Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne im. Henryka Mierzejewskiego, W Szczecinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie ID grupy:97/14_MF_G1, 97/13_MF_G1 Opiekun Anita Sarna, Monika Mieloch-Sobczyńska Kompetencja:matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Nasza szkoła w liczbach" Semestr/rok szkolny: 2011/2012

3 Spis treści 1.Cele prezentacji 2.Statystyka opisowa – część teoretyczna 3.Nasza szkoła w liczbach - Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne im prof. Henryk Mierzejewski a)Patron Szkoły b)Skład osobowy uczniów c)Frekwencja d)Średnia ocen e)Skład osobowy pedagogów f)Skład osobowy pracowników niepedagogicznych g)Ilość wypożyczonych książek na przestrzeni trzech lat

4 Spis treści 4.Nasza szkoła w liczbach - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie a)Patron Szkoły b)Skład liczbowy szkoły c)Skład osobowy uczniów d)Frekwencja e)Absolwenci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie f)Czytelnictwo oraz IMCI g)Skład osobowy pracowników szkoły 5.Podsumowanie 6.Spis literatury

5 Cele prezentacji Rozwój wiedzy Pogłębianie i utrwalanie wiedzy matematycznej, Utrwalenie wiadomości z działu: Elementy statystyki opisowej, Wzrost zainteresowania uczniów matematyką i dalszym kształceniem o profilu matematycznym Wskazanie przykładów praktycznego zastosowania wiedzy matematycznej w życiu codziennym człowieka, Przełamywanie barier miedzy różnymi przedmiotami szkolnymi, pokazywanie ich korelacji.

6 Rozwój umiejętności Rozwijanie ciekawości poznawczej i umiejętności badawczych, Rozwijanie sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań uczniów, Kształtowanie umiejętności poszukiwania źródeł informacji i korzystania z ich zasobów, Poznanie sposobów zbierania, gromadzenia i porządkowania danych statystycznych, Poznanie sposobów przedstawiania i interpretacji danych statystycznych (w postaci tabel, wykresów, diagramów), Kształtowanie umiejętności krytycznej oceny i analizy zebranych danych i formułowania wniosków, Kształtowanie umiejętności graficznej prezentacji wyników badań, Kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, Kształtowanie umiejętności stosowania programów komputerowych (Word, Excel, Power Point) do opracowywania i prezentacji wyników badań, Kształtowanie umiejętności przygotowania i publicznego prezentowania

7 STATYSTYKA OPISOWA - TEORIA Średnią arytmetyczną liczb nazywamy liczbę równą Przykład Uczeń ma następujące oceny na koniec semestru: 5, 3, 4, 4, 5, 5, 4, 3, 4, 4. 5+3+4+4+5+5+4+3+4+410=4.1 Średnia ocen ucznia wynosi 4,1.

8 STATYSTYKA OPISOWA - TEORIA Średnią arytmetyczną ważoną liczb a 1, a 2, a 3...a n gdzie a 1 występuje n 1 razy, a 2, n 2 razy … a k n k razy, przy czym n 1 +n 2 +n 3 +…+n k = n nazywamy liczbę równą: Jeśli wszystkie wagi są równe, wówczas średnia ważona jest równa średniej arytmetycznej. Wartość średniej ważonej zależy od danych, którym przypisano określone wagi, większy udział w określeniu średniej ważonej mają dane o większej wadze niż te, którym przypisano mniejsze wagi.

9 STATYSTYKA OPISOWA – przykładowe zadania Przykład Uczeń ma takie oto oceny: 4, 2, 4, 5, 3, 5 - prace klasowe: 4, 2, - kartkówki: 4, 3, - praca domowa: 5, 5 Średnia arytmetyczna tych ocen w przybliżeniu wynosi 3,83, uczeń domaga się czwórki. Nauczyciel jednak wprowadził wagi dla ocen i tak za prace klasowe waga wynosi 5, dla kartkówek waga wynosi 3, a dla prac domowych waga wynosi 1. Podstawiając teraz dane do wzoru na średnią ważoną otrzymujemy: 5·4+5·2+3·4+3·3+1·5+1·55+5+3+3+1+13,39 W tej sytuacji oceną końcową jest 3.

10 STATYSTYKA OPISOWA - TEORIA Średnią geometryczną liczb a 1, a 2, a 3...a n nazwiemy pierwiastek n-tego stopnia z iloczynu tych liczb: Średnią harmoniczną n liczb a 1, a 2, a 3...a n nazywamy liczbę równą:

11 STATYSTYKA OPISOWA - TEORIA Dominanta (moda) to liczba, która spośród liczb a 1, a 2, a 3...a n występuje najczęściej. Jeśli w zestawie kilka wartości występuje z tą samą (najwyższą) częstością, to każda z tych wartości jest dominantą. Jeśli wszystkie wartości w zestawie występują z taką samą częstością, to przyjmujemy, że zestaw nie ma dominanty.

