Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzież na świętokrzyskim rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Kielce, 30.09.2013 r. Cezary Mielczarz Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzież na świętokrzyskim rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Kielce, 30.09.2013 r. Cezary Mielczarz Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy."— Zapis prezentacji:

1 Młodzież na świętokrzyskim rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Kielce, 30.09.2013 r. Cezary Mielczarz Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

2

3 Województwa Liczba bezrobotnych (w tys.) Liczba bezrobotnych w kraju 2 109,1 1Mazowieckie281,1 2Śląskie208,7 3Małopolskie160,9 4Dolnośląskie153,4 5Łódzkie152,4 6Podkarpackie145,8 7Kujawsko – Pomorskie145,8 8Wielkopolskie145,4 9Lubelskie128,6 10Pomorskie112,9 11Warmińsko – Mazurskie107,4 12Zachodniopomorskie105,1 13Świętokrzyskie 84,2 14Podlaskie 68,0 15Lubuskie 58,5 16Opolskie 50,4 LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU WG WOJEWÓDZTW Stopa bezrobocia to: wyrażony w procentach udział liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo POLSKA – 13,2%

4

5 Zmiany w strukturze bezrobotnych według wieku od 2002 roku do czerwca 2013 roku 18-2425-3435-4445-5455 i powyżej 200228,2%28,9%22,2%18,4%2,3% 200326,7%29,2%21,7%19,5%2,9% 200425,4%30,0%20,5%20,6%3,5% 200523,9%30,0%19,9%21,8%4,4% 200621,7%29,7%19,7%23,0%5,9% 200719,7%29,5%19,5%23,9%7,4% 200820,9%29,6%18,8%22,6%8,1% 200921,9%30,6%18,5%20,7%8,3% 201022,3%31,2%18,1%19,1%9,3% 201121,9%31,1%18,7%18,2%10,1% 201220,8%30,9%19,6%17,7%11,0% czerwiec 201319,5%30,8%19,7%17,8%12,2%

6 Zmiany w strukturze bezrobotnych według wykształcenia od 2002 roku do czerwca 2013 roku gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące policealne i średnie zawodowe wyższe 200226,2%37,0%6,8%24,3%5,7% 200326,2%36,9%7,0%23,7%6,2% 200425,3%35,0%7,7%24,7%7,3% 200525,6%33,3%8,6%24,7%7,8% 200625,9%31,9%9,3%24,7%8,2% 200726,2%30,8%10,0%24,2%8,8% 200824,6%29,3%11,1%24,6%10,4% 200922,8%29,5%11,3%24,7%11,7% 201021,8%28,8%11,2%24,9%13,3% 201121,1%28,2%11,2%25,2%14,3% 201221,0%28,4%10,8%25,3%14,5% czerwiec 201321,2%28,1%11,3%25,3%14,1%

7 Stopa bezrobocia wśród młodych (do 25 roku życia) w krajach Unii Europejskiej Źródło: EUROSTAT Dane: czerwiec 2013

8 Lp.Województwaosobyudział % 1 Małopolskie36 06122,4 2 Lubelskie27 02221,0 3 Podkarpackie30 18220,7 4 Wielkopolskie29 95820,6 5 Podlaskie13 58420,0 6 Świętokrzyskie16 39719,5 7 Kujawsko - Pomorskie28 07619,3 8 Warmińsko - Mazurskie20 17818,8 9 Pomorskie20 85518,5 KRAJ385 17918,3 10 Opolskie8 86117,6 11 Mazowieckie47 85417,0 12 Lubuskie9 65616,5 13 Łódzkie24 72516,2 14 Śląskie32 78015,7 15 Zachodniopomorskie16 29415,5 16 Dolnośląskie22 69614,8 Bezrobotni do 25 roku życia według województw na koniec czerwca 2013 roku

9 Lp.Powiatyosobyudział % 1 kazimierski67032,6 2 pińczowski47927,5 3 staszowski90924,8 4 buski71524,8 5 włoszczowski74024,8 6 opatowski1 22324,4 7 sandomierski1 05723,3 8 jędrzejowski1 23823,2 9 kielecki3 03621,6 Województwo16 39719,5 10 konecki1 30318,4 Kraj385 17918,3 11 ostrowiecki1 51017,1 12 starachowicki1 16816,8 13 skarżyski1 04614,2 14 m. Kielce1 30311,1 Bezrobotni do 25 roku życia według powiatów na koniec czerwca 2013 roku

