Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny z historii i wiedzy o społeczeństwie – maj 2010 Podstawowe informacje i analiza wyników Przygotowali: Jerzy Dutkiewicz Zbigniew Syska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny z historii i wiedzy o społeczeństwie – maj 2010 Podstawowe informacje i analiza wyników Przygotowali: Jerzy Dutkiewicz Zbigniew Syska."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny z historii i wiedzy o społeczeństwie – maj 2010 Podstawowe informacje i analiza wyników Przygotowali: Jerzy Dutkiewicz Zbigniew Syska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny ul. Łokietka 23 66-400 Gorzów Wlkp. tel:. (095) 7 216 110, 7 216 111 fax: (095) 7 216 112 adres internetowy: www.womgorz.edu.plwww.womgorz.edu.pl adres e-mail: wom@womgorz.edu.pl

2 Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2010 Do egzaminu maturalnego w maju 2010 roku przystąpiło 366 623 osób ubiegających się o świadectwo dojrzałości. Tegoroczni absolwenci stanowili 96% wszystkich zdających. Pozostali to absolwenci z lat ubiegłych. Do egzaminu przystąpili również absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego.

3 Tabela 1. Zdawalność egzaminu w kraju Tegoroczni absolwenci Absolwenci z lat 2005-2009 Liczba zdających Zdawalność 351 852 81% 14 771 91%

4 Tabela 2. Zdawalność egzaminu maturalnego w różnych typach szkół Typ szkołyLiczba zdającychZdawalność Licea ogólnokształcące 229 51691% Licea profilowane19 35764% Technika105 39170% Licea uzupełniające9 36737% Technika uzupełniające2 99234%

5 Tabela 3. Parametry statystyczne wyników egzaminów z przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie PrzedmiotPoziom egzaminu Liczba zdających Średnia HistoriaPodstawowy Rozszerzony 12 623 15 017 54,20 % 51,33 % Wiedza o społeczeństwie Podstawowy Rozszerzony 32 954 28 130 54,16 % 50,76 %

6 Średnie wyniki procentowe w powiatach województwa lubuskiego – historia Poziom podstawowyPoziom rozszerzony Okręg54,8953,57 Województwo lubuskie55,2056,86 Powiat gorzowski61,6734,00 Gorzów Wlkp.56,2655,29 Powiat międzyrzecki54,9051,71 Powiat słubicki52,6746,33 Powiat strzelecko-drezdenecki55,8750,67 Powiat sulęciński46,7836,00 Powiat świebodziński53,3653,80 Zielona Góra59,1661,52 Powiat zielonogórski50,3354,00 Powiat krośnieński46,6446,00 Powiat nowosolski Powiat wschowski Powiat żagański 51,28 59,87 56,35 53,67 57,00 54,80 Powiat żarski51,6761,64

7 Średnie wyniki procentowe w powiatach województwa lubuskiego – wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowyPoziom rozszerzony Okręg55,7949,50 Województwo lubuskie54,3250,99 Powiat gorzowski58,8132,00 Gorzów Wlkp.58,3253,98 Powiat międzyrzecki53,5556,18 Powiat słubicki49,7442,00 Powiat strzelecko-drezdenecki53,7031,00 Powiat sulęciński51,0038,35 Powiat świebodziński50,7333,60 Zielona Góra51,8153,93 Powiat zielonogórski50,0737,03 Powiat krośnieński56,7944,00 Powiat nowosolski Powiat wschowski Powiat żagański 53,44 56,62 57,37 47,17 48,18 36,91 Powiat żarski53,5254,10

8 Współczynnik łatwości zadań Współczynnik łatwości stosowany w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie, czy osiągnięcia ucznia są jego mocną czy słabą stroną. Takie samo pytanie zadajemy wobec klasy, szkoły, powiatu, województwa.... Współczynnik łatwości obliczamy, dzieląc uzyskany wynik ucznia, klasy, szkoły... przez maksymalną liczbę punktów do uzyskania za zadanie

9 Współczynnik łatwości zadań łatwość 0,00-0,19 0,20-0,49 0,50-0,69 0,70-0,89 0,90-1,00 zadaniebardzo trudne trudneumiarkowanie trudne łatwebardzo łatwe

10 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – historia, poziom podstawowy Zadanie 16: współczynnik łatwości: 0,09 Zadanie 16. (3 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując brakujące informacje. Nazwa traktatu pokojowegoRokDecyzje dotyczące terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów Pokój w Oliwie1660 r.1. Wieczysty pokój w Moskwie, tzw. pokój Grzymułtowskiego 2.Utrata lewobrzeżnej Ukrainy z Kijowem a także ziem: smoleńskiej, siewierskiej, czernihowskiej. 3.1699 r.Odzyskanie Podola z Kamieńcem Podolskim i części prawobrzeżnej Ukrainy.

