: 15 m-cy Od 1.VIII.2011r – 31.X.2012

17 ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW LCI organizacja zaplecza biurowo - administracyjnego punktu LCI i czuwanie nad prawidłowością jego funkcjonowania gromadzenie i archiwizacja dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi promocja Projektu na terenie województwa zbieranie, redagowanie i popularyzacja informacji o FZZ – zgodnie z zasadami komunikacji i zarządzania wypracowanymi w ramach CSiK m.in. siatką komunikacji bieżąca współpraca z redaktorem e-NNF m.in. w zakresie opracowywania i redagowania tekstów do biuletynu e-NNF (1x/m-c), wysyłki newslettera, etc. organizacja spotkań projektowych, w tym CAFE FORUM, FORUM DIALOGU, debat

18 CD. ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW LCI organizacja dyżurów prawnika (4h/m-c) organizacja zaplecza bibliotecznego, katalogowanie biblioteki LCI stworzenie baz danych członków FZZ w każdym województwie z uwzględnieniem m.in. pełnionej funkcji, nazw organizacji związkowych, zakładów pracy(ankiety)oraz dokonanie zestawień pod kątem równości płci (cel-usprawnienie komunikacji i dotarcia z informacją na wszelkie szczebli organizacyjnych FZZ, diagnoza stanu K i M w organizacjach członkowskich FZZ) bieżący monitoring postępu prac projektowych i sprawozdawczość z zakresu działania LCI w województwie (w tym współpraca ze specjalistą ds. monitoringu) wsparcie techniczne i organizacyjne ZW bieżąca współpraca z koordynatorem projektu, w tym przedkładanie mu miesięcznych kart czasu pracy, potwierdzających wykonanie zadań projektowych oraz wszelkich dokumentów, wymaganych w ramach Projektu

19 3. ORGANIZACJA SPOTKAŃ CAFE FORUM

20 CEL: dotarcie z informacjami o projekcie i o FZZ do struktur powiatowych, aktywizacja w/w struktur FZZ umożliwienie wymiany informacji i dobrych praktyk, diagnoza potrzeb i problemów członków FZZ w powiatach możliwość współtworzenia e-NNF z udziałem członków struktur powiatowych

21 cd. CAFE FORUM to ukłon w kierunku najniższego szczebla dialogu społecznego, fundament sprawnej komunikacji wewnętrznej FZZ oraz dotarcia do większej liczby działaczy FORMUŁA SPOTKAŃ : 1 spotkanie / 2h / po ok.15os / ok. 6 powiatów/woj. (łącznie 96 spotkań/16woj.) Rekrutacja będzie odbywała się przez LCI Nabór otwarty wśród członków FZZ z województwa (w oparciu o kryterium różnorodności branż/organizacji, ilość członków FZZ w województwie, następnie nabór wg kolejności zgłoszeń)

22 4. ORGANIZACJA SEMINARIÓW TEMATYCZNYCH FORUM DIALOGU Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW

23 FORUM DIALOGU z udziałem ekspertów Cel - wymiana informacji i dobrych praktyk w ramach prowadzenia DS. z udziałem eksperta z zakresu mediacji i/lub negocjacji, udzielającego uczestnikom porad i wskazówek z uwzględnieniem potrzeb regionu. FORMUŁA SPOTKAŃ: 1 spotkanie / 4h / po ok.15os / ok. 6 spotkań/woj. (łącznie 96 spotkań / 16 woj.) Rekrutacja będzie odbywała się przez LCI: członkowie WKDS, Zarządu Wojewódzkiego, WRZ (kryterium - rekomendacja ZW)

24 5. ORGANIZACJA DEBAT Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI

25 DEBATY Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI Cel: - diagnozowanie bieżącej sytuacji i wyzwań DS w regionach, - poszukiwanie platformy współpracy z PS - rozwiązywanie ewentualnych konfliktów dla wzmocnienia i propagowania idei DS. FORMUŁA SPOTKAŃ: 1 spotkanie / ok. 3h / po 30 os 1 spotkanie/1woj.(łącznie 16 spotkań / 16 woj.)