10

11 BEZROBOTNI DO 25 ROKU ŻYCIA NA ŚWIĘTOKRZYSKIM RYNKU PRACY BEZROBOTNI DO 25 ROKU ŻYCIA NA ŚWIĘTOKRZYSKIM RYNKU PRACY Na koniec czerwca 2013 roku w rejestrach pozostawało 16.397 osób do 25 roku życia, czyli 19,5% ogółu bezrobotnych, w tym 7.896 kobiet (tj. 48,2%). W porównaniu do czerwca 2012 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 166 osób (tj. o 1,0%) W rejestrach urzędów pracy na koniec czerwca 2013 roku pozostawało 911 osób, które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia, tj. 1,1% ogółu, z tego większość stanowiły kobiety.

12

13 Źródło: Badanie własne WUP Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie świętokrzyskim do 2014 roku. Badanie przeprowadzono na próbie 917 pracodawców z województwa świętokrzyskiego (ogółem zgłoszonych zostało1.010 wolnych miejsc pracy).

14 ZGODNOŚĆ WYKONYWANEJ PRACY Z WYUCZONYM ZAWODEM WEDŁUG ABSOLWENTÓW Źródło: Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie Projekt pn. Mapa Monitorująca Szanse na Pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego

15 Spośród uczniów objętych badaniem ankietowym 41,6% nie zamierza szukać w przyszłości pracy w zawodzie. OCENA SZANS NA ZNALEZIENIE PRACY W ZAWODZIE Projekt pn. Mapa Monitorująca Szanse na Pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego Źródło: Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie

16 ELEMENTY POMOCNE W ZNALEZIENIU PRACY WEDŁUG UCZNIÓW Projekt pn. Mapa Monitorująca Szanse na Pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego Źródło: Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie

17 MOTYWY WYBORU SZKOŁY UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH Projekt pn. Mapa Monitorująca Szanse na Pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego Źródło: Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie

18 Świadomy wybór nauki w szkole zawodowej Wg badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych: Tylko 1% uczniów wybrał kierunek kształcenia na podstawie rozmowy z doradcą zawodowym, 3% wskazało doradcę jako jedno ze źródeł informacji o przyszłej szkole, 44% zadeklarowało, że dokonało wyboru szkoły ze względu na zainteresowania. Jednocześnie osoby deklarujące wybór szkoły ze względu na zainteresowania nie znają wymagań wiążących się z kształceniem w danym zawodzie. Wg pracodawców aż 60% absolwentów mówi, że wybór szkoły był przypadkowy, to była pomyłka. Badanie potencjału szkolnictwa zawodowego w woj. świętokrzyskim oraz perspektyw i uwarunkowań włączenia w budowanie gospodarki opartej o wiedzę

19 Pracodawcy (szczególnie MŚP) oczekują, aby szkolnictwo zawodowe dostarczało im pracowników w pełni przygotowanych do konkretnych stanowisk pracy, posiadających określone kwalifikacje, umiejętności i kompetencje zawodowe. Pracodawców interesują efekty nauczania i uczenia się, tj. co faktycznie absolwent szkoły, uczelni potrafi. Młodzież na rynku pracy

20 Badanie potencjału szkolnictwa zawodowego w woj. świętokrzyskim oraz perspektyw i uwarunkowań włączenia w budowanie gospodarki opartej o wiedzę Współpraca szkoły z pracodawcami Opiera się głównie na nieformalnych kontaktach kadry zarządzającej i nauczycieli i ogranicza się do organizowania obowiązkowych praktyk w przedsiębiorstwach. 81% uczniów oceniło praktyki zawodowe jako przydatne, niżej oceniają je nauczyciele. Przyczyny niskiej jakości praktyk: Niewielkie zaangażowanie pracodawców - brak motywacji finansowej. Brak świadomości pracodawców wpływu praktyk zawodowych na jakość wykształcenia przyszłych pracowników oraz dostosowania ich umiejętności do swoich potrzeb. Niedostateczna komunikacja między szkołami a pracodawcami w zakresie tworzenia programów praktyk.

