Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO MOŻLIWOŚCI WSPARCIA NA INWESTYCJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO MOŻLIWOŚCI WSPARCIA NA INWESTYCJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW."— Zapis prezentacji:

1 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO MOŻLIWOŚCI WSPARCIA NA INWESTYCJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

2 2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Cel główny: Stworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru. Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3 3 Osie priorytetowe RPO: 1. Rozwój infrastruktury technicznej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 3. Rozwój infrastruktury społecznej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 6. Wspieranie rozwoju turystyki 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy 8. Pomoc techniczna

4 4 Lokalizacja inwestycji Projekty inwestycyjne przewidziane do wsparcia w RPO WKP muszą być zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Lokalizacja projektów, w których nabywane są środki trwałe nie instalowane na stałe w jednym miejscu (np.. specjalistyczne maszyny budowlane), jest określana na podstawie siedziby/filii Wnioskodawcy, która musi jednak znajdować się na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

5 Pomoc publiczna w RPO WK-P W RPO WKP przyznawanie regionalnej pomocy inwestycyjnej odbywa się na podstawie rozporządzenia KE nr 800/208. Dlatego też następują tu wykluczenia analogiczne dla PO IG oraz należy spełnić warunek efektu zachęty i trwałości projektu W RPO WKP występuje również pomoc de minimis –reguły rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 5

6 6 Linia demarkacyjna Prawo wspólnotowe zakazuje wielokrotnego finansowania tego samego typu operacji (typów projektów) z różnych funduszy UE. Na państwach członkowskich ciąży obowiązek zastosowania, na poziomie krajowym, takich rozwiązań, które wyraźnie określą zakres interwencji poszczególnych funduszy. Tzw. linia demarkacyjna to zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce (program operacyjny) ich realizacji, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE. Poprzez kryteria demarkacyjne, rozdziela się interwencje pomiędzy programami operacyjnymi. Kryteria odnoszą się do zasięgu terytorialnego/ charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych) projektów, rodzaju beneficjenta.

7 7 Linia demarkacyjna w RPO WKP W RPO WKP nie można finansować projektów, które kwalifikujące do Osi priorytetowej 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka W RPO WK-P wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw nie kwalifikujących się do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: - Oś priorytetowa IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

8 Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT Cel działania : stworzenie bazy dla wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wnioskodawcy: 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia porozumienia. 2. Administracja rządowa. 3. Szkoły wyższe. 4. Jednostki naukowe. 5. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki. 6. Instytucje kultury.

9 Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT 7. Zakłady opieki zdrowotnej w publicznym systemieochrony zdrowia. 8. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej). 9. Organizacje pozarządowe. 10. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych. 11. Lokalni przedsiębiorcy telekomunikacyjni realizujący budowę lub rozbudowę regionalnych/lokalnych sieci szerokopasmowych na obszarach poza zainteresowaniem innych operatorów (obszary wykluczenia cyfrowego).

10 Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT Typy Projektów: 1. Budowa, rozbudowa regionalnych/lokalnych bezpiecznych i szerokopasmowych sieci współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi/krajowymi. 2. Roboty budowlane dotyczące obiektów i infrastruktury technicznej niezbędnej dla tworzenia/unowocześniania sieci i systemów telekomunikacyjnych /informatycznych wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania. 3. Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi/lokalnymi oraz regionalnego centrum danych.

11 Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT 4. Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie inwestycyjne obiektów na rzecz tworzenia regionalnych ośrodków działających w zakresie społeczeństwa informacyjnego. 5. Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie w celu utworzenia inkubatora ICT. 6. Projekty z zakresu wyposażenia inwestycyjnego, typu kamery, czujniki, inne urządzenia do monitorowania szerokiego zakresu zjawisk w połączeniu z projektami budowlanymi.

12 Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT 7. Zakupy inwestycyjne oraz roboty budowlane związane z tworzeniem publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP-ów). 8. Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi ICT, jeśli są niezbędne i stanowią element realizacji projektów wymienionych w pkt. od 1 do 5.

