Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile ID grupy: 97/70_p_g1 Opiekun: Angelika Zygmunt Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: PROJEKTOWANIE FIRMY Semestr/rok szkolny: Semestr drugi 2010/2010

3 SKŁAD GRUPY Agnieszka Grenda Joanna Gajewska Robert Kaczmarek
Adam Burdziak Krzysztof Klawa Krzysztof Kozłowski Radosław Mikołajczak Wioletta Oszczepalińska Marta Początek Małgorzata Zasada Magdalena Wachowiak Joanna Gajewska Aleksanda Morella Marta Beńko Dominika Czerwik Adam Kwiatkowski lista rezerwowa

4 PODZIAŁ ZADAŃ OSOBA ODPOWIEDZIALNA TEMATYKA Joanna Gajewska
Wady i zalety prowadzenia własnego biznesu Krzysztof Klawa Akty prawne regulujące zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej Krzysztof Kozłowski, Adam Burdziak, Radosław Mikołajczak, Robert Kaczmarek Wybór formy prawno – organizacyjnej przedsięwzięcia (rodzaje spółek) Aleksandra Morella, Marta Początek Formy opodatkowania - porównanie Adam Kwiatkowski Zakładanie działalności gospodarczej Dominika Czerwik, Marta Beńko Biznesplan Magda Wachowiak, Małgorzata Zasada Reklama firmy Agnieszka Grenda Pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej Angelika Zygmunt (opiekun) Opieka merytoryczna

5 SPIS TREŚCI Wady i zalety prowadzenie własnej firmy Akty prawne regulujące działalność gospodarczą Wybór formy prawno – organizacyjnej Formy opodatkowania Jak założyć firmę Biznesplan Pieniądze

6 ZALETY PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY
Stałe zatrudnienie Samodzielność, możliwość realizowania swoich pomysłów, Elastyczność godzin pracy; można wyznaczyć sobie konkretne dni i godziny przeznaczone na pracę, a nawet ustalić system urlopów Niezależność, samodzielnej organizacji pracy, wyboru miejsca i czasu realizowania zleceń. Kontakty oraz znajomości na wyższym szczeblu Poprawa sytuacji finansowej Satysfakcja ze swoich postępów i osiągnięć; własna firma to powód do dumy i świetna motywacja do pracy. Jest to dobre rozwiązanie dla osób samodzielnych, zdecydowanych, fascynujących się swoją dziedziną powrót do spisu treści

7 WADY PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY
Trudnie początki związane z wejściem na rynek i zdobyciem klientów Odpowiedzialność – za naszych pracowników, klientów , nadmierny stres, Nielimitowany czas pracy; popadanie w pracoholizm, prowadzi to do przemęczenia. W połączeniu ze stresem i odpowiedzialnością może prowadzić do wielu chorób, nawet zawałów i wylewów Konieczność znajomości prawa, orientowanie się Biurokracja; konieczność prowadzenia księgowości. Ryzyko gospodarcze. Pracownik zatrudniony na stałe zwykle nie martwi się tendencjami na rynku czy powstaniem nowej, konkurencyjnej firmy - załatwia to za niego dział sprzedaży, marketingu itd. Tymczasem pracując na zasadzie samo zatrudnienia należy ciągle liczyć się z konkurencją i starać się jak najlepiej poznać oczekiwania klientów. Wymaga to doskonałej orientacji na rynku, świetnej znajomości branży, śledzenia trendów i zachowań klientów. Jeżeli konkurencja obniżyła ceny - musimy zrobić to samo lub zaproponować usługi o znacznie lepszej jakości. Żeby sprostać tym zadaniom, osoba prowadząca własną działalność gospodarczą musi potrafić się uczyć, umieć zdobywać potrzebne informacje, lubić rywalizację, znać dobrze branżę, w której pracuje. Zmienny dochód, zależny od rozwoju naszej działalności Konieczność ciągłego doszkalania się. Żeby spełnić oczekiwania klientów i nadążyć za zmieniającymi się standardami i sposobami realizacji zleceń, przedsiębiorca musi się liczyć z koniecznością dalszego kształcenia. Wymaga to nie tylko dodatkowych nakładów, ale przede wszystkim chęci i zapału do nauki i zgłębiania tajników wybranego zawodu. powrót do spisu treści

