Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja medialna i jej współczesne oblicza – nowoczesny uczeń, rodzic i nauczyciel Dr Joanna Aksman Krakowska Akademia Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja medialna i jej współczesne oblicza – nowoczesny uczeń, rodzic i nauczyciel Dr Joanna Aksman Krakowska Akademia Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja medialna i jej współczesne oblicza – nowoczesny uczeń, rodzic i nauczyciel Dr Joanna Aksman Krakowska Akademia Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

2 PROWENIENCJA PROBLEMATYKI EDUKACJI MEDIALNEJ W POLSCE 2009 r. – likwidacja z programów kształcenia wszystkich ścieżek międzyprzedmiotowych w tym ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej 2000 r. wprowadzenie do programów studiów pedagogicznych przedmiotu Media w edukacji 1999 r. Rozporządzenie Rady Ministrów obowiązek realizacji m.in.. ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej w szkołach podstawowych i gimnazjach objęcie edukacją medialną także studentów, nauczycieli, pracowników radia telewizji i prasy Lata 90-te XX wieku – nasilony ruch społeczny wokół wprowadzenia edukacji medialnej do programów szkolnych Lata 70-90 XX wieku zgodnie z wzorcem francuskim eliminacja edukacji medialnej z programów szkolnych na rzecz zajęć pozalekcyjnych

3 Pedagogika medialna a edukacja medialna Pedagogika medialna jest subdyscypliną pedagogiczną badającą procesy i zjawiska przebiegające w środowisku medialnym i za pomocą mediów oraz wypracowującą w tym kontekście dyrektywy dla edukacji medialnej (Osmańska-Furmanek W., Furmanek M. 2006)

4 Natomiast głównymi celami edukacji medialnej wyróżnionymi przez tych samych Autorów są: - przygotowanie do właściwego (krytycznego) odbioru mediów jako narzędzi przekazu informacji oraz kształtowania systemu wartości, postaw, - przygotowanie do posługiwania się mediami jako narzędziami pracy intelektualnej i zawodowej, - przygotowanie do racjonalnego korzystania z mediów jako instrumentów zabawy i rozrywki, - przygotowanie do korzystania z mediów jako narzędzi komunikacji społecznej.

5 Kto współcześnie realizuje cele edukacji medialnej w Polsce?

6 Umiejętności wymagane od nauczycieli Dokładne omówienie kompetencji zawodowych nauczyciela w domyśle odnoszących się także do zadań, jakie przed nim stoją zawierają standardy kształcenia nauczycieli[1]. W rozdziale III zatytułowanym Wymagane umiejętności czytamy, iż przygotowanie do zawodu nauczyciela powinno prowadzić do nabycia kompetencji w zakresie:[1] dydaktycznym wychowawczym i społecznym kreatywnym prakseologicznym komunikacyjnym informacyjno-medialnym (umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i jej wykorzystania w nauczanym przedmiocie językowym. [1][1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 7 września 2004 r, DZ.U. z dn. 22.09.2004.

7 Projekt nowych standardów kształcenia nauczycieli (z dn. 24.05.2011 r.) Podkreśla, iż każdy nauczyciel powinien Umiejętnie komunikować się przy użyciu różnych kanałów i technik z różnymi partnerami działań edukacyjnych Umiejętnie kształtować własny warsztat dydaktyczny z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów

8 W zakresie praktyk nauczycielskich posiadać umiejętność prowadzenia zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

9 Konsekwencje powyższych działań W Polsce nie kształcimy już nauczycieli edukacji medialnej i czytelniczej Każdy nauczyciel (od nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej do nauczycieli konkretnych przedmiotów w szkołach ponadgimnazjalnych musi posiadać umiejętności technologiczno- komunikacyjne)

10 Czy edukacja medialna w obecnej postaci znika z programów szkolnych? Czy i gdzie realizowane są treści prowadzonego przez 10 lat przedmiotu: Edukacja czytelnicza i medialna?