13 Intensywność wsparcia: do 75% wydatków kwalifikowanych Ogłoszenie o konkursie – listopad 2009 roku Dostępna alokacja – 10 020 076 EURO Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT

14 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług Cel działania: zwiększenie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Wnioskodawcy: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę/filię/oddział i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, działające min.12 miesięcy. 14

15 E - usługi - Usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe oraz usługi w których czynności sprzedaży towarów dokonywane są za pomocą sieci (e-handel). W zakres e-usług nie wchodzą: · usługi nadawcze radiowe i telewizyjne, o których mowa w dyrektywie 77/388/EWG; · usługi telekomunikacyjne w rozumieniu dyrektywy 77/388/EWG; · usługi świadczone przez osoby takie jak prawnicy lub doradcy finansowi, którzy udzielają swym klientom porad za pomocą poczty elektronicznej; Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług

16 W zakres usług nie wchodzą cd.: · usługi fizyczne off-line naprawy sprzętu komputerowego; · hurtownie danych off-line; · usługi reklamowe, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji; · centra wsparcia telefonicznego (ang. helpdesk); · usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty; · konwencjonalne usługi aukcyjne, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert; Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług

17 W zakres usług nie wchodzą cd.: · usługi telefoniczne z elementem wideo, znane też pod nazwą usług wideofonicznych; · dostęp do Internetu i stron World Wide Web; · usługi telefoniczne świadczone przez Internet. Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług

18 Typy projektów Zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą sieci. Reorganizacja przedsiębiorstw tak by realizacja zadań pracowników wykonywana była poprzez wykorzystanie telepracy. Tworzenie cyfrowych platform wymiany informacji wspierających rozwój gospodarczy firm z sektora MŚP. 18

19 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług Intensywność wsparcia (% wydatków kwalifikowanych): 70% - mikroprzedsiębiorstwa 60% - małe przedsiębiorstwa 50% - średnie przedsiębiorstwa Wielkość wsparcia: nie więcej niż 500 tys. zł 19

20 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych 20

21 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług Planowane konkursy ogłoszenie konkursu - marzec 2009 Dostępna alokacja 15 216 061 euro 21

22 Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Cel działania: zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ich unowocześnianie i zwiększanie efektywności ich działania. Wnioskodawcy: mikroprzedsiębiorstwa mające siedzibę/filię/oddział i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko- pomorskiego. 22

23 Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Typy projektów: Bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwa rozumiane jako projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa kujawsko- pomorskiego mające na celu zwiększenie zdolności wytwórczych, produkcyjnych i usługowych poprzez: rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zróżnicowanie produkcji lub świadczenia usługi przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów/usług, działania mające na celu dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu zatrudnienia. 23

24 Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Min. wartość projektu – 75 tys. PLN Max wartość projektu – 500 tys. PLN. Intensywność wsparcia –do 70% kosztów kwalifikowanych W przypadku projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa objęte interwencją PROW (Oś priorytetowa 3, Działanie 3.4. – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) - wartość dofinansowania projektu wyższa niż 300 tys. PLN. 24

25 Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Wykluczenia: Na działalność w branży uzdrowiskowej i turystycznej (osobne działanie 6.2 RPO!), Na projekty dotyczące e-usług (wdrożenia ICT w mikroprzedsiębiorstwach oraz zapewniające szeroki dostęp i wykorzystanie ICT dla przedsiębiorstw) mające osobne wsparcie w działaniu 4.3 RPO!), projekty mikroprzedsiębiorstw ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji (ujęte w osi 7 RPO). 25

26 26 Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. W sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych z późn. zm. LUB Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. W sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych z późn. zm. Podstawa prawna podana jest zawsze w ogłoszeniu o konkursie.

27 Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Planowane konkursy: grudzień 2009 r. Dostępna alokacja: 2 400 000 euro II kw. 2011 r. Dostępna alokacja: 2 471 420 euro 27

28 28 Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Cel działania: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez ich unowocześnienie oraz zwiększenie efektywności ich działania skutkujące wzrostem zatrudnienia. Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa mające siedzibę/filię/oddział i działające na ternie województwa kujawsko-pomorskiego, działające minimum 12 miesięcy.