8 AKTY PRAWNE REGULUJĘCE ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Konstytucja RP 2 kwietnia 1997 (Dz. Ustaw nr 78 poz. 483 ze zmianami) Ustawa – Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U nr 8, poz. 60 ze zmianami) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 (Dz.U. Nr 173, poz ze zmianami) Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z dnia 13 października 1995 (Dz.U. z 2004 nr 269, poz. 2681, ze zmianami) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 (Dz.U. z 2000, nr 14 poz. 176 ze zmianami) Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 (Dz.U. z 2000r. Nr 14,poz.176 ze zmianami) Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r. (Dz.U. Nr 86 poz. 959, ze zmianami) Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zmianami) Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995r. (Dz.U. nr.88 poz. 439 poz. 50 ze zmianami) Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998r. (Dz.U. Nr 137 poz. 887 ze zmianami) Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dnia 26 sierpnia 2003 (Dz.U. Nr 152, poz 1475, ze zmianami) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 273, poz. 2706) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów z dnia 4 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 149 poz. 982, ze zmianami) powrót do spisu treści

9 powrót do spisu treści

10 RODZAJE SPÓŁEK: OSOBOWE KAPITAŁOWE
powrót do formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw

11 Powrót do rodzajów spółek
SPÓŁKI OSOBOWE SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA PARTNERSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA Powrót do rodzajów spółek

12 Powrót do SPÓŁKI OSOBOWE
SPÓŁKA JAWNA Spółka jawna – osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i nie będąca inną spółką handlową. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Powrót do SPÓŁKI OSOBOWE

13 ZALETY I WADY SPÓŁKI JAWNEJ
Każdy ze wspólników może reprezentować spółkę, można też w umowie wyłączyć wspólnika z reprezentacji; Swoboda w formułowaniu treści umowy spółki; Nie ma określonych wymagań kapitałowych. Wady: Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki; Nie posiada osobowości prawnej. Powrót do SPÓŁKI OSOBOWE

14 Powrót do SPÓŁKI OSOBOWE
ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI Minimum dwóch wspólników jawnych OSOBOWOŚĆ PRAWNA Nie posiada UMOWA/AKT ZAŁOŻENIA Umowa spółki jawnej powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa spółki powinna zawierać: firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego ze wspólników i ich wartość, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. MINIMALNY KAPITAŁ brak SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach ODPOWIEDZIALNOŚĆ Każdy wspólnik tej spółki odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Odpowiedzialność wspólników jest jednak subsydiarna w stosunku do spółki, co oznacza że egzekucja z majątku wspólnika może być prowadzona dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. ORGANY SPÓŁKI Spółka jawna, nie posiada organów zarządzających. Jej sprawy są prowadzone i jest ona reprezentowana przez każdego z wspólników. Powrót do SPÓŁKI OSOBOWE

15 Powrót do SPÓŁKI OSOBOWE
SPÓŁKA PARTNERSKA Spółka partnerska – typ spółki osobowej wprowadzony do systemu prawa z dniem 1 stycznia 2001 r. przez ustawę Kodeks spółek handlowych. Spółkę partnerską tworzą wspólnicy (partnerzy) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wobec czego niedopuszczalne jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu, a także w celu wykonywania jakiejś działalności gospodarczej, np. produkcyjnej czy handlowej, obok wykonywania wolnego zawodu. Powrót do SPÓŁKI OSOBOWE