21 Współpraca szkoły z instytucjami naukowymi 71% szkół zadeklarowało, iż kontaktowało się z uczelniami, ale tylko w ograniczonym zakresie. Formy współpracy obejmowały: przekazywanie szkołom wyposażenia i materiałów dydaktycznych, dokształcanie uczniów, doradztwo edukacyjne, zwiedzanie specjalistycznych pracowni, zajęcia z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu, zajęcia wyrównawcze czy kursy przygotowujące do matury. Badanie potencjału szkolnictwa zawodowego w woj. świętokrzyskim oraz perspektyw i uwarunkowań włączenia w budowanie gospodarki opartej o wiedzę

22 Współpraca międzynarodowa szkół Formy współpracy obejmowały: wymianę uczniów w ramach programów, praktyki u zagranicznych pracodawców. Korzyści tego rodzaju współpracy: dla szkoły i kadry pedagogicznej: - poznanie nowych rozwiązań, metod pracy, dla uczniów: - potwierdzone formalnie doświadczenie pracy lub nauki za granicą, - nabycie kompetencji kluczowych, - lepsza znajomość danego języka, - wzrost samooceny i pewności siebie. Możliwości finansowania współpracy międzynarodowej w ramach konkretnych programów dają szansę korzystania z tej formy mniej zamożnym osobom. Badanie potencjału szkolnictwa zawodowego w woj. świętokrzyskim oraz perspektyw i uwarunkowań włączenia w budowanie gospodarki opartej o wiedzę

23 Działania priorytetowe: (wspólne ustalenia przedstawicieli: organów prowadzących szkoły, kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół, urzędów pracy biorących udział w badaniu) zapewnienie uczniom możliwości korzystania z poradnictwa zawodowego na poziomie szkoły gimnazjalnej, a nawet podstawowej, badanie indywidualnych predyspozycji i cech osobowości, prezentacja specyfiki danego zawodu, praca z rodzicami obejmowanego wsparciem ucznia, nawiązanie współpracy szkoły z wyspecjalizowanymi instytucjami: poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, urzędami pracy (współpraca o długotrwałym charakterze, cykliczne spotkania doradców zawodowych z uczniami zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej). Badanie potencjału szkolnictwa zawodowego w woj. świętokrzyskim oraz perspektyw i uwarunkowań włączenia w budowanie gospodarki opartej o wiedzę

24 Dzisiejsi absolwenci szkół w ciągu swojego życia zawodowego będą prawdopodobnie zmuszeni zmieniać swój zawód co najmniej 3 razy. Pracę, zmieniać będą jeszcze częściej. Według prognoz niektórych niezależnych instytutów badawczych, nawet 12 razy. Sukcesami zawodowymi w przyszłości będą cieszyć się ci pracownicy, którzy zmienią swoje nastawienie z mieć etat na mieć pracę do wykonania. Są podstawy do twierdzenia, że w przyszłości pojawią się nowe zawody, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie nazwać. W literaturze ocenia się, że w ciągu 20 lat powstanie co najmniej 10-20% nowych zawodów uprzednio nie zidentyfikowanych. Młodzież na rynku pracy

25 Największy przyrost zatrudnienia w okresie do 2025 roku: Największy przyrost zatrudnienia w okresie do 2025 roku: branża usług komputerowych (700 tys. osób), służba zdrowia (620 tys. osób), gastronomia i bary (345 tys. osób), przemysł wysokich technologii (200 tys. osób), badania i rozwój (170 tys. osób), usługi hotelarskie (160 tys. osób). Źródło: Zespół Doradców Strategicznych Premiera, opr. Michał Boni

26 Publikacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie świętokrzyskim Młodzież na rynku pracy w województwie świętokrzyskim Badanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w województwie świętokrzyskim Aktywny na rynku pracy. Poradnik dla poszukujących pracy Wyznaczaj, planuj, działaj, o skutecznym osiąganiu celów zawodowych Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka Ulotki tematyczne dla osób poszukujących pracy

27 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH adres: ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (41) 36-41-600, fax. (41) 36-41-666 e-mail: wup@wup.kielce.pl www: http://www.wup.kielce.pl

28 Dziękuję za uwagę Cezary Mielczarz Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach


Pobierz ppt "Młodzież na świętokrzyskim rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Kielce, 30.09.2013 r. Cezary Mielczarz Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google