29 29 Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Typy projektów: Bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwa rozumiane jako projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa kujawsko- pomorskiego mające na celu zwiększenie zdolności wytwórczych, produkcyjnych i usługowych poprzez: rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zróżnicowanie produkcji lub świadczenia usługi przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów/usług, działania mające na celu dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia.

30 30 Wyłączenia dla poddziałania 5.2.2 RPO WKP działalność w branży uzdrowiskowej i turystycznej (osobne działanie 6.2 RPO!), Projekty na rozwój e-usług- dotyczące wdrożenia ICT w przedsiębiorstwach oraz zapewniające szeroki dostęp i wykorzystanie ICT dla przedsiębiorstw (osobne działanie 4.3 RPO!), projekty przedsiębiorstw ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji (ujęte w osi 7 RPO).

31 31 Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Minimalna wartość projektu: 500 tys. PLN dla mikroprzedsiębiorstw 100 tys. PLN dla małych i średnich przedsiębiorstw 500 tys. PLN dla dużych przedsiębiorstw Maksymalna wartość projektu: 8 mln PLN Wartość projektu to całkowite wydatki kwalifikowane.

32 32 Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Intensywność wsparcia: 50% kosztów kwalifikowanych Dla projektów mikroprzedsiębiorstw objętych interwencją PROW (Działanie 3.4 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) – wartość dofinansowania wyższa niż 300 tys. PLN

33 33 Wsparcie na inwestycje przedsiębiorstw w RPO, w tym w poddziałaniu 5.2.2 przyznawane jest na podstawie: Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. W sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych z późn. zm. LUB Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. W sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych z późn. zm. Podstawa prawna podana jest zawsze w ogłoszeniu o konkursie.

34 Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Planowane konkursy: sierpień 2009 r Dostępna alokacja: 20 000 000 euro III kw. 2010r. Dostępna alokacja: 7 570 045 euro 34

35 Działanie 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska Cel działania: dostosowanie istniejących przedsiębiorstw do norm ochrony środowiska i innych wymogów wynikających z regulacji krajowych i wspólnotowych. Wnioskodawcy: Małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę/filię/oddział i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko- pomorskiego, działające min. 12 miesięcy Wsparcie dotyczy wyłącznie firm, dla których podstawowy proces produkcyjny nie jest związany z ochroną środowiska oraz przetwarzaniem, sortowaniem i utylizacją odpadów.

36 Działanie 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska Typy projektów: Zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w produkcji i świadczeniu usług prowadzących do zmniejszenia oddziaływania na środowisko oraz do poprawy produktywności i efektywności. Zastosowanie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem. Wdrożenie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom.

37 Działanie 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11.10.2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2.10.2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

38 Działanie 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska Intensywności wsparcia: -Małe przedsiębiorstwa –do 60% kosztów kwalifikowanych -Średnie przedsiębiorstwa –do 50% kosztów kwalifikowanych Maksymalna wartość projektu 8 mln PLN.

39 Planowane konkursy: czerwiec 2009 r. Dostępna alokacja: 19 020 077 euro 39 Działanie 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska

40 40 Działanie 5.4 Wsparcie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Cel działania: Wykorzystanie potencjału nauki i jednostek B+RT dla wzrostu konkurencyjności regionu Wnioskodawcy: Szkoły wyższe publiczne i niepubliczne Jednostki sfery B+RT Organizacje pozarządowe (non profit) działające w sferze współpracy nauki i gospodarki (np. klastry, parki technologiczne) Sieci naukowe i konsorcja naukowo – przemysłowe (w tym centrum zaawansowanych technologii, centrum doskonałości) Przedsiębiorcy mający siedzibę/filię/oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i funkcjonujący minimum od 12 miesięcy Jednostki samorządu terytorialnego

41 41 Działanie 5.4 Wsparcie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Typy projektów (1): mające na celu transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy obejmujące wyposażenie w środki i zasoby związane z tworzeniem i rozwojem powiązań kooperacyjnych realizowane w ramach współpracy przedsiębiorstw i instytucji B+RT, związane z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur wsparcia na rzecz inkubacji i rozwoju naukowo-technologicznego (np. inkubatory i parki przemysłowe), mające na celu wsparcie na rzecz B+RT w przedsiębiorstwach oraz obejmujące wyposażenie w środki i zasoby związane z badaniami stosowanymi i pracami rozwojowymi.

