Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwy szkół: Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich Swarzędz Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki Świebodzin ID grupy: 97_33_ P_ G1Opiekun: Iwona Winiarczyk ID grupy: 97_76_ P_ G2Opiekun: Dariusz Wojtala Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy:Pozyskanie środków na działalność gospodarczą Semestr/rok szkolny: semestr III / 2010/2011

3 CEL PROJEKTU Celem naszego projektu jest zapoznanie Was koleżanki i koledzy ze sposobem pozyskania środków na działalność gospodarczą. Wiadomo, że organizując jakąkolwiek działalność gospodarczą niezbędne są zasoby ludzkie i rzeczowe. Te wymagają posiadania określonych środków finansowych. Najlepiej mieć własne oszczędności. Ale jak się ich nie ma? Co wówczas? W historii biznesu firm, które rozpoczynały działalność od zera, a później dochodziły do fortun, jest mnóstwo.

4 CEL PROJEKTU Przykładem są założyciele amerykańskiej wyszukiwarki internetowej Google. Siergiej Brin i Lary Page prace nad Google rozpoczęli w 1996r. Ich pomysłu nikt nie chciał kupić. Szansę dał im dopiero Andy Bechtolsheim, jeden z twórców koncernu informatycznego Sun, który po pierwszym spotkaniu przekazał im 100 tys. dolarów. Pierwszą siedzibą firmy był … garaż w Menlo Park w Kaliforni. Teraz Brin i Page są na liście najbogatszych ludzi w USA. Może i TY jesteś odważny, masz pomysł i nie boisz się ryzyka. Dla takich osób przygotowaliśmy naszą prezentację.

5 SPIS TREŚCI 1. Pojęcie majątku firmy 2. Majątek trwały i obrotowy (aktywa trwałe i obrotowe) 3. Kapitał w firmie 4. Unia Europejska – pomoc dla przedsiębiorców 5. Kredyty bankowe 6. Aniołowie biznesu 7. Inkubatory przedsiębiorczości 8. Fundusz pożyczkowy

6 MAJĄTEK FIRMY Obejmuje majątek trwały, majątek obrotowy oraz rozliczenia międzyokresowe. Do takich dóbr rzeczowych należą m.in. posiadane przez firmę maszyny, urządzenia, narzędzia, budynki oraz środki transportu.

7 AKTYWA Przedstawiają majątek firmy oraz sposób użycia kapitałów. Z jednej strony aktywa oznaczają ogół środków gospodarczych, którymi rozporządza firma w danym momencie, z drugiej zaś – są jedną z dwóch podstawowych części bilansu księgowego.

8 AKTYWA - MAJĄTEK TRWAŁY Na majątek trwały składają się wartości oraz rzeczowy majątek trwały firmy, dające się ocenić pieniężnie. Przez majątek trwały rozumie się dobra rzeczowe powstałe w wyniku pracy ludzkiej związanej z pozyskiwaniem i przetwarzaniem zasobów naturalnych.

9 AKTYWA - MAJĄTEK OBROTOWY Majątek obrotowy to zapasy, półprodukty, wyroby gotowe, papiery wartościowe, należności i pieniądze. Istotnym elementem zarządzania finansami firmy jest uwzględnianie warunków panujących na rynkach finansowych. Rynek finansowy służy zamianie oszczędności pieniężnych w kapitał finansowy dzięki takim instrumentom finansowym jak kredyty, depozyty oraz papiery wartościowe.

10 PASYWA Wskazują na źródła pochodzenia majątku firmy. Pasywa składają się z kapitałów własnych oraz kapitałów obcych. Pasywa składają się przede wszystkim z kapitału zakładowego, zobowiązań oraz zysków zrealizowanych przez firmę. Mowa tutaj o zyskach pozostawionych w firmie w celu finansowania jej działalności. Pasywa występują po prawej stronie bilansu księgowego.

11 KAPITAŁ WŁASNY FIRMY To jeden z najważniejszych parametrów finansowych przedsiębiorstwa, decydujący o jego sprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniu. Wraz z rozwojem firmy jej kapitał własny powinien systematycznie zwiększać swoją wartość, chociażby poprzez dopisywanie" do niego zysku netto wypracowanego w danym okresie obrachunkowym.

12 ZYSK Jest to wyrażona wartościowo miara dodatniego wyniku działalności firmy. Zysk odzwierciedla przyrost majątku posiadanego przez firmę.