16 ZALETY I WADY SPÓŁKI PARTNERSKIEJ
Zalety: -Ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w wykonywaniu działalności przez innych partnerów -Brak określonych wymagań kapitałowych -Nie jest wymagana tzw. "pełna księgowość" -Prowadzenie spraw spółki można przekazać zarządowi Wady: -Możliwość działalności spółki wyłącznie w zakresie wykonywania wolnego zawodu partnerów -Konieczność sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego -Nie posiada osobowości prawnej -Spółkę mogą założyć tylko osoby fizyczne Powrót do SPÓŁKI OSOBOWE

17 Powrót do SPÓŁKI OSOBOWE
ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. OSOBOWOŚĆ PRAWNA nie posiada osobowości prawnej UMOWA/AKT ZAŁOŻENIA Umowa spółki wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (do  r. umowa spółki partnerskiej wymagała formy aktu notarialnego; zmiany zostały wprowadzone przez art. 1 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. Nr 217, poz.1381, która weszła w życie z dniem  r.) MINIMALNY KAPITAŁ brak SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU Podział zysku stosownie do udziałów lub umowy między partnerami(wspólnikami). ODPOWIEDZIALNOŚĆ Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej. Wszyscy partnerzy odpowiadają osobiście i solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki nie związane z wykonywaniem wolnego zawodu, np. zaciągnięcie kredytu przez spółkę. ORGANY SPÓŁKI jest możliwość ustanowienia zarządu identycznego jak w spółce z o.o. Nie jest on jednak organem spółki Powrót do SPÓŁKI OSOBOWE

18 Powrót do SPÓŁKI OSOBOWE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA Jest to spółka osobowa mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz). Komplementariusz – odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (odpowiedzialność bez ograniczeń). Komandytariusz – odpowiada za zobowiązania tylko do określonej w umowie kwoty tzw. sumy komandytowej, wolny jest natomiast od odpowiedzialności w zakresie wniesionego wkładu. Powrót do SPÓŁKI OSOBOWE

19 ZALETY I WADY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
Ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania do wysokości sumy komandytowej Komandytariusze mogą działać w imieniu spółki wyłącznie jako pełnomocnicy Brak określonych wymagań odnośnie sumy komandytowej Wady Konieczność sporządzenia umowy w postaci aktu notarialnego Rachunkowość może być prowadzona wyłącznie na zasadach ustawy o : rachunkowości (księgowość pełna) co jest szczególnie uciążliwe przy małym rozmiarze działalności. Powrót do SPÓŁKI OSOBOWE

20 Powrót do SPÓŁKI OSOBOWE
ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI Komplementariusz i Komandytariusz OSOBOWOŚĆ PRAWNA Nie posiada osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych UMOWA/AKT ZAŁOŻENIA Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie, w formie aktu notarialnego. MINIMALNY KAPITAŁ SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem, bez ograniczeń za zobowiązania spółki, a komandytariusz odpowiada jedynie do wysokości sumy komandytowej. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej, a komplementariusz całym swoim majątkiem. ORGANY SPÓŁKI nie posiada żadnych organów poza zgromadzeniem wspólników, główną rolę w spółce odgrywają komplementariusze. Powrót do SPÓŁKI OSOBOWE

21 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Jest to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki. Komplementariusz – odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (odpowiedzialność bez ograniczeń). Akcjonariusz to posiadacz akcji spółki akcyjnej i tym samym, podmiot praw i obowiązków wynikających ze statutu spółki. Powrót do SPÓŁKI OSOBOWE

22 ZALETY I WADY SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ
Dla akcjonariusza - wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki; Możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji; Dla komplementariuszy - decydujący wpływ na działania spółki bez konieczności uczestniczenia w pokryciu kapitału zakładowego. Wady Wysoki minimalny kapitał zakładowy; Wyłącznie pełna księgowość (wysokie koszty); Konieczność sporządzenia statutu w postaci aktu notarialnego. Powrót do SPÓŁKI OSOBOWE