26 6. STWORZENIE LOKALNYCH BAZ DANYCH CZŁONKÓW FZZ

27 LOKALNA BAZA DANYCH KONTAKTOWYCH CZŁONKÓW FZZ Cel: poprawa procesów komunikacyjnych w FZZ dotarcie z informacją na najniższe szczeble organizacyjne diagnoza stanu w zakresie ilości K i M

28 e – Nasze Nowe Forum (e-NNF)

29 Biuletyn e-NNF będzie stanowił cyfrową redakcję czasopisma, umieszczonego na stronie www.fzz.org.pl (z możliwością wydruku).www.fzz.org.pl [1 wydanie/ min. 20 str, śr. 30.000znaków/m-c] Łącznie 13 wydań biuletynu e–NNF Ilość pobrań będzie mierzona w statystyce. Formuła będzie tworzona w oparciu o stały dialog z Czytelnikami. Nad prawidłową realizacją planu wydawniczego, zbieraniem informacji od pracowników LCI oraz zarządzaniem treścią e-NNF czuwać będzie REDAKTOR (przeszkolony z zakresu ICT i tworzenia e-NNF).

30 Tematyka e-NNF: popularyzacja zasad DS. i działalności związkowej, porady eksperckie, prawne artykuły dotyczące polityki równości, inicjatyw terenowych FZZ, bieżącej działalności FZZ i jego organizacji - zwłaszcza na poziomie regionalnym wywiady z szefami/członkami organizacji, ZW, ZOZ popularyzacja dobrych praktyk, recenzje publikacji etc.

31 Informacje do biuletynu pozyskiwane będą przez pracowników LCI - podczas spotkań projektowych tj. CAFE FORUM, FORUM DIALOGU, debat - z postulatów i wniosków indywidualnych składanych w LCI. O nowym wydaniu e-NNF członkowie FZZ będą informowani poprzez newsletter. Wykonanie zdjęć, skład i obróbka graficzna, bieżące wsparcie informatyczne dla zespołu redakcyjnego (planowane są 4 spotkania w jego ramach) powierzone zostaną w ramach usługi.

32 HARMONOGRAM

33 ETAP 1 Zatrudnienie personelu LCI VIII. 2011r. – IV kwartał 2012r. ETAP 2 Organizacja zaplecza biurowego LCI w tym zakup sprzętu, mebli, założenie linii telefonicznej, organizacja bibliotek VII – IX. 2011r. ETAP 3 Tworzenie i aktualizacja bazy danych członków FZZ na potrzeby LCI VIII.2011r. – IV kwartał 2012r.

34 ETAP 4 Przygotowanie i organizacja seminariów Forum Dialogu" X.2011r. – IV kwartał 2012 ETAP 5 Przygotowanie i organizacja spotkań Cafe Forum" IX.2011r. – IV kwartał 2012r. ETAP 6 Przygotowanie i organizacja debat z pracodawcami XI.2011r. - IV kwartał 2012r. ETAP 7 Dyżury prawnika w LCI IX.2011r. – IV kwartał 2012r.

35 ETAP 5 Rekrutacja na szkolenia VIII.2011r. – I.2012R. ETAP 6 Przygotowanie i organizacja szkoleń z zakresu efektywnej komunikacji (dla WKDS/WRZ/LCI) IX-2011r. – II.2012r. ETAP 7 Przygotowanie i organizacja szkoleń z zakresu kompetencji kluczowych i tworzenia baz danych (dla LCI) VIII-IX. 2011r.

36 Wartość dodana projektu budowanie klimatu zaufania miedzy uczestnikami dialogu społecznego (debaty), promocja rozwiązań na rzecz społecznej informacji, wymiana doświadczeń członków FZZ wzrost poczucia przynależności do centrali związkowej

37 BIURO PROJEKTU: BYDGOSZCZ PL. TEATRALNY 4 TEL. 52/371 83 33 FAX. 52/342 18 71 biuro.lci@fzz.org.pl


Pobierz ppt "L OKALNE C ENTRA I NFORMACJI F ORUM Z WIĄZKÓW Z AWODOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google