Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie ID grupy: 97/89_P_G1 Opiekun: Anna Kubiszewska Kompetencja:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie ID grupy: 97/89_P_G1 Opiekun: Anna Kubiszewska Kompetencja:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie ID grupy: 97/89_P_G1 Opiekun: Anna Kubiszewska Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa Semestr/rok szkolny: Semestr V/ rok szkolny 2011/2012

3 SPIS TREŚCI BIBLIOGRAFIA 1. ISTOTA I FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA
2. CEL DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 3. PROCES PRODUKCJI 4. KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW 5. PRZYKŁAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA MISIOLANDIA SP. Z O.O.

4 1. ISTOTA I RODZAJE PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1. POJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA WEDŁUG RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ 1.2. RODZAJE PRZEDSIĘBIORSTW

5 3. PROCES PRODUKCJI 3.1. CHARAKTERYSTYKA PROCESU PRODUKCJI
3.2. PODSTAWOWE MIERNIKI PROCESU PRODUKCYJNEGO

6 5. PRZYKŁAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA „MISIOLANDIA” SP. Z O.O.
5.1. CHARAKTERYSTYKA FIRMY 5.3. KIERUNKI ROZWOJU FIRMY 5.2. PROCES PRODUKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

7 1.1. pojęcie przedsiębiorstwa według różnych autorów
Definicja przedsiębiorstwa według kodeksu cywilnego. Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Definicja przedsiębiorstwa według teorii ekonomii. Przedsiębiorstwo to marginalistyczna koncepcja przedsiębiorcza, maksymalizacja zysku. Definicja przedsiębiorstwa według strony internetowej wikipedia.pl Przedsiębiorstwo lub inaczej jednostka gospodarcza to wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą.

8 1.2. rodzaje przedsiębiorstwa
PODZIAŁ SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI OSOBOWE SPÓŁKI KAPITAŁOWE JAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOMANDYTOWA SPÓŁKA AKCYJNA KOMANDYTOWO - AKCYJNA PARTNERSKA

9 1.2. rodzaje przedsiębiorstwa
Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. WADY I ZALETY SPÓŁKI JAWNEJ Zalety: Wady: Każdy ze wspólników może reprezentować spółkę, można też w umowie wyłączyć wspólnika z reprezentacji Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki Swoboda w formułowaniu treści umowy spółki Nie posiada osobowości prawnej Nie ma określonych wymagań kapitałowych

10 1.2. rodzaje przedsiębiorstwa
Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. WADY I ZALETY SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH Zalety: Wady: Ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki tylko do wysokości sumy komandytowej Umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego Komandytariusze mogą działać w imieniu spółki wyłącznie jako pełnomocnicy Wyłącznie pełna księgowość (wysokie koszty) Nie ma określonych wymagań dot. sumy komandytowej Nie ma osobowości prawnej

11 1.2. rodzaje przedsiębiorstwA
Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. WADY I ZALETY SPÓŁEK PARTNERSKICH Zalety: Wady: Ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w wykonywaniu działalności przez innych partnerów Brak określonych wymagań kapitałowych Spółkę mogą założyć tylko osoby fizyczne

12 1.2. rodzaje przedsiębiorstwA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych i najchętniej wybieranych przez przedsiębiorców form spółki handlowej w Polce. Szczególną popularnością cieszy się wśród przedsiębiorców dążących do realizacji przedsięwzięć gospodarczych o większym rozmiarze. WADY I ZALETY SPÓŁKI Z O.O. Zalety: Wady: Ograniczoną odpowiedzialność wspólników Wymóg prowadzenia pełniej księgowości i badania sprawozdań Możliwość prowadzenia w tej formie praktycznie wszystkich rodzajów przedsiębiorstw Obowiązkowy kapitał zakładowy (co najmniej 5000zł) Duża odpowiedzialność zarządu

