Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr inż. A. Strupczewski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr inż. A. Strupczewski"— Zapis prezentacji:

1 Prof. dr inż. A. Strupczewski
Energetyka w gospodarce – gospodarka w energetyce Symbioza czy konflikt? 15 czerwca 2011 Sejm RP Energetyka jądrowa- tania energia, rozwój nowoczesnych technologii, czyste powietrze, woda i gleba Prof. dr inż. A. Strupczewski Wiceprezes Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej SEREN

2 Pytania klubu poselskiego SLD
Czy jest możliwe osiągnięcie spójności między rozwojem polskiej gospodarki, a modernizacją krajowej energetyki i jaki wpływ na ten proces może mieć polski program energetyki jądrowej? Czy bez energetyki jądrowej, w perspektywie do 2030 roku, jest możliwe zbilansowanie potrzeb kraju z możliwościami wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o zasoby własne – węgiel kamienny i brunatny, gaz, odnawialne źródła energii? Czy zaspokojenie potrzeb energetycznych Polski jest możliwe za pomocą bezpiecznej energetyki rozproszonej, opartej o własne zasoby, wysokosprawnej, łatwej w modernizacji oraz będącej źródłem rozwoju i innowacyjności w całym kraju ? Co powinniśmy pozostawić przyszłym pokoleniom – czy wielkie bloki energetyczne, których budowa zakończy się w okresie likwidacji podobnych bloków w państwach najwyżej rozwiniętych (a likwidacja będzie możliwa za 70 lat, licząc od dzisiaj)

3 Energetyka jądrowa to czyste powietrze, woda i gleba.
Niezbędnym warunkiem rozwoju gospodarki jest zapewnienie zaspokojenia potrzeb energetycznych kraju. Ze względu na wyczerpywanie zasobów węgla i ograniczanie emisji CO2 trzeba budować nowe elektrownie nie spalające paliw organicznych Program energetyki jądrowej oznacza modernizacją energetyki polskiej – nowe bloki które będą pracować przez 60 lat, nowy poziom technologii i kultury technicznej – najwyższe wymagania jakości, analiz naukowych i technicznych, kształcenie kadr, rozwój ośrodków naukowych i doskonalenie przemysłu. Energetyka jądrowa nie powoduje emisji SO2, NOx, pyłów – jest źródłem czystej energii,

4 Czemu mamy zacząć budowę energetyki jądrowej w Polsce
W UE główne źródło elektryczności to EJ – czyste, bezpieczne, nie powodujące efektu cieplarnianego i dające tanią elektryczność... Polska spala węgiel – zmniejszyliśmy emisje, ale mimo to produkty spalania zanieczyszczają atmosferę Zasoby węgla w dotychczas pracujących kopalniach zaczną się wyczerpywać w połowie lat 20-tych, a budowa nowych kopalni by eksploatować złoża położone na większych głębokościach i trudniejsze do wydobycia będzie znacznie bardziej kosztowna.

5 Zasadnicza sprzeczność w dyskusji
Przeciwnicy EJ twierdzą że energetyka jądrowa jest droga inwestycyjnie – a OZE tanie Że prąd z EJ będzie drogi a z OZE tani Fakty: OZE dużo droższe inwestycyjnie Prąd z OZE dużo droższy Energetyka jądrowa drogą do obniżenia i stabilizacji kosztu elektryczności.

6 Wzrost efektywności energetycznej - droga najtańsza, ale elektryczność nadal potrzebna
Wg raportu McKinsey’a najbardziej opłacalną drogą redukcji emisji CO2 jest Wprowadzenie termoizolacji istniejących budynków (zysk 30 €/t CO2), Wzrost efektywności samochodów z silnikami Diesla (30) i spalinowymi (25), termoizolacja nowych budynków (25), recykling odpadów (12), zaawansowana termoizolacja budynków (3) A dalej w zakresie generacji energii na 1. miejscu jest wprowadzenie energii jądrowej, droższe od termoizolowania domów, ale dające energię elektryczną! A termoizolacja pozwala zaoszczędzić energii cieplnej i redukować CO” – ale elektryczności nie daje.