23 Powrót do spółki osobowe
ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI Akcjonariusz i Komplementariusz OSOBOWOŚĆ PRAWNA UMOWA/AKT ZAŁOŻENIA Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego (rejestracja w KRS). MINIMALNY KAPITAŁ SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU podziału zysku za rok obrotowy w części przypada komplementariuszom. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. ORGANY SPÓŁKI Organami SKA są rada nadzorcza i walne zgromadzenie Powrót do spółki osobowe

24 Powrót do rodzajów spółek
SPÓŁKI KAPITAŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ (Z O.O) SPÓŁKA AKCYJNA Powrót do rodzajów spółek

25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Jest to forma prawna przedsiębiorstw spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce. Spółka tego typu jest spółką prawa handlowego, czyli taką której funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych. Może być utworzona przez jeden lub kilka podmiotów (wspólników), przy czym odpowiadają oni wobec wierzycieli spółki jedynie w wysokości wniesionego kapitału. Powrót do SPÓŁKI KAPITAŁOWE

26 ZALETY I WADY SPÓŁKI Z O.O.
Zalety spółki z o. o.: Wyłączenie odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki; Możliwość pozyskania kapitału poprzez włączenie nowego wspólnika; Możliwość pokrycia udziału w kapitale wkładem rzeczowym (maszyny, urządzenia, budynki). Wady spółki z o. o.: Wysoki minimalny kapitał zakładowy; Kosztowna procedura rejestracyjna; Brak możliwości zawierania umów o pracę z członkami zarządu będącymi jednocześnie wspólnikami bez powołania pełnomocnika lub rady nadzorczej. Powrót do SPÓŁKI KAPITAŁOWE

27 Powrót do SPÓŁKI KAPITAŁOWE
ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI Jedna lub więcej osób OSOBOWOŚĆ PRAWNA Posiada osobowość prawną UMOWA/AKT ZAŁOŻENIA Umowa spółki powinna zawierać: firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego ze wspólników ich wartość, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. MINIMALNY KAPITAŁ 50000 zł SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU podział zysku odbywa się na  podstawie prawomocnych uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Odpowiedzialność ponosi zarząd spółki z. o. o. oraz członkowie wchodzący w jego skład (odpowiedzialność określona jest w zawartej umowie). ORGANY SPÓŁKI Zarząd - organ wykonawczy, Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna, Zgromadzenie Wspólników Powrót do SPÓŁKI KAPITAŁOWE

28 Powrót do SPÓŁKI KAPITAŁOWE
SPÓŁKA AKCYJNA Jest to najbardziej złożona forma spółki handlowej, przeznaczona do prowadzenia średnich i dużych przedsiębiorstw. W Polsce spółki akcyjne działają obecnie na podstawie Kodeksu spółek handlowych, wcześniej regulował ją Kodeks handlowy. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej podzielony jest na akcje o równej wartości. Akcje te mogą być notowane (kupowane i sprzedawane) na giełdzie. Powrót do SPÓŁKI KAPITAŁOWE

29 ZALETY I WADY SPÓŁKI AKCYJNEJ
Proste gromadzenie kapitału; Proste metody pozyskiwania kapitału (emisja akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych); Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki; Łatwe sprawdzenie wiarygodności spółki. Wady: Drogi, skomplikowany i czasochłonny proces rejestracji; Duże wymagania formalne dotyczące działalności spółki; Konieczność prowadzenia pełnej księgowości; Konieczność zatrudniania specjalistycznej obsługi prawnej, finansowej i zarządczej; Brak wpływu na działalność spółki przez mniejszych udziałowców; Skomplikowany proces likwidacji. Powrót do SPÓŁKI KAPITAŁOWE

