Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodyka budowania programów podnoszenia efektywności kształcenia oprac. Małgorzata Jach (WOM)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodyka budowania programów podnoszenia efektywności kształcenia oprac. Małgorzata Jach (WOM)"— Zapis prezentacji:

1 Metodyka budowania programów podnoszenia efektywności kształcenia oprac. Małgorzata Jach (WOM)

2 Struktura programu: uzasadnienie wprowadzenia programu, założenia programu, cele ogólne, cele szczegółowe, realizatorzy, etapy realizacji, ewaluacja, harmonogram działań.

3 Program tworzony w związku z zarządzeniem kuratora zawiera także potwierdzenie, że spełnia warunki formalno-prawne, czyli został: zaopiniowany przez radę rodziców, zatwierdzony przez radę pedagogiczną, opracowany w uzgodnieniu z organem prowadzącym, nosi właściwą nazwę (Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia w...).

4 Uzasadnienie wprowadzenia programu WARIANT A Wyniki uzyskiwane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr..../Gimnazjum nr.... na sprawdzianie w klasie szóstej/egzaminie gimnazjalnym w latach/w roku: są niezadowalające, gdyż... ujawniają regres/ujemną negatywną tendencję rozwojową.... świadczą o niezadowalającej edukacyjnej wartości dodanej... plasują się poniżej średniej... i wskazują na konieczność podjęcia działań zmierzających do doskonalenia realizowanego w szkole procesu dydaktycznego.

5 Uzasadnienie wprowadzenia programu WARIANT Szkoła Podstawowa nr..../Gimnazjum nr.... na sprawdzianie w klasie szóstej/egzaminie gimnazjalnym w latach/w roku uzyskała: znaczący postęp osiągnięć edukacyjnych... uplasowała się powyżej.... rejestruje dodatnią tendencję rozwojową.... poprawiła wynik w skali staninowej... uzyskała zadowalającą edukacyjną wartość dodaną... dzięki czemu w radzie pedagogicznej wzmocnione zostało przekonanie o możliwości ciągłego doskonalenia procesu edukacyjnego, dlatego również w roku szkolnym 2010/11 postanowiono opracować Program....

6 W uzasadnieniu wprowadzenia programu należy: określić mocne i słabe strony szkoły na podstawie szczegółowej analizy: wyników sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, przeprowadzanych w szkole diagnoz (nie tylko osiągnięć szkolnych uczniów), oceniania bieżącego, nadzoru pedagogicznego.

7 Założenia programu ( przesłanki, którymi szkoła będzie się kierować przy realizacji programu ) – przykłady Autorzy i realizatorzy Programu przyjmują założenie zależności między kompetencjami nauczycieli (wiedzą, umiejętnościami i rozwojem osobistym) a efektem ich pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

8 Autorzy i realizatorzy Programu zakładają, że systematyczne doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli wpłynie na zwiększenie skuteczności kształcenia wyrażające się w podniesieniu wyników egzaminów zewnętrznych. Autorzy i realizatorzy Programu przyjmują założenie o przesądzającym wpływie czynników dydaktycznych na wynik sprawdzianu/ egzaminu gimnazjalnego.

9 Autorzy i realizatorzy Programu przyjmują założenie, iż dostosowanie metod i form pracy z uczniami do ich zróżnicowanych możliwości i potrzeb pozwoli każdemu z nich osiągnąć sukces na miarę jego możliwości.

10 Cel główny doskonalenie procesu edukacyjnego, ukierunkowanego na rozwój uczniów i osiąganie przez nich zadowalających wyników kształcenia wyrażających się w podniesieniu wyników egzaminów zewnętrznych

11 Cele szczegółowe (np.): poprawienie organizacji pracy szkoły w zakresie... (np. wykorzystania godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, organizacji zastępstw, dyscypliny pracy, punktualności rozpoczynania i kończenia lekcji, wyposażenia gabinetów, wykorzystania multimedialnych środków dydaktycznych, współpracy nauczycieli, przepływu informacji),

12 doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie... podniesienie atrakcyjności lekcji, przeciwdziałanie monotonii na lekcjach... podniesienie motywacji uczniów do nauki... zorientowania procesu dydaktycznego na kształcenie rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce (lub innych umiejętności)...

