Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Subsydiowanie zatrudnienia Działanie 2.3 i 2.4

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Subsydiowanie zatrudnienia Działanie 2.3 i 2.4"— Zapis prezentacji:

1 Subsydiowanie zatrudnienia Działanie 2.3 i 2.4

2 pośrednictwo pracy na terytorium RP, informacja zawodowa,
Rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Działania 2.3 i 2.4 szkolenia i kursy, mające na celu nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych związanych z nowym zawodem, pośrednictwo pracy na terytorium RP, informacja zawodowa, usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany działań. Projekty nie podlegają przepisom regulującym kwestie pomocy publicznej.

3 Rodzaje projektów w ramach Działania 2.3 i 2.4 c.d.
subsydiowanie zatrudnienia. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą korzystające ze wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy są przedsiębiorstwami spoza przemysłów przechodzących procesy restrukturyzacyjne, to jest spoza sektorów: górnictwa węgla brunatnego i kamiennego, hutnictwa żelaza i stali, stoczniowego.

4 Szkolenia i kursy w ramach Działania 2.3, 2.4
Szkolenia i kursy mające na celu nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych związanych z nowym zawodem- wsparcie takie ma umożliwiać uczestnikom projektu nabycie szeroko rozumianych umiejętności i kwalifikacji pomocnych w pozyskiwaniu nowego zatrudnienia i zdobyciu nowego zawodu, tak więc projekty nie muszą dotyczyć wyłącznie kursów zawodowych.

5 Szkolenia i kursy w ramach Działania 2.4
mogą być związane z aktualnie wykonywanym zawodem, to znaczy, że mogą być realizowane na podbudowie dotychczas wykonywanego zawodu jeśli stanowić będą poszerzenie/ uzupełnienie dotychczasowych kwalifikacji zgodnie z wymogami rynku pracy w celu podjęcia nowego zatrudnienia. Tym samym uznaje się, że wsparcie oferowane w ramach Działania 2.4 będzie komplementarne do wsparcia skierowanego w ramach Działania 2.1 do pracujących osób dorosłych, z tą różnicą, że w ramach Działania 2.4 wsparcie skierowane będzie do wężej zdefiniowanej grupy BO, to jest osób z branż zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, którym należy umożliwić wykonywanie nowych zawodów i zdobywanie nowych kwalifikacji.

6 Szkolenia i kursy w ramach Działania 2.4 c.d.
- za kwalifikowalne w ramach Działania 2.4 uznaje się wszelkie miękkie formy wsparcia związane z nabywaniem przez uczestników umiejętności poruszania się na rynku pracy, w tym również szkolenia z zakresu przedsiębiorczości.

7 Definicja Rolnika Rolnikiem podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu jest osoba fizyczna, która będąc właścicielem (posiadaczem) gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego prowadzi na własny rachunek w oparciu o posiadane gospodarstwo działalność rolniczą. Przepisy powyższe stosuje się także do małżonka rolnika, chyba że ten małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnika lub w gospodarstwie domowym, bezpośrednio związanym z gospodarstwem rolnika.

8 Definicja Domownika Pod pojęciem domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

9 Beneficjenci ostateczni dla Działania 2.3
Mieszkańcy obszarów wiejskich rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.

10 Działanie 2.3- odejście z rolnictwa
W przypadku projektów realizowanych w ramach Działania 2.3 od uczestników projektu nie jest wymagana formalna deklaracja odejścia z rolnictwa, a jedynie wyrażenie woli odejścia z rolnictwa poprzez zadeklarowanie chęci uczestniczenia w projekcie, który tworzy możliwości do znalezienia pracy poza sektorem rolnym i pozwala na planowanie zmian w sytuacji zawodowej BO. Rozpoczęcie udziału w projekcie nie rodzi żadnych konsekwencji związanych ze zbywaniem gospodarstwa rolnego.

11 Działanie 2.3- interpretacja zapisów
Nie należy rozszerzać definicji rolników i domowników na osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Należy uwzględnić sezonowość pracy na roli. Należy kwalifikować do objęcia wsparciem osoby uczące się w szkole dla dorosłych lub w szkole wyższej w systemie wieczorowym lub zaocznym.

12 Status rolnika i domownika
Rolnicy i domownicy będą potwierdzali swój status poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie. Oznacza to, iż nie ma wymogu przedstawiania przez Beneficjenta Ostatecznego zaświadczenia o opłacaniu składek KRUS w celu potwierdzenia statusu rolnika/domownika. Wypełniając ten dokument BO będzie składał oświadczenie, iż spełnia kryteria określone dla uczestnika projektu, to znaczy jest rolnikiem bądź domownikiem.

13 Dodatki szkoleniowe 2.3 Beneficjentom Ostatecznym uczestniczącym w szkoleniach i kursach w ramach projektów realizowanych w Działaniu 2.3 ZPORR przyznaje się dodatek szkoleniowy wyliczony na podstawie przepisów określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004r.