13 NAZEWNICTWO KAPITAŁÓW WŁASNYCH W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH W spółkach akcyjnych kapitałami własnymi są: · kapitał akcyjny (zakładowy) - stanowi równowartość wyemitowanych akcji według ich wartości nominalnej. Kodeks spółek handlowych określa mininalną wysokość kapitału na 100 tys. zł. Ponadto spółka akcyjna ma obowiązek tworzenia kapitału zapasowego, · kapitał zapasowy - tworzony z zysku z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych strat, · kapitał rezerwowy - tworzony z zysku i przeznaczony na rozwój spółki. Zależy od formy prawnej jednostki.

14 NAZEWNICTWO KAPITAŁÓW WŁASNYCH W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH W spółce z o.o. wyróżnia się: · kapitał udziałowy (zakładowy) - dzieli się na udziały, przy czym wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł., minimalny kapitał udziałowy wynosi 5 tys. zł., · kapitał zapasowy - są tworzone z zysków, z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych strat, · kapitał rezerwowy - z wygospodarowanego zysku, na rozwó firmy, W przedsiębiorstwie państwowym wyróżniamy: · fundusz założycielski - stanowi równowartość środków wniesionych przez państwo, · fundusz przedsiębiorstwa - tworzony z zysków wygospodarowanych przez firmę.

15 NAZEWNICTWO KAPITAŁÓW WŁASNYCH W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH W spółdzielniach do funduszów własnych zaliczamy: · fundusz udziałowy - stanowi równowartość udziałów wniesionych przez członków spółdzielni, · fundusz zasobowy - wygospodarowany z zysków spółdzielni. W spółkach jednoosobowych (prywatnych) kapitałem powierzonym jest kapitał właściciela, a w spółkach osobowych, kapitał zakładowy.

16 KAPITAŁ OBCY Jest to wielkość środków finansowych, które wierzyciele dali do dyspozycji przedsiębiorstwa na czas ograniczony. Środki pieniężne powinny być zwrócone w określonym terminie. Korzystanie z niego związane jest z określonym kosztem - w postaci odsetek. Kapitał obcy jest dodatkowym źródłem finansowania majątku.

17 DO ZOBOWIĄZAŃ ZALICZAMY: kredyty bankowe - równowartość pozyskanych z banku środków pieniężnych,

18 zobowiązania wobec dostawców materiałów, towarów lub usług,

19 zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek od różnych osób prawnych (nie wliczając banków) lub fizycznych,

20 zobowiązania publicznoprawne, np. rozliczenia z budżetem państwa,

21 zobowiązania wobec własnych pracowników i inne.

22 WSZYSTKIE KAPITAŁY OBCE DZIELĄ SIĘ NA: zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe.

23 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Długoterminowe pożyczki i obligacje, długoterminowe kredyty bankowe i inne zobowiązania długoterminowe o terminie spłaty powyżej 1 roku licząc od dnia bilansowego.

24 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Pożyczki, obligacje, kredyty bankowe i różne zobowiązania z tytułu dostaw, podatków i wynagrodzeń o terminie spłaty do 1 roku licząc od dnia bilansowego.

25 SKĄD POZYSKAĆ ŚRODKI? Obecnie środki finansowe dystrybuowane są w ramach programów: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw", Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich", Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb", Sektorowy Program Operacyjny "Transport", Sektorowy Program Operacyjny "Rozwój Zasobów Ludzkich".

26 Oprócz głównego źródła pomocy unijnej jakim są fundusze strukturalne funkcjonuje lub będzie funkcjonować szereg innych programów i inicjatyw wspólnoty takich jak: Inicjatywa Wspólnoty EQUAL, Inicjatywa Wspólnoty INTERREG, Inicjatywa Wspólnoty LEADER, Inicjatywa Wspólnoty URBAN, Program przedakcesyjny PHARE, Program Leonardo da Vinci i inne.

27 Do przedsiębiorców skierowane są obecnie 3 najważniejsze źródła dotacji: SPO WKP w ramach funduszy strukturalnych, Program przedakcesyjny PHARE, ZPORR działanie 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FUNDUSZY NA STRONIE: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

28 GDZIE SZUKAĆ POMOCY? http://dc-consultant.pl/ Spółka DC Consultant Centrum Analiz i Ekspertyz Ekonomicznych została stworzona przez ludzi, dzielących pasję do umożliwiania przedsiębiorcom, inwestorom i zarządom firm trwałego osiągania ich celów.

29 JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE? opis kilka zdań na temat pomysłu, lokalizacja inwestycji (województwo, miasto/gmina/miejscowość), planowane terminy początku i końca przedsięwzięcia, szacunkowa wartość netto i brutto inwestycji, biznesplan.

