Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie ID grupy: 97/26_mf_g1 , /45 _mf_g1 Opiekun: Krzysztof Markwart, Anna Berlińska Kompetencja: Matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Statystyczny uczeń naszej szkoły Semestr/rok szkolny: Semestr II/ rok szkolny 2010/2011

3 wstęp Na temat wspólnej pracy w ramach Międzyszkolnych Grup Uczniowskich wybraliśmy „Statystyczny uczeń naszej szkoły”. Postanowiliśmy wspólnie, iż zrobimy prezentację porównawczą dla naszych dwóch szkół . Pierwsza ze szkół znajduje się w województwie zachodniopomorskim w mieście wojewódzkim mającym kilkaset tysięcy mieszkańców- druga w wielkopolskim w mieście powiatowym w którym mieszka około 26 tys. mieszkańców. Obie szkoły bazują na nauczaniu zawodowym - średnim i zasadniczym - dlatego też stwierdziliśmy ze będą do siebie podobne. Założyliśmy, że głównym aspektem wynikających różnic będzie nie tyle położenie geograficzne, co fakt , że jedna ze szkół to szkoła wielkomiejska , a druga z niewielkiego miasta.

4 wstęp Chcieliśmy przedstawić obraz statystycznego ucznia indywidualnie dla każdej ze szkół oraz porównać ze sobą odpowiedzi uczniów każdej ze szkół na poszczególne pytania przeprowadzanej przez nas ankiety. Jako cel naszego badania postawiliśmy sobie stworzenie obrazu uczniów naszych szkół pokazujący ich życie codzienne. Staraliśmy się aby pytania poruszały jak najwięcej aspektów życia codziennego naszych uczniów, a nie bazowały tylko na szkole i nauce. Mamy nadzieję, że udało się nam tego dokonać. Zapraszamy do naszej prezentacji.

5 Statystyka Statystyka to nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe Z takiej definicji wynika, że należy wyróżnić tutaj dwa pojęcia: metodę i zjawisko masowe: Metoda statystyczna to sposób badania liczbowego określonych zbiorowości, za pomocą odpowiednich narzędzi i procedur. Zjawisko masowe to takie zjawisko które często występuje, dotyczy ono więc wystarczająco dużej liczby jednostek. Dla odróżnienia, jednostkowym zjawiskiem jest pojedyncze, lub rzadko występujące zdarzenia. Niektóre zjawiska mogą być traktowane jednostkowo jak i masowo, w zależności od perspektywy z jakiej je analizujemy.

6 statystyka Duża część nauki zajmuje się obserwacją otaczającego nas świata lub też posługuje się eksperymentem dla potwierdzenia swoich teorii. Takie badanie przebiega zazwyczaj według schematu: zebranie dużej ilości danych, ich analiza i interpretacja. Badaczowi potrzebny jest wtedy zestaw narzędzi - sprawdzonych metod, które umożliwią mu operowanie na dużych zbiorach danych. Przedmiotem badania statystycznego jest zbiorowość statystyczna zwana inaczej populacją lub masą statystyczną. Zbiorowość statystyczna to „zespół jednostek objętych badaniem statystycznym, posiadających jedną lub kilka cech wspólnych (stałych) oraz wiele cech je różnicujących”. Zbiorowość rozumiana jest więc, jako zbiór dowolnych jednostek (np. istot żywych, przedmiotów, przedsiębiorstw, obszarów geograficznych, zjawisk), które mają chociaż jedną wspólną cechę, a różnią się z innych punktów widzenia.

7 statystyka Elementy składowe zbiorowości nazywane są jednostkami statystycznymi. Jednostka statystyczna w ramach zbiorowości statystycznej, charakteryzuje się wieloma właściwościami, czyli cechami statystycznymi. Cechy wspólne dla wszystkich jednostek danej zbiorowości to cechy stałe (nie podlegają analizie statystycznej), natomiast cechy różnicujące jednostki miedzy sobą to cechy zmienne (podlegają analizie statystycznej). Cechy stałe umożliwiają scalenie poszczególnych jednostek w jednorodną zbiorowość, i odgraniczenie jej od innych zbiorowości.

8 statystyka Cechy stałe dzielą się na: • rzeczowe (przedmiotowe) – decyduje o merytorycznej klasyfikacji jednostek do określonej zbiorowości; • czasowe – określają jaki moment lub okres dotyczy obserwacja; • przestrzenne – ujmuje zbiorowość w przestrzeni bądź w określonym miejscu. Cechy stałe czasowe oraz stałe przestrzenne określają odpowiednio czas i miejsce w którym pojawiają się cechy rzeczowe jednostek zbiorowości. Cechy stałe służą tylko do wyodrębnienia zbiorowości statystycznej, nie stanowią więc przedmiotu badania.