11 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – historia, poziom podstawowy Zadanie 18 B: współczynnik łatwości: 0,20 Zadanie 18. (2 pkt) Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia. Ponieważ Ojciec Święty przez wydaną do wszystkich [...] bullę, niebawem w [...] Rzeczypospolitej publikowaną być mającą, skasował [...] Zakon Jezuitów, którzy w kraju większą część edukacji […] utrzymywali, więc ażeby z tych okoliczności Rzeczpospolita, tak co do edukacji młodzi krajowej, jako też co do dóbr i majątków nie ponosiła uszczerbku, takowe czynimy rozporządzenie. Ustanawiamy Komisję w Warszawie odprawować się mającą do edukacji. Źródło: Wielka historia Polski, t. 6, Kraków 2004, s. 69. B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania: Decyzję o powstaniu tej instytucji podjął 1. sejm niemy w 1717 r. 2. sejm konwokacyjny w 1764 r. 3. sejm rozbiorowy w 1773 r. 4. Sejm Wielki (Czteroletni).

12 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – historia, poziom podstawowy Zad 21B; współczynnik łatwości: 0,11 Zadanie 21. (2 pkt) Na podstawie fragmentu wiersza Reduta Ordona i własnej wiedzy wykonaj polecenia. Warszawa jedna twojej mocy się urąga, Podnosi na cię rękę i koronę ściąga, Koronę Kazimierzów, Chrobrych z twojej głowy, Boś ją ukradł i skrwawił, synu Wasilowy! Źródło: A. Mickiewicz, Wiersze, Warszawa 2000, s. 282. B. Podaj nazwę wydarzenia z okresu powstania listopadowego, do którego komentarzem jest zaprezentowany fragment wiersza............................................................................................................................

13 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – historia, poziom podstawowy Zadanie 31A: współczynnik łatwości: 0,19 Zadanie 31. (2 pkt) Na podstawie rysunku satyrycznego z 1937 r. wykonaj polecenia. Czarodziej z COP Źródło: J. Krawczyk, O Polsce i Polakach, Warszawa 2004, s. 302. A. Podaj nazwisko postaci przedstawionej na rysunku.........................................................................................................................................

14 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – historia, poziom podstawowy Zadanie 36A: współczynnik łatwości: 0,20 Zadanie 36B: współczynnik łatwości: 0,17 Zadanie 36. (3 pkt) Na podstawie fragmentu listu skierowanego w 1968 r. do redakcji Polskiego Radia i własnej wiedzy wykonaj polecenia. Kto upoważnił rząd do wysłania wojska, czy śmiecie powiedzieć, że taka jest wola ludzi? Nie – naród polski nigdy nie popierał żadnej agresji i nie będzie popierał. Agresji dokonanej […] na kimś przez własny rząd, jak to było [...] w 1938 [...]. Zhańbiliście honor polskiego narodu, splamiliście honor polskiego żołnierza. […] Dlaczego u nas radio nie mówi ani gazety nie piszą, co mówią na agresję Rumunia i Jugosławia. To są naprawdę bratnie rządy i narody, bo nie przystąpiły do haniebnej agresji. Źródło: Księga listów PRL-u, cz. II, 1956–1970, Warszawa 2004, s. 194. A. Podaj wydarzenie, o którym radiosłuchacz wyraża swoją opinię w liście....................................................................................................................................................... B. Wyjaśnij, dlaczego autor listu przypomina wydarzenie z 1938 roku....................................................................................................................................................... C. W jaki sposób autor listu uzasadnia swoją ocenę decyzji rządu polskiego?......................................................................................................................................................

15 Wniosek W arkuszu podstawowym – podobnie jak w poprzednich latach - najwięcej trudności sprawiły maturzystom zadania wymagające znajomości konkretnych faktów, wydarzeń i postaci historycznych.

16 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – historia, poziom rozszerzony Zadanie 1A: współczynnik łatwości: 0,36 Zadanie 1. (2 pkt) Na podstawie ilustracji oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia. Fragment płaskorzeźby zdobiącej Łuk Tytusa w Rzymie Źródło: M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 2004, s. 518. A. Podaj termin, którym określano w starożytnym Rzymie uroczystość przedstawioną na płaskorzeźbie.......................................................................................................................................................