13 zwiększenie dyscypliny na lekcjach... doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie... (warto zaplanować zadania dotyczące wszystkich standardów wymagań), przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli, zacieśnienie/zintensyfikowanie współpracy z rodzicami...

14 Realizatorzy mogą nimi być tylko pracownicy szkoły, odpowiedzialność za realizację poszczególnych zadań powinna być imienna, program może wskazać instytucje, z którymi szkoła współpracuje w zakresie realizacji programu.

15 Realizatorami Programu są wszyscy członkowie rady pedagogicznej / pracownicy szkoły. Instytucje wspomagające to:... (np. ośrodek doskonalenia nauczycieli, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, biblioteka miejska/gminna, świetlica środowiskowa, organizacja pozarządowa, wyższa uczelnia...).

16 Etapy realizacji – przykłady 1.Planowania – od 30 VIII do 30 IX 2010 r. 2. Realizacji – od 1 X 2010 r. do 22 VI 2011 r. 3. Ewaluacji – od 13 XI 2010 do 31 VIII 2011 r. (ewaluacja towarzysząca każdemu etapowi działań) / od 18 X 2010 r. do 22 czerwca 20011 r. / od dnia ogłoszenia wyników do 30 VI 2011 r.

17 Struktura szkolnego planu poprawy efektywności kształcenia Lp. ZadanieSposób realizacjiTermin realizacjiSpodziewane efekty Sposób sprawowania nadzoru przez dyrektora szkoły Osoba odpowiedzialna 1 2 3 4 5

18 Ewaluacja ankiety, obserwacja, analiza dokumentów, wywiady, analiza wyników egzaminów i diagnoz pedagogicznych.

19 Lp.Lp. ZADANIESPOSÓB REALIZACJITermin reali- zacji Spodziewa- ne efekty Sposób sprawowania nadzoru przez dyr.szk Osoba odpowie- dzialna Dostosowanie planów pracy nauczycieli do nowej podstawy programowej i nowej formy sprawdzianu/egzaminu Przeprowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej poświęconej analizie rozporządzeń o podstawie programowej i ocenianiu 5 XZaktualizow anie wiedzy nauczycieli o podstawie progr. i egz. gimnazjal. Udział w szkoleniu rady pedagogiczn ej Doradca metodyczny A. Wiśnia Korekta planów pracy nauczycieli15 XWprowadze nie zmian w planach pracy Kontrola dokumentacji Dyrektor B. Śliwka Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli Stymulowanie udziału naucz. w doskonaleniu zaw. poprzez wprowadzenie zmian w kryteriach oceny pracy nauczycieli i przyznawania nagród dyrektora (wyeksponowanie dosk. zawodowego) 30 IXZwiększeni e udziału nauczycieli w doskona- leniu zaw. Kontrola dokumentu Dyrektor B. Śliwka Opracowanie rocznego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli Udział w szkoleniach 5 IX Wg planu Zwiększeni e udziału nauczycieli w doskona- leniu zaw. Kontrola dokumentu S. Czarna Wg planu Przeprowadzenie WDN na temat ABC metodyki 25 XI Wyeliminowan ie rażących bł. met. np. prowadzenia lekcji przez nauczycieli siedzących za biurkiem. ObserwacjeZ. Biała

20 Lp.Lp. ZADANIESPOSÓB REALIZACJITermin reali- zacji Spodziewa- ne efekty Sposób sprawowania nadzoru przez dyr.szk Osoba odpowie- dzialna Dostosowanie metod i zakresu diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów do nowej podstawy programowej Utworzenie bazy zadań sprawdzających nowego typu 30 XIUwzględnia nie na spr. wszystkich wymagań wskazanyc h w podst. progr. Kontrola bazy zadań Szefowie zespołów przedmioto wych Opracowanie nowych testów sprawdzających 15 XIIZróżnicowa nie sposobów sprawdzani a wiedzy i umiejętnośc i uczniów. Kontrola zbiorów sprawdzianó w Wicedyrekto r Opracowanie nowych kryteriów oceniania dłuższych wypowiedzi z języka polskiego (ocenianie holistyczne) 15 XIIWdrożenie oceniania holistyczne go Kontrola port folio Wicedyrekto r we współpracy z doradcą metodyczny m