7 Energetyka jądrowa najtańszym źródłem czystej energii (McKinsey)

8 Podobno wiatr jest za darmo – ale Duńczycy płacą za elektryczność najwięcej w Unii Europejskiej...

9 Wskaźniki dla EJ i wiatru dających 8 TWh rocznie
Energia EJ (1000 MWe) Wiatr (4100 MWe) Wsp. wyk mocy 0.91 0,24 Teren km2 0,16 356 Waga stałi i betonu , tys. ton = 512 = 1950 Nakłady inwest mln euro/MWe szczyt Mln euro/MWe średnio 3 3,3 1,5 - 2 6, (x3) Koszt elektryczności za MWh 160 PLN Francja (40 euro) 450 PŁN Polska

10 Koszty zewnętrzne najniższe dla elektrowni jądrowych
PFBC- spalanie w złożu usypanym pod ciśnieniem, CC- cykl kombino- wany, PWR otw. – cykl paliwowy otwarty, PWR zamk. - cykl paliwowy zamknięty

11 Rola EJ w walce z CO2 wg bezstronnych ocen Światowej Rady Energetycznej

12 Dawki od elektrowni jądrowych mniejsze niż różnice tła promieniowania naturalnego
Dawka od EJ – 0,01 mSv/rok Różnica tła promienio- wania między Krakowem a Wrocławiem- 0,39 mSv/rok

13 Realnie zawierane kontrakty na budowę elektrowni jądrowych 3 mld euro/GWe
Zjednoczone Emiraty Arabskie: 4 reaktory o mocy 1400 MWe każdy od Korei Południowej za 20 miliardów dolarów USA, a więc w przeliczeniu na euro po 2,7 mld euro/1000 MWe. Zakupienie przez Turcję od Rosji EJ z 4 reaktorami WWER o mocy 1200 MWe każdy. Koszt całości projektu oceniono na mld dolarów USA, więc 3,1 mld euro/1000 MWe.. Oferta dyrektora firmy Westinghouse dla Temelina – EPC dla bloków 3 i 4 po 3 mld euro za 1000 Mwe – lipiec 2010. W grudniu 2010 Indie kupily od AREVY 2 EPR za 9,3 mld USD – więc 2,3 mld euro/1000 MW Rosja zbuduje EJ na Białorusi po 3.1 mld euro/1000 MWe

14 Oceny szacunkowe nakładów inwestycyjnych – średnio 4.1 mld USD/GWe
Międzynarodowe studium wykonane przez OECD (czerwiec 2010) podaje jednostkowe nakłady inwestycyjne „overnight” obejmujące koszty inwestora przed budową, koszty prac inżynieryjnych, dostaw, budowy i rezerwy na nieprzewidziane wydatki, ale bez oprocentowania kapitału podczas budowy, Wynoszą one 3860 USD/kW dla reaktora EPR we Flamanville we Francji i 3382 USD/kW dla reaktorów generacji III+ w USA, a wg EPRI dla reaktorów APWR i ABWR 2970 USD/kW. W Japonii ABWR USD/kW, w Korei Płd - OPR USD/kW, a dla APR 1400 tylko 1556 USD/kW. W Niemczech dla reaktora PWR podano nakłady inwestycyjne overnight równe 4102 USD/kW. Średnia światowa wynosi 4100 USD/kW

15 Efekty doskonalenia reaktorów – średni wsp
Efekty doskonalenia reaktorów – średni wsp. obciążenia dla 104 EJ w USA powyżej 91%.

16 Koszty eksploatacji łącznie z kosztami paliwa w EJ w USA
koszty całkowite, łącznie z kosztami paliwa, od lat utrzymują się na poziomie około 22 USD/MWh.