13 1.2. rodzaje przedsiębiorstwA
Spółka akcyjna to najbardziej złożona forma spółki handlowej, przeznaczona do prowadzenia średnich i dużych przedsiębiorstw. Wymaga zaangażowania dużego kapitału. WADY I ZALETY SPÓŁKI AKCYJNEJ Zalety: Wady: Możliwość pozyskiwania kapitału na rynku kapitałowym poprzez emisję akcji czy obligacji Wysoki minimalny kapitał zakładowy Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki Kosztowny, skomplikowany i czasochłonny proces rejestracji Łatwość kumulacji kapitału Mniejsi akcjonariusze nie mają wpływu na działalność spółki

14 2. Cel działalności przedsiębiorstwa
Podstawowym celem przedsiębiorstwa jest oczywiście przynoszenie zysków, poprzez działalność produkcyjną, usługową, handlową itp. W statucie każdego przedsiębiorstwa zawarte jest również wiele innych założeń. Do jednych z najważniejszych celów "Misiolandii" należy: przyrost sprzedaży unowocześnianie, ulepszanie oraz tworzenie nowych produktów rozwój sprzedaży na rynkach europejskich właściwe wykorzystanie zasobów ludzkich i kapitału i tym samym wzrost efektywności stopniowe zwiększanie płac przyrost udziału w rynku oraz podnoszenie pozycji na rynku stworzenie powszechnie znanej marki i wizerunku firmy, dobra opinia wśród kontrahentów Cele te można podzielić na krótko i długoterminowe. Do tych realizowanych w najbliższym czasie zaliczyć można np. przyrost sprzedaży, za pomocą działań marketingowych, czy wzrost płac. Natomiast założenia takie jak podnoszenie pozycji na rynku należeć będzie do długoterminowych, ze względu na efekty, widoczne dopiero po latach działalności.

15 3.1. charakterystyka procesu produkcji.
PROCES PRODUKCJI obejmuje całokształt wzajemnie powiązanych działań ludzi i środków pracy, których rezultatem są określone wyroby. PROCES PRODUKCYJNY PROCES TECHNOLOGICZNY PROCESY ROBOCZE PROCESY NATURALNE PROCESY KONTROLI PROCESY POMOCNICZE PROCESY TRANSPORTU PROCESY MAGAZYNOWANIA PROCESY POMOCNICZE- są niezbędne do realizacji całego procesu produkcyjnego, zapewniają jego ciągłość i poprawność. Należą do nich: transport wewnątrz zakładowy konserwacja i naprawa maszyn magazynowanie półfabrykatów kontrola jakości PROCES TECHNOLOGICZNY- zespół celowych działań, które zmierzają bezpośrednio do wydobycia lub wytworzenia określonych wyrobów. Procesy robocze- podstawową rolę spełnia praca człowieka i maszyny Procesy naturalne- powodują zmiany w przetwarzanych surowcach i materiałach. Ma na to wpływ czas, temperatura, środki chemiczne oraz czynniki biologiczne. Części składowe procesu produkcji.

16 Zdolność produkcyjna maszyny
3.2 PODSTAWOWE MIERNIKI PROCESU PRODUKCYJNEGO Zdolność produkcyjna maszyny

17 3.2 PODSTAWOWE MIERNIKI PROCESU PRODUKCYJNEGO
Norma pracy

18 Wykonanie norm wyrobu w procentach
3.2 PODSTAWOWE MIERNIKI PROCESU PRODUKCYJNEGO Wykonanie norm wyrobu w procentach

19 Wykonanie normy czasu pracy w procentach
3.2 PODSTAWOWE MIERNIKI PROCESU PRODUKCYJNEGO Wykonanie normy czasu pracy w procentach

20 4. Kierunki rozwoju przedsiębiorstwA
Strategia marketingowa jest elementem ogólnej strategii działania przedsiębiorstwa. Prawidłowo sformułowana strategia powinna sprzyjać maksymalnemu wykorzystaniu szans i silnych stron firmy, przy jednoczesnej minimalizacji wpływów zagrożeń oraz likwidacji słabych stron przedsiębiorstwa. Elementy strategii: Misja – organizacji, oznaczanej podstawowy niepowtarzalny cel, który wyróżnia ją wśród innych firm tego typu, jest to najwyższy zbiór wartości (element) strategii Rola – oznacza miejsce w społeczeństwie, jest to ogólnie określana działalność Zadania – są to działania do wykonania, które umożliwiają realizację roli i misji, zadania są konkretyzacją w krótkim okresie roku