14 Dodatki szkoleniowe 2.3 Dodatek szkoleniowy w wysokości 20% miesięcznego zasiłku określonego w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z kwotami zapisanymi w obowiązującej ustawie jest to 20% z kwoty 504,20 PLN a więc 100,84 PLN. Dodatek będzie przyznawany na każdy kolejny rozpoczęty miesiąc (30 dni). Kwota dodatku będzie stała niezależnie od ilości dni, jakie w ramach danego miesiąca uczestnik spędził na szkoleniu/kursie.

15 Beneficjenci ostateczni dla Działania 2.4
Wsparcie będzie przede wszystkim skierowane do: pracowników przemysłów, zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem w ramach Działania 3.2 ZPORR, w szczególności takich jak: przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy, a także pracowników sektora ochrony zdrowia, pracowników przemysłów, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu tylko w przypadku rozpoznania potrzeby dodatkowego wsparcia,

16 Beneficjenci ostateczni dla Działania 2.4 c.d.
pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, osób zatrudnionych u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące lub poszukujące pracy przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

17 Kwalifikowanie BO do udziału w projekcie- Działanie 2.4
Możliwe są dwa sposoby kwalifikowania BO do udziału w projekcie: - kwalifikowanie na dzień złożenia wniosku przez Beneficjenta- dotyczy to sytuacji, gdy BO zostaną precyzyjnie wskazani we wniosku o dofinansowanie lub rekrutacja do projektu odbyła się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Jeśli przed rozpoczęciem realizacji projektu potencjalni uczestnicy stracą pracę to nadal pozostają uprawnieni do brania udziału w projekcie; osoby takie mogą w międzyczasie zarejestrować się jako bezrobotne.

18 Kwalifikowanie BO do udziału w projekcie- Działanie 2.4 c.d.
- kwalifikowanie na dzień rozpoczęcia obejmowania wsparciem w ramach projektu- w tym przypadku uznaje się potencjalnego uczestnika projektu za uprawnionego do udziału w projekcie jeżeli w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed dniem rozpoczęcia wsparcia osoba taka była zatrudniona i spełniała warunki określone w UZPORR dla BO w Działaniu 2.4. Informacja na temat przyjętej metody rekrutacji/kwalifikowania BO do udziału w projekcie musi zostać określona we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

19 Uprawnienia BO do udziału w projekcie (dokumenty)- Działanie 2.4
- w sytuacji, gdy projekt zakłada wsparcie dla pracowników konkretnego zakładu wymagane jest zaświadczenie z zakładu pracy o podejmowanych bądź planowanych działaniach restrukturyzacyjnych. - w przypadku projektów skierowanych do pracowników określonych w U ZPORR jako pracownicy przemysłów objętych rządowymi programami restrukturyzacji, BO winien dodatkowo złożyć oświadczenie, że nie korzysta ze wsparcia udzielanego ze środków publicznych, które obejmowałoby zakres przewidziany projektem w ramach Działania 2.4 - w sytuacji otwartej rekrutacji do projektu BO przedkłada świadectwo pracy lub dokument poświadczający zatrudnienie na podstawie którego można będzie zweryfikować, iż osoba taka spełnia kryteria określone dla BO Działania 2.4.

20 Zmiana UZPORR z 9 września br.
znowelizowane Uzupełnienie ZPORR zostało opublikowane w Dz. U. Nr 198 poz. 1644), weszło w życie 19 października b.r. Zmiany dotyczące nazewnictwa: Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca), Ostateczni Odbiorcy (Beneficjenci). Dodano do grupy Beneficjentów Ostatecznych: w Działaniu 2.3 i 2.4- Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

21 Pomoc na subsydiowane zatrudnienia będzie udzielana zgodnie z:
- rozp. 2204/20 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia, - rozp. MGiP z dnia 17 listopada 2004 w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia zmienionego rozporządzeniem MGiP z dnia 27 października 2005r. (Dz. U. z dnia 31 października, Nr 219, poz. 1895)

22 Zmiany wynikające z rozporządzenia:
W ramach Działania 2.3 i 2.4 w przypadku projektów subsydiowanego zatrudnienia przewiduje się możliwość składania projektów przez wszystkich beneficjentów wskazanych w ramach ww. Działań. Intencją subsydiowania zatrudnienia realizowanego w ramach ZPORR jest udzielanie wsparcia przedsiębiorcom na tworzenie nowych miejsc pracy, na których zostaną zatrudnione osoby spełniające kryteria Beneficjenta Ostatecznego w ramach wyżej wymienionych Działań ZPORR.

23 Zmiany wynikające z rozporządzenia:
W przypadku projektów zakładających wsparcie w postaci subsydiowanego zatrudnienia złożonych przez wszystkich Beneficjentów wskazanych w U ZPORR, możliwa jest sytuacja w której Beneficjent będzie udzielał pomocy publicznej przedsiębiorcy, co w szczegółowy sposób regulować będzie umowa jaką Beneficjent zawierał będzie z przedsiębiorcą.

