Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny z historii i wiedzy o społeczeństwie – maj 2010 Podstawowe informacje i analiza wyników Przygotowali: Jerzy Dutkiewicz Zbigniew Syska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny z historii i wiedzy o społeczeństwie – maj 2010 Podstawowe informacje i analiza wyników Przygotowali: Jerzy Dutkiewicz Zbigniew Syska."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny z historii i wiedzy o społeczeństwie – maj Podstawowe informacje i analiza wyników Przygotowali: Jerzy Dutkiewicz Zbigniew Syska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny ul. Łokietka 23 Gorzów Wlkp. tel:. (095) , fax: (095) adres internetowy: adres

2 Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2010
Do egzaminu maturalnego w maju 2010 roku przystąpiło osób ubiegających się o świadectwo dojrzałości. Tegoroczni absolwenci stanowili 96% wszystkich zdających. Pozostali to absolwenci z lat ubiegłych. Do egzaminu przystąpili również absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego.

3 Tabela 1. Zdawalność egzaminu w kraju
Tegoroczni absolwenci Absolwenci z lat Liczba zdających Zdawalność Liczba zdających Zdawalność % %

4 Tabela 2. Zdawalność egzaminu maturalnego w różnych typach szkół
Typ szkoły Liczba zdających Zdawalność Licea ogólnokształcące 91% Licea profilowane 19 357 64% Technika 70% Licea uzupełniające 9 367 37% Technika uzupełniające 2 992 34%

5 Tabela 3. Parametry statystyczne wyników egzaminów z przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie
Poziom egzaminu Liczba zdających Średnia Historia Podstawowy Rozszerzony 12 623 15 017 54,20 % 51,33 % Wiedza o społeczeństwie 32 954 28 130 54,16 % 50,76 %

6 Średnie wyniki procentowe w powiatach województwa lubuskiego – historia
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Okręg 54,89 53,57 Województwo lubuskie 55,20 56,86 Powiat gorzowski 61,67 34,00 Gorzów Wlkp. 56,26 55,29 Powiat międzyrzecki 54,90 51,71 Powiat słubicki 52,67 46,33 Powiat strzelecko-drezdenecki 55,87 50,67 Powiat sulęciński 46,78 36,00 Powiat świebodziński 53,36 53,80 Zielona Góra 59,16 61,52 Powiat zielonogórski 50,33 54,00 Powiat krośnieński 46,64 46,00 Powiat nowosolski Powiat wschowski Powiat żagański 51,28 59,87 56,35 53,67 57,00 54,80 Powiat żarski 51,67 61,64

7 Średnie wyniki procentowe w powiatach województwa lubuskiego – wiedza o społeczeństwie
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Okręg 55,79 49,50 Województwo lubuskie 54,32 50,99 Powiat gorzowski 58,81 32,00 Gorzów Wlkp. 58,32 53,98 Powiat międzyrzecki 53,55 56,18 Powiat słubicki 49,74 42,00 Powiat strzelecko-drezdenecki 53,70 31,00 Powiat sulęciński 51,00 38,35 Powiat świebodziński 50,73 33,60 Zielona Góra 51,81 53,93 Powiat zielonogórski 50,07 37,03 Powiat krośnieński 56,79 44,00 Powiat nowosolski Powiat wschowski Powiat żagański 53,44 56,62 57,37 47,17 48,18 36,91 Powiat żarski 53,52 54,10

8 Współczynnik łatwości zadań
Współczynnik łatwości stosowany w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie, czy osiągnięcia ucznia są jego mocną czy słabą stroną. Takie samo pytanie zadajemy wobec klasy, szkoły, powiatu, województwa ... . Współczynnik łatwości obliczamy, dzieląc uzyskany wynik ucznia, klasy, szkoły ... przez maksymalną liczbę punktów do uzyskania za zadanie

9 Współczynnik łatwości zadań
 0,00-0,19  0,20-0,49  0,50-0,69  0,70-0,89  0,90-1,00 zadanie bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe

10 Zadanie 16: współczynnik łatwości: 0,09
Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – historia, poziom podstawowy Zadanie 16: współczynnik łatwości: 0,09 Zadanie 16. (3 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując brakujące informacje. Nazwa traktatu pokojowego Rok Decyzje dotyczące terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów Pokój w Oliwie 1660 r. 1. Wieczysty pokój w Moskwie, tzw. pokój Grzymułtowskiego 2. Utrata lewobrzeżnej Ukrainy z Kijowem a także ziem: smoleńskiej, siewierskiej, czernihowskiej. 3. 1699 r. Odzyskanie Podola z Kamieńcem Podolskim i części prawobrzeżnej Ukrainy.