21 ZADANIESPOSÓB REALIZACJITermin reali- zacji Spodziewa- ne efekty Sposób sprawowania nadzoru przez dyr.szk Osoba odpowie- dzialna Doskonalenie umiejętności uczniów klas I-III w zakresie rozwiązywania zadań tekstowych Udział w doskonaleniu zawodowym nauczycieli – warsztatach Efektywne i atrakcyjne zajęcia edukacyjne dla dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych oraz Zajęcia wyrównawcze z matematyki – inaczej i weselej. XI XII Wprowadze nie zmian w dydaktyce matematyki w kl.I-III Kontrola zaświadczeń o udziale w formie doskonalenia zawodowego. D. Kowal, I. Nowak Obserwacja lekcji otwartej prowadzonej przez nauczyciela odbywającego staż na stopień nauczyciela dyplomowanego XPoznanie metody... Obserwacja lekcji D. Nowak I. Kowal A. Swojak Przeprowadzenie koleżeńskiej lekcji otwartej z zakresu edukacji matematycznej w kl. I, II III Udział w lekcjach otwartych. X XI Wprowadze nie do dydaktyki metody... Obserwacja lekcji D. Nowak I. Kowal A. Swojak Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym – pozyskanie scenariuszy zajęć dydaktycznych... XUrozmaicen ie lekcji o nowe formy pracy Rozmowa z nauczycielem A. Swojak Uwzględnianiu w planowaniu lekcji nowych tendencji metodycznych. Cały rok Np. dopusczanie różnych strategii rozwiązywania zadań Obserwacje lekcji D. Nowak I. Kowal A. Swojak

22 ZADANIESPOSÓB REALIZACJITermin reali- zacji Spodziewa- ne efekty Sposób sprawowania nadzoru przez dyr.szk Osoba odpowie- dzialna Zdiagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na zakończenie I etapu kształcenia Zgłoszenie szkoły do ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów Przeprowadzenie badania do 31 X 17 V Wpisanie szkoły od bazy szkół uczestniczą cych a badaniu Napisanie testów Obserwacja Dyrektor szkoły Ocenienie testów zgodnie z kryteriami dostarczonymi przez CKE 17 VZdiagnozow anie osiągnięć edukac.ucz. Obserwacja, Kontrola wyników A. Krysiak G. Misiak W. Lisiak Wprowadzenie danych o badaniu do programu komputerowego z CKE Sformułowanie wniosków dydaktycznych dotyczących i na I, i na II etap kształcenia 19 VPrzesłanie danych do CKE D. Wojak D. Nowak K. Kowal A. Swojak A. Krysiak G. Misiak W. Lisiak

23 ZADANIESPOSÓB REALIZACJITermin reali- zacji Spodziewa- ne efekty Sposób sprawowania nadzoru przez dyr.szk Osoba odpowie- dzialna Doskonalenie umiejętności uczniów klas I-III w zakresie rozwiązywania zadań tekstowych Opracowanie autorskich scenariuszy lekcji poświęconych doskonaleniu umiejętności uczniów w zakresie rozwiązywania zadań z treścią. 1 XIIZwiększeni e szkolnego banku materiałów dydaktyczn ych Kontrola dokumentu D. Nowak I. Kowal A. Swojak Opracowanie i przeprowadzenie w klasach trzecich testu diagnozującego umęjętność rozwiązywania zadań tekstowych 30 IV 15 V Zdiagnozow anie osiągnięć dydaktyczn ych ucz. Analiza testuA. Swojak D. Nowak Sformułowanie wniosków dydaktycznych 18 VZmiany w planach pracy Kontrola planów pracy A. Swojak D. Nowak