17 Koszty eksploatacyjne EJ wg danych z USA
Wg. Nuclear Energy Institute (NEI), koszty Operations & Maintenance (O&M) - to jest roczne koszty związane z eksploatacją, naprawami, administracją i wsparciem materiałowo-technicznym dla EJ, obejmujące koszty pracy, materiałów i dostaw, usług firm zewnętrznych, opłaty licencyjne i inne koszty takie jak pensje pracowników i opłaty dla dozoru jądrowego, wyniosły w 2009 roku średnio 14,6 USD/MWh. Cytowane powyżej studium OECD podaje koszty eksploatacyjne bez paliwa w USA jako równe 12,87 USD/MWh a więc jeszcze niższe niż dane z NEI. Twierdzenie, że stałe i zmienne koszty eksploatacyjne wynoszą w sumie 42 USD/MWh jest nieprawdziwe.

18 Koszty paliwa dla EJ Koszty paliwowe w 2009 roku były w USA równe 5,7 USD/MWh. Studium OECD podaje koszty paliwowe w wysokości 9,33 USD/MWh, co uwzględnia przejściowy wzrost kosztów rudy uranowej (obecnie cena jej ustabilizowała się na poziomie niższym niż w 2009 r) oraz włączenie do kosztów paliwowych opłat na unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych i likwidację elektrowni jądrowej. Wartości te można porównać z danymi (WNA) z lipca 2010: Uran kg U3O8 x $115,5/kg = USD Konwersja 7,5 kg U x $12/kg = 90 USD Wzbogacanie 7,3 SWU x 164 USD/SWU = USD Produkcja paliwa za kg = 240 USD. Suma za kg paliwa wzbogaconego = 2555 USD.

19 Jaki koszt paliwa przypada na MWh dla III generacji EJ?
Dla drugiej generacji EJ przy wypaleniu 45 MWd/kg i sprawności cieplnej 33,3% otrzymujemy 360 MWh energii elektrycznej z kg, stąd koszt paliwa 7,1 $/MWh. Dla reaktorów III generacji projektowane średnie wypalenie to 60 MWd/kg, a sprawność wyższa - 37% - więc energia elektryczna z jednostki masy paliwa wyniesie 533 MWh/kg i koszty będą odpowiednio mniejsze, równe około 4,8 USD/MWh. Po doliczeniu opłaty za unieszkodliwianie odpadów radioaktywnych wynoszącej 1 USD/MWh i opłaty na likwidację elektrowni – także 1 USD/MWh - otrzymamy dla elektrowni III generacji – łączne koszty paliwowe równe 6,8 USD/MWh,.

20 Wyniki studiów opłacalności energetyki jądrowej
Studium OECD podaje, że przy stopie dyskonta 5% i opłatach 30 USD/t CO2 energia jądrowa jest tańsza niż z elektrowni węglowych w Belgii, Czechach, Francji, w Niemczech, Japonii, Korei Płd, Holandii, Słowacji i USA, a przy stopie dyskonta 10% jest tańsza w Czechach, Francji, w Niemczech, w Japonii , Korei Płd., Słowacji i USA, a wyrównuje się z energią z elektrowni węglowych w Belgii i Holandii. Np. w Niemczech koszty produkcji energii elektrycznej z elektrowni jądrowej i z elektrowni opalanej węglem kamiennym, przy stopie dyskonta 5%, wynoszą odpowiednio 50 i 74 USD/MWh, a przy stopie dyskonta 10% odpowiednio 83 i 90 USD/MWh Elektrownie wiatrowe są dużo droższe, co zresztą jest oczywiste - to niemieckie EJ płacą 4 mld euro/rok dla OZE, a nie odwrotnie.

21 Zakres uśrednionych kosztów energii elektrycznej z EJ
Dla innych krajów uśredniony koszt energii elektrycznej (Levelised cost of electricity - LCOE) podany w studium OECD dla wysokości stopy procentowej 5% i 10% wynosi dla Francji 56,4 USD/MWh i 92,4 USD/MWh, dla Japonii 50 USD/MWh i 76,5 USD/MWh, dla USA dla reaktora generacji III+ 48,7 i 77,4 USD/MWh. Wobec tego, że prof. Mielczarski odwołuje się do danych amerykańskich, sprawdźmy co otrzymamy po przeliczeniu na euro wyników dla USA. Okazuje się, że tworzą one przedział kosztów od 36,5 do 58 euro/MWh – a więc dużo mniej niż postulowana przez prof. Mielczarskiego wielkość 100 euro/MWh