30 Powrót do spółki kapitał.
ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI Wymagana jest tylko jedna osoba OSOBOWOŚĆ PRAWNA Posiada osobowość prawną UMOWA/AKT ZAŁOŻENIA Aby założyć spółkę akcyjną należy kolejno: Sporządzić i podpisać statut (koniecznie w formie aktu notarialnego- inaczej będzie on nieważny!). Objąć wszystkie akcje (akcjonariusze muszą zobowiązać się co do ilości obejmowanych akcji- także w formie aktu notarialnego), Podpisać akt założycielski spółki (w formie aktu notarialnego- założyciele wyrażają zgodę na powstanie spółki oraz na treść statutu) Wnieść wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego, Ustanowić zarząd i radę nadzorczą, Wpisać spółkę do rejestru. MINIMALNY KAPITAŁ SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU -część niepodzielna przeznaczona na rozwój spółki -część podzielna przeznaczona dla akcjonariuszy dla dywidendy ODPOWIEDZIALNOŚĆ Cały zarząd spółki jest odpowiedzialny za zobowiązania wobec pracowników i akcjonariuszy. ORGANY SPÓŁKI walne zgromadzenie, zarząd oraz radę nadzorczą Powrót do spółki kapitał.

31 RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONALNYCH
FORMY OPODATKOWANIA SPOSOBY OBLICZANIA PODATKU PRZYCHÓD-KOSZTY - wg skali podatkowej ZASADY OGÓLNE STAWKA (19%,32%) = DOCHÓD KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK (TABELA PODATKOWA) = - x - wg 19% stawki podatkowej STAWKA (19%) =DOCHÓD PODATEK RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONALNYCH STAWKA (3%,5,5%,8,5%,17%,20%) PRZYCHÓD KWOTA PODATKU USTALONA DECYZJĄ URZĘDU SKRABOWEGO KARTA PODATKOWA powrót do spisu treści

32 CECHY HARAKTERYSTYCZNE POSZCZEGÓLNYCH FORM OPODATKOWANIA
powrót do spisu treści

33 Zakładanie działalności gospodarczej -krok po kroku
powrót do spisu treści

34 Krok pierwszy: Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta
Potrzebne formularze: zgłoszenie do ewidencji Osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych muszą zacząć od złożenia zgłoszenia o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zawierać ono musi: - imię i nazwisko przedsiębiorcy - nazwę firmy (nieobowiązkowo) - nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy - adres zamieszkania przedsiębiorcy - adres siedziby firmy - rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - miejsce/a wykonywania działalności - datę rozpoczęcia działalności powrót do zakładanie działalności gospodarczej

35 działalności gospodarczej
Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej należy przedstawić dokument tożsamości. Opłata za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna - każdy też wnosi osobno opłatę. W tym przypadku, "Przedsiębiorcą" jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna - a nie spółka jako taka. Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu maksymalnie 14 dni od złożenia wniosku, ale sprawy nie wymagające prowadzenia postępowania wyjaśniającego są załatwiane w dniu dokonania zgłoszenia. powrót do zakładanie działalności gospodarczej

36 Krok drugi: Numer REGON w Urzędzie Statystycznym
Potrzebne formularze: RG-1 W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wystąpić do właściwego ze względu na adres zamieszkania urzędu statystycznego o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej - nadanie numeru statystycznego REGON. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej wypełnia się na formularzu Wniosku RG-1, w którym należy wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności. Działalność ta musi być zgodna z deklaracją dokonaną przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - zaświadczeniem o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. powrót do zakładanie działalności gospodarczej

37 działalności gospodarczej
Do złożenia wniosku, poza wypełnionym formularzem, potrzebujesz: - kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał dokumentu do wglądu) - dowodu osobistego Wydanie REGONu zazwyczaj następuje tego samego lub następnego dnia, ale termin ustawowy to 14 dni - więc w najgorszym wypadku na tyle się należy przygotować. Samo wydanie wniosku jest bezpłatne. powrót do zakładanie działalności gospodarczej