17 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – historia, poziom rozszerzony Zadanie 8: współczynnik łatwości: 0,20 Zadanie 8. (1 pkt) Na podstawie treści mapy zaproponuj dla niej tytuł. Uwaga: tytuł powinien zawierać określenie tematu, czasu i przestrzeni, np. Działania zbrojne na terenie Królestwa Polskiego w czasie wojny z Krzyżakami w 1331 r. Na podstawie: Wielka historia Polski, t. 6, Kraków 2004, s. 143. Tytuł mapy:................................................................................................................................

18 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – historia, poziom rozszerzony Zadanie 24: współczynnik łatwości: 0,31 Zadanie 24. (20 pkt) Zadanie zawiera dwa tematy. Wybierz jeden z nich do opracowania. Temat I Porównaj funkcjonowanie władzy monarszej we Francji i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII wieku. Temat II Wyjaśnij, w jakim stopniu międzynarodowe uwarunkowania wpłynęły na stosunki polsko- francuskie w dwudziestoleciu międzywojennym.

19 Wniosek: W arkuszu rozszerzonym najwięcej trudności sprawiły maturzystom zadania wymagające stosunkowo prostych umiejętności, takich jak: interpretacja źródła ikonograficznego i źródła kartograficznego. Są to zadania typowe, powtarzające się co roku w arkuszach maturalnych. Tradycyjnie maturzyści tracili sporo punktów w wypracowaniu: przeciętny maturzysta uzyskał ok. 6 pkt na 20 możliwych do zdobycia.

20 Wiedza o społeczeństwie Zadania sprawiające maturzystom największe problemy.

21 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – wiedza o społeczeństwie, poziom podstawowy Zadanie 1: współczynnik łatwości: 0,25 Zadanie 1. (3 pkt) Do podanych opisów dopisz imiona i nazwiska odpowiednich polskich polityków. Opisy: A. Polski historyk, wieloletni działacz Unii Wolności, minister spraw zagranicznych w latach 1997–2000, poseł do Parlamentu Europejskiego. W 1998 roku pełnił funkcję przewodniczącego OBWE................................................................................................ B. Dziennikarz i historyk, więzień obozu w Auschwitz, minister spraw zagranicznych w rządzie Józefa Oleksego i Jerzego Buzka. Rzecznik pojednania polsko-niemieckiego. Honorowy obywatel Izraela................................................................................................ C. Profesor nauk technicznych. Działacz Akcji Wyborczej Solidarność. Premier rządu w latach 1997–2001. Poseł do Parlamentu Europejskiego, od 2009 jego przewodniczący................................................................................................

22 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – wiedza o społeczeństwie, poziom podstawowy Zadanie 5: współczynnik łatwości: 0,29 Zadanie 5. (4 pkt) Do podanych doktryn politycznych dopisz nazwiska ich twórców lub zwolenników. Odpowiedzi wybierz spośród: John Stuart Mill, Eduard Bernstein, Edmund Burke, Piotr Kropotkin, Karol Marks. Doktryny polityczne: A. konserwatyzm............................................................................................. B. liberalizm.................................................................................................... C. socjaldemokracja........................................................................................ D. komunizm...................................................................................................

23 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – wiedza o społeczeństwie, poziom podstawowy Zadanie 12: współczynnik łatwości: 0,20 Zadanie 12. (2 pkt) Podaj nazwy zasad ustrojowych, do których odnoszą się zacytowane fragmenty Konstytucji RP. A. Art.4.1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. zasada.............................................................................................................. B. Art.7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. zasada..............................................................................................................

24 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – wiedza o społeczeństwie, poziom podstawowy Zadanie 13: współczynnik łatwości: 0,27 Zadanie 13. (4 pkt) Podaj pełne nazwy konstytucyjnych organów państwa, do których uprawnień odnoszą się zacytowane fragmenty Konstytucji RP. A. Art. 129.1. Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza............................................................................................................................................ B. Art. 133.1.1) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe [...]............................................................................................................................................. C. Art. 203.1. [...] kontroluje działalność organów administracji rządowej [...] z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności............................................................................................................................................. D. Art. 208.1. [...] stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych..............................................................................................................................................