22 Amerykańskie studium Massachusetts Institute of Technology, maj 2009
Nakłady inwestycyjne “overnight” dla EJ wyniosą USD/kW, w dolarach z 2007 r. Przy przyjęciu tego samego kosztu kapitału dla EJ, węgla i gazu okazało się, że przy cenie 25 USD/t CO2 koszty całkowite dla EJ wyniosą 66 USD/MWh, dla węgla 83 USD/MWh i dla gazu 74 USD/MWh. W opracowaniu tym przyjęto współczynnik obciążenia 91%, wzbogacenie paliwa 5%, wypalenie 60 GWd/t i założono, że paliwo będzie przerabiane z recyklingiem w postaci MOX. Koszt kapitału własnego – 15%, koszt kredytu – 8%, co (przy założeniu finansowania inwestycji po 50% z kapitału własnego i z kredytu) daje efektywną stopę procentową (effective interest rate) 11,5%, a średnioważony koszt kapitału (weighted avg. cost of capital - WACC) 10%.

23 Wyniki studium MIT dla EJ, węgla i gazu
Nakłady inwestycyjne pokazane na rysunku to nakłady bez oprocentowania kapitału (overnight). Opłaty za emisję CO2 przyjęto 40 USD/t CO2. Oprocentowanie kapitału oczywiście uwzględniono w obliczeniach przyjmując średnioważony koszt kapitału WACC

24 Energia wiatru jest zmienna – wymaga wysokich inwestycji i jest droga

25 W Polsce wiatry są znacznie słabsze niż w Danii i W. Brytanii
Farma wiatrowa na Mazurach MWe 400 mln euro Przy wsp. Obc. 17% koszt inwestycyjny mocy średniej wyniesie Euro/kWe 100 euro/MWh x 140 x 8784x = 209 mln euro /rok KTO Płaci? MY!!! Koszt OZE jest o 200% większy niż z elektrowni węglowych W Danii wiatraki powodują miliard koron strat rocznie W Polsce dodatkowo wiatry są słabsze niż w Danii – 5 m/s w Łebie, a nie 7 czy 11 m/s. Wiatraki wymagają niemal 100% mocy rezerwowej w sieci Obszary upraw energetycznych są ograniczone. 15% z OZE będzie bardzo trudno osiągnąć w Polsce

26 Jakie są koszty sieci dla wiatraków?
Prąd z farmy wiatrowej przesyłany jest do ośrodków odbioru energii elektrycznej poprzez sieci o długości wielu dziesiątków a nawet setek kilometrów. Według oceny niemieckiej rządowej agencji analitycznej DENA, na zbudowanie 2240 km sieci, potrzebnej dla energetyki odnawialnej Niemcy muszą wydać przynajmniej 13 miliardów euro. Sieć energetyczną łączącą wiatraki na Morzu Północnym oraz elektrownie wodne i słoneczne na kontynencie ma umożliwić przesyłanie „ekologicznej” energii do różnych części Europy, wyrównując wahania wynikające ze zmian pogody. Cena sieci: 30 miliardów euro. Dosyć to dalekie od haseł o oszczędnościach na sieci dzięki lokalnym źródłom energii.

27 Nieprzewidywalność produkcji z wiatru
Rozbudowa i modernizacja sieci przesyłowych w Polsce jest konieczna nie tylko ze względu przyłączenie EJ, ale przede wszystkim dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu i niezawodnego zasilania odbiorców. Rozproszone wytwarzanie energii elektrycznej ma oczywiście szereg zalet, zmniejszając straty sieciowe i przyczyniając się do poprawy niezawodności zasilania lokalnych odbiorców. Jednak źródła wiatrowe to bardzo duża zmienność i nieprzewidywalność produkcji + zakłócenia pogarszające jakość prądu elektrycznego. Energetyka rozproszona nie jest w stanie zastąpić źródeł systemowych i zapewnić niezawodnego, o wysokiej jakości, zasilania odbiorców przemysłowych i aglomeracji miejskich.

