Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

podnoszenia efektywności kształcenia oprac. Małgorzata Jach (WOM)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "podnoszenia efektywności kształcenia oprac. Małgorzata Jach (WOM)"— Zapis prezentacji:

1 podnoszenia efektywności kształcenia oprac. Małgorzata Jach (WOM)
Metodyka budowania programów podnoszenia efektywności kształcenia oprac. Małgorzata Jach (WOM)

2 Struktura programu: uzasadnienie wprowadzenia programu,
założenia programu, cele ogólne, cele szczegółowe, realizatorzy, etapy realizacji, ewaluacja, harmonogram działań.

3 zaopiniowany przez radę rodziców,
Program tworzony w związku z zarządzeniem kuratora zawiera także potwierdzenie, że spełnia warunki formalno-prawne, czyli został: zaopiniowany przez radę rodziców, zatwierdzony przez radę pedagogiczną, opracowany w uzgodnieniu z organem prowadzącym, nosi właściwą nazwę (Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia w ...).

4 Uzasadnienie wprowadzenia programu
WARIANT A Wyniki uzyskiwane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr ..../Gimnazjum nr .... na sprawdzianie w klasie szóstej/egzaminie gimnazjalnym w latach/w roku: są niezadowalające, gdyż ... ujawniają regres/ujemną negatywną tendencję rozwojową.... świadczą o niezadowalającej edukacyjnej wartości dodanej... plasują się poniżej średniej... i wskazują na konieczność podjęcia działań zmierzających do doskonalenia realizowanego w szkole procesu dydaktycznego.

5 Uzasadnienie wprowadzenia programu
WARIANT Szkoła Podstawowa nr ..../Gimnazjum nr .... na sprawdzianie w klasie szóstej/egzaminie gimnazjalnym w latach/w roku uzyskała: znaczący postęp osiągnięć edukacyjnych... uplasowała się powyżej.... rejestruje dodatnią tendencję rozwojową.... poprawiła wynik w skali staninowej... uzyskała zadowalającą edukacyjną wartość dodaną... dzięki czemu w radzie pedagogicznej wzmocnione zostało przekonanie o możliwości ciągłego doskonalenia procesu edukacyjnego, dlatego również w roku szkolnym 2010/11 postanowiono opracować Program ....

6 W uzasadnieniu wprowadzenia programu należy:
określić mocne i słabe strony szkoły na podstawie szczegółowej analizy: wyników sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, przeprowadzanych w szkole diagnoz (nie tylko osiągnięć szkolnych uczniów), oceniania bieżącego, nadzoru pedagogicznego.

7 Założenia programu (przesłanki, którymi szkoła będzie się kierować przy realizacji programu) – przykłady Autorzy i realizatorzy Programu przyjmują założenie zależności między kompetencjami nauczycieli (wiedzą, umiejętnościami i rozwojem osobistym) a efektem ich pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

8 Autorzy i realizatorzy Programu zakładają, że systematyczne doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli wpłynie na zwiększenie skuteczności kształcenia wyrażające się w podniesieniu wyników egzaminów zewnętrznych. Autorzy i realizatorzy Programu przyjmują założenie o przesądzającym wpływie czynników dydaktycznych na wynik sprawdzianu/ egzaminu gimnazjalnego.

9 Autorzy i realizatorzy Programu przyjmują założenie, iż dostosowanie metod i form pracy z uczniami do ich zróżnicowanych możliwości i potrzeb pozwoli każdemu z nich osiągnąć sukces na miarę jego możliwości.

10 Cel główny doskonalenie procesu edukacyjnego, ukierunkowanego na rozwój uczniów i osiąganie przez nich zadowalających wyników kształcenia wyrażających się w podniesieniu wyników egzaminów zewnętrznych

11 Cele szczegółowe (np.):
poprawienie organizacji pracy szkoły w zakresie... (np. wykorzystania godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, organizacji zastępstw, dyscypliny pracy, punktualności rozpoczynania i kończenia lekcji, wyposażenia gabinetów, wykorzystania multimedialnych środków dydaktycznych, współpracy nauczycieli, przepływu informacji),

12 doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie...
podniesienie atrakcyjności lekcji, przeciwdziałanie monotonii na lekcjach ... podniesienie motywacji uczniów do nauki... zorientowania procesu dydaktycznego na kształcenie rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce (lub innych umiejętności)...

13 zwiększenie dyscypliny na lekcjach...
doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie... (warto zaplanować zadania dotyczące wszystkich standardów wymagań), przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli, zacieśnienie/zintensyfikowanie współpracy z rodzicami...

14 Realizatorzy mogą nimi być tylko pracownicy szkoły,
odpowiedzialność za realizację poszczególnych zadań powinna być imienna, program może wskazać instytucje, z którymi szkoła współpracuje w zakresie realizacji programu.

15 Realizatorami Programu są wszyscy członkowie rady pedagogicznej / pracownicy szkoły.
Instytucje wspomagające to: ... (np. ośrodek doskonalenia nauczycieli, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, biblioteka miejska/gminna, świetlica środowiskowa, organizacja pozarządowa, wyższa uczelnia...).