21 4. Kierunki rozwoju przedsiębiorstwA
Cechy strategii: horyzont czasu – długi okres czasu zarówno potrzebnego do wykonania czynności, jak i do wystąpienia ich efektów efekty – wyniki posługiwania się określoną strategią mogą ujawnić się dopiero po dłuższym czasie, ostateczny efekt jest znaczny skupienie wyników – skuteczność strategii wymaga skupienia działalności na względnie ograniczonej wiązce zamierzeń układ decyzji – zazwyczaj do realizacji strategii potrzeba podejmowania wielu decyzji określonego typu w czasie, decyzje te muszą się wzajemnie wspierać, tworząc konkurencyjny układ wszechstronność – oznacza, że strategia obejmuje szerokie pasmo działań, od przydzielenia zasobów do codziennych operacji, potrzeba konsekwencji w czasie wymaga współdziałania wszystkich szczebli organizacji

22 4. Kierunki rozwoju przedsiębiorstwA
Rodzaje strategii: Strategie naśladowców strategia klona - naśladowca lidera; strategia imitatora - kupuje się część oferty lidera; strategia usprawniania - pozwala na rozwój przedsiębiorstwa; Strategie marketingowe: strategie produkt – Okno Ansoffa: rynek (penetracji rynku, rozwoju rynku, rozwoju produktu, dywersyfikacja) strategie ogólne konkurencyjne strategie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku Strategia ekonomiczna – „Co się opłaca i jaki jest poziom ryzyka w działaniu?”, liczy się przede wszystkim to, co da się przewidzieć, obliczyć, zmierzyć. Rynek zaostrza kryteria, produkty stają się za drogie, jest ich za dużo.

23 4. Kierunki rozwoju przedsiębiorstwA
Strategia produkcyjna – występuje wówczas, jeżeli jest nadwyżka popytu nad podażą, w takich sytuacjach badania rynku nie mają znaczenia i celem firmy staje produkcja, obszarem, w którym można odnieść sukcesy jest technologia i innowacyjność Strategia marketingowa – firma musi zapewnić sobie dominującą pozycję nad konsumentem, źródłami zaopatrzenia, firmy wówczas rozbudowują system śledzenia zmian w otoczeniu, starają się kreować produkty i zdobywać rynki . Strategia liberalna-dąży do poprawienia alokacji zasobów przez wykorzystanie wskazówek dawanych przez rynek i zdanie się na jego mechanizmy Strategia gospodarki otwartej- zdaje się na alokację zasobów, wyznacza sektorowi prywatnemu główną rolę w rozwoju. Przypisuje duże znaczenie eksportowi Strategia industrializacji- kładzie nacisk na wzrost, ale za drogę do przyspieszenia wzrostu uważa szybką ekspansję sektora przetwórczego Strategia rozwoju rolniczego- kładzie przede wszystkim nacisk na wzrost produkcji rolnej Strategia redystrybucyjna- jej celem jest poprawa podziału dochodu i bogactwa (likwidacja ubóstwa) Formułowanie strategii marketingowej ma miejsce w warunkach wysokiego stopnia niepewności, a obecnie stosowane systemy wspomagania nie ograniczają istotnie tego poziomu.

24 5.1. charakterystyka firmy
Misiolandia sp. z o. o. to firma produkcyjno – handlowa zajmująca się wytwarzaniem zabawek pluszowych oraz ich dystrybucją. Firma posiada szeroki asortyment produktów oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę, dzięki której nasze wyroby spełniają wszystkie wymogi europejskie. Nasi odbiorcy mają siedziby w województwie wielkopolskim oraz za zagranicą naszego kraju. W tworzeniu produktów kierujemy się potrzebami edukacyjnymi dziecka, które pozwolą mu rozwijać wyobraźnię, potrzebną do prawidłowego rozwoju. Firma zatrudnia ogółem 70 osób, w tym 50 robotników bezpośrednio produkcyjnych. Dobierając pracowników do naszej firmy kierujemy się ich kwalifikacjami, dużą uwagę przywiązujemy do znajomości języków obcych i ukończonych dodatkowo kursów.