38 Krok trzeci: Firmowe konto bankowe i pieczątka
Potrzebne formularze: brak Przy zakładaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, należy pamiętać o obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego. Obowiązkowe jest nie tylko założenie konta firmowego, ale także powiadomienie odpowiednich organów o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego Twojego przedsiębiorstwa w terminie najdalej 14 dni od daty ich powstania. Wybrać bank możesz dowolnie, zapoznaj się więc wcześniej dokładnie z poszczególnymi ofertami i załóż konto najodpowiedniejsze dla Ciebie. powrót do zakładanie działalności gospodarczej

39 działalności gospodarczej
Pieczątka firmowa jest natomiast niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży. Wyrabiając pieczątkę firmową, samodzielnie określa się dane, które się na niej znajdą. Powinna ona jednak zawierać: - oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy) - dane teleadresowe siedziby firmy - numer NIP - numer REGON powrót do zakładanie działalności gospodarczej

40 Krok czwarty: Urząd Skarbowy - NIP i wybór formy opodatkowania
Potrzebne formularze: NIP-1 Po pierwsze, musisz dokonać rejestracji NIP. W przypadku 1-osobowej działalności gospodarczej Twój NIP stanie się jednocześnie NIPem Twojej firmy - wypełnić odpowiedni formularz jednak musisz i tak, tyle że numer znasz od razu. Wybrać też musisz formę opodatkowania: - zasady ogólne - ryczałt przychodów ewidencjonowanych - kartę podatkową - 19% podatek dochodowy - podatek od towarów i usług (VAT) powrót do zakładanie działalności gospodarczej

41 Krok piąty: Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS
Potrzebne formularze: ZUS ZFA, ZUS ZPA, ZUS ZUA, ZUS ZZA Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom: - emerytalnemu - rentowemu - wypadkowemu - zdrowotnemu - dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy - dobrowolne ubezpieczenie - ubezpieczenie chorobowe Jeśli zatrudniasz pracowników, dodatkowo opłacasz: - składki ZUS dla pracowników - składki na Fundusz Pracy - składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Do ZUS musisz się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności). powrót do zakładanie działalności gospodarczej

42 działalności gospodarczej
Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS: - ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) - zgłoszenie firmy - ZUS ZPA (zgłoszenie płatnika składek - spółki cywilnej) - ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób; dotyczy również wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób, czy nie - ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) - dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskać w oddziale ZUS. Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę - stanowią procent od dochodów, ale zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki dochód nie może być mniejszy, niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS). powrót do zakładanie działalności gospodarczej

43 działalności gospodarczej
Formularze do ZUSu powrót do zakładanie działalności gospodarczej

44 Krok szósty: zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy
Jeśli przedsiębiorca - pracodawca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników. Powinien także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności.

45 BIZNESPLAN Biznesplan jest to plan gospodarczy firmy, przedstawiający koncepcję jej rozwoju oraz wynik końcowy, to realistyczna ocena firmy i jej potencjału. Ujawnia słabe i mocne strony pomysłu, sprawdza jego realność, ułatwi przedsiębiorcy osiągnąć wyznaczony cel. powrót do spisu treści

46 POWODY Poszukiwanie wspólnika (inwestora) dla przedsięwzięcia – tyczy się to zarówno małych niedoinwestowanych przedsięwzięć, jak i wielkich korporacji. Biznesplan odgrywa tu kluczową rolę ze względu na to, że potencjalny inwestor angażując swoje środki ponosi tu ryzyko ich utraty. Biznesplan ma za zadanie ukazać celowość oraz sensowność wchodzenia lub niewchodzenia w dane przedsięwzięcie. Pozyskanie kredytu bądź pożyczki – banki muszą ocenić wypłacalność i przetrwanie na rynku klienta. Pozyskanie dotacji –Biznesplany mają tu pełnić rolę pomocnicza dla urzędnika: teoretycznie mają mu wskazywać, jakość (lub jej brak) danego projektu oraz przyczynić się do przyznania bądź odrzucenia wniosku o tzw. Dotację Efektywne zarządzanie –organ kierowniczy formy musi wiedzieć w jakim kierunku zmierza jej rozwój. Inne - konkursy dla przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców (nagrodami mogą być tu na przykład kredyty na preferencyjnych zasadach)

