Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika regionalnego rynku pracy Marcin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika regionalnego rynku pracy Marcin."— Zapis prezentacji:

1 1 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika regionalnego rynku pracy Marcin Dygoń – Kierownik Wydziału Obsługi Programów Regionalnych WUP w Rzeszowie

2 2 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Dane demograficzne

3 3 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Podkarpackie SŁOWACJA UKRAINA Rzeszów Podstawowe informacje o województwie Powierzchnia: 17 844 km 2 (5,7% powierzchni Polski); Ludność: 2,1 mln (5,5% ludności kraju)

4 4 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Podstawowe informacje o województwie (stan na koniec 2005 r.) WskaźnikPodkarpackiePolska Średnia gęstość zaludnienia (osoby/1 km 2 )118122 Stopień urbanizacji (ludność w miastach w % ogółu ludności) 40,461,4 Przyrost naturalny na 1000 osób1,1-0,1 Ludność w wieku przedprodukcyjnym (% ogółu ludności)23,120,6 Ludność w wieku produkcyjnym (% ogółu ludności)62,064,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym (% ogółu ludności)14,915,4 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w zł) 21352789,08 Pracujący (w tys.)381,37 835,7 Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys.)204,44 798,7

5 5 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Rynek Pracy

6 6 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Dolnośląskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodnio pomorskie Kujawsko- Pomorskie 18,5% 20,2% 16,0% 21,0% 16,2% 12,3% 12,8% 17,3% 16,7% 13,8% 17,3 % 14,2% 18,7% 24,7% 12,9% 22,4 % 13,0 16,0 19,022,025,028,0 Stopa bezrobocia w kraju Stan na koniec czerwca 2006 r.

7 7 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy 13,0 16,0 19,022,025,0 stalowowolski 12,7% dębicki 16,2% mielecki 13,4% tarnobrzeski 15,4% strzyżowski 23,3% niżański 21,3% kolbuszowski 18,8% leżajski 18,0% przeworski 16,6% lubaczowski 20,9% jarosławski 18,7% Przemyśl 18,7% sanocki 16,9% krośnieński 20,1% brzozowski 25,5% ropczycki 19,4% rzeszowski 16,5% łańcucki 16,9% leski 22,8% przemyski 21,0% Krosno 7,8% Rzeszów 8,7 % Tarnobrzeg 15,9% jasielski 20,2% bieszczadzki 24,9% 28,0 Terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia w województwie Stan na koniec czerwca 2006 r.

8 8 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Bezrobotni według płci Stan na 30 czerwca 2006r.

9 9 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Bezrobotni zamieszkali na wsi Stan na 30 czerwca 2006 r.

10 10 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Bezrobotni wg wieku w % Stan na 30 czerwca 2006 r.

11 11 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Bezrobotni wg wykształcenia w % Stan na 30 czerwca 2006 r.

12 12 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w % Stan na 30 czerwca 2006 r.

13 13 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Liczba ofert pracy zgłaszanych do Urzędów Pracy w latach 2001 – 2005

14 14 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Grupy zawodów z najwyższym poziomem niezaspokojonego popytu na pracę (deficytowe) w 2005 r. Wśród 370 grup zawodów, w których pracodawcy zgłosili oferty pracy tylko 53 stanowiły zawody deficytowe. Były to między innymi: - operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej, -pracownicy ds. zatrudnienia i pośrednictwa pracy, -pracownicy bibliotek i informacji naukowej, -urzędnicy ds. podatków, -kodowacze i korektorzy, -pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni, -grawerzy szkła i pokrewni.

15 15 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Grupy zawodów z najwyższym poziomem niezaspokojonej podaży pracy (nadwyżkowe) w 2005 r. Wybrane grupy zawodów : -rolnicy produkcji roślinnej, -robotnicy leśni i pokrewni, -filozofowie, historycy i politolodzy, -filolodzy i tłumacze, -ekonomiści, -archeolodzy, socjolodzy i pokrewni, -specjaliści ds. społecznych, -inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni, -technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni, -technicy mechanicy, -technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni, -technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni.