9 statystyka Cechy zmienne, czyli te dzięki którym pojedyncze jednostki różnią się miedzy sobą, dzielą się na rzeczowe ,czasowe i przestrzenne. Cechy zmienne rzeczowe można podzielić na mierzalne (ilościowe), i na niemierzalne (jakościowe). Cechy mierzalne dzielą się na ciągłe i skokowe, zaś niemierzalne na nominalne i porządkowe. Cechy mierzalne to takie, które mogą być wyrażane przy pomocy określonych jednostek miar, czyli mogą przyjmować określone wartości liczbowe. Cechy ciągłe mogą przyjmować wszystkie wartości liczb rzeczywistych z określonego przedziału liczbowego, przy czym ilość miejsca po przecinku uzależniona jest od dokładności dokonywanych pomiarów.

10 statystyka Cechy skokowe (o zmienności skokowej) mogą przyjmować skończony lub przeliczalny zbiór wartości w danej skali liczbowej. Cechy skokowe mogą, więc być wyrażone tylko liczbami zmieniającymi się skokami, bez pośrednich wartości. Cechy niemierzalne charakteryzują się tym, że nie można ich wyrazić za pomocą liczb, a jedynie można je opisać słownie. Cechy porządkowe to cechy słownie, dające się uporządkować w pewnej kolejności. Cechy nominalne nie można ustawić w odpowiedniej kolejnością. Cechy statystyczne poszczególnych jednostek statystycznych mogą przyjmować różne warianty.

11 statystyka Dla cech mierzalnych wariantami są rezultaty obserwacji jednostek w zakresie określonych właściwości, np. płaca, wiek. Warianty cech niemierzalnych identyfikowane są według ich opisu, przy uwzględnieniu wszystkich odmian cech, np. wariantem dla cechy płeć będzie: kobieta, mężczyzna. Informacje o cechach statystycznych i ich wariantach dla poszczególnych jednostek uzyskiwane są w wyniku badania statystycznego. Proces ten umiejętnie zorganizowany i przeprowadzony pozwala poznać zjawisko masowe. Obowiązująca ustawa o statystyce publicznej definiuje badanie statystyczne jako „zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz ogłaszanie i udostępnianie wyników dokonanych obliczeń, opracowań i analiz, w tym podstawowych wielkości i wskaźników”

12 statystyka Badanie statystyczne jest zatem szeregiem czynności sprowadzających się do zebrania, przetworzenia i analizy informacji na temat zbiorowości statystycznej z punktu widzenia wybranych cech statystycznych, opisujących jednostki należące do tej zbiorowości. Proces badania statystycznego jest wieloetapowy, i można wyróżnić w nim cztery zasadnicze etapy: - Programowanie czyli przygotowania badania - Obserwacja statystyczna (empiryczna) - Opracowanie materiału statystycznego - Analiza statystyczna

13 statystyka W etapie pierwszym formułowana jest całościowa koncepcja metodologiczna badania. Precyzyjne określenie celów badania (zarówno ogólnych jak i szczegółowych) ma istotny wpływ na jakość badania. Każde badanie musi być podporządkowane konkretnemu celowi. Dotyczy to również sformułowania hipotez badawczych, czyli przypuszczeń o występowaniu, o wielkości danego zjawiska, o stosunku do innych zjawisk lub zależności pomiędzy zjawiskami. Kolejna czynność to wybór odpowiedniej metody badania, do dyspozycji jest: -Badanie pełne - całkowite -Badanie częściowe - niepełne -Metody pośrednie

14 statystyka Drugim etapem badania statystycznego jest obserwacja statystyczna, polegająca na ustalaniu wartości cech wszystkich jednostek zbiorowości lub próbie zbiorowości (badanie częściowe). Zbiór danych zebranych podczas obserwacji tworzy materiał statystyczny. Informacje zgromadzone specjalnie dla celów badania stanowią materiał pierwotny (np. dane pozyskane w czasie spisu powszechnego). Natomiast dane zebrane wcześniej z innych powodów, a wykorzystane w badaniu statystycznym są określane mianem wtórnego materiału statystycznego (np. publikacje statystyczne). Materiał statystyczny obciążony jest z reguły błędami, to też musi być poddany kontroli merytorycznej i formalnej. Kontrola umożliwia wyeliminowanie błędów w celu uzyskanie jak najbardziej dokładnego obrazu badanej rzeczywistości.