28 Czy wiatraki są bardziej stabilne of energii jądrowej?
UK, 21, Moc szczytowa- wiatraków w UK 2750 MWe, moc do sieci łącznie w UK - 20 MWe Eksperci brytyjscy: gdyby moc wiatraków wynosiła 25%, to nie można byłoby uniknąć załamania się systemu

29 Moc 7000 wiatraków firmy EOn w Niemczech, od Morza Północnego do Alp
Moc wiatraka zmienia się proporcjonalnie do trzeciej potęgi prędkości wiatru – stąd ogromne wahania mocy Rozmieszczenie wiatraków na dużym obszarze nie spowodowało wyrównania generacji mocy. Wkład w moc potrzebną dla sieci wahał się w 2004 r. od 0,2% do 38%.

30 Farma wiatrowa, - uciekają zwierzęta, ptaki i ludzie

31 A oto inny piękny krajobraz...

32 Subsydia w USA Rodzaj energii EJ 2007 OZE 2007 EJ 1999 OZE 1999 Wydatki bezpośrednie - 5 Ulgi podatkowe 199 3970 1000 Badania I rozwój 922 727 740 412 Wsparcie federalne za produkcję energii 146 173 Suma 1267 4875 1417 Energia wytworzona, TWh w roku 794 360 Subsydia na jednostkę energii, USD/MWh 1,59 13,5

33 Subsydia dla wiatraków – ile to jest? IIe zyskują deweloperzy wiatraków?
Co oznacza ulga podatkowa 1,9 centa/kWh przyznawane dla OZE ? Dla wiatraków produkujących 7.8 TWh/rok (tyle co EJ MWe) jest to 7800 x kWh/rok x 0,019 USD = 148 milionów USD/rok. Przez 60 lat daje to mln USD = 8,9 mld USD A oprócz tego oczywiście wiatraki dostają zapłatę za produkowany prąd i mają gwarancję, że sieć odbierze od nich każdą ilość prądu i to w dowolnym momencie. I bez żadnej odpowiedzialności – wiatraki mogą przestać dostarczać prąd w każdej chwili, a o zapewnienie zasilania musi troszczyć się ktoś inny.

34 Hiszpania- rozwój OZE zbudowany na subsydiach przez rosnące zadłużenie budżetu
W 2009 r. energetyka słoneczna dostała 2,6 miliarda euro a dostarczyła tylko 2% energii elektrycznej w Hiszpanii Od 2008 dopłaty do energii słonecznej w Hiszpanii wynoszą €259 za MWh, a cena rynkowa elektryczności to €45 /MWh Spowodowało to zadłużenie budżetu – w 2009 łączny dług budżetu wobec OZE wyniósł 14.4% deficytu budżetowego Hiszpanii. Docelowe zobowiązania wynoszą ponad 126 miliardów euro . A miejsca pracy pozostają za granicą. W grudniu 2010 r. rząd postanowił zredukować liczbę godzin płatnych dla energii słonecznej o 30%, z 1725 do1250 h/rok. Oznacza to złamanie zobowiązań zapisanych w ustawach- ale rząd nie ma innego wyjścia.

35 Skutki subsydiów dla OZE w Hiszpanii i w Niemczech
Subsydia na OZE powodują brak pieniędzy na inne inwestycje Na każde „zielone” miejsce pracy w Hiszpanii przypada strata 2,5 miejsca pracy w innych gałęziach przemysłu Od stycznia 2008 roku do grudnia 2010 liczba przedsiębiorstw w Hiszpanii zmalała o Stopa bezrobocia wzrosła i w końcu r. wyniosła 20% Niemcy- subsydia do OZE w 2011 r. wyniosą 13 miliardów euro Zapłacą to odbiorcy energii elektrycznej – narzut na energię odnawialną płacony w rachunkach za prąd wzrośnie o ponad 70% do 35 euro/MWh. Dla przeciętnego gospodarstwa oznacza to 120 euro rocznie