47 ELEMENTY BIZNESPLANU 1.Streszczenie 2. Opis firmy 3. Zarządzanie 4.Plan marketingowy 5.Plan organizacyjny 8. Plan finansowy 7. Analiza ryzyka 6.Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

48 STRESZCZENIE powrót do elementy biznesplanu Cel napisania biznesplanu
Potrzeby finansowe i ich struktura (ile pieniędzy i na co) Opis produktu/usługi podkreślający korzyści dla klienta oraz konkurencyjność oferty Informacje potwierdzające umiejętności i kompetencje twórcy (lub twórców) przedsięwzięcia Projektowane dochody gwarantujące korzyści dla inwestorów powrót do elementy biznesplanu

49 OPIS FIRMY Misja – hasło przewodnie działalności Przedmiot działalności firmy Forma organizacyjno-prawna firmy Konkurencyjność oferty: Kim są konkurenci? Jakie są ich atuty i słabości? Co odróżnia ofertę firmy od reszty konkurencji? powrót do elementy biznesplanu

50 ZARZĄDZANIE Obowiązki osób zarządzających firmą -Stosunki własnościowe oraz sposób podziału własności -Doświadczenia zawodowe osób zarządzających firmą -Role osób w zespole -Skład rady nadzorczej -Wykaz i charakterystyka doradców firmy powrót do elementy biznesplanu

51 PLAN MARKETINGOWY Analiza rynku -Identyfikacja klientów -Lokalizacja -Dystrybucja -Promocja -Polityka cenowa powrót do elementy biznesplanu

52 PLAN ORGANIZACYJNY Pracownicy -Dostawcy -Księgowość powrót do
elementy biznesplanu

53 HARMONOGRAM Opis czynności niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia -Kolejność i czas trwania poszczególnych czynności -Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań powrót do elementy biznesplanu

54 ANALIZA RYZYKA Najważniejsze szanse i konsekwencje -Najważniejsze zagrożenia i konsekwencje -Działania planowane w celu wyeliminowania lub zminimalizowania skutków zagrożeń i wykorzystania szans powrót do elementy biznesplanu

55 PLAN FINANSOWY Rachunek zysków i strat Arkusz bilansowy Rachunek przepływów środków pieniężnych (cash flow) powrót do elementy biznesplanu

56 Pieniądze na rozpoczęcie działalności
Powiatowy Urząd Pracy Kapitał Ludzki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich WARP powrót do spisu treści

57 POWIATOWY URZĄD PRACY powrót do pieniądze na rozpoczęcie działalności
Jednorazowe środki dla osób bezrobotnych na podjęcie własnej działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY Dofinansowanie bezzwrotne w wysokości około zł Wkład własny nie jest wymagany jednak ma wpływ na ocenę wniosku powrót do pieniądze na rozpoczęcie działalności

58 KAPITAŁ LUDZKI powrót do pieniądze na rozpoczęcie działalności
arcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI, Działanie 6.2. wsp Dofinansowanie bezzwrotne w wysokości do zł Nie jest wymagany wkład własny powrót do pieniądze na rozpoczęcie działalności

59 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Dofinansowanie bezzwrotne w wysokości od zł do zł Wkład własny w wysokości 50% kwoty inwestycji powrót do pieniądze na rozpoczęcie działalności

60 WARP powrót do pieniądze na rozpoczęcie działalności
Fundusz Pożyczkowy Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. Z o.o. Pożyczka zwrotna w wysokości od do zł Wkład własny w wysokości 10% kwoty inwestycji powrót do pieniądze na rozpoczęcie działalności

61 Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google