12 STATYSTYKA OPISOWA - TEORIA Mediana- niech a 1, a 2, a 3...a n oznacza ciąg liczb, w którym każda następna liczba jest nie mniejsza od poprzedniej, czyli dla dowolnych dwóch kolejnych liczb a n i a n+1 spełniony jest warunek a n a n+1 Gdy n liczbą nieparzystą, to medianą liczb a 1, a 2, a 3...a n nazywamy środkowy wyraz w tym ciągu. Gdy n jest liczbą parzystą, to medianą liczb a 1, a 2, a 3...a n nazywamy średnią arytmetyczną dwóch środkowych wyrazów tego ciągu

13 STATYSTYKA OPISOWA – przykładowe zadania Przykład 1 Mediana ciągu liczb 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 11, 11, 13 ŚRODEK jest równa 4 Przykład 2 ŚRODEK Mediana ciągu liczb 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 13 jest równa

14 STATYSTYKA OPISOWA - TEORIA Odchyleniem standardowym zestawu danych liczbowych x 1, x 2,…, x n nazywamy liczbę, którą obliczamy ze wzoru: gdzie oznacza średnią arytmetyczną liczb x 1, x 2,…, x n Wariancją nazywamy wyrażenie występujące pod pierwiastkiem.

15 STATYSTYKA OPISOWA – przykładowe zadania

16 Na podstawie danych dotyczących mas cieląt w pewnym gospodarstwie oblicz odchylenie standardowe danego zestawu danych

17 Nasza szkoła w liczbach Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Im prof. Henryk Mierzejewski

18 Patron Szkoły prof. Henryk MIERZEJEWSKI (1881-1929), inżynier mechanik, wybitny specjalista w dziedzinie obrabialności i teorii plastyczności metali, twórca metrologii technicznej w Polsce, autor pierwszej polskiej monografii poświęconej obróbce skrawaniem, konstruktor obrabiarek, inicjator krajowej produkcji narzędzi pomiarowych, organizator polskiego przemysłu obrabiarkowego, założyciel Stowarzyszenia Mechaników Polskich i jego pierwszy prezes, redaktor Przeglądu Technicznego, pionier zagadnień organizacji i zarządzania.

19 Skład osobowy uczniów Zakończenie roku szkolnego (wszystkie wydziały ZCE) BRAKDANYCHBRAKDANYCH

20 Skład osobowy uczniów Rok Klasy 2006/072007/082008/092009/102010/11 RozpoczęcieZakończenieRozp.Zak.Rozp.Zak.Rozp.Zak.Rozp.Zak. I Technikum 9469 -- 654787708681 II Technikum 8268 -- 7469443871 III Technikum 4438 -- 555464623230 IV Technikum 50 -- 5956525064 I Zawodowa 3222 -- 0030252426 II Zawodowa 2924 -- 2725002322 III Zawodowa 1514 -- 13 212000 I Gimnazjum 2520 -- 26 25222422 II Gimnazjum 2320 -- 292726 2523 III Gimnazjum 27 -- 28272625 23 II L. Profilowane 2221 -- III L. Profilowane 50 --

21 Skład osobowy uczniów Zakończenie roku szkolnego Poprzedni slajd przedstawia ilość uczniów zmieniającą się na przestrzeni pięciu lat we wszystkich oddziałach szkoły. Można zauważyć tendencje spadkową w naborze do ZCE w latach 2006-08 i poprawę w następnych, oraz likwidację oddziału Liceum Profilowanego w roku 2008.

22 Frekwencja Rok Klasy 2006/072007/082008/092009/102010/11 I Technikum 85,3%--82,6%86,1%84,59% II Technikum 82,4%--85%80,5%84,74% III Technikum 84,8%--87,4%84,1%80,95% IV Technikum 84,3%--85,2%82,2%79,77% I Zawodowa 73%-- 69%72,75% II Zawodowa 76,4%--73,5%--75,1% III Zawodowa 77%--74% -- I Gimnazjum 89,5%--92,4%92%94% II Gimnazjum 87,1%--89%93,1%90,02% III Gimnazjum 81%--89,9%89%91,46% II L. Profilowane 87,6%-- III L. Profilowane 80,5%--

23 Średnia ocen Rok Klasy 2006/072007/082008/092009/102010/11 I Technikum 2,96--2,723,092,73 II Technikum 2,76--2,91 3,03 III Technikum 3,08--3,223,212,75 IV Technikum 3,13--2,932,942,55 I Zawodowa 2,60-- 2,88 2,93 II Zawodowa 2,47--2,63-- 2,76 III Zawodowa 2,51--3,00 -- I Gimnazjum 3,84--4,014,274,1 II Gimnazjum 3,74--3,303,883,44 III Gimnazjum 3,24--3,353,503,51 II L. Profilowane 3,58-- III L. Profilowane 2,90--