15 statystyka Kolejnym etapem badania statystycznego jest opracowanie materiału statystycznego, obejmujące grupowanie i zliczanie pozyskanych danych. Opracowanie ma na celu ułatwienie analizy zbiorowości. Grupowanie statystyczne polega na podziale zbiorowości na grupy jednostek podobnych względem siebie. Rozróżnia się grupowanie typologiczne i wariancyjne. Grupowanie typologiczne polega na podziale niejednorodnej zbiorowości z punktu widzenia cechy zmiennej na grupy jednorodne. Odbywa się to na podstawie wariantów cech jakościowych. Grupowanie wariancyjne oparte jest na cesze ilościowej i polega na łączeniu jednostek o równych lub zbliżonych wartościach cech w klasy. Jednolity system grupowania określany jest mianem klasyfikacji.

16 statystyka Ze względu na ilość cech, które będą stanowić kryterium podziału zbiorowości rozróżnia się grupowanie proste (podział ze względu na jedną cechę) oraz złożone (podział ze względu na kilka cech równocześnie). Grupowanie proste ma postać szeregu statystycznego, określanego również jako rozkład empiryczny. Ostatni etap poświęcony jest zagadnieniom analitycznym. Opracowany materiał przedstawiony zostaje w postaci szeregów statystycznych, które również mogą przyjąć formę tablic i wykresów. Szereg statystyczny to zbiór wartości liczbowych badanej cechy uporządkowany według określonych kryteriów. Materiał pierwotny z reguły przedstawiony jest w postaci indywidualnego szeregu wartości cech. Szereg szczegółowy tworzą uporządkowane (malejąco lub rosnąco) wartości badanej cechy statystycznej.

17 statystyka Metoda badania pełnego polega na pełnej obserwacji zbiorowości statystycznej. Każda jednostka tej zbiorowości jest poddana badaniu, czyli zbierane są informacje o wszystkich jednostkach statystycznych zbiorowości. Do badań tego typu zaliczany jest: spis statystyczny rejestracja statystyczna sprawozdawczość statystyczna Spis statystyczny jest cyklicznym bądź jednorazowym badaniem pełnym, dostarczającym niezbędnych informacji o stanie i strukturze zjawiska w określonym momencie. Badanie polega na zebraniu informacji o każdej jednostce statystycznej.

18 statystyka Rejestracja statystyczna to badanie pełne polegające na systematycznym (bieżąca rejestracja statystyczna) notowaniu zdarzeń i faktów będących przedmiotem badania. Prowadzona jest przez odpowiednie instytucje i polega na udzielenia informacji objętych tematem rejestracji, w określonym miejscu rejestracyjnym oraz w określonym czasie (np. ewidencja działalności gospodarczej, ewidencja pojazdu) . Sprawozdawczość statystyczna to rodzaj pełnego badania statystycznego, odbywającego się na zasadzie przekazywania przez podmiot zobligowany przepisami prawnymi, danych statystycznych do instytucji organizujących badanie. Dane te, przekazywane są za pomocą sprawozdań statystycznych (wypełnionych formularzy).

19 statystyka Badanie częściowe (niepełne) obejmuje obserwacją wybrane części populacji generalnej (próbę). Wyniki obserwacji dokonane na próbie mogą być uogólniane na całą populacje. Badanie to jest zalecane w przypadkach gdy: • proces obserwacji związany jest ze zniszczeniem bądź uszkodzeniem badanego produktu (np. crash testy ), • badana zbiorowość jest zbyt liczna, proces badania byłby czasochłonny i kosztowny (np. badanie preferencji politycznej mieszkańców Polski). Wyróżnia się następujące metody (rodzaje) badań częściowych: metoda reprezentacyjna metoda monograficzna metoda ankietowa

20 statystyka Badanie reprezentacyjne polega na obserwacji grupy jednostek wybranej z populacji generalnej. Próba ta powinna być reprezentacyjna dla całej populacji, czyli musi spełniać dwa warunki: musi być stosunkowo liczna, oraz dobrana w sposób losowy. Losowanie jednostek do próby musi być takie, aby rezultaty badania mogły być przeniesione na całą populacje. Badanie monograficzne sprowadza się do wszechstronnego opisu i szczegółowej analizie wybranej (zwykle wybór jest celowy) jednostki lub niewielkiej grupy jednostek badanej zbiorowości statystycznej. Obserwacja umożliwia dokładne poznanie cech przedmiotu badania w formie ilościowej i jakościowej.