36 Polski przemysł już pracuje dla EJ i będzie tworzył nowe miejsca pracy bez subsydiów
Polskie firmy mają doświadczenie z pracy dla elektrowni jądrowych w Olkiluoto Powstaje klaster Europolbudatom, który skupia firmy zainteresowane udziałem w budowie elektrowni atomowych, np. Energomontaż Północ-Gdynia, Format z Warszawy i Polbau Opole, które uczestniczyły w budowie trzeciego bloku fińskiej Elektrowni Jądrowej Olkiluoto, oraz Budostal-3 Export z Krakowa i Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne. Wkrótce do klastra dołączą również giełdowe Polimex- Mostostal, Elektrobudowa i Erbud. j

37 Holandia rezygnuje z celu 20% energii z OZE – redukcja subsydiów z 4 do 1,5 mld euro/rok
1. 90 euro/MWh dla tych OZE, które mają deficyt poniżej 90 euro/MWh - : biogaz, hydro, energia z odpadów, gaz z fermentacji. 2. Jeśli zostaną pieniądze, to 110 euro/MWh – dla tych którzy mają deficyt poniżej tej sumy – wiatraki na lądzie 3. Analogicznie 130 euro/MWh – hydro i biomasa 4. Reszta – 150 euro/MWh energia z fermentacji Wykluczone - słońce, wiatr na morzu Zmiana systemu subsydiów – najtańsze mają pierwszeństwo

38 Porównania EJ i wiatru w Wielkiej Brytanii
W połowie 2009 r. raport konfederacji przemysłu brytyjskiego CBI: EJ jest najtańszym źródłem czystej energii. EJ o mocy 1000 MWe dostarcza około 8,3 TWh rocznie, natomiast elektrownie wiatrowe, pracujące ze współczynnikiem obciążenia 35%, potrzebują mocy zainstalowanej 2700 MWe by dostarczyć taką samą ilość energii. Wobec zmienności wiatru system elektroenergetyczny potrzebuje mocy rezerwowej w elektrowniach gazowych. W skład kosztów energii jądrowej wlicza się finansowanie likwidacji elektrowni i unieszkodliwiania odpadów Koszty linii przesyłowych z wiatraków na morzu są 5-krotnie wyższe niż koszty dla EJ. .

39 Wyniki porównań brytyjskich – energia jądrowa najtańszą czystą energią
Przy nakładach inwestycyjnych na wiatr na morzu równych GBP/kW i na EJ 2500 GBP/kW okazało się, że inwestycje wiatrowe wymagają około 2,6 razy większych nakładów niż energia jądrowa Również raport M. Wicks’a, poprzednio ministra energetyki W. Brytanii, przygotowany dla premiera brytyjskiego w lecie 2009 r. stwierdza, że energia jądrowa jest najtańszym źródłem energii i wzywa do zwiększenia jej udziału w mixie energetycznym. Raporty Mc Kinsey’a opracowane dla UK i wielu innych krajów wykazują stale, że energia jądrowa jest najtańszą drogą do otrzymania czystej energii. W Czechach energia jądrowa pozwoli wg McKinsey’a na wytwarzanie energii elektrycznej o około 10 euro/MWh taniej niż z elektrowni węglowych.

40 Wyniki studium w Szwecji (2010) EJ tańsza od wiatrowej
W Szwecji na zlecenie przemysłu drzewnego, chemicznego, górnictwa i produkcji stali znana firma Price-Waterhouse- Coopers (PWC) przeprowadziła analizę kosztów inwestycyjnych dla hydroenergetyki, EJ i wiatru jako alternatyw wobec paliw kopalnych. W analizie nie uwzględniano subwencji w postaci obniżki podatków czy grantów, ale dla EJ włączono koszty unieszkodliwiania odpadów i likwidacji elektrowni. Okazało się, że energia wiatrowa jest od 50% do 100% bardziej kosztowna niż energia jądrowa. Koszty produkcji energii elektrycznej z EJ z gwarancjami rządowymi wynoszą $44,2 USD/MWh, a bez gwarancji 63,1 USD/MWh, natomiast z wiatru 96,7 USD/MWh. Te wyniki są z października 2010 roku.