30 ILE MOŻEMY DOSTAĆ? W ramach dotacji tzw. działania 6.1 programu Kapitał ludzki około 18 tys. złotych, które daje bezrobotnym urząd pracy. Te środki pochodzą z Funduszu Pracy i Unii Europejskiej. Warunkiem jest status bezrobotnego nie dłużej niż rok. Bezrobotny nie może też mieć zarejestrowanej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dotacja jest bezzwrotna, gdy firma, którą założyliśmy utrzyma się na rynku co najmniej rok.

31 ILE MOŻEMY DOSTAĆ? Przy większych potrzebach finansowych można starać się o pieniądze z działania 6.2 programu Kapitał ludzki. Tu można dostać do 40 tys. złotych. To jest dotacja dla różnych grup – wszystko zależy od projektu, do którego się zgłosimy. Ostatnio najczęściej adresowane są do osób długotrwale bezrobotnych – czyli bez pracy przez ponad 12 miesięcy, osób pracujących i nieaktywnych zawodowo – uczących się, które mają zamiar założyć własną firmę. Lista aktualnie realizowanych projektów na terenie województwa jest udostępniona w urzędzie marszałkowskim albo wojewódzkim urzędzie pracy. Zawsze dostępna na stronach internetowych.

32 ILE MOŻEMY DOSTAĆ? Przy dużych inwestycjach polecany jest program Innowacyjna gospodarka – działanie 8.1. To wsparcie dla nowo powstałych innowacyjnych firm świadczących usługi drogą internetową. Przedsiębiorcy starający się o dotację powinni mieć wkład własny minimum 30% (poniżej 27.roku życia 20%). Maksymalna dotacja może wówczas wynieść odpowiednio 490 tys. złotych lub 560 tys. złotych. Gdzie należy się zgłaszać? Do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub regionalnych instytucji finansujących (RIF).

33 KREDYT BANKOWY Umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, terminowość i oprocentowanie.

34 KREDYT BANKOWY Podział kredytów: Kredyt gospodarczy - stanowi produkt bankowy adresowany do przedsiębiorców. Środki pozyskane za pomocą takiego kredytu mogą zostać przeznaczone na cele związane z działalnością gospodarczą takie, jak zakup środków trwałych, koszty ekspansji na nowe rynki albo też zatrudnienie nowych pracowników. Kredyt dla osób fizycznych – stanowi produkt bankowy adresowany do osób prywatnych.

35 KREDYT BANKOWY Podział kredytów gospodarczych Kredyt obrotowy - przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. na zakup wyposażenia, towaru. Kredyt w rachunku bieżącym - to limit w rachunku bankowym do jakiego kredytobiorca może się zadłużyć w okresie określonym umową. Kredytobiorca korzysta z tego limitu w miarę potrzeb. Bank udostępnia linię kredytową w rachunku bieżącym klienta lub na oddzielnym koncie bankowym

36 KREDYT BANKOWY Podział kredytów gospodarczych Kredyt rewolwingowy - jest to typ kredytu obrotowego w rachunku kredytowym - odnawialny. Podczas trwania umowy kredytowej każde spłacenie całości lub części wziętego wcześniej kredytu niesie za sobą odnowienie wolnego limitu kredytu o spłaconą kwotę, umożliwiając kredytobiorcy wielokrotne wykorzystania limitu, ale tylko do czasu całkowitego wygaśnięcia zawartej umowy. Kredyty rewolwingowe są zaciągane na ogół na krótki okres - jeden rok.

37 KREDYT BANKOWY Podział kredytów gospodarczych Kredyt w rachunku kredytowym może zostać udzielony jako: kredyt docelowy – przeznaczony na finansowanie jednej określonej transakcji, kredyt na wymagane zobowiązania – kilkumiesięczny, z reguły nieodnawialny, przeznaczony na pokrycie krótkotrwałych trudności płatniczych;

38 KREDYT BANKOWY Podział kredytów gospodarczych Kredyt w rachunku kredytowym może zostać udzielony jako: kredyt kasowy – udzielany w związku z chwilowym brakiem gotówki w kasie, kredyt sezonowy – finansowanie powstałych potrzeb w związku z przesunięciem wpływów i nakładów eksploatacyjnych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług, linia kredytowa – w ramach przyznanego limitu można finansować wiele transakcji na różne kwoty i terminy