11 Zadanie 18 B: współczynnik łatwości: 0,20
Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – historia, poziom podstawowy Zadanie 18 B: współczynnik łatwości: 0,20 Zadanie 18. (2 pkt) Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia. Ponieważ Ojciec Święty przez wydaną do wszystkich [...] bullę, niebawem w [...] Rzeczypospolitej publikowaną być mającą, skasował [...] Zakon Jezuitów, którzy w kraju większą część edukacji […] utrzymywali, więc ażeby z tych okoliczności Rzeczpospolita, tak co do edukacji młodzi krajowej, jako też co do dóbr i majątków nie ponosiła uszczerbku, takowe czynimy rozporządzenie. Ustanawiamy Komisję w Warszawie odprawować się mającą do edukacji. Źródło: Wielka historia Polski, t. 6, Kraków 2004, s. 69. B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania: Decyzję o powstaniu tej instytucji podjął 1. sejm „niemy” w 1717 r. 2. sejm konwokacyjny w 1764 r. 3. sejm rozbiorowy w 1773 r. 4. Sejm Wielki (Czteroletni).

12 Zad 21B; współczynnik łatwości: 0,11
Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – historia, poziom podstawowy Zad 21B; współczynnik łatwości: 0,11 Zadanie 21. (2 pkt) Na podstawie fragmentu wiersza Reduta Ordona i własnej wiedzy wykonaj polecenia. Warszawa jedna twojej mocy się urąga, Podnosi na cię rękę i koronę ściąga, Koronę Kazimierzów, Chrobrych z twojej głowy, Boś ją ukradł i skrwawił, synu Wasilowy! Źródło: A. Mickiewicz, Wiersze, Warszawa 2000, s. 282. B. Podaj nazwę wydarzenia z okresu powstania listopadowego, do którego komentarzem jest zaprezentowany fragment wiersza.

13 Zadanie 31A: współczynnik łatwości: 0,19
Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – historia, poziom podstawowy Zadanie 31A: współczynnik łatwości: 0,19 Zadanie 31. (2 pkt) Na podstawie rysunku satyrycznego z 1937 r. wykonaj polecenia. Czarodziej z COP Źródło: J. Krawczyk, O Polsce i Polakach, Warszawa 2004, s. 302. A. Podaj nazwisko postaci przedstawionej na rysunku.

14 Zadanie 36A: współczynnik łatwości: 0,20
Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – historia, poziom podstawowy Zadanie 36A: współczynnik łatwości: 0,20 Zadanie 36B: współczynnik łatwości: 0,17 Zadanie 36. (3 pkt) Na podstawie fragmentu listu skierowanego w 1968 r. do redakcji Polskiego Radia i własnej wiedzy wykonaj polecenia. Kto upoważnił rząd do wysłania wojska, czy śmiecie powiedzieć, że taka jest wola ludzi? Nie – naród polski nigdy nie popierał żadnej agresji i nie będzie popierał. Agresji dokonanej […] na kimś przez własny rząd, jak to było [...] w 1938 [...]. Zhańbiliście honor polskiego narodu, splamiliście honor polskiego żołnierza. […] Dlaczego u nas radio nie mówi ani gazety nie piszą, co mówią na agresję Rumunia i Jugosławia. To są naprawdę bratnie rządy i narody, bo nie przystąpiły do haniebnej agresji. Źródło: Księga listów PRL-u, cz. II, 1956–1970, Warszawa 2004, s. 194. A. Podaj wydarzenie, o którym radiosłuchacz wyraża swoją opinię w liście. B. Wyjaśnij, dlaczego autor listu przypomina wydarzenie z 1938 roku. C. W jaki sposób autor listu uzasadnia swoją ocenę decyzji rządu polskiego?

15 Wniosek W arkuszu podstawowym – podobnie jak w poprzednich latach - najwięcej trudności sprawiły maturzystom zadania wymagające znajomości konkretnych faktów, wydarzeń i postaci historycznych.

16 Zadanie 1A: współczynnik łatwości: 0,36
Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – historia, poziom rozszerzony Zadanie 1A: współczynnik łatwości: 0,36 Zadanie 1. (2 pkt) Na podstawie ilustracji oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia. Fragment płaskorzeźby zdobiącej Łuk Tytusa w Rzymie Źródło: M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 2004, s. 518. A. Podaj termin, którym określano w starożytnym Rzymie uroczystość przedstawioną na płaskorzeźbie.