16 Etapy realizacji – przykłady
Planowania – od 30 VIII do 30 IX 2010 r. 2. Realizacji – od 1 X 2010 r. do 22 VI 2011 r. 3. Ewaluacji – od 13 XI 2010 do 31 VIII 2011 r. (ewaluacja towarzysząca każdemu etapowi działań) / od 18 X 2010 r. do 22 czerwca r. / od dnia ogłoszenia wyników do 30 VI 2011 r.

17 Struktura szkolnego planu poprawy efektywności kształcenia
Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Spodziewane efekty Sposób sprawowania nadzoru przez dyrektora szkoły Osoba odpowiedzialna 1 2 3 4 5

18 Ewaluacja ankiety, obserwacja, analiza dokumentów, wywiady,
analiza wyników egzaminów i diagnoz pedagogicznych.

19 Sposób sprawowania nadzoru przez dyr.szk Osoba odpowie-dzialna
Lp. ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI Termin reali-zacji Spodziewa-ne efekty Sposób sprawowania nadzoru przez dyr.szk Osoba odpowie-dzialna Dostosowanie planów pracy nauczycieli do nowej podstawy programowej i nowej formy sprawdzianu/egzaminu Przeprowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej poświęconej analizie rozporządzeń o podstawie programowej i ocenianiu 5 X Zaktualizowanie wiedzy nauczycieli o podstawie progr. i egz. gimnazjal. Udział w szkoleniu rady pedagogicznej Doradca metodyczny A. Wiśnia Korekta planów pracy nauczycieli 15 X Wprowadzenie zmian w planach pracy Kontrola dokumentacji Dyrektor B. Śliwka Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli Stymulowanie udziału naucz. w doskonaleniu zaw. poprzez wprowadzenie zmian w kryteriach oceny pracy nauczycieli i przyznawania nagród dyrektora (wyeksponowanie dosk. zawodowego) 30 IX Zwiększenie udziału nauczycieli w doskona-leniu zaw. Kontrola dokumentu Opracowanie rocznego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli Udział w szkoleniach 5 IX Wg planu S. Czarna Przeprowadzenie WDN na temat „ABC metodyki” 25 XI Wyeliminowanie rażących bł. met. np. prowadzenia lekcji przez nauczycieli siedzących za biurkiem. Obserwacje Z. Biała

20 Lp. ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI Termin reali-zacji Spodziewa-ne efekty Sposób sprawowania nadzoru przez dyr.szk Osoba odpowie-dzialna Dostosowanie metod i zakresu diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów do nowej podstawy programowej Utworzenie bazy zadań sprawdzających nowego typu 30 XI Uwzględnianie na spr. wszystkich wymagań wskazanych w podst. progr. Kontrola bazy zadań Szefowie zespołów przedmiotowych Opracowanie nowych testów sprawdzających 15 XII Zróżnicowanie sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. Kontrola zbiorów sprawdzianów Wicedyrektor Opracowanie nowych kryteriów oceniania dłuższych wypowiedzi z języka polskiego (ocenianie holistyczne) Wdrożenie oceniania holistycznego Kontrola port folio Wicedyrektor we współpracy z doradcą metodycznym

21 Sposób sprawowania nadzoru przez dyr.szk Osoba odpowie-dzialna
ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI Termin reali-zacji Spodziewa-ne efekty Sposób sprawowania nadzoru przez dyr.szk Osoba odpowie-dzialna Doskonalenie umiejętności uczniów klas I-III w zakresie rozwiązywania zadań tekstowych Udział w doskonaleniu zawodowym nauczycieli – warsztatach „Efektywne i atrakcyjne zajęcia edukacyjne dla dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych” oraz „ Zajęcia wyrównawcze z matematyki – inaczej i weselej”. XI XII Wprowadzenie zmian w dydaktyce matematyki w kl.I-III Kontrola zaświadczeń o udziale w formie doskonalenia zawodowego. D. Kowal, I. Nowak Obserwacja lekcji otwartej prowadzonej przez nauczyciela odbywającego staż na stopień nauczyciela dyplomowanego X Poznanie metody... Obserwacja lekcji D. Nowak I. Kowal A. Swojak Przeprowadzenie koleżeńskiej lekcji otwartej z zakresu edukacji matematycznej w kl. I, II III Udział w lekcjach otwartych. Wprowadzenie do dydaktyki metody ... Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym – pozyskanie scenariuszy zajęć dydaktycznych... Urozmaicenie lekcji o nowe formy pracy Rozmowa z nauczycielem Uwzględnianiu w planowaniu lekcji nowych tendencji metodycznych. Cały rok Np. dopusczanie różnych strategii rozwiązywania zadań Obserwacje lekcji