21 statystyka Badanie ankietowe przeprowadzane jest najczęściej w sytuacjach, gdy celem badania jest ustalenie opinii o konkretnych faktach. Dane statystyczne o zbiorowości lub zjawisku gromadzone są przy pomocy ankiet (formularz zawierający pytania odpowiednio zaprojektowane). Wymagania stawiane pytaniom ankietowym: • Pytania jasne i zrozumiałe, pozbawione dwuznaczności • Dostosowanie słownictwa do słownictwa respondentów • Precyzyjność pytań • Unikanie pytań zbyt ogólnych, obejmujących kilka zagadnień • Unikanie bezosobowego zwracania sie do badanych;

22 Elementy statystki opisowej
Statystyka opisowa to dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych uzyskanych podczas badania statystycznego. Celem stosowania metod statystyki opisowej jest podsumowanie zbioru danych i wyciągnięcie pewnych podstawowych wniosków i uogólnień na temat zbioru. Statystykę opisową stosuje się zazwyczaj jako pierwszy i podstawowy krok w analizie zebranych danych. Prowadząc badania statystyczne pewnej zbiorowości wybieramy reprezentatywną jej podgrupę zwaną próbą. Próbę poddajemy badaniom, a wyniki uogólniamy na całą zbiorowość.

23 Elementy statystyki opisowej
W statystyce opisowej występują następujące pojęcia oraz wzory, które umożliwiają ich wyznaczenie: Średnią arytmetyczną liczb nazywamy liczbę równą Średnią arytmetyczną ważoną liczb gdzie występuje n -razy przy czym nazywamy liczbę równą:

24 Elementy statystyki opisowej
Średnią geometryczną liczb nazwiemy pierwiastek n-tego stopnia z iloczynu tych liczb: Średnią harmoniczną liczb nazywamy liczbę równą: Dominantą (modą) nazywamy liczbę, która spośród liczb występuje najczęściej.

25 Elementy statystyki opisowej
Mediana spełnia następujący warunek: jeśli szukamy liczby takiej, że średnia modułów odchyleń wartości dla wszystkich obserwacji od niej byłaby najmniejsza to liczbą tą jest właśnie mediana. Dzięki temu mediana ma interpretację jako optymalne przewidywanie wartości za pomocą jednej liczby, jeśli przyjętą funkcją błędu przewidywania jest moduł odchylenia (różnicy). Aby obliczyć medianę ze zbioru n obserwacji, sortujemy je w kolejności od najmniejszej do największej i numerujemy od 1 do n. Następnie, jeśli n jest nieparzyste, medianą jest wartość obserwacji w środku (czyli obserwacji numer (n+1)/2 ). Jeśli natomiast n jest parzyste, wynikiem jest średnia arytmetyczna między dwiema środkowymi obserwacjami, czyli obserwacją numer n/2 i obserwacją numer n/(2+1).

26 Elementy statystyki opisowej
Wariancją nazywamy średnią arytmetyczną kwadratów odchyleń od średniej arytmetycznej i oznaczamy przez σ². Wariancję z uporządkowanych danych zmiennej wyznaczamy ze wzoru: Odchyleniem standardowym danych nazywamy pierwiastek kwadratowy z ich wariancji:

27 Badania Aby osiągnąć nasz cel wykorzystaliśmy badanie częściowe gdyż badana zbiorowość jest zbyt liczna i proces badania byłby czasochłonny. Zastosowaliśmy metodę ankietową. Próba jaką poddaliśmy badaniu w ZSB ze Szczecina to 250 uczniów co stanowi około 32% całej zbiorowości szkoły. Próba jaką poddaliśmy badaniu w ZSP z Kościana to 216 uczniów Co stanowi około 25 % całej zbiorowości szkoły. W obu szkołach przeprowadziliśmy taką samą ankietę Wyniki przeprowadzonej ankiety zaprezentowaliśmy na zasadzie zestawienia dwóch szkół używając do tego metody graficznej.