25 5.1. charakterystyka firmy
Nasze zabawki produkujemy przy użyciu nowoczesnego sprzętu, który dzięki swej wydajności ogranicza koszty produkcji. Wszystkie maszyny mają potrzebne atesty i spełniają wszystkie unijne wymagania. Przed wprowadzeniem na rynek określonej zabawki, bierzemy pod uwagę opinie naszych małych klientów, których dobro jest dla nas najważniejsze. Chcieliśmy, aby założona przez nas firma byłą spółką z o. o., gdyż możliwość poszerzenia grona wspólników spółki, a więc także zaangażowania większej ilości kapitału spowoduje rozwój naszej firmy, co za tym idzie korzystanie z nowoczesnej, bardzo wydajnej technologii. Ponadto nowi wspólnicy w formie aportu (maszyny, urządzenia) mogą inwestować w spółkę.

26 5.1. charakterystyka firmy
Wyroby produkowane przez firmę: Czapla „Mirka” Lew „Leon” Żyrafa „Basia” Delfin „Igor” Słoń „ Franek” Krokodyl „Edzio”

27 5.2. Proces produkcji w przedsiębiorstwie
Proces produkcyjny jest to uporządkowany zestaw celowych działań wykonywanych w toku produkcji począwszy od pobrania materiału wejściowego z magazynu poprzez wszystkie operacje technologiczne, transportowe, kontrolne, magazynowe (a także procesy naturalne) aż do zdania gotowego wyrobu włącznie. W działaniach tych wykorzystywane są określone zasoby do przekształcania danych wejściowych w dane wyjściowe.

28 5.2. Proces produkcji w przedsiębiorstwie
W Misiolandii materiały zamawiane są przez dział zaopatrzenia, zakupione surowce trafiają do magazynu materiałów, skąd przekazywane są do działu produkcji. Wytworzone misie przechowywane są w magazynie wyrobów gotowych, a sprzedane przez dział zbytu, trafiają do odbiorców,

29 5.2. Proces produkcji w przedsiębiorstwie
ZAKUP MATERIAŁU (guziki, plusz, oczy, nos, wąsy, materiał) MAGAZYN PRODUKCJA SPRZEDAŻ

30 5.3. kierunki rozwoju firmy
Firma „Misiolandia” planuje: zakupić nowoczesne bardziej efektywne maszyny rozpocząć wytwarzanie pluszu we własnym zakresie, głównego surowca, gdyż okazuję się to bardziej opłacalne niż zakup w hurtowniach. produkować nowe rodzaje limitowanych misi np. z okazji Walentynek, Dnia Kobiet, Świąt Wielkanocnych, Euro 2012, Bożego Narodzenia

31 5.3. kierunki rozwoju firmy
Firma podpisała też umowę ze znaną wytwórnią czekoladek, która stworzy limitowaną serię bombonierek, w której będzie wytworzony przez nasz zakład mały miś z logiem Misiolandii. W ramach rozpowszechnienia naszej marki sponsorujemy poranny program telewizyjny dla dzieci na znanej stacji TV. Mamy już kilku odbiorców z Niemczech, jednak chcielibyśmy przeprowadzić ekspansję na wschód Europy.

32 bibliografia Bibliografia
E. Jarocka: „Finanse- finanse systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, przedsiębiorstw”, Difin, Warszawa, 2001 r., str. 54 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16 poz. 93 z póź. zmianami, art. 860 E-book- Normowanie pracy w przedsiębiorstwie. pl.wikipedia.org/wiki/Przedsiębiorstwo pl.wikipedia.org/wiki/Produkcja › Student › Zarządzanie produkcją pl.wikipedia.org/wiki/Proces_produkcyjny

33


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie ID grupy: 97/89_P_G1 Opiekun: Anna Kubiszewska Kompetencja:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google