25 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – wiedza o społeczeństwie, poziom podstawowy Zadanie 18: współczynnik łatwości: 0,16 Zadanie 18. (4 pkt) Do podanych fragmentów traktatów międzynarodowych dopisz rok ich podpisania oraz nazwy organizacji, które powstały na ich mocy. Nie używaj skrótów. Fragmenty traktatów: A. Jego Królewska Mość Król Belgów, Prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Prezydent Republiki Francuskiej, Prezydent Republiki Włoskiej, Jej Królewska Wysokość Wielka Księżna Luksemburga, Jej Królewska Mość Królowa Niderlandów, uznając, że energia atomowa stanowi zasadnicze źródło rozwoju i ożywienia przemysłu, które umożliwi rozprzestrzenienie idei pokoju, [...] zdecydowani stworzyć warunki niezbędne do rozwoju silnego przemysłu jądrowego [...] rok podpisania traktatu........................... nazwa organizacji......................................................................................................................... B. Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym [...] rok podpisania traktatu........................... nazwa organizacji.........................................................................................................................

26 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – wiedza o społeczeństwie, poziom podstawowy Zadanie 19: współczynnik łatwości: 0,11 Zadanie 19. (4 pkt) Podaj polskie nazwy opisanych instytucji lub organów Unii Europejskiej. Nie używaj skrótów. A. Politycznie niezależna od rządów państw członkowskich instytucja, która reprezentuje całą Unię Europejską i dba o jej interesy. Zgłasza projekty aktów prawnych, proponuje kierunki polityki i programy działania, odpowiada za wykonywanie decyzji Parlamentu i Rady...................................................................................... B. Instytucja powołana do życia w 1994 roku. Jest organem doradczym złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych krajów członkowskich. Dba o poszanowanie regionalnej i lokalnej tożsamości...................................................................................... C. Jest podstawowym organem decyzyjnym i prawodawczym Unii Europejskiej. Rządy państw członkowskich delegują do niej ministrów kierujących resortami, których problemy rozpatrywane są na jej forum...................................................................................... D. Instytucja uprawniona do rozstrzygania sporów prawnych powstałych między państwami członkowskimi, instytucjami UE, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi. W jej skład wchodzi jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego. Powstała w 1952 roku......................................................................................

27 Wnioski - poziom podstawowy Zadania sprawiające tegorocznym maturzystom trudności dotyczyły wiadomości i rozumienia zagadnień z zakresu: konstytucyjnych organów państwa, doktryn politycznych i ich twórców, znajomości traktatów międzynarodowych oraz nazw organizacji, które powstały na ich mocy. instytucji lub organów Unii Europejskiej, znajomość struktury administracji publicznej w Polsce.

28 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony Zadanie 3: współczynnik łatwości: 0,10 Zadanie 3. (1 pkt) Na czym według polskiego prawa polega różnica pomiędzy mniejszością etniczną a narodową?

29 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony Zadanie 6: współczynnik łatwości: 0,15 Zadanie 6. (1 pkt) Do podanych rodzajów terenowej administracji rządowej w Polsce dobierz odpowiadające im organy władzy. We wskazane miejsca wpisz właściwe numery. Terenowa administracja rządowa: A. niezespolona............... B. zespolona................ Organy władzy: 1. Komendant Wojewódzki Policji 2. Prezydent Miasta 3. Dyrektor Izby Celnej

30 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony Zadanie 11: współczynnik łatwości: 0,25 Zadanie 11. (3 pkt) Uzupełnij informacje dotyczące ustroju politycznego wybranych państw świata. PaństwoWładza ustawodawczaUstrój terytorialnySystem rządów Bundestag kanclerski USAfederacja SzwajcariaRada Kantonów Rada Narodowa

31 Zadania o najniższym współczynniku łatwości (sprawiające maturzystom największe problemy) – wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony Zadanie 12: współczynnik łatwości: 0,23 Zadanie 12. (1 pkt) Podaj stałych członków Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Odpowiedzi wybierz spośród: Niemcy, Francja, Japonia, Rosja, USA, Kanada. Stali członkowie Rady Bezpieczeństwa :................................................................................

32 Wnioski - poziom rozszerzony Zadania sprawiające tegorocznym maturzystom trudności dotyczyły wiadomości i rozumienia zagadnień z zakresu: ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, znajomość struktury administracji publicznej w Polsce. ustroju politycznego wybranych państw świata, zdefiniowania różnicy między mniejszością narodową a etniczną, instytucji lub organów Unii Europejskiej, Tradycyjnie maturzyści tracili sporo punktów w wypracowaniu: przeciętny maturzysta uzyskał ok. 7 pkt. na 18 możliwych do zdobycia.

33 Dziękujemy za uwagę. Jerzy Dutkiewicz Zbigniew Syska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny


Pobierz ppt "Egzamin maturalny z historii i wiedzy o społeczeństwie – maj 2010 Podstawowe informacje i analiza wyników Przygotowali: Jerzy Dutkiewicz Zbigniew Syska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google