39 KREDYT BANKOWY Podział kredytów gospodarczych kredyt inwestycyjny - bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego. Środki pozyskane na jego podstawie mogą finansować inwestycje: materialne – zakup samochodu, maszyny, urządzenia, zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą, niematerialne – np. zakup papierów wartościowych finansowe – zakup akcji lub udziałów

40 WARUNKI UDZIELANIA KREDYTU 1.Wniosek: Podstawą do uzyskania kredytu jest wniosek o jego udzielenie. W zależności od rodzaju kredytu oraz podmiotu gospodarczego do wniosku powinny być dołączone dodatkowe dokumenty i informacje. Bank ocenia wniosek pod względem formalnym i merytorycznym. Jedynie wniosek spełniający wymagane warunki podlega ewidencji, a potem analizie i ocenie.

41 WARUNKI UDZIELANIA KREDYTU 2.Zdolność kredytowa - jest to ustalana przez bank zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z należnymi odsetkami w terminie określonym w umowie kredytowej. Zdolność kredytowa klienta obliczana jest na bazie dochodów oraz zobowiązań i wydatków Kredytobiorcy.

42 WARUNKI UDZIELANIA KREDYTU Rodzaje zdolności kredytowej : bieżącą średnioterminową perspektywiczną, czyli długoterminową Okres badanej zdolności kredytowej zależy od rodzaju i charakteru kredytu. Istotne w tej analizie są dane o wysokości kapitału założycielskiego, oraz roku założenia firmy, ponieważ im dłużej działa firma tym większą ma wiarygodność

43 WARUNKI UDZIELANIA KREDYTU Analiza kredytowa: służy badaniu zdolności kredytowej kredytobiorcy. Analiza ilościowa, polegająca na ustaleniu wysokości i stabilności uzyskiwanych dochodów, które są zapewnieniem spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w ustalonym przez bank terminie. Niezbędne do przeprowadzenia takiej analizy są dokumenty przedstawiane bankowi przez kredytobiorców, obrazujące ich sytuację finansową.

44 WARUNKI UDZIELANIA KREDYTU Analiza jakościowa - jest analizą dokonywaną na podstawie cech jakościowych kredytobiorcy. Cechy te mają istotny wpływ na skłonność klienta do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

45 WARUNKI UDZIELANIA KREDYTU Analiza punktowa - polegająca na punktowej ocenie cech jakościowych i ilościowych kredytobiorcy. Bank poddaje ocenie najistotniejsze dla siebie cechy, które mają istotny wpływ na analizę zdolności kredytowej. Ujmuje się np. wiek, płeć, stan rodzinny, sytuację majątkową, wykształcenie, zatrudnienie, wykonywany zawód, osiągane dochody, itp. Poszczególnym cechom przypisuje się określoną liczbę punktów (przykładowo 8 punktów za wysokie dochody, 5 punktów za dochody średnie, 2 punkty za zadawalające, 0 za niskie).

46 UMOWA KREDYTOWA Prawo bankowe, przez umowę kredytu bankowego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty oraz do zapłaty prowizji od przyznanego kredytu.

47 UMOWA KREDYTOWA Umowa kredytowa – treść W treści umowy kredytowej ujęte są najważniejsze warunki zaciągniętego przez kredytobiorcę zobowiązania. Dowiemy się z niej, kto komu pożycza pieniądze, jaka jest kwota zobowiązania, jakimi odsetkami obciążony jest kredyt, na jaki cel zostają przeznaczone środki i w jakim terminie muszą zostać spłacone. Umowa kredytowa mówi również o formie spłaty (w jakich ratach oraz w jakiej walucie), zabezpieczeniach kredytu, a także opłatach i prowizjach. Musi się w niej również znaleźć zapis dotyczący warunków rozwiązania umowy, np. w przypadku niedotrzymania ustaleń w niej zawartych (nieterminowe spłaty, zaniechanie spłaty) lub wcześniejszej spłaty kredytu.

48 CO, JEŻELI NIE BANK I UNIA EUROPEJSKA Jeżeli bank nie dał Ci kredytu, nie załamuj rąk. Pieniądze możesz zdobyć też w inny sposób. Jak? Zgłoś się do aniołów biznesu. Na pomoc możesz liczyć też w inkubatorach przedsiębiorczości.

