Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika regionalnego rynku pracy Marcin Dygoń – Kierownik Wydziału Obsługi Programów Regionalnych WUP w Rzeszowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika regionalnego rynku pracy Marcin Dygoń – Kierownik Wydziału Obsługi Programów Regionalnych WUP w Rzeszowie."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika regionalnego rynku pracy
Marcin Dygoń – Kierownik Wydziału Obsługi Programów Regionalnych WUP w Rzeszowie Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

2 Dane demograficzne Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

3 Podstawowe informacje o województwie
Powierzchnia: km2 (5,7% powierzchni Polski); Ludność: 2,1 mln (5,5% ludności kraju) Podkarpackie Rzeszów UKRAINA SŁOWACJA Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

4 Podstawowe informacje o województwie (stan na koniec 2005 r.)
Wskaźnik Podkarpackie Polska Średnia gęstość zaludnienia (osoby/1 km2) 118 122 Stopień urbanizacji (ludność w miastach w % ogółu ludności) 40,4 61,4 Przyrost naturalny na 1000 osób 1,1 -0,1 Ludność w wieku przedprodukcyjnym (% ogółu ludności) 23,1 20,6 Ludność w wieku produkcyjnym (% ogółu ludności) 62,0 64,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym (% ogółu ludności) 14,9 15,4 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w zł) 2135 2789,08 Pracujący (w tys.) 381,3 7 835,7 Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys.) 204,4 4 798,7 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

5 Rynek Pracy Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

6 Stopa bezrobocia w kraju Stan na koniec czerwca 2006 r.
Pomorskie 17,3% Warmińsko-Mazurskie Zachodnio pomorskie 24,7% 22,4% Podlaskie Kujawsko-Pomorskie 13,8% 20,2% Mazowieckie Lubuskie Wielkopolskie 12,8% 21,0% 12,9% Łódzkie 16,2% Lubelskie Dolnośląskie 18,5% 16,0% Opolskie Świętokrzyskie 17,3% Śląskie 18,7% 14,2% Podkarpackie Małopolskie 16,7% 12,3% 13,0 16,0 19,0 22,0 25,0 28,0 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

7 Terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia w województwie Stan na koniec czerwca 2006 r.
13,0 16,0 19,0 22,0 25,0 stalowowolski 12,7% dębicki 16,2% mielecki 13,4% tarnobrzeski 15,4% strzyżowski 23,3% niżański 21,3% kolbuszowski 18,8% leżajski 18,0% przeworski 16,6% lubaczowski 20,9% jarosławski 18,7% Przemyśl sanocki 16,9% krośnieński 20,1% brzozowski 25,5% ropczycki 19,4% rzeszowski 16,5% łańcucki leski 22,8% przemyski 21,0% Krosno 7,8% Rzeszów 8,7% Tarnobrzeg 15,9% jasielski 20,2% bieszczadzki 24,9% 28,0 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

8 Bezrobotni według płci Stan na 30 czerwca 2006r.
Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

9 Bezrobotni zamieszkali na wsi Stan na 30 czerwca 2006 r.
Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

10 Bezrobotni wg wieku w % Stan na 30 czerwca 2006 r.
Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

11 Bezrobotni wg wykształcenia w % Stan na 30 czerwca 2006 r.
Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

12 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w % Stan na 30 czerwca 2006 r.
Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

13 Liczba ofert pracy zgłaszanych do Urzędów Pracy w latach 2001 – 2005
Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

14 - operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej,
Grupy zawodów z najwyższym poziomem niezaspokojonego popytu na pracę (deficytowe) w 2005 r. Wśród 370 grup zawodów, w których pracodawcy zgłosili oferty pracy tylko 53 stanowiły zawody deficytowe. Były to między innymi: - operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej, pracownicy ds. zatrudnienia i pośrednictwa pracy, pracownicy bibliotek i informacji naukowej, urzędnicy ds. podatków, kodowacze i korektorzy, pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni, grawerzy szkła i pokrewni. Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

15 Wybrane grupy zawodów: rolnicy produkcji roślinnej,
Grupy zawodów z najwyższym poziomem niezaspokojonej podaży pracy (nadwyżkowe) w 2005 r. Wybrane grupy zawodów: rolnicy produkcji roślinnej, robotnicy leśni i pokrewni, filozofowie, historycy i politolodzy, filolodzy i tłumacze, ekonomiści, archeolodzy, socjolodzy i pokrewni, specjaliści ds. społecznych, inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni, technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni, technicy mechanicy, technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni, technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni. Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