22 ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI Termin reali-zacji Spodziewa-ne efekty Sposób sprawowania nadzoru przez dyr.szk Osoba odpowie-dzialna Zdiagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na zakończenie I etapu kształcenia Zgłoszenie szkoły do ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów Przeprowadzenie badania do 31 X 17 V Wpisanie szkoły od bazy szkół uczestniczących a badaniu Napisanie testów Obserwacja Dyrektor szkoły Ocenienie testów zgodnie z kryteriami dostarczonymi przez CKE Zdiagnozowanie osiągnięć edukac.ucz. Obserwacja, Kontrola wyników A. Krysiak G. Misiak W. Lisiak Wprowadzenie danych o badaniu do programu komputerowego z CKE Sformułowanie wniosków dydaktycznych dotyczących i na I, i na II etap kształcenia 19 V Przesłanie danych do CKE D. Wojak D. Nowak K. Kowal A. Swojak

23 ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI Termin reali-zacji Spodziewa-ne efekty Sposób sprawowania nadzoru przez dyr.szk Osoba odpowie-dzialna Doskonalenie umiejętności uczniów klas I-III w zakresie rozwiązywania zadań tekstowych Opracowanie autorskich scenariuszy lekcji poświęconych doskonaleniu umiejętności uczniów w zakresie rozwiązywania zadań z treścią. 1 XII Zwiększenie szkolnego banku materiałów dydaktycznych Kontrola dokumentu D. Nowak I. Kowal A. Swojak Opracowanie i przeprowadzenie w klasach trzecich testu diagnozującego umęjętność rozwiązywania zadań tekstowych 30 IV 15 V Zdiagnozowanie osiągnięć dydaktycznych ucz. Analiza testu Sformułowanie wniosków dydaktycznych 18 V Zmiany w planach pracy Kontrola planów pracy

24 Sposób sprawowania nadzoru przez dyr.szk Osoba odpowie-dzialna
Lp. ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI Termin reali-zacji Spodziewa-ne efekty Sposób sprawowania nadzoru przez dyr.szk Osoba odpowie-dzialna Podniesienie atrakcyjności i efektywności zajęć świetlicowych Wyeliminowanie ekstensywnych sposobów spędzania czasu w bibliotece (nadmiaru projekcji filmowych, gier komputerowych itp.) Cały rok Ograniczenie czasu spędzanego przez uczniów przed monitorem lub telewizorem Obserwacja K. Wiosna Wdrożenie programu „Cała Polska czyta dzieciom” Od 1 X Zwiększenie znajomości lektur Wywiady z uczniami Zwiększenie ilości zajęć prowadzonych poza budynkiem szkoły Od 1 X co najmniej raz w tygod. A. Lato Wdrożenie autorskiego programu zajęć „Doświadczam i eksperymentuję” Wprowadzenie eksper. i doświadczeń do dydaktyki ...

25 Sposób sprawowania nadzoru przez dyr.szk Osoba odpowie-dzialna
ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI Termin reali-zacji Spodziewa-ne efekty Sposób sprawowania nadzoru przez dyr.szk Osoba odpowie-dzialna Doskonalenie umiejętności pisania przez uczniów dłuższych form wypowiedzi Stworzenie banku tematów prac pisemnych (w tym konsultacja z doradcą metodycznym) Urozmaicenie sposobów pisania planu pracy przez uczniów (zaznaczanie części poleceń i i części prac różnymi kolorami, plany tabelaryczne, mapy mentalne, opisy rysunków) 15 X Cały rok Kontrola dokumentu D. Wysoka Nazwiska polonistów Zwiększenie liczby wypracowań pisanych przez uczniów na lekcjach Punktowanie i recenzowanie prac pisemnych; ocenianie hoistyczne Wprowadzenie portfolio uczniów Od 1 X co najmniej raz na dwa tygodnie Od 1 X Wyeliminowanie braku samodzielności Zwiększenie wartości inf. zwrotnej Kontrola dokumentów

26 Lp. ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI Termin reali-zacji Spodziewa-ne efekty Sposób sprawowania nadzoru przez dyr.szk Osoba odpowie-dzialna Stymulowanie/ rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów Zwiększenie liczby zajęć odbywanych poza gabinetem lekcyjnym - co najmniej raz w miesiącu wyjście na każdym przedmiocie: – opracowanie w zespołach przedmiotowych harmonogramu na I semestr II semestr Od 1 X Zwiększenie liczby wycieczek, zajęć terenowych itp. Kontrola dzienników, ankieta Nazwiska Wzmacnianie poczucia sprawstwa uczniów poprzez zaplanowanie jednej lekcji każdego przedmiotu w miesiącu/semestrze, o której temacie decydują uczniowie Przeprowadzenie lekcji na tematy zaproponowane przez uczniów. Kontrola dzienników Zwiększenie liczby lekcji, na których wykorzystywane są: filmy, projektor multimedialny, tablica interaktywna, komputery... do co najmniej... Zmniejszenie udziału metod podawczych w dydaktyce Kontrola dzienników, obserwacje lekcji, ankieta Nazwiska nauczycieli (poza wuefistami, informatykami) Zwiększenie udziału uczniów w prowadzeniu lekcji poprzez ich prezentacje, pokazy co najmniej raz... Zwiększenie aktywności uczniów Nazwiska nauczycieli


Pobierz ppt "podnoszenia efektywności kształcenia oprac. Małgorzata Jach (WOM)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google