41 Wyniki analizy ARE grudzień 2009
Koszt wytwarzania energii elektrycznej w źródłach przewidzianych do uruchomienia około 2020 r. Czas pracy elektrowni pełną mocą: cieplne i jądrowa /rok, wiatrowe na lądzie: 2190h/rok, wiatrowe na morzu: 3066h/rok

42 Pytanie klubu poselskiego SLD
Co powinniśmy pozostawić przyszłym pokoleniom – czy wielkie bloki energetyczne, których budowa zakończy się w okresie likwidacji podobnych bloków w państwach najwyżej rozwiniętych (a likwidacja będzie możliwa za 70 lat, licząc od dzisiaj) ?

43 NIe tylko Polska będzie budować nowe elektrownie jądrowe
Likwidację Elektrowni jądrowych zapowiedziały Niemcy – nie wiadomo czy to wykonają. Poprzednio Szwecja też podjęła uchwałę o likwidacji elektrowni jądrowych, a jednak przed rokiem zmieniła ją i będzie budowała nowe EJ dużej mocy. Do państw najwyżej rozwiniętych należą USA, Wielka Brytania, Francja, Szwecja, - i wszystkie one będą budować, a nie likwidować elektrownie jądrowe. Potęgi światowe jak Chiny, Rosja, Indie, Brazylia – też budują elektrownie jądrowe A kraje średnie Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Finlandia, Meksyk, Argentyna, Korea pd, Bułgaria, Ukraina – budują EJ Nawet kraje rozwijające się jak Białoruś, Litwa, Wietnam, Abu Dhabi i wiele innych – też będą budowały EJ.

44 A co pozostanie po elektrowniach ?
Elektrownie jądrowe – potrafimy zlikwidować do zielonego pola. Technologia jest opanowana, koszty dla reaktorów PWR czy BWR niewielkie. Duże koszty występują dla reaktorów grafitowo-gazowych w Wielkiej Brytanii – ale my takich reaktorów nie będziemy budować. Ilość materiałów dla EJ niewielka- 720 tys. ton betonu i 100 ton stali na Mwe, 512 tys. ton na 8 TWh. Przy 60 latach Dla EJ /(8 x 60) = ton/TWh A dla wiatraków potrzeba 800 ton betonu i 270 ton stali na 2 MWe mocy szczytowej. Przy współczynniku wykorzystania 25% do produkcji 8 TWh potrzeba N wiatraków N = /2 MWe x 0.25 x 8760 h = 1826 1070 ton x 1826 = 1.95 miliona ton na 8 TWh …co 20 lat…więc Dla wiatru /8 x 20 = ton /TWh

45 Pytanie klubu poselskiego SLD
Czy zaspokojenie potrzeb energetycznych Polski jest możliwe za pomocą bezpiecznej energetyki rozproszonej, opartej o własne zasoby, wysokosprawnej, łatwej w modernizacji oraz będącej źródłem rozwoju i innowacyjności w całym kraju ?

46 Jeśli bez EJ – to dużo drożej
Koszty rezygnacji z EJ dla Niemiec 48 mld USD plus koszty na OZE i na rozwój sieci. W listopadzie 2010 think tank DENA wyceniła koszt rozbudowy sieci dla potrzeb zmiennej mocy OZE na 13 mld $. Eksperci niemieccy uważają że wzrost cen o 50% jest możliwy. We Francji ustalono cenę energii elektrycznej z EJ na 40 euro/MWh, a od 1 stycznia 2012 na 42 euro/MWh. Dla porównania:. W Polsce koszt energii z OZE 450 PLN/MWh

47 Destabilizacja sieci energetycznej
Dewastacja środowiska Zagrożenie dla ptaków Uciążliwy hałas

48 Tlumy na plazy kolo EJ Vandellos w Hiszpanii,
Dziękuję za uwagę Tlumy na plazy kolo EJ Vandellos w Hiszpanii,


Pobierz ppt "Prof. dr inż. A. Strupczewski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google