24 Definicja przedsiębiorcy
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, u którego zostaną utworzone nowe miejsca pracy

25 Umowa zawierana między Ostatecznym odbiorcą (Beneficjentem) a przedsiębiorcą powinna zawierać:
dane przedsiębiorcy, liczbę osób zatrudnionych zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz okres zatrudnienia i charakter wykonywanej pracy, kalkulację kosztów kwalifikowalnych stanowiących pomoc publiczną, objętych dotacją w ramach rozporządzenia, zobowiązanie przedsiębiorcy do informowania o zmianach w zakresie w/w danych, zobowiązanie przedsiębiorcy do zwrotu uzyskanej dotacji w przypadku naruszenia zasad, na jakich pomoc została udzielona.

26 Pomoc może być udzielona, jeżeli:
stanowi wzrost netto liczby pracowników u przedsiębiorcy w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy, nowo powstałe miejsce pracy będzie utrzymywane przez co najmniej dwa lata w przypadku przedsiębiorców spełniających kryteria mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw lub trzy lata w przypadku pozostałych przedsiębiorców,

27 Pomoc może być udzielona, jeżeli c.d.
pracownicy zatrudnieni w wyniku stworzenia zatrudnienia nie byli dotychczas zatrudnieni, są zagrożeni utratą pracy lub stracili pracę, wkład własny przedsiębiorcy w finansowanie projektu wyniesie co najmniej 25% wydatków objętych pomocą publiczną,

28 Pomoc może być udzielona, jeżeli c.d.:
przedsiębiorca zapewni utrzymanie miejsc pracy w swoim przedsiębiorstwie na tym samym poziomie w danym podregionie, przy czym dotychczasowy poziom zatrudnienia będzie utrzymany przez co najmniej: dwa lata w przypadku przedsiębiorców spełniających kryteria mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, trzy lata w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

29 Pomoc może być udzielona jeżeli na nowo powstałym miejscu pracy zostaną zatrudnieni:
rolnicy lub domownicy lub inne osoby zatrudnione w rolnictwie na podstawie stosunku pracy przez podmioty prowadzące działalność rolniczą, pracownicy przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji lub inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych w tym: pracownicy przemysłów zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem w ramach Działania 3.2, w szczególności takich jak: przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy, a także pracownicy sektora ochrony zdrowia,

30 Pomoc może być udzielona jeżeli c.d.:
pracownicy przemysłów i sektorów, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji w przypadku stwierdzenia potrzeby dodatkowego wsparcia, pracownicy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, osoby zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji. osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące lub poszukujące pracy przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

31 Pomoc może być udzielona także w przypadkach gdy tworzenie zatrudnienia:
łączy się z realizacją nowej inwestycji oraz nastąpi w ciągu trzech lat od zakończenia inwestycji

32 Definicja nowej inwestycji
Utworzenie lub rozbudowa przedsiębiorstwa jak również rozpoczęcie w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produktu bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usług, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług. Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnej.

33 Pomocy nie udziela się w sektorach górnictwa, budownictwa okrętowego, transportu lub hutnictwa żelaza i stali; w zakresie działalności związanej z eksportem, przez którą rozumie się działalność bezpośrednio związaną z ilością eksportowanych produktów, ustanowieniem i obsługą sieci dystrybucji lub wydatkami bieżącymi działalności eksportowej, w przypadku pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, w związku z realizacją dużego projektu inwestycyjnego w rozumieniu art.. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. nr 41, poz. 363, z późn. Zm.)

34 Pomoc nie może być udzielona przedsiębiorcy, gdy:
Kwota pomocy na tworzenie zatrudnienia uzyskana na podstawie rozporządzenia w dowolnym okresie trzyletnim łącznie z pomocą, o którą ubiega się przedsiębiorca, przekracza równowartość euro brutto.

35 Pomoc jest udzielana w formie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie kosztów płacy pracowników przez okres 24 miesięcy od dnia ich zatrudnienia

36 Wydatki kwalifikowalne
koszty płacy pracowników ponoszone w okresie udzielania pomocy, na które składają się: wynagrodzenie brutto; obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.

37 Wydatki kwalifikowalne
W przypadku przedsiębiorcy do wydatków kwalifikowalnych nie objętych pomocą publiczną zalicza się koszty dodatkowe wynikające z realizacji umowy: zakup towarów i usług w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z rekrutacją zatrudnionych osób, zakup usług audytorskich bezpośrednio związnych z realizacją projektu, zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu, opłat notarialnych wynikających bezpośrednio z realizacji projektu, Obsługa finansowa projektu oraz zadania związane ze sprawozdawczością i monitoringiem,

38 Intensywność pomocy udzielanej na tworzenie zatrudnienia
Liczona jest jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków Kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną, nie może przekraczać: 30% - w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42 40% - w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30, 50% - w przypadku inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach

39 Podwyższa się odpowiednio o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli:
Intensywność pomocy Podwyższa się odpowiednio o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli: całkowita intensywność pomocy netto nie przekracza 75% przedsiębiorca spełnia warunki mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa,

40 Pomoc podlega sumowaniu:
z pomocą udzielaną we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych każdą pomocą przeznaczoną na nowe inwestycje, z którą związane jest tworzenie zatrudnienia objętego pomocą Nie może przekraczać maksymalnej intensywności pomocy.

41


Pobierz ppt "Subsydiowanie zatrudnienia Działanie 2.3 i 2.4"

Podobne prezentacje


Reklamy Google