28 Ankieta 1. Płeć: ⃝ kobieta ; ⃝ mężczyzna 2. Wiek: ⃝ 16-17; ⃝ 17-18; ⃝18-19, ⃝19-20; ⃝ Miejsce zamieszkania: ⃝ Wieś; ⃝ Miasto 4. Rodzeństwo (zaznacz właściwe i podaj ilość): ⃝ Brat_____; ⃝ Siostra_____; ⃝ brak 5. Mieszkam z : ⃝ obojgiem rodziców; ⃝ jednym z rodziców; ⃝ opiekunami 6.Czas spędzony dziennie na naukę: ⃝ do 1h; ⃝ 1-2 h; ⃝ 2-3 h; ⃝ powyżej 3h 7. Typ szkoły do której uczęszczasz: ⃝ Zasadnicza Zawodowa; ⃝ LO; ⃝ Technikum 8. Ulubiony przedmiot szkolny to : ______________________________________ 9. Czy jesteś zadowolony z typu wybranej przez ciebie szkoły? ⃝ tak; ⃝ nie; 10. Czy gdybyś miał możliwość to zmieniłbyś typ szkoły? ⃝ tak; ⃝ nie;

29 Ankieta 11. W jaki sposób docierasz do szkoły? ⃝ pieszo; ⃝ PKS; ⃝ PKP; ⃝ komunikacja miejska; ⃝ samochód ; ⃝ rower; ⃝ skuter/motor; 12.Ile czasu dziennie zajmuje ci dotarcie do szkoły? ⃝ do 0,5h; ⃝ 0,5 - 1 h; ⃝ 1-1,5h; ⃝ powyżej 1,5 h 13. Który ze sportów lubisz? ⃝ piłka nożna ; ⃝ piłka ręczna ; ⃝ siatkówka; ⃝ koszykówka; ⃝ snowboard/narty ; ⃝ sporty ekstremalne; ⃝ sporty siłowe; ⃝ inne____________________; ⃝ nie lubię sportu 14.Który ze sportów uprawiasz? ⃝ piłka nożna ; ⃝ piłka ręczna ; ⃝ siatkówka; ⃝ koszykówka; ⃝ snowboard/narty ; ⃝ sporty ekstremalne; ⃝ sporty siłowe; ⃝ inne_________________________; ⃝ nie uprawiam sportu

30 ankieta 15. Wolny czas spędzasz: ⃝ przed TV; ⃝ w Internecie ; ⃝ z książką ; ⃝ w kinie; ⃝ słuchając muzyki; ⃝ uprawiając sport ; ⃝ w klubach; ⃝ w dyskotekach; ⃝ z przyjaciółmi; ⃝ ___________________ 16. Ile czasu spędzasz dziennie przed TV? : ⃝ do 1h; ⃝ 1-2 h; ⃝ 2-3 h; ⃝ powyżej 3h 17. Twój ulubiony rodzaj muzyki to: ⃝ Rap, Hip-Hop; ⃝ Techno, Trance, House; ⃝ Pop; ⃝ Rock; ⃝ metal; ⃝ poważna; ⃝ inna 18. Gdzie zazwyczaj jeździsz na wakacje? ⃝ morze, ⃝ góry, ⃝ do rodziny, ⃝ nigdzie 19. Czy masz zwierzę? ⃝ Tak, ⃝ Nie 20. Jeśli tak to jakie? ⃝ pies, ⃝ kot, ⃝ królik, ⃝ chomik, ⃝ inne _______________ 21. czy posiadasz konto na „naszej klasie” ? ⃝ tak, ⃝ już nie, ⃝ nigdy nie miałem 22. czy posiadasz konto na „facebook” ? ⃝ tak, ⃝ już nie, ⃝ nigdy nie miałem