11 W szkołach pozostają przedmioty: Zajęcia komputerowe (klasy 1-3) Technologia informacyjno-komunikcyjna -doskonalące warsztat multimedialny, ale czy tu dokonuje się krytycznego odbioru mediów (głównego założenia edukacji medialnej) sposobu wartościowania, oceniania, postrzegania świata, wyborów moralnych?

12 Kto w polskiej szkole prowadzi ucznia za rękę w trzecim, jak brzmi teza Raya Oldenburga miejscu- świecie, jakim jest świat wirtualny?

13 Europejskie podejście do edukacji medialnej Posiedzenie Rady Europejskiej w Lizbonie (marzec 2000 r.) celem – podniesienie konkurencyjności ekonomii opartej na wiedzy, rozwój społeczeństwa zintegrowanego w wiedzy Powstało wiele inicjatyw wspierających ten cel Najważniejsza w dziedzinie edukacji medialnej to :

14 Inicjatywa Komisji Europejskiej Europejskie podejście do umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym program MEDIA 2007 r. Powstała także europejska karta kompetencji medialnej (www.euromedialiteracy.eu )www.euromedialiteracy.eu Tekst podkreśla znaczenie i rolę, jaką odgrywają media w dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie. To przyczynek do budowania europejskiej polityki audiowizualnej to obraz porównawczy różnic w podejściu i poziomie umiejętności korzystania z mediów w różnych państwach europejskich. Raport na ten temat ma pojawić się w 2011 r.

15 Europejska definicja korzystania z mediów oraz przekazów (szczególnie festiwali dla młodych twórców) To zdolność do korzystania z mediów, rozumienia oraz krytycznej oceny różnorodnych aspektów mediów i ich treści oraz porozumiewania się w różnych kontekstach Matteo Zacchetti, Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów – Komisja Europejska

16 Komisja Europejska 2008 r. wzywa wszystkie państwa członkowskie do współpracy na poziomie krajowym w zakresie podniesienia poziomu korzystania z mediów oraz opracowania i wdrożenia kodeksu postępowania oraz regulacji ramowych 2009 r. rozpoczęto prace nad opracowaniem kryteriów oceny poziomów umiejętności korzystania z mediów Program Media International 2009 Podnoszenie świadomości odbiorców europejskich w zakresie kinematografii oraz utworów audiowizualnych zrealizowanych w krajach trzecich

17 W Polsce edukację medialną realizują Entuzjaści Wybrane inicjatywy promujące edukację medialną w Polsce: Polski Instytut Sztuki Filmowej CEO Centrum Edukacji Obywatelskiej Filmoteka Szkolna Canal+Cyfrowy Media Starter Przedszkole Mediów/ Interaktywny Plac Zabaw/ Małe WRO Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych Społeczna Kampania Media Aktywni Media Desk Polska

18 Perspektywy na rozwój edukacji medialnej Jesteśmy społeczeństwem informacyjnym, żyjemy więc w czasach, kiedy wychowanie medialne jest nam niezbędnie potrzebne do funkcjonowania, tak jak dawniej wykształconym ludziom potrzebne było wychowanie obywatelskie.

19 Perspektywy na rozwój edukacji medialnej W dzisiejszych czasach o dynamice rozwoju decyduje w pierwszym rzędzie wiedza z zakresu komunikacji społecznej i informatyki. Unikanie zagrożeń, umiejętność formacji przez wartości, kwestia rozróżniania lepszych źródeł informacji, sprawność kompletowania wiedzy na wybrane tematy, doskonalenie warsztatu multimedialnego i podobne zdolności decydują o świadomym wykorzystaniu zdobyczy lub poddaniu się manipulacji. Edukacja medialna społeczeństwa to proces zarówno potrzebny jak i oczekiwany we współczesnej Polsce. Piotr Boroń, były członek KRRiT, materiały konferencji: Media Literacy. Media - Program Unii Europejskiej. Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny w Warszawie, 17 czerwiec 2009 r.