42 42 Działanie 5.4 Wsparcie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Typy projektów (2): mające na celu rozwój przedsiębiorstw obejmujące wyposażenie w środki i zasoby niezbędne do inkubacji przedsiębiorstw innowacyjnych, w tym przekształcenie przedsiębiorstw w centra badawczo-rozwojowe, wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, w tym opracowanie wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, doradztwo mające na celu podniesienie poziomu transferu technologii z nauki do gospodarki.

43 43 Działanie 5.4 Wsparcie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Wartość projektu: - Infrastruktura B+RT o wartości projektu do 4 mln PLN -Projekty parków naukowo-technologicznych do 40 mln PLN -Projekty celowe o wartości projektu do 400 tys. PLN Wsparcie zakupu środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+RT- wartość projektu do 400 tys PLN Cross – finansing: maksymalnie10% kosztów kwalifikowanych projektu Wartość projektu to całkowite wydatki kwalifikowane.

44 44 Działanie 5.4 Wsparcie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Planowana maksymalna intensywność wsparcia: 70% kosztów kwalifikowanych – mikroprzedsiębiorstwa 60% kosztów kwalifikowanych – małe przedsiębiorstwa 50% kosztów kwalifikowanych – średnie i duże przedsiębiorstwa 70% pozostali beneficjenci

45 45 Działanie 5.4 Wsparcie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. W sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. W sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikropredsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych Podstawa prawna podana jest zawsze w ogłoszeniu o konkursie.

46 Działanie 5.4 Wsparcie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Planowane konkursy: II kw.2010 r. Dostępna alokacja: 25 000 000 euro II kw. 2011r. Dostępna alokacja: 25 540 908 euro 46

47 Cel działania: wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstw, utrwalanie ich marek w obszarze rynku europejskiego, intensyfikacji międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, a tym samym kreowanie korzystnego wizerunku regionu na gospodarczej mapie Europy. Wnioskodawcy: 1. Mikro, małe, średnie i duże mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przedsiębiorstwa, funkcjonujące min. 12 miesięcy, Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów

48 2. Grupy przedsiębiorców, grupy kooperacyjne (składające się z wymienionych powyżej przedsiębiorstw). 3. Instytucje otoczenia biznesu, w tym działające w imieniu grup kooperacyjnych. 4. Jednostki samorządu terytorialnego. 5. Organizacje pozarządowe, w tym Lokalne Grupy Działania. Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów

49 Typy Projektów: 1. Wsparcie promocji produktów regionalnych i lokalnych 2.Przygotowanie i prezentacja oferty handlowej przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw na targach i wystawach poza granicami kraju lub krajowych o charakterze międzynarodowym. Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów

50 3. Dofinansowanie kosztów udziału w zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym imprezach targowo - wystawienniczych, udziału przedsiębiorców i grup kooperacyjnych w wyjazdowych misjach gospodarczych poza granice kraju. 4. Tworzenie i rozwój sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (w tym wsparcie dla klastrów i grup kooperacyjnych przedsiębiorstw). Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów

51 Maksymalna kwota wsparcia: - max 100 tys. PLN dla indywidualnego przedsiębiorcy w przypadku targów i wystaw, (dla pozostałych wnioskodawców bez ograniczenia kwotowego), - max 40 tys. PLN w przypadku działań informacyjno – promocyjnych (dla wszystkich wnioskodawców), - max 40 tys. PLN dla indywidualnego przedsiębiorcy przypadku misji gospodarczych Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów

