Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA"— Zapis prezentacji:

1

2 IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA
Nazwa szkoły: IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA W POZNANIU ID grupy: 97/44_P_G1 Opiekun: MAŁGORZATA RADASZEWSKA Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA W GOSPODARCE RYNKOWEJ Semestr/rok szkolny: II / /2011

3 Działalność gospodarcza
Jest to zarobkowa działalność przedsiębiorców działających na rynku.

4 Przedsiębiorca Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 (tzw. ułomna osoba prawna), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

5 Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) - wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo posiada samodzielność ekonomiczną. Może również, lecz nie musi, posiadać osobowość prawną. Potocznie przedsiębiorstwo określa się również jako "firmę", jednak słowo to ma inne znaczenie prawne.

6 Osoba Fizyczna i Prawna
Osoba fizyczna - człowiek występujący jako podmiot prawa (każdy człowiek). Osoba prawna - wyodrębniona jednostka organizacyjna, na mocy odpowiednich przepisów wyposażona w zdolność zawierania umów, posiadania praw i obowiązków oraz występowania jako strona przed sądem.

7 Spółdzielnia Dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, posiadającym własne fundusze. Wyróżniamy: -spółdzielnie użytkowników (świadczą usługi na rzecz członków) -spółdzielnie wytwórcze (zatrudniają członków zarobkowo)

8 Fundacja Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.

9 Stowarzyszenie Stowarzyszenie - organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. Specjalnymi odmianami stowarzyszeń, oddzielnie skodyfikowanymi i mającymi specjalne cele, są w Polsce partie polityczne, komitet wyborcze, związki wyznaniowe organizacje pracodawców, związki zawodowe, cechy rzemieślnicze. Cechą wspólną wszystkich tych organizacji jest działalność niezarobkowa.

10 Spółka Spółka - (łac. societas) rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie albo statucie, a mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej.

11

12 PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Podjęcie działalności gospodarczej wymaga od przyszłego przedsiębiorcy spełnienia wielu warunków. Po dokonaniu wyboru kierunku działania i określeniu formy prawno-organizacyjnej należy sporządzić plan działania i dokonać rachunku ekonomicznego w celu ustaleni, czy przewidywane przychody pozwolą na pokrycie przewidywanych kosztów i czy zapewnia zysk.

13 Planowanie jest przygotowaniem do właściwego działania w celu uzyskania optymalnych warunków ekonomicznych, pozwala określić środki niezbędne do realizacji przyszłych działań gospodarczych przedsiębiorcy.

14 Na co pozwala nam planowanie?
a) na prowadzenie działalności celowej, uporządkowanej, co pozwala na zmniejszenie błędnych decyzji. b) na projektowanie i kształtowanie przyszłości przedsiębiorstwa.

15 Jakie są korzyści z planowania?
świadome kształtowanie przyszłości przedsiębiorstwa, osiągnięcie przewagi nad konkurencją, maksymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich, rzeczowych i kapitałowych, możliwość kontrolowania uzyskiwanych efektów i zapobiegania ewentualnym niepowodzeniom, elastyczność w reagowaniu na zmiany na rynku

16 Zadania handlowe oraz ośrodki dzięki którym mamy możliwość osiągnięcia celu
wyposażenie przedsiębiorstwa, asortymenty handlowe, pracownicy, środki finansowe.

17 FORMY PRAWNOORGANIZACYJNE
W przypadku samodzielnego podejmowania decyzji o założeniu własnego przedsiębiorstwa należy zapoznać się z przepisami związanymi z funkcjonowaniem różnego rodzaju przedsiębiorstw i dokonać wyboru jego formy prawnej. Wybór zależy od wielkości przedsięwzięcia, od tego czy tworzymy je sami, czy ze wspólnikami, charakteru prowadzonej działalności, możliwości finansowych i wielu innych czynników.

18 FORMY PRAWNOORGANIZACYJNE
Handlowe przedsiębiorstwo prywatne może utworzyć jedna lub zespół osób. Działalność handlową w ramach sektora prywatnego prowadzą: spółdzielnie, spółki prawa handlowego i cywilnego, fundacje i stowarzyszenia, przedsiębiorcy indywidualni.

19 JEDEN ZE SPOSOBÓW NA DOBRE ZAROBKI
Jednym ze sposobów na wysokie zarobki jest własna działalność. Najlepiej zrealizować ją jako FRANCHISING. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko niepowodzenia we własnej dzielności gospodarczej Jedną z najbardziej znanych na świecie sieci franchingowych jest McDonald’s i KFC .

20 JEDEN ZE SPOSOBÓW NA DOBRE ZAROBKI
FRANCHISING (ang. franchise - przywilej) polega na przekazywaniu na podstawie umowy znaku firmowego oraz prawa utworzenia przedsiębiorstwa i sposobu jego prowadzenia w zamian za zryczałtowaną opłatę lub część zysku.