20 Edukacja medialna powróciła do wzorca francuskiego i znajduje się wciąż w drodze do edukacji optymalnej

21 Bibliografia: Aksman J. red., Manipulacja – pedagogiczno-społeczne aspekty, cz. I Interdyscyplinarne aspekty manipulacji, cz. II Komunikacja, dydaktyka, wychowanie a manipulacja, Kraków 2010. Dziadzia B., Wpływ mediów. Konteksty społeczno-edukacyjne, Kraków 2008. Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K., Edukacja medialna, Toruń 2004. Gajda J., Media w edukacji, Kraków 2008. Kron F.W., Sofos A., Dydaktyka mediów, Gdańsk 2008. Lemish D., Dzieci i telewizja, Perspektywa globalna, Kraków 2008. Osmańska-Furmanek W., Furmanek M., Pedagogika mediów [w:] red. B. Śliwierski, Pedagogika, t.3, Gdańsk 2006. www.edukacjamedialna.pl www.euromedialiteracy.eu

22 List Rodziców i Nauczycieli do Osób odpowiedzialnych za edukację medialną w polskich mediach publicznych Szanowni Państwo, W ramach warsztatów edukacji medialnej, towarzyszących międzynarodowej konferencji pod Patronatem Polskiej Prezydencji pt: Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci, odbywającej się w Warszawie w dniach 25-26 listopada wypracowaliśmy dezyderaty, które chcemy złożyć na ręce Osób odpowiedzialnych za edukacyjną misję mediów publicznych.

23 1.Krytyczne odniesienie do aktualnie emitowanych programów dla dzieci i młodzieży -Programy niedostosowane do wieku dziecka (długość programów i ich tematyka), -Brak programów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych, -Błędy językowe, niedbałość wypowiedzi, niska kultura języka, brak języka literackiego, zatrudnianie osób z wadami wymowy -Za dużo kreskówek za mało programów z grą aktorów -Wielowątkowość programów budząca chaos w głowie dziecka -Nie podany adresat programu (grupa wiekowa)

24 -Pokazywanie negatywnych postaci w pozytywny i dowcipny sposób (np. Strachowy w programie Domisie), -Brak konsultacji specjalistów (np. pedagogów, psychologów, językoznawców) -Brak specjalności na studiach dziennikarskich: dziennikarstwo edukacyjne -Telewizja edukacyjna powinna kształcić i wychowywać, czy obecnie spełnia taką rolę? -Brak programów dla rodziców

25 2. Emocje, jakie towarzyszą odbiorowi aktualnych programów dla dzieci i młodzieży -Nuda i nadmierny dydaktyzm -Przerost formy nad treścią -Łopatologia brak finezyjności w przekazywanych treściach -Mało pozytywnych treści i wzorców zachowań

26 3. Na jakie programy czekamy? -Powrót do edukacyjnych bajek wyjaśniających funkcjonowanie otaczającego nas świata -Skupienie się na różnych dziedzinach nauki (np. fizyka, chemia, geografia…) -Różnorodny przekaz artystyczny (muzyka, teatr, literatura, balet, malarstwo, fotografia, film) -zmuszanie do myślenia a nie podawanie gotowych rozwiązań i moralizowanie -Produkcja programów edukacyjnych możliwych do wykorzystania na lekcji (zgodnych z programami kształcenia)

27 -Zwiększenie ilości filmów familijnych (o aspektach wychowawczych) z weekendy -Wykorzystanie przy produkcji programów najnowszych technologii telewizyjnych i filmowych -Opis i rekomendacja istniejących programów dla dzieci w gazetach telewizyjnych -Korzystanie z dobrych wzorców programów rodzimych produkcji

28 -Zaangażowanie ekspertów społecznych w produkcji programów dla dzieci i młodzieży -Korzystanie z dorobku literatury polskiej w programach dla dzieci i młodzieży -Utworzenie pasma popołudniowego programów edukacyjnych dostępnych dla dzieci i młodzieży (stworzenie anteny edukacyjnej)


Pobierz ppt "Edukacja medialna i jej współczesne oblicza – nowoczesny uczeń, rodzic i nauczyciel Dr Joanna Aksman Krakowska Akademia Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google