52 Intensywność wsparcia: - Mikroprzedsiębiorstwa – do 70% - Małe przedsiębiorstwa - do 60% - Średnie i duże przedsiębiorstwa – do 50% - Pozostali beneficjenci – do 70% Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów

53 Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 02.10.2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów

54 Harmonogram konkursów Konkurs ma charakter otwarty i ogłaszany jest co roku w I kolejnych kwartałach 27.02.2009 roku ogłoszenie o konkursie – termin składania wniosków – od 30.03.2009 roku Dostępna alokacja - 1 600 000 EURO. Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów

55 Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Wnioskodawcy: Jednostki samorządu terytorialnego. Związki i stowarzyszenia jst. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia. PGL Lasy Państwowe i działające w ich imieniu jednostki organizacyjne. Kościoły i związki wyznaniowe. Parki krajobrazowe. Organizacje pozarządowe. Przedsiębiorstwa mające siedzibę/oddział/filię i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Podmioty prowadzące uzdrowiska w Ciechocinku, Inowrocławiu, Wieńcu Zdroju i Maruszy pod Grudziądzem.

56 Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Typy projektów : 1. Rozwój zagospodarowania infrastruktury wypoczynkowo - uzdrowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektów. 2. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury oraz obiektów o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym służących rozwojowi specyficznych form turystyki (np. turystyka wodna, zimowa, agroturystyka, konna, leśna, rowerowa oraz szlaki turystyczne). 3. Budowa, przebudowa i rozbudowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (parki zdrojowe, urządzone ścieżki ruchowe, tężnie, grzybki inhalacyjne, pijalnie uzdrowiskowe, lecznicze, rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe), ujęcia wód leczniczych i termalnych. 4. Budowa (rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), wyposażenie o charakterze inwestycyjnym bazy turystycznej, w tym noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjno - sportowej. 56

57 Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 5. Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów turystycznych i rekreacyjno –sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, tylko w przypadku realizacji projektów wymienionych w pkt. 1 - 4. 6. Opracowanie, rozwój i promocja produktów turystycznych, uzdrowiskowych i tradycyjnych. 7. Integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej (poprzez rozwój Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz tworzenie i rozwój Lokalnych Organizacji Turystycznych zajmujących się m.in. Promocją i informacją turystyczną) oraz jednolitego, ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej w tym rozwój systemów informacyjnych, uruchamianie infokiosków i innych nowoczesnych rozwiązań, rozszerzenie oferty wydawnictw informacyjnych i promocyjnych. 8. Organizacja kampanii reklamowych promujących walory turystyczne województwa w kraju i poza jego granicami ściśle w powiązaniu z projektami wymienionymi w pkt.1 - 4.

58 Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Intensywność wsparcia (% kosztów kwalifikowanych): 70% - mikroprzedsiębiorstwa 60% - małe przedsiębiorstwa 50% - średnie i duże przedsiębiorstwa Pozostali beneficjenci zgodnie z decyzją IZ do 60% Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2.10.2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

59 Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych marzec 2009r. - tylko przedsiębiorcy na projekty związane z rozwojem usług turystycznych z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność uzdrowiskową Dostępna alokacja: 10 500 000 euro marzec 2009 r. - Podmioty prowadzące działalność uzdrowiskową na terenie uzdrowisk Ciechocinek, Inowrocław, Wieniec Zdrój Dostępna alokacja – 3 465 096 euro IV kw. 2010 r. - samorządy inne niż podmioty prowadzące działalność uzdrowiskową Dostępna alokacja – 5 000 000 euro

60 60 Informacje zawarte w prezentacji zostały opracowane na podstawie: Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.02.2009r, Wieloletniego harmonogramu konkursów w RPO WK-P z dnia 12 lutego 2009r.

61 Szczegółowe informacje na temat omówionych działań na stronie: www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

62 62 Dziękuję za uwagę! Agnieszka Karbowska Konsultant biuro@kpzpip.pl 52/ 58 59 162 www.kpzpip.pl


Pobierz ppt "1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO MOŻLIWOŚCI WSPARCIA NA INWESTYCJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google