17 Zadanie 8: współczynnik łatwości: 0,20
Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – historia, poziom rozszerzony Zadanie 8: współczynnik łatwości: 0,20 Zadanie 8. (1 pkt) Na podstawie treści mapy zaproponuj dla niej tytuł. Uwaga: tytuł powinien zawierać określenie tematu, czasu i przestrzeni, np. Działania zbrojne na terenie Królestwa Polskiego w czasie wojny z Krzyżakami w 1331 r. Na podstawie: Wielka historia Polski, t. 6, Kraków 2004, s. 143. Tytuł mapy:

18 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – historia, poziom rozszerzony Zadanie 24: współczynnik łatwości: 0,31 Zadanie 24. (20 pkt) Zadanie zawiera dwa tematy. Wybierz jeden z nich do opracowania. Temat I Porównaj funkcjonowanie władzy monarszej we Francji i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII wieku. Temat II Wyjaśnij, w jakim stopniu międzynarodowe uwarunkowania wpłynęły na stosunki polsko-francuskie w dwudziestoleciu międzywojennym.

19 Wniosek: W arkuszu rozszerzonym najwięcej trudności sprawiły maturzystom zadania wymagające stosunkowo prostych umiejętności, takich jak: interpretacja źródła ikonograficznego i źródła kartograficznego. Są to zadania typowe, powtarzające się co roku w arkuszach maturalnych. Tradycyjnie maturzyści tracili sporo punktów w wypracowaniu: przeciętny maturzysta uzyskał ok. 6 pkt na 20 możliwych do zdobycia.

20 Wiedza o społeczeństwie
Zadania sprawiające maturzystom największe problemy.

21 Zadanie 1: współczynnik łatwości: 0,25
Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – wiedza o społeczeństwie, poziom podstawowy Zadanie 1: współczynnik łatwości: 0,25 Zadanie 1. (3 pkt) Do podanych opisów dopisz imiona i nazwiska odpowiednich polskich polityków. Opisy: A. Polski historyk, wieloletni działacz Unii Wolności, minister spraw zagranicznych w latach 1997–2000, poseł do Parlamentu Europejskiego. W 1998 roku pełnił funkcję przewodniczącego OBWE. B. Dziennikarz i historyk, więzień obozu w Auschwitz, minister spraw zagranicznych w rządzie Józefa Oleksego i Jerzego Buzka. Rzecznik pojednania polsko-niemieckiego. Honorowy obywatel Izraela. C. Profesor nauk technicznych. Działacz Akcji Wyborczej Solidarność. Premier rządu w latach 1997–2001. Poseł do Parlamentu Europejskiego, od 2009 jego przewodniczący.

22 Zadanie 5: współczynnik łatwości: 0,29
Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – wiedza o społeczeństwie, poziom podstawowy Zadanie 5: współczynnik łatwości: 0,29 Zadanie 5. (4 pkt) Do podanych doktryn politycznych dopisz nazwiska ich twórców lub zwolenników. Odpowiedzi wybierz spośród: John Stuart Mill, Eduard Bernstein, Edmund Burke, Piotr Kropotkin, Karol Marks. Doktryny polityczne: A. konserwatyzm B. liberalizm C. socjaldemokracja D. komunizm

23 Zadanie 12: współczynnik łatwości: 0,20
Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – wiedza o społeczeństwie, poziom podstawowy Zadanie 12: współczynnik łatwości: 0,20 Zadanie 12. (2 pkt) Podaj nazwy zasad ustrojowych, do których odnoszą się zacytowane fragmenty Konstytucji RP. A. Art.4.1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. zasada B. Art.7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

24 Zadanie 13: współczynnik łatwości: 0,27
Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – wiedza o społeczeństwie, poziom podstawowy Zadanie 13: współczynnik łatwości: 0,27 Zadanie 13. (4 pkt) Podaj pełne nazwy konstytucyjnych organów państwa, do których uprawnień odnoszą się zacytowane fragmenty Konstytucji RP. A. Art Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza B. Art ) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe [...] C. Art [...] kontroluje działalność organów administracji rządowej [...] z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. D. Art [...] stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.