49 ANIOŁOWIE BIZNESU Aniołem zostaje zwykle zamożna osoba prywatna inwestująca w przedsięwzięcia, które wydają się jej ciekawe. W zamian za pomoc finansową oczekuje udziału w przedsięwzięciu oraz możliwości wpływania na strategiczne decyzje. Aniołem może być też firma lub fundusz. Aniołowie biznesu wyszukują zwykle ciekawe pomysły, które często są jeszcze w fazie początkowej, ale mają duży potencjał wzrostu. Z przedsiębiorcami dzielą się doświadczeniem. Mają wizję, szukają odpowiedniego pomysłu i właściwych ludzi do jego realizacji.

50 ANIOŁOWIE BIZNESU W Polsce aniołowie biznesu skupieni są m.in. w Polskiej Sieci Aniołów PolBAN. Projekt zgłaszany do PolBAN powinien spełniać m.in.. następujące kryteria: - poszukiwany kapitał 100 tys. zł – 1,5 mln zł - innowacyjność przedsięwzięcia - utworzona spółka kapitałowa - gotowość współuczestniczenia finansowego i ponoszenia ryzyka wspólnie z business angel

51 ANIOŁOWIE BIZNESU Aniołów znajdziemy też w Lewiatan Business Angels. Aniołowie biznesu zrzeszeni w LBA to byli przedsiębiorcy lub menedżerowie. Do spółki, w którą się angażują, wnoszą na ogół kapitał w wysokości od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych, wiedzę oraz kontakty w danej branży.

52 AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI To działające przy uczelniach fundacje, z których pomocą student lub absolwent (do 30. roku życia) może założyć własną firmę w jeden dzień. Do tego nie płaci składek na ZUS. Inkubator zapewnia siedzibę na biuro. Można korzystać z telefonu i faksu. Za darmo jest pomoc prawna. Jedyny koszt to ok. 200 złotych miesięcznie za uczestnictwo w inkubatorze. Sprawdziłyśmy, najbliższy inkubator jest na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (Collegium Altum) lub w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania też w Poznaniu.

53 FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA STARCIE Takie instytucje finansowe udzielają pożyczek przede wszystkim dla najmniejszych firm (tzw. mikro- przedsiębiorstw). Również tych, które istnieją bardzo krótko lub mają niewielkie obroty i tradycyjne banki negatywnie oceniają ich zdolność kredytową albo brak im tzw. historii firmy, niezbędnej do udzielenia kredytu. Z pożyczki z funduszu może też skorzystać osoba fizyczna, która dopiero rozkręca własną firmę. Udzielona pożyczka może być przeznaczona na cele ściśle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. na inwestycje, zakup maszyn albo towarów do sprzedaży.

54 FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA STARCIE Fundusze pożyczkowe nie są bankami, lecz instytucjami parabankowymi. Ich celem jest wspieranie przedsiębiorczości, nie są nastawione na zysk. Dlatego udzielane przez fundusze pożyczki, współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, są bardzo korzystnie oprocentowane – w porównaniu z dostępnymi na rynku komercyjnymi kredytami dla firm (średnio ok. 8 proc. w skali roku). Maksymalna wysokość pożyczki to 120 tys. zł, może być ona udzielona na 5 lat

55 ZAKOŃCZENIE Jeżeli dotrwaliście do końca naszej prezentacji to bardzo się cieszymy i dziękujemy. Sami widzicie, że finansowanie własnej działalności gospodarczej nie jest sprawą łatwą. Jeżeli nie mamy wystarczającej ilości własnych środków trzeba się zastanowić skąd możemy je dostać lub pożyczyć. Możliwości jak widać jest sporo. Na zakończenie – sentencja o pieniądzach. W początkach naukowej kariery Alberta Einsteina pewien dziennikarz spytał panią Einstein, co myśli o swoim mężu. - Mój mąż to geniusz! On umie robić absolutnie wszystko, z wyjątkiem pieniędzy.

56 BIBLIOGRAFIA 1. Pomysł na firmę – L.Kostrzewski, P.Miączyński wydanie Gazety Wyborczej Pomysł na firmę – L.Kostrzewski, P.Miączyński wydanie Gazety Wyborczej 2. Rachunkowość przedsiębiorstw Z.Kołaczyk wyd. eMPi2 Rachunkowość przedsiębiorstw Z.Kołaczyk wyd. eMPi2 3. Strony internetowe Strony internetowe http://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitał_obcy http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_bankowy http://www.studentnews.pl/index.php?typ=arch&n=34_0&artid=863 http://www.podatkirachunkowosc.bdo.pl/biuletyn156/finanse-w- firmie/kapital-wlasny-przedsiebiorstwa.html http://www.sciaga.pl/tekst/37594-38- pojecie_i_klasyfikacja_majatku_kapitaly_i_ich_podzial

57 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google