Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fizyka i astronomia na egzaminach zewnętrznych w 2009 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fizyka i astronomia na egzaminach zewnętrznych w 2009 roku"— Zapis prezentacji:

1 Fizyka i astronomia na egzaminach zewnętrznych w 2009 roku
Egzamin gimnazjalny Matura Pracownia Doskonalenia Metodycznego Opracował: Zbigniew Łuczka

2 Egzamin gimnazjalny Przeprowadzony 22, 23 i 24 kwietnia 2009 roku
Średni wynik : 26,03 punktów (50) 25,13 (lubuskie) Łatwość testu: 0, ,50 Łatwość zadań według standardów: I. stosowanie terminów, pojęć i procedur w praktyce i kształceniu – 0,52 (maks. 1) 0,50 II. wyszukiwanie i stosowanie informacji – 0,69 (maks. 1) 0,68 III. wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności – 0,48 (maks. 1) 0,47 IV. stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejetności – 0,36 (maks. 1) 0,34

3 Mocne i słabe strony gimnazjalistów
+ Czytanie i odbiór tekstów kultury Wyszukiwanie i stosowanie informacji - Tworzenie własnego tekstu Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

4 Zadanie 4: przeliczanie jednostek energii
Łatwość zadania: 0,71 (łatwe)

5 Zadanie 5 i 6: biegacz Łatwość zadania: 0,83 (łatwe)

6 Zadanie 5 i 6: biegacz Łatwość zadania: 0,32 (trudne)

7 Zadanie 7: syrena alarmowa
Łatwość zadania: 0,35 (trudne)

8 Zadanie 15: składniki atomu
Łatwość zadania: 0,26 (trudne)

9 Zadanie 29: sztangista Łatwości czynności:
ustalenie sposobu obliczenia wartości siły – 0,61 (umiarkowanie trudne), ustalenie sposobu obliczenia pracy – 0,46 (trudne), ustalenie sposobu obliczenia mocy – 0,28, obliczenie wartości pracy, siły i mocy oraz zapisanie ich wraz z jednostkami – 0,14 ( bardzo trudne).

10 Wnioski Uczniowie dobrze radzili sobie z zadaniem z kinematyki, w którym należało wykorzystać dane odczytane z wykresu i wykonać proste obliczenie. Słabo radzono sobie z: zadaniem polegającym na wskazywaniu poprawnego wykresu v(t) na podstawie danego wykresu s(t), zadaniem dotyczącym obliczania długości fali (nieznajomość wzoru?), rozpoznawaniem składników atomu na podstawie zapisu symbolicznego (czasrealizacji materiału?). rozwiązywaniem zadań złożonych.

11 Porównanie średnich wyników egzaminu w dużych miastach
Poznań – 28,84 Kalisz i Koszalin – 28,24 Zielona Góra – 28,13 Szczecin – 27,44 Leszno – 27,20 Konin – 26,59 Gorzów Wlkp. – 26,46 Piła – 25,82 Średni wynik egzaminu w Polsce w miastach porównywalnych z Gorzowem wyniósł 28,14 punktów.

12 Laureaci konkursów przedmiotowych w gimnazjach (liczba / procent)
Ogółem osób 0,37 wielkopolskie 82 0,19% lubuskie 58 0,49% zachodniopomorskie 101 0,53%

13 Czynniki dydaktyczne (1)
duża liczebność klas, skromna baza dydaktyczna, niedostosowanie wymagań do możliwości ucznia, zbyt dużo bodźców negatywnych i zbyt mało bodźców pozytywnych stymulujących rozwój ucznia, osobowość nauczyciela, metody pracy nauczyciela, braki w wiadomościach i umiejętnościach z przedmiotów podstawowych, stosunek do pracy,

14 Czynniki dydaktyczne (2)
brak wyrównanego startu uczniów, niewłaściwie ułożony program nauczania (działy), nierespektowanie zasady powolnego stopniowania trudności zadań, zbytnia koncentracja uwagi na programie nauczania, nauczanie przedmiotu w sposób podający, nieindywidualizownie pracy z uczniami, dorywcza kontrola wyników nauczania, przeciążenie uczniów nadmiarem zadań, niewłaściwy plan zajęć,