21 AKTYWA aktywa - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

22 PODZIAŁ AKTYWÓW

23

24

25 Koszty i przychody Koszty to wartość: zużycia składników majątku, pracy ludzkiej i zakupionych usług oraz innych wydatków związanych z prowadzeniem działalności przez przedsiębiorstwo. Koszty dzielimy na - Stałe – niezależny od wielkości produkcji np. : amortyzacja, płace administracji, koszty konserwacji urządzeń. - Zmienne – wzrastają w miarę zwiększania rozmiarów produkcji np. : płace pracowników, wartość zużytych wyrobów i materiałów

26 Koszty i przychody Przychody to należności uzyskane ze sprzedaży i wyrobów usług. Przedsiębiorstwo może również uzyskiwać przychody z tytułu odsetek za środki zgromadzone w banku i udzielone pożyczki. Przychodami są też kwoty uzyskane za sprzedane składniki majątku przedsiębiorstwa.

27 Rachunek zysków i strat
Rezultatem działalności przedsiębiorstwa jest wynik finansowy. Oblicza się go przez odjęcie od przychodów kosztów związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Wynik finansowy na koniec danego okresu jest obliczany następująco : Przychody ze sprzedaży (-) Koszty uzyskania przychodów Wynik sprzedaży (+) Zyski nadzwyczajne (-) Straty nadzwyczajne Wynik finansowy brutto (-) Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego (podatek) Wynik finansowy netto

28 Struktury rynkowe Rynki pojedynczych produktów lub ich grup kształtują się w wyniku walki konkurencyjnej. Wyróżnia się 4 modele rynków różniące się miedzy sobą liczbą producentów występujących na danym rynku, sposobem kształtowania cen, charakterem wytwarzanych produktów, formami konkurencji pomiędzy producentami i stopniem swobody wejscia na rynek nowych produktów.

29 Struktury rynkowe CZYSTA KONKURENCJA:
Duża liczba niezależnych producentów Cena kształtowana wielkością popytu i podaży Jednorodne przedmioty obrotu Konkurencja ma charakter cenowy Dostępność rynku dla nowych producentów Przykład produktu: płody rolne

30 Struktury rynkowe KONKURENCJA MONOPLISTYCZNA: Duża liczba producentów
Produkty tego samego typu o indywidualnych cechach Cena ustalana przez producentów (nie powinna odbiegać od cen rynkowych) Konkurencja o charakterze niecenowym, polega na różnicowaniu jakości lub reklamy wejście na rynek jest trudniejsze niż w poprzednim przypadku, wymaga większego kapitału, dobrej reklamy Przykłady produktów: meble, obuwie

31 Struktury rynkowe OLIGOPOL:
Niewielka liczba producentów, zazwyczaj kilkunastu Cena ustalana przez najsilniejsze z przedsiębiorstw lub w wyniku umowy między producentami Konkurencja o charakterze niecenowym polega na ciągłej poprawie jakości produktów i warunków sprzedaży Przykłady oligopolu: Telekomunikacja Polska SA, NETIA SA, Tele2

32 Struktury rynkowe MONOPOL PEŁNY:
Jeden producent wytwarza unikatowy produkt Cena zapewniająca wysoki zysk na drodze ograniczenia podaży Brak konkurencji Wejście innych producentów jest praktycznie nie możliwe

33 Do zasad rozliczeń finansowych przedsiębiorstw należą:
Rozliczenia gotówkowe : Wpłata gotówki Czek gotówkowy Rozliczenia bezgotówkowe : Polecenie przelewu Akredytywa Karta płatnicza Czek rozrachunkowy

34 Rozliczenia gotówkowe :
Rozliczenia gotówkowe to zapłata gotówką lub czekiem gotówkowym. stosowane są w małych firmach oraz przez partnerów nie mających do siebie zaufania.

35 Rozliczenia bezgotówkowe :
Polecenie przelewu – przedsiębiorca zobowiązany do zapłaty wydaje bankowi dyspozycje przekazania określonej kwoty ze swojego rachunku bankowego na wskazany rachunek w dowolnym banku. Akredytywa – polega na wyodrębnieniu przez bank, na wniosek dłużnika, środków pieniężnych na jego rachunku bankowym i przekazaniu tych środków do banku wierzyciela w celu dokonania zapłaty za określone świadczenia. Karta płatnicza – polega na tym że przedsiębiorstwo otrzymuje kartę do swojego rachunku bieżącego bądź bank otwiera specjalny rachunek, na którym ewidencjonuje płatności dokonywane kartą. Czek rozrachunkowy – za pomocą tego dokumentu wystawca rozporządza środkami pieniężnymi na swoim rachunku bankowym

36 Bibliografia Biernacka M., Korba J., Smutek Z., Podstawy przedsiębiorczości, Wyd. OPERON Garbacik K., Żmiejko M., Czas na przedsiębiorczość, Wyd. Szkolne PWN Witryny Internetowe


Pobierz ppt "IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google