24 Lp.Lp. ZADANIESPOSÓB REALIZACJITermin reali- zacji Spodziewa- ne efekty Sposób sprawowania nadzoru przez dyr.szk Osoba odpowie- dzialna Podniesienie atrakcyjności i efektywności zajęć świetlicowych Wyeliminowanie ekstensywnych sposobów spędzania czasu w bibliotece (nadmiaru projekcji filmowych, gier komputerowych itp.) Cały rok Ograniczeni e czasu spędzaneg o przez uczniów przed monitorem lub telewizorem ObserwacjaK. Wiosna Wdrożenie programu Cała Polska czyta dzieciom Od 1 XZwiększeni e znajomości lektur Wywiady z uczniami K. Wiosna Zwiększenie ilości zajęć prowadzonych poza budynkiem szkoły Od 1 X co najmniej raz w tygod. Wywiady z uczniami A. Lato Wdrożenie autorskiego programu zajęć Doświadczam i eksperymentuję Wprowadze nie eksper. i doświadcze ń do dydaktyki... ObserwacjaA. Lato

25 ZADANIESPOSÓB REALIZACJITermin reali- zacji Spodziewa- ne efekty Sposób sprawowania nadzoru przez dyr.szk Osoba odpowie- dzialna Doskonalenie umiejętności pisania przez uczniów dłuższych form wypowiedzi Stworzenie banku tematów prac pisemnych (w tym konsultacja z doradcą metodycznym) Urozmaicenie sposobów pisania planu pracy przez uczniów (zaznaczanie części poleceń i i części prac różnymi kolorami, plany tabelaryczne, mapy mentalne, opisy rysunków) 15 X Cały rok Kontrola dokumentu D. Wysoka Nazwiska polonistów Zwiększenie liczby wypracowań pisanych przez uczniów na lekcjach Punktowanie i recenzowanie prac pisemnych; ocenianie hoistyczne Wprowadzenie portfolio uczniów Od 1 X co najmniej raz na dwa tygodnie Cały rok Od 1 X Wyeliminow anie braku samodzieln ości Zwiększeni e wartości inf. zwrotnej Kontrola dokumentów Nazwiska polonistów

26 Lp.Lp. ZADANIESPOSÓB REALIZACJITermin reali- zacji Spodziewa- ne efekty Sposób sprawowania nadzoru przez dyr.szk Osoba odpowie- dzialna Stymulowanie/ rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów Zwiększenie liczby zajęć odbywanych poza gabinetem lekcyjnym - co najmniej raz w miesiącu wyjście na każdym przedmiocie: – opracowanie w zespołach przedmiotowych harmonogramu na I semestr II semestr Od 1 XZwiększeni e liczby wycieczek, zajęć terenowych itp. Kontrola dzienników, ankieta Nazwiska Wzmacnianie poczucia sprawstwa uczniów poprzez zaplanowanie jednej lekcji każdego przedmiotu w miesiącu/semestrze, o której temacie decydują uczniowie Od 1 XPrzeprowad zenie lekcji na tematy zapropono wane przez uczniów. Kontrola dzienników Nazwiska Zwiększenie liczby lekcji, na których wykorzystywane są: filmy, projektor multimedialny, tablica interaktywna, komputery... do co najmniej... Od 1 XZmniejszeni e udziału metod podawczyc h w dydaktyce Kontrola dzienników, obserwacje lekcji, ankieta Nazwiska nauczycieli (poza wuefistami, informatyka mi) Zwiększenie udziału uczniów w prowadzeniu lekcji poprzez ich prezentacje, pokazy co najmniej raz... Od 1 XZwiększeni e aktywności uczniów Kontrola dzienników, obserwacje lekcji, ankieta Nazwiska nauczycieli


Pobierz ppt "Metodyka budowania programów podnoszenia efektywności kształcenia oprac. Małgorzata Jach (WOM)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google