31 Wiek ZSB w Szczecinie ZSP w Kościanie

32 miejsce zamieszkania ZSB w Szczecinie – wyniki w procentach ZSP w Kościan

33 Rodzeństwo ZSB w Szczecinie ZSP w Kościanie

34 Z kim mieszkasz? (%) ZSB w Szczecinie ZSP w Kościanie

35 Czas spędzany dziennie na naukę?
ZSB w Szczecinie ZSP w Kościanie

36 Typ szkoły do której uczęszczasz
ZSB w Szczecinie ZSP w Kościanie

37 Ulubiony przedmiot szkolny
ZSB w Szczecinie ZSP w Kościanie

38 Czy jesteś zadowolony z wybranej przez ciebie szkoły?
ZSB w Szczecinie ZSP w Kościanie

39 Czy gdybyś miał możliwość zmieniłbyś typ szkoły?
ZSB w Szczecinie ZSP w Kościanie

40 W jaki sposób docierasz do szkoły?
ZSB w Szczecinie ZSP w Kościanie

41 Ile czasu zajmuje Ci dotarcie do szkoły?
ZSB w Szczecinie ZSP w Kościanie

42 Który ze sportów lubisz?
ZSB w Szczecinie ZSP w Kościanie

43 Który ze sportów uprawiasz?
ZSB w Szczecinie ZSP w Kościanie

44 Wolny czas spędzasz… ZSB w Szczecinie ZSP w Kościanie

45 Ile spędzasz czasu dziennie przed TV?
ZSB w Szczecinie ZSP w Kościanie

46 Twój ulubiony rodzaj muzyki to…
ZSB w Szczecinie ZSP w Kościanie

47 Gdzie zazwyczaj jeździsz na wakacje?
ZSB w Szczecinie ZSP w Kościanie

48 Czy masz zwierzę? ZSB w Szczecinie ZSP w Kościanie

49 Jeśli tak to jakie? ZSB w Szczecinie ZSP w Kościanie

50 Czy posiadasz konto na naszej-klasie?
ZSB w Szczecinie ZSP w Kościanie

51 Czy posiadasz konto na "facebook"?
ZSB w Szczecinie ZSP w Kościanie

52 Analiza wyników badań Przejdźmy teraz do analizy wyników przeprowadzonych przez nas badań. Będziemy po kolei przetwarzać odpowiedzi uczniów na wszystkie zadane przez nas pytania, aby przedstawić jednoznaczny obraz ucznia każdej z naszych szkół. W zależności od rodzaju pytania będziemy stosować głównie dwie metody statystyki opisowej – zaczynając od średniej arytmetycznej ważonej, po dominantę. Mamy nadzieję że użyte przez nas metody będą trafnie i właściwie wykorzystane.

53 Analiza wyników badań 16-17 23% 56,48% 17-18 27% 30,09% 18-19 21%
WIEK – średnia arytmetyczna ważona – zaokrąglona do pełnych lat: ZSB w Szczecinie – 17 lat ZSP w Kościanie lat ZSB Szczecin ZSP Kościan 16-17 23% 56,48% 17-18 27% 30,09% 18-19 21% 8,80% 19-20 26% 4,63% 20-21 3% 0%

54 Analiza wyników badań Miejsce zamieszkania – dominanta:
ZSB w Szczecinie – miasto ZSP w Kościanie - wieś ZSB Szczecin ZSP Kościan wieś 29,5% 61,6% miasto 70,5% 38,4%

55 Analiza wyników badań Rodzeństwo ZSB Szczecin ZSP Kościan 1 brat 47%
42,6% 2 braci 17% 13,4% 3 braci 4% 5,6% 4 braci 1% 5 braci 0% 1 siostra 34% 42,1% 2 siostry 10% 3 siostry 3% 4 siostry 2,3% 6 sióstr 0,9% brak 12% 7,4%

56 Analiza wyników badań – Średnia arytmetyczna ważona – dla sióstr i braci osobno. ZSB w Szczecinie – 1 brat i 0,6 siostry przypada na każdego ucznia. Zaokrąglając do całości : Statystyczny uczeń posiada jednego brata i jedną siostrę. ZSP w Kościanie – 0,8 brata i 0,9 siostry.

57 Analiza wyników badań Mieszkam z – dominanta:
ZSB w Szczecinie – z obojgiem rodziców ZSP w Kościanie - z obojgiem rodziców ZSB Szczecin ZSP Kościan obojgiem rodziców 83% 87,5% jednym rodzicem 12% 11,6% opiekunami 3% 0,9% sam 2% 0%

58 Analiza wyników badań Czas spędzony dziennie na naukę – dominanta:
ZSB w Szczecinie – 1 godzina ZSP w Kościanie - 1 godzina ZSB Szczecin ZSP Kościan do 1h 55.5% 49% 1-2 h 32% 37% 2-3 h 7,5% 10% powyżej 3h 5% 4%

59 Analiza wyników badań Typ szkoły do której uczęszczasz – dominanta:
ZSB w Szczecinie – technikum ZSP w Kościanie - technikum ZSB Szczecin ZSP Kościan Zasadnicza Zawodowa 20% 30% LO 0% 21% Technikum 80% 49%

60 Analiza wyników badań Ulubiony przedmiot szkolny to – dominanta:
ZSB w Szczecinie – wychowanie fizyczne ZSP w Kościanie – wychowanie fizyczne

61 Analiza wyników badań Czy jesteś zadowolony z typu wybranej przez ciebie szkoły? – dominanta: ZSB w Szczecinie – tak ZSP w Kościanie – tak ZSB Szczecin ZSP Kościan tak 85% 75% nie 15% 25%