15 Egzamin maturalny Pełny raport z egzaminów zewnętrznych zostanie przedstawiony 27 sierpnia 2009 na konferencji organizowanej przez MEN i CKE Przedstawione wyniki dotyczą obszaru objętego przez OKE Poznań

16 Egzamin maturalny w okręgu – fizyka jako przedmiot obowiązkowy
Zdawało: 572 uczniów – poziom podstawowy, 115 uczniów – poziom rozszerzony. Egzamin zdawany nieobowiązkowo – 2603 uczniów Razem – 3290 uczniów (wybieralność 5,34% - najniższa wśród przedmiotów mat.-przyr.) Wybieralność w lubuskim – 6,11% Zdawalność: Poziom podstawowy – 87,06% (nie zdało 74 uczniów) (81,8% lubuskie 12/66) Poziom rozszerzony – 100%

17 Egzamin maturalny – wynik średni
Średnie wyniki w okręgu: Poziom podstawowy – 24,51 49,02% 590 zdających, wynik indywidualny: najniższy 2 punkty, najwyższy 50 punktów Gorzów Wlkp. 46,35% Zielona Góra 49,40% Poziom rozszerzony – 34,18 56,97% 3064 zdających, wynik indywidualny: najniższy 0 punktów, najwyższy 60 punktów Gorzów Wlkp. 63,03% Zielona Góra 61,60%

18 Rozwiązywalność zadań - poziom podstawowy
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 16 30% % % % % % 19 38% % %

19 Rozwiązywalność zadań - poziom rozszerzony
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

20 Mocne strony zdających
+ Rozwiązywanie prostych zadań, w których występowały sytuacje typowe (P) Umiejętność analizowania i doboru danych przedstawionych w tabeli (P) Analizowanie informacji tekstowych (P) Rysowanie wykresów (P) Analizowanie wyników (R) Rysowanie i interpretowanie wykresów (R)

21 Słabe strony zdających
- Słabo wypadły Zapisywanie własnych sądów i opinii (P) Uzasadnianie odpowiedzi (P) Umiejętność wyodrębnienia zjawiska fizycznego w zadaniu z kontekstem praktycznym (P i R) Staranność i dokładność wykonywania wykresów (P) Rozwiązywanie zadań z fizyki atomowej i jądrowej (P) Rozwiązywanie zadań z astronomii i kosmologii (P) Zadania z dynamiki bryły sztywnej (R) Kompleksowość podejścia do rozwiązania zadania (R) Działania na dużych liczbach i ułamkach, przekształcanie wzorów (P i R) Analiza sensowności wyniku

22 Przyczyny niepowodzeń
Brak umiejętności: Uważnego czytania ze zrozumieniem poleceń Dokładnej analizy danych przedstawionych w formir tekstu, tabeli, wykresu i rysunku Selekcjonowania podanych informacji Uogólniania oraz formułowania wniosków i opinii Poprawnego wykonywania obliczeń matematycznych Łączenia posiadanej wiedzy i umiejętności z sytuacjami praktycznymi Radzenia sobie z sytuacjami częściowo nietypowymi lecz odwołującymi się do znanych praw Analizy otrzymanych wyników w kontekście ich realności Traktowania zadania wraz z tekstem wprowadzającym jako całości

23 Analiza i wykorzystanie wyników
Warto: Szczególnym wsparciem objąć uczniów, których wyniki mieszczą się w staninach 1, 2 i 3. Zidentyfikować umiejętności słabo opanowane i na tej podstawie planować pracę z zespołem klasowym. Dokonać analizy ilościowej: surowego wyniku ucznia (korelacja z oceną szkolną), wyniku klasy/grupy/szkoły (porównanie ze średnimi, wyniki w skali staninowej) łatwości zadań. Dokonać analizy merytorycznej wyników: dobre i słabe strony zdających, wnioski do pracy dydaktycznej.

24 Terminy egzaminów w nowym roku szkolnym
Egzamin gimnazjalny: 27, 28, 29 kwietnia 2010 roku 8, 9, 10 czerwca 2010 roku – termin dodatkowy Egzamin maturalny: lub – środa – matematyka – poniedziałek – biologia – poniedziałek - chemia – czwartek – fizyka i astronomia


Pobierz ppt "Fizyka i astronomia na egzaminach zewnętrznych w 2009 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google