Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli"— Zapis prezentacji:

1 Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli
oprac. E. Rostkowska D. Janiszewska Gorzów Wlkp., sierpień 2011 r.

2 Spis treści Nowelizacje aktów prawnych Nowe akty prawne
Projekty aktów prawnych

3 NOWELIZACJE

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania za pracę w dniu wolnym (Dz. U. nr 161, poz. 967) zmiana dotyczy wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego; wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

5 Tabela płac od 1 września 2011 r.
Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy mianowany dyplomowany 1. Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2 182 2 246 2 550 2 995 2. Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 1 920 1 967 2 222 2 608 3. Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych 1 695 1 736 1 950 2 279 4. Pozostałe wykształcenie 1 458 1 491 1 661 1 933

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych (Dz. U. nr .161, poz. 968) najważniejsze zmiany: upoważnienie organu prowadzącego szkołę do zawieszenia zajęć na czas oznaczony, gdy na danym terenie występuje utrudnienie w organizacji zajęć szkolnych w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich i międzynarodowych (Polska będzie jednym z gospodarzy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 i stąd konieczność zapewnienia bezpieczeństwa podczas trwania mistrzostw); wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. nr 143, poz. 839) najważniejsze zmiany: nowelizacja rozporządzenia wiąże się z obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka pięcioletniego; reguluje liczebność grup przedszkolnych oraz tygodniowy wymiar godzin; wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

8 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. nr 139, poz. 814) najważniejsze zmiany: nowy sposób zbierania danych polegający na odejściu od formuły gromadzenia przez SIO danych zbiorczych na rzecz danych jednostkowych; uregulowanie zakresu podmiotów, których dane będą gromadzone i przetwarzane; zmiana w strukturze nowego SIO polegająca na utworzeniu RSPO (Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych).

9 Nowe akty prawne

10 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. nr 109, poz. 631) określa: rodzaje i szczegółowe zasady działania publicznych placówek (m.in. oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych ośrodków dla dzieci z upośledzeniem, burs i domów wczasów dziecięcych); warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówkach; wysokości i zasady odpłatności za pobyt dzieci w placówkach.

11 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. nr 111 poz. 652) określa: szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”; formy i zakres pomocy; tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.

12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: dekarz, monter budownictwa wodnego, monter systemów rurociągowych, murarz, technik budownictwa, technik budownictwa wodnego, technik geodeta, technik geofizyk, technik urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie i wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych (Dz. U. nr 141 poz. 826)

13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik dźwięku, technik elektronik, technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, technik organizacji reklamy, technik realizacji dźwięku, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik urządzeń audiowizualnych i technik usług pocztowych i finansowych (Dz. U. nr 141 poz. 827)

14 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 2011 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa okrętowego, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik spedytor i technik żeglugi śródlądowej (Dz. U. nr 167 poz. 998)

15 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik rybołówstwa morskiego (skierowane do publikacji)

16 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (skierowane do publikacji) określa: obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w SP, G i SPG realizowane są jako: zajęcia klasowo-lekcyjne i zajęcia do wyboru przez uczniów; minimalny tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego: 2 godz. – SP i G, 1 godz. – SPG; możliwość łączenia zajęć do wyboru w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie; odpowiedzialność rodziców w podejmowaniu decyzji o wyborze zajęć przez uczniów niepełnoletnich; wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

17 Projekty aktów prawnych

18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uszczegóławia, w jaki sposób przekazywana będzie informacja o uczniach, którzy mają obowiązek przystąpienia do egzaminu gimnazjanego z języka obcego na poziomie rozszerzonym;  wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji nowelizacja rozporządzenia ma charakter dostosowujący i porządkujący, a związana jest z prowadzeniem w życie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

20 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników najważniejsze zmiany: zasady dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników; formy podręczników dopuszczone do użytku szkolnego: tylko papierowa (I etap edukacyjny), papierowa i elektroniczna, tylko elektroniczna; wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

21 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki najważniejsze zmiany: realizacja innowacji w terminie ustalonym w uchwale rady pedagogicznej nie będzie ograniczona określonym w rozporządzeniu terminem przekazania tej uchwały organowi prowadzącemu szkołę i kuratorowi oświaty (obowiązywał 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym planowana była innowacja) wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

22 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r. określa: cele i warunki udzielania pomocy finansowej dla dzieci i uczniów z rodzin, które poniosły straty w wyniku nawałnic i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google