62 Analiza wyników badań Czy gdybyś miał możliwość to zmieniłbyś typ szkoły? – dominanta: ZSB w Szczecinie – nie ZSP w Kościanie –nie ZSB Szczecin ZSP Kościan tak 46,5% 36% nie 53,5% 64%

63 Analiza wyników badań W jaki sposób docierasz do szkoły? ZSB Szczecin
ZSP Kościan pieszo 28,5% 37% PKS 2,5% 33% PKP 4% 11% komunikacja miejska 58% 0% samochód 7% 8% rower 5% skuter/motor 6%

64 Analiza wyników badań – dominanta z uwzględnieniem miejsca zamieszkania: ZSB w Szczecinie – za pomocą komunikacji miejskiej - większość uczniów mieszka na miejscu w Szczecinie ZSP w Kościanie – pieszo uczniowie miejscowi ; PKS uczniowie dojeżdżający

65 Analiza wyników badań Ile czasu dziennie zajmuje ci dotarcie do szkoły? – dominanta: ZSB w Szczecinie – pół godziny ZSP w Kościanie –do pół godziny ZSB Szczecin ZSP Kościan do 0,5h 49% 61% 0,5 - 1 h 39% 36% 1-1,5 h 8% 2,7% powyżej 1,5 h 4% 0,3%

66 Analiza wyników badań Który ze sportów lubisz? ZSB Szczecin
ZSP Kościan piłka nożna 20% 32% piłka ręczna 8% 18% siatkówka 17% 10% koszykówka 9% snowboard/narty 6% 5% sporty ekstremalne 13% sporty siłowe 14% 7% inne nie lubię sportu 4%

67 Analiza wyników badań – dominanta: ZSB w Szczecinie – najbardziej lubiane sporty to piłka nożna i siatkówka ZSP w Kościanie –najbardziej lubiany sport to piłka nożna.

68 Analiza wyników badań Który ze sportów uprawiasz ? ZSB Szczecin
ZSP Kościan piłka nożna 17% 25% piłka ręczna 6% 7% siatkówka 15% 12% koszykówka 5% snowboard/narty 4% sporty ekstremalne 10% sporty siłowe 9% inne nie lubię sportu 21% 28%

69 Analiza wyników badań – dominanta: ZSB w Szczecinie – najczęściej uprawiany sport to piłka nożna – jeśli nie weźmiemy pod uwagę że 21% nie uprawia żadnego sportu ZSP w Kościanie –najczęściej uprawiany sport to piłka nożna – jeśli nie weźmiemy pod uwagę że 28% nie uprawia żadnego sportu

70 Analiza wyników badań Wolny czas spędzasz… ZSB Szczecin ZSP Kościan
przed TV 19,5% 19% w Internecie 28% 11% z książką 4% 5% w kinie 6% 3% słuchając muzyki 8,5% 21% uprawiając sport 13% 10% w klubach 8% w dyskotekach 4,5% 7% z przyjaciółmi 20%

71 Analiza wyników badań – dominanta: ZSB w Szczecinie – najczęściej spędza czas korzystając z Internetu. ZSP w Kościanie –najczęściej spędza czas słuchając muzyki, wraz z przyjaciółmi.

72 Analiza wyników badań Ile czasu spędzasz dziennie przed TV?
– dominanta: ZSB w Szczecinie – do 1 godziny dziennie ZSP w Kościanie –1 godzina dziennie. ZSB Szczecin ZSP Kościan do 1h 46% 42% 1-2 h 23% 37% 2-3 h 18% 11% powyżej 3 h 13% 10%

73 Analiza wyników badań Twój ulubiony rodzaj muzyki to: – dominanta:
ZSB w Szczecinie – Rap, Hip-Hop ZSP w Kościanie –Rap, Hip-Hop oraz Techno, Trance, House ZSB Szczecin ZSP Kościan Rap, Hip-Hop 32% 27% Techno, Trance, House 19% 28% Pop 13% 24% Rock 18% 11% metal 8% 5% poważna 4% 2% inna 6% 3%

74 Analiza wyników badań Gdzie zazwyczaj jeździsz na wakacje?
– dominanta: ZSB w Szczecinie – nad morze ZSP w Kościanie – nad morze ZSB Szczecin ZSP Kościan morze 55,5% 47% góry 11,5% 18% do rodziny 24,5% 17% nigdzie 18,5%

75 Analiza wyników badań Czy masz zwierzę? – dominanta:
ZSB w Szczecinie – tak ZSP w Kościanie – tak ZSB Szczecin ZSP Kościan tak 66% 81% nie 34% 19%