16 16 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Edukacja

17 17 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Wykształcenie mieszkańców Podkarpacia

18 18 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Szkolnictwo przedszkolne, podstawowe i gimnazjalne w woj. podkarpackim w roku szkolnym 2005/2006 Placówki Liczba placówek W tym nie- publicznych Uczniowie w roku szkolnym 2005/2006 Przedszkola4176331 336 tj. 30,8% dzieci w wieku przedszkolnym Szkoły podstawowe 1 08318171 952 Gimnazja54817101 123

19 19 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Szkolnictwo ponadgimnazjalne, policealne i wyższe w woj. podkarpackim w roku szkolnym 2005/2006, absolwenci 2004/2005 Szkoły Liczba szkół % Uczniowie w roku szkolnym 2005/2006 % Absolwenci w roku szkolnym 2004/2005 % ponadgimnazjalne, w tym: 46070,9110 26052,323 20550,4 zasadnicze-zawodowe7812,013 2446,34 0358,8 średnie:38258,997 01646,019 17041,6 - licea ogólnokształcące13520,844 20521,014 24430,9 - licea profilowane8513,112 0215,74 59910,0 - technika12519,337 95818,000,0 - szkoły artystyczne zawodowe 182,81 9760,93270,7 - technika uzupełniające192,98560,400,0 policealne15123,314 6196,94 4159,6 wyższe172,674 01435,117 08537,1

20 20 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Przedsiębiorczość

21 21 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w województwie podkarpackim w 2005 r. 139 059 podmiotów na koniec 2005 r. (w tym 6 068 stowarzyszeń, organizacji, wspólnot mieszkaniowych i fundacji); –95,6% z nich znajduje się w sektorze prywatnym; Spośród sektora prywatnego 81,5% (108,4 tys.) to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – głównie handlową, budowlaną i produkcyjną; –72,7% osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą to firmy jednoosobowe (78,8 tys. podmiotów).

22 22 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Liczba podmiotów gospodarczych w powiatach na koniec 2005 r.

23 23 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Liczba podmiotów gospodarczych 20042005 I półrocze 2006 Polska3 576 8303 615 6213 613 537 Podkarpacie139 545139 059138 908 Odsetek:

24 24 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Liczba podmiotów gospodarczych – dynamika w ujęciu rocznym

25 25 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Liczba podmiotów gospodarczych – c.d. Liczba podmiotów:20042005 I półrocze 2006 Ogółem 139 545139 059138 908 Nowozarejestrowanych 8 9019 6624 627 Wyrejestrowanych 8 9969 5205 527

26 26 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Struktura podmiotów w województwie wg liczby pracujących (stan na koniec 2005r.)

27 27 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Integracja Społeczna

28 28 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Niepełnosprawność Liczba niepełnosprawnych: 316,1 tys. osób – 15% mieszkańców województwa, średnia dla kraju 14,3%; Stopień niepełnosprawności: 42% - lekki; 33% - umiarkowany; 17% - znaczny; Przedziały wiekowe: większość niepełnosprawnych jest w wieku 45-54 lata, kolejno w przedziałach 55-64 i 65-74 (mediana – 57 lat); 51,9% niepełnosprawnych to kobiety; 63% niepełnosprawnych mieszka na terenach wiejskich; Wykształcenie osób niepełnosprawnych: 54,7% - podstawowe i niższe, 21,1% - zawodowe, 20,8% - średnie, 3,3% - wyższe; Rodzaj niepełnosprawności: dysfunkcja słuchu, głosu, mowy, upośledzenia umysłowe, dysfunkcja wzroku i ruchu.

29 29 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Niepełnosprawni na rynku pracy Aktywność zawodowa: 23%, w tym 86,68% pracujących (58,4 tys. osób, w tym najczęściej kategorie zawodowe: rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy) i 13,62% bezrobotnych (9,2 tys. osób); 229 454 osoby niepełnosprawne są bierne zawodowo, 2 820 osób ma nieustalony status; Zarejestrowane osoby niepełnosprawne bezrobotne i poszukujące pracy to: –w 54% mężczyźni, –w 50,4% mieszkańcy miast, –w 32% osoby bez kwalifikacji.