24 Skład osobowy pedagogów

25 Skład osobowy pracowników niepedagogicznych

26 Skład osobowy pracowników szkoły Poprzednie dwa slajdy przedstawiają, jak zmieniała się ilość nauczycieli w latach 2006-11. Można zauważyć tendencję spadkową szczególnie wśród nauczycieli i doradców metodycznych. Na podstawie tych wykresów stwierdza się że pedagogów w szkolę jest najwięcej wśród pracowników szkoły.

27 Ilość wypożyczonych książek na przestrzeni trzech lat

28 Na wykresie widać że w ciągu trzech lat liczba wypożyczonych książek znacznie wzrosła co może świadczyć o tym, że coraz więcej uczniów zamiast komputera wybiera papierową książkę.

29 Nasza szkoła w liczbach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Im. Józefa Nojego w Cazrnkowie

30 PATRON SZKOŁY Józef Noji (ur. 8 września 1909 w Pęckowie, zm. 15 lutego 1943 w Auschwitz) – polski lekkoatleta, olimpijczyk.Brał udział w olimpiadzie w Berlinie 1936, gdzie zajął 5. miejsce na 5000 m i 14. na 10 000 m. Startował także w Mistrzostwach Europy w Paryżu 1938, gdzie był piąty na 5000 m. Nie został zmobilizowany w czasie kampanii wrześniowej, ale już od końca 1939 lub początku 1940 włączył się do struktur konspiracyjnych. Został aresztowany 18 września 1940. Po blisko rocznym pobycie na Pawiaku został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie został zabity za próbę przemycenia grypsu. Pośmiertnie został odznaczony m.in.Krzyżem Walecznych. Od ponad trzydziestu lat na trasie z Drawskiego Młyna do Wielenia (przez Pęckowo, Drawsko, Krzyż Wielkopolski, Hutę Szklaną) organizowany jest Masowy Bieg imienia Józefa Nojego, którego imieniem nazwany jest także mogący pomieścić 2500 widzów stadion miejski w Wieleniu.

31 SKŁAD LICZBOWY SZKOŁY Analizując zebrane dane możemy stwierdzić, że ilość uczniów z roku na rok spada.

32 SKŁAD OSOBOWY

33 SKŁAD OSOBOWY Z UWZGLĘDNIENIEM PŁCI

34 FREKWENCJA KLAS Analizując zebrane dane możemy stwierdzić, że frekwencja klas technikum jest o około 10% wyższa niż frekwencja klas szkoły zawodowej. Dodatkowo w klasach technikum oscyluje ona wokół 83,5%, natomiast w szkole zawodowej frekwencja spada.

35 ABSOLWENCI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. J. NOJEGO W CZARNKOWIE W związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów w naszej szkole, obserwujemy również tendencję spadkową liczby absolwentów.

36 CZYTELNICTWO Na przełomie ostatnich pięciu lat wyraźnie spadło również czytelnictwo. Pocieszającym jest, że od dwóch lat zaczyna ono powoli wzrastać.

37 KORZYSTANIE Z INTERNETOWE MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI

38 PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W CZARNKOWIE

39 PODSUMOWANIE Wybór tematu jest zawsze trudny, ponieważ ile głów tyle pomysłów do realizacji. Jednak gdy już podjęliśmy decyzję o wyborze tematu praca zaczęła posuwać się do przodu. Cieszymy się, że nasza praca dała nam możliwość zapoznania się ze specyfiką partnerskiej szkoły. praca nad podsumowaniem projektu pozwoliła nam na przypomnienie umiejętności dotyczących tworzenia prezentacji multimedialnych.

40 OTO NASZE GRUPY Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne im prof. Henryk Mierzejewski Gawroński Adrian Indyka Piotr Jarnot Robert Kruszewicz Łukasz Langiewicz Paweł Ledzion Jakub Płaczek Nikodem Sandecki Eryk Skrzypczak Artur Wachowicz Grzegorz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie Adrian Ciesiółka Mateusz Fryska Piotr Grabczak Adrian Michalski Jakub Oborski Patryk Pawłowski Bartosz Spicker Błażej Szamburski Karina Szepczyńska Łukasz Wenz oraz gościnnie Patryk Kropop

41 SPIS TREŚCI Matematyka II M. Dobrowolska, M. Karpiński, J.Lech GWO 2004 Gdańsk http://www.math.edu.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Noji http://sppeckowo.idrawsko.pl

42 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google