16 Edukacja Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

17 Wykształcenie mieszkańców Podkarpacia
Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

18 tj. 30,8% dzieci w wieku przedszkolnym
Szkolnictwo przedszkolne, podstawowe i gimnazjalne w woj. podkarpackim w roku szkolnym 2005/2006 Placówki Liczba placówek W tym nie-publicznych Uczniowie w roku szkolnym 2005/2006 Przedszkola 417 63 31 336 tj. 30,8% dzieci w wieku przedszkolnym Szkoły podstawowe 1 083 18 Gimnazja 548 17 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

19 Absolwenci w roku szkolnym 2004/2005
Szkolnictwo ponadgimnazjalne, policealne i wyższe w woj. podkarpackim w roku szkolnym 2005/2006, absolwenci 2004/2005 Szkoły Liczba szkół % Uczniowie w roku szkolnym 2005/2006 Absolwenci w roku szkolnym 2004/2005 ponadgimnazjalne, w tym: 460 70,9 52,3 23 205 50,4 zasadnicze-zawodowe 78 12,0 13 244 6,3 4 035 8,8 średnie: 382 58,9 97 016 46,0 19 170 41,6 - licea ogólnokształcące 135 20,8 44 205 21,0 14 244 30,9 - licea profilowane 85 13,1 12 021 5,7 4 599 10,0 - technika 125 19,3 37 958 18,0 0,0 - szkoły artystyczne zawodowe 18 2,8 1 976 0,9 327 0,7 - technika uzupełniające 19 2,9 856 0,4 policealne 151 23,3 14 619 6,9 4 415 9,6 wyższe 17 2,6 74 014 35,1 17 085 37,1 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

20 Przedsiębiorczość Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

21 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w województwie podkarpackim w 2005 r.
podmiotów na koniec 2005 r. (w tym stowarzyszeń, organizacji, wspólnot mieszkaniowych i fundacji); 95,6% z nich znajduje się w sektorze prywatnym; Spośród sektora prywatnego 81,5% (108,4 tys.) to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – głównie handlową, budowlaną i produkcyjną; 72,7% osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą to firmy jednoosobowe (78,8 tys. podmiotów). Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

22 Liczba podmiotów gospodarczych w powiatach na koniec 2005 r.
Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

23 Liczba podmiotów gospodarczych
2004 2005 I półrocze 2006 Polska Podkarpacie Odsetek: Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

24 Liczba podmiotów gospodarczych – dynamika w ujęciu rocznym
Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

25 Liczba podmiotów gospodarczych – c.d.
2004 2005 I półrocze 2006 Ogółem Nowozarejestrowanych 8 901 9 662 4 627 Wyrejestrowanych 8 996 9 520 5 527 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

26 Struktura podmiotów w województwie wg liczby pracujących (stan na koniec 2005r.)
Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

27 Integracja Społeczna Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

28 Niepełnosprawność Liczba niepełnosprawnych: 316,1 tys. osób – 15% mieszkańców województwa, średnia dla kraju 14,3%; Stopień niepełnosprawności: 42% - lekki; 33% - umiarkowany; 17% - znaczny; Przedziały wiekowe: większość niepełnosprawnych jest w wieku lata, kolejno w przedziałach i (mediana – 57 lat); 51,9% niepełnosprawnych to kobiety; 63% niepełnosprawnych mieszka na terenach wiejskich; Wykształcenie osób niepełnosprawnych: 54,7% - podstawowe i niższe, 21,1% - zawodowe, 20,8% - średnie, 3,3% - wyższe; Rodzaj niepełnosprawności: dysfunkcja słuchu, głosu, mowy, upośledzenia umysłowe, dysfunkcja wzroku i ruchu. Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

29 Niepełnosprawni na rynku pracy
Aktywność zawodowa: 23%, w tym 86,68% pracujących (58,4 tys. osób, w tym najczęściej kategorie zawodowe: „rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy”, „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy”, „pracownicy usług osobistych i sprzedawcy”) i 13,62% bezrobotnych (9,2 tys. osób); osoby niepełnosprawne są bierne zawodowo, osób ma nieustalony status; Zarejestrowane osoby niepełnosprawne bezrobotne i poszukujące pracy to: w 54% mężczyźni, w 50,4% mieszkańcy miast, w 32% osoby bez kwalifikacji. Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