30 30 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Narkomania Problematykę narkomanii uwzględniono w strategiach 5,8% gmin; 62 rodzina korzysta ze wsparcia OPS z powodu narkomanii (średnio w kraju – 245 rodzin/województwo); 75% mieszkańców województwa deklaruje, że nie używa żadnych środków odurzających i psychotropowych; 1,2% przyznaje, że środki takie przyjmuje bardzo często (kilka razy w tygodniu); Liczba zgonów z powodu przedawkowania narkotyków w 2004 r. wyniosła 4 osoby, przy średniej dla kraju 14,44; Wskaźnik liczby pacjentów poradni uzależnień od narkotyków na 10 tys. mieszkańców jest najwyższy w Rzeszowie (18,7), powiatach jasielskim (6,6), leżajskim (6,5), dębickim (4,0) oraz niżańskim (2,1); Odnotowano 138 zakażeń wirusem HIV, na AIDS zachorowało 12 osób, z czego 7 zmarło;

31 31 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Alkoholizm 4 486 rodzina korzysta ze wsparcia OPS z powodu alkoholizmu (średnio w kraju – 6 937,12 rodzin/ województwo); Średnie spożycie napojów alkoholowych w województwie to 3,58 (średnia dla kraju 4,97), przy czym najwyższe wartości występują w kategoriach: –Osób w wieku 40-49 lat (5,09, śr. dla kraju 6,08), 30-39 (4,30, śr. dla kraju 5,52), 18-29 (4,05, śr. dla kraju 5,69); –Osób z terenów wiejskich (3,81, śr. dla kraju 4,95); –Osób z wykształceniem zawodowym (5,27, śr. dla kraju 6,48); –Osób pracujących (4,53, śr. dla kraju 5,47) i bezrobotnych (4,27, śr. dla kraju 8,35); –Osób o najwyższym dochodzie w gospodarstwie domowym – ponad 3 000,00 zł (5,24, śr. dla kraju 4,73); w przypadku osób o najniższym dochodzie – do 300 zł wskaźnik wynosi 3,66, śr. dla kraju 8,94.

32 32 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Innowacyjność

33 33 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Wskaźniki innowacyjności województwa wg zaleceń Eurostatu dane na rok 2003 Wskaźnik Wartość Miejsce w kraju Nowi absolwenci nauki i inżynierii (w proc. przedziału wiekowego 20-29) w 2003 r. 0,799 Ludność z wykształceniem wyższym (proc. przedziału wiekowego 25-64) w 2002 r. (NSP) 14,0811 Kształcenie ustawiczne (proc. udział osób uczących się i dokształcających w wieku 25-64 do ludności w wieku 25-64) w II kwartale 2004 r. 4,614 Pracujący w średnio i wysoko zaawansowanym technologicznie przetwórstwie przemysłowym (proc. ogółu pracujących) w 2003 r. 11,681 Pracujący w wysoko zaawansowanej technologicznie działalności usługowej (proc. ogółu pracujących) w 2003 r. 1,915

34 34 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Wskaźniki innowacyjności – c.d. Wydatki publiczne na B+R (proc. PKB) w 2002 r. 0,0615 Wydatki przedsiębiorstw na B+R (proc. PKB) w 2002 r. 0,331 Nakłady na innowacje w sekcji przetwórstwo przemysłowe (proc. przychodów z całokształtu działalności w tej sekcji) w 2003 r. 3,483 Sprzedaż nowych i zmodernizowanych wyrobów w sekcji przetwórstwo przemysłowe (proc. przychodów z całokształtu działalności w tej sekcji) w 2003 r. 12,2310 Sprzedaż nowych i zmodernizowanych wyrobów w sekcji przetwórstwo przemysłowe (proc. przychodów ze sprzedaży produktów w tej sekcji) w 2003 r. 13,9810 Nakłady na technologie informacyjne (proc. PKB) w 2001 r. 0,732

35 35 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Pobierz ppt "1 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika regionalnego rynku pracy Marcin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google