76 Analiza wyników badań Jakie masz zwierzę? – dominanta:
ZSB w Szczecinie – pies ZSP w Kościanie – pies ZSB Szczecin ZSP Kościan Pies 46% 56% Kot 28% 27% Królik 9% 8% chomik 5% 6% inne 12% 3%

77 Analiza wyników badań Czy posiadasz konto na „naszej klasie” ?
– dominanta: ZSB w Szczecinie – tak ZSP w Kościanie – tak ZSB Szczecin ZSP Kościan Tak 83% 75% Już nie 10,5% 17,5% Nigdy nie miałem 6,5% 7,5%

78 Analiza wyników badań Czy posiadasz konto na „facebook” ? – dominanta:
ZSB w Szczecinie – tak ZSP w Kościanie – tak ZSB Szczecin ZSP Kościan Tak 55,5% 52% Już nie 6,5% 8% Nigdy nie miałem 38% 40%

79 Podsumowanie badań Statystyczny uczeń Zespołu Szkół Budowlanych w Szczecinie to siedemnastolatek mieszkający w mieście posiadający brata i siostrę i mieszkający wraz z obojgiem rodziców Dojeżdża do szkoły korzystając z komunikacji miejskiej i zajmuje mu to pół godziny. Jest uczniem technikum i codziennie spędza na nauce poza szkołą 1 godzinę Z przedmiotów szkolnych najbardziej lubi wychowanie fizyczne oraz przedmioty zawodowe. Jest zadowolony z wybranej przez siebie szkoły, jednak gdyby miał możliwość zmiany szkoły zastanowił by się nad tym.

80 Podsumowanie badań Statystyczny uczeń ZSB lubi piłkę nożną i siatkówkę. Jeżeli uprawia sport jest to prawdopodobnie piłka nożna lub siatkówka. Wolny czas spędza głównie korzystając z Internetu bądź przed telewizorem, przed którym spędza dziennie około 1 godziny. Opisywany przez nas uczeń najbardziej lubi rap i Hip-Hop oraz posiada psa. Wakacje spędza zazwyczaj nad morzem. Lubi portale społecznościowe i posiada konto zarówno na „naszej klasie” jak i na „facebooku”.

81 Podsumowanie badań Statystyczny uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie to siedemnastolatek mieszkający na wsi posiadający brata i siostrę i mieszkający wraz z obojgiem rodziców Dojeżdża do szkoły korzystając z PKS i zajmuje mu to do pół godziny. Jest uczniem technikum i codziennie spędza na nauce poza szkołą 1 godzinę Z przedmiotów szkolnych najbardziej lubi wychowanie fizyczne oraz przedmioty zawodowe. Jest raczej zadowolony z wybranego przez siebie typu szkoły, i nie zmienił by jej nawet gdyby miał taką możliwość.

82 Podsumowanie badań Statystyczny uczeń ZSP lubi piłkę nożną i siatkówkę. Jeżeli uprawia sport to jest to prawdopodobnie piłka nożna. Wolny czas spędza słuchając muzyki z przyjaciółmi bądź przed telewizorem, przed którym spędza dziennie 1 godzinę. Opisywany przez nas uczeń najbardziej lubi rap, Hip-Hop, techno, trance , house. Posiada psa. Wakacje spędza zazwyczaj nad morzem, ale równie często jeździ w góry, do rodziny bądź nigdzie nie wyjeżdża. Lubi portale społecznościowe i posiada konto zarówno na „naszej klasie” jak i na „facebooku”.

83 Wnioski Na wstępie założyliśmy ze w trakcie analizy wyników badania ankietowanego przeprowadzanego w Zespole Szkół Budowlanych w Szczecinie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie będziemy mieć do czynienia z dużą rozbieżnością w wynikach. Okazało się że nie mieliśmy racji. Większość odpowiedzi była zbliżona dla obu szkół. Nasunęło to nam jeden wniosek - że młodzież jest właściwie taka sama – uwzględniając oczywiście zbliżony charakter szkół .

84 Bibliografia L. Gajek, M. Kałuszka “Metody wnioskowania statystycznego”, WNT 2000 (2 wyd.) W. Niemiro “Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna” Wydawnictwo SNS 1999 Witold Klonecki “Statystyka dla inżynierów” PWN 1999 Ryszard Zieliński "Siedem wykładów wprowadzających do statystyki matematycznej„ Alicja Jokiel-Rokita, Ryszard Magiera "Modele i metody statystyki matematycznej w zadaniach" Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2001

85


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google