30 Narkomania Problematykę narkomanii uwzględniono w strategiach 5,8% gmin; 62 rodzina korzysta ze wsparcia OPS z powodu narkomanii (średnio w kraju – 245 rodzin/województwo); 75% mieszkańców województwa deklaruje, że nie używa żadnych środków odurzających i psychotropowych; 1,2% przyznaje, że środki takie przyjmuje bardzo często (kilka razy w tygodniu); Liczba zgonów z powodu przedawkowania narkotyków w 2004 r. wyniosła 4 osoby, przy średniej dla kraju 14,44; Wskaźnik liczby pacjentów poradni uzależnień od narkotyków na 10 tys. mieszkańców jest najwyższy w Rzeszowie (18,7), powiatach jasielskim (6,6), leżajskim (6,5), dębickim (4,0) oraz niżańskim (2,1); Odnotowano 138 zakażeń wirusem HIV, na AIDS zachorowało 12 osób, z czego 7 zmarło; Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

31 Alkoholizm 4 486 rodzina korzysta ze wsparcia OPS z powodu alkoholizmu (średnio w kraju – 6 937,12 rodzin/ województwo); Średnie spożycie napojów alkoholowych w województwie to 3,58 (średnia dla kraju 4,97), przy czym najwyższe wartości występują w kategoriach: Osób w wieku lat (5,09, śr. dla kraju 6,08), (4,30, śr. dla kraju 5,52), (4,05, śr. dla kraju 5,69); Osób z terenów wiejskich (3,81, śr. dla kraju 4,95); Osób z wykształceniem zawodowym (5,27, śr. dla kraju 6,48); Osób pracujących (4,53, śr. dla kraju 5,47) i bezrobotnych (4,27, śr. dla kraju 8,35); Osób o najwyższym dochodzie w gospodarstwie domowym – ponad 3 000,00 zł (5,24, śr. dla kraju 4,73); w przypadku osób o najniższym dochodzie – do 300 zł wskaźnik wynosi 3,66, śr. dla kraju 8,94. Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

32 Innowacyjność Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

33 Wskaźniki innowacyjności województwa wg zaleceń Eurostatu dane na rok 2003
Wartość Miejsce w kraju Nowi absolwenci nauki i inżynierii (w proc. przedziału wiekowego 20-29) w 2003 r. 0,79 9 Ludność z wykształceniem wyższym (proc. przedziału wiekowego 25-64) w 2002 r. (NSP) 14,08 11 Kształcenie ustawiczne (proc. udział osób uczących się i dokształcających w wieku do ludności w wieku 25-64) w II kwartale 2004 r. 4,6 14 Pracujący w średnio i wysoko zaawansowanym technologicznie przetwórstwie przemysłowym (proc. ogółu pracujących) w 2003 r. 11,68 1 Pracujący w wysoko zaawansowanej technologicznie działalności usługowej (proc. ogółu pracujących) w 2003 r. 1,9 15 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

34 Wskaźniki innowacyjności – c.d.
Wydatki publiczne na B+R (proc. PKB) w 2002 r. 0,06 15 Wydatki przedsiębiorstw na B+R (proc. PKB) w 2002 r. 0,33 1 Nakłady na innowacje w sekcji przetwórstwo przemysłowe (proc. przychodów z całokształtu działalności w tej sekcji) w 2003 r. 3,48 3 Sprzedaż nowych i zmodernizowanych wyrobów w sekcji przetwórstwo przemysłowe (proc. przychodów z całokształtu działalności w tej sekcji) w 2003 r. 12,23 10 w sekcji przetwórstwo przemysłowe (proc. przychodów ze sprzedaży produktów w tej sekcji) w 2003 r. 13,98 Nakłady na technologie informacyjne (proc. PKB) w 2001 r. 0,73 2 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy

35 Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Pobierz ppt "Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika regionalnego rynku pracy Marcin Dygoń – Kierownik Wydziału Obsługi Programów Regionalnych WUP w Rzeszowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google