25 Zadanie 18: współczynnik łatwości: 0,16
Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – wiedza o społeczeństwie, poziom podstawowy Zadanie 18: współczynnik łatwości: 0,16 Zadanie 18. (4 pkt) Do podanych fragmentów traktatów międzynarodowych dopisz rok ich podpisania oraz nazwy organizacji, które powstały na ich mocy. Nie używaj skrótów. Fragmenty traktatów: A. Jego Królewska Mość Król Belgów, Prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Prezydent Republiki Francuskiej, Prezydent Republiki Włoskiej, Jej Królewska Wysokość Wielka Księżna Luksemburga, Jej Królewska Mość Królowa Niderlandów, uznając, że energia atomowa stanowi zasadnicze źródło rozwoju i ożywienia przemysłu, które umożliwi rozprzestrzenienie idei pokoju, [...] zdecydowani stworzyć warunki niezbędne do rozwoju silnego przemysłu jądrowego [...] rok podpisania traktatu nazwa organizacji B. Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym [...]

26 Zadanie 19: współczynnik łatwości: 0,11
Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – wiedza o społeczeństwie, poziom podstawowy Zadanie 19: współczynnik łatwości: 0,11 Zadanie 19. (4 pkt) Podaj polskie nazwy opisanych instytucji lub organów Unii Europejskiej. Nie używaj skrótów. A. Politycznie niezależna od rządów państw członkowskich instytucja, która reprezentuje całą Unię Europejską i dba o jej interesy. Zgłasza projekty aktów prawnych, proponuje kierunki polityki i programy działania, odpowiada za wykonywanie decyzji Parlamentu i Rady. B. Instytucja powołana do życia w 1994 roku. Jest organem doradczym złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych krajów członkowskich. Dba o poszanowanie regionalnej i lokalnej tożsamości. C. Jest podstawowym organem decyzyjnym i prawodawczym Unii Europejskiej. Rządy państw członkowskich delegują do niej ministrów kierujących resortami, których problemy rozpatrywane są na jej forum. D. Instytucja uprawniona do rozstrzygania sporów prawnych powstałych między państwami członkowskimi, instytucjami UE, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi. W jej skład wchodzi jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego. Powstała w 1952 roku.

27 Wnioski - poziom podstawowy
Zadania sprawiające tegorocznym maturzystom trudności dotyczyły wiadomości i rozumienia zagadnień z zakresu: konstytucyjnych organów państwa, doktryn politycznych i ich twórców, znajomości traktatów międzynarodowych oraz nazw organizacji, które powstały na ich mocy. instytucji lub organów Unii Europejskiej, znajomość struktury administracji publicznej w Polsce.

28 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony Zadanie 3: współczynnik łatwości: 0,10 Zadanie 3. (1 pkt) Na czym według polskiego prawa polega różnica pomiędzy mniejszością etniczną a narodową?

29 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony Zadanie 6: współczynnik łatwości: 0,15 Zadanie 6. (1 pkt) Do podanych rodzajów terenowej administracji rządowej w Polsce dobierz odpowiadające im organy władzy. We wskazane miejsca wpisz właściwe numery. Terenowa administracja rządowa: A. niezespolona B. zespolona Organy władzy: 1. Komendant Wojewódzki Policji 2. Prezydent Miasta 3. Dyrektor Izby Celnej

30 Zadanie 11: współczynnik łatwości: 0,25
Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony Zadanie 11: współczynnik łatwości: 0,25 Zadanie 11. (3 pkt) Uzupełnij informacje dotyczące ustroju politycznego wybranych państw świata. Państwo Władza ustawodawcza Ustrój terytorialny System rządów Bundestag kanclerski USA federacja Szwajcaria Rada Kantonów Rada Narodowa

31 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony Zadanie 12: współczynnik łatwości: 0,23 Zadanie 12. (1 pkt) Podaj stałych członków Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Odpowiedzi wybierz spośród: Niemcy, Francja, Japonia, Rosja, USA, Kanada. Stali członkowie Rady Bezpieczeństwa:

32 Wnioski - poziom rozszerzony
Zadania sprawiające tegorocznym maturzystom trudności dotyczyły wiadomości i rozumienia zagadnień z zakresu: ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, znajomość struktury administracji publicznej w Polsce. ustroju politycznego wybranych państw świata, zdefiniowania różnicy między mniejszością narodową a etniczną, instytucji lub organów Unii Europejskiej, Tradycyjnie maturzyści tracili sporo punktów w wypracowaniu: przeciętny maturzysta uzyskał ok. 7 pkt. na 18 możliwych do zdobycia.

33 Dziękujemy za uwagę. Jerzy Dutkiewicz Zbigniew Syska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny


Pobierz ppt "Egzamin maturalny z historii i wiedzy o społeczeństwie – maj 2010 Podstawowe informacje i analiza wyników Przygotowali: Jerzy Dutkiewicz Zbigniew Syska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google