Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana"— Zapis prezentacji:

1

2 Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana
DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana ID grupy: 97_21_P_G1 Opiekun: Henryka Surma Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: „Pozyskiwanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej” Semestr/rok szkolny: s. IV /

3 K A P I T A Ł F I R M Y NA KAPITAŁ FIRMY SKŁADAJĄ SIĘ:
1) KAPITAŁ LUDZKI - jest to nagromadzony przez pracownika zasób wiedzy fachowej, doświadczenia i umiejętności, dzięki niemu możliwe jest uzyskanie większych dochodów oraz 2)KAPITAŁ FINANSOWY (ORGANIZACYJNY) - to wartość zarządzania, kwalifikacji, kompetencji i innych składników niematerialnych tworzących wartość reputacji firmy (goodwill) obejmuje środki pieniężne występujące w różnych postaciach: gotówki, kredytu, papierów wartościowych 3)ważną rolę w zakładaniu podmiotu jest APORT

4 Kapitał firmy

5 Majątek firmy Każde przedsiębiorstwo posiada określony majątek umożliwiający prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej. Majątek ten składa się z wielu elementów ( budynki, maszyny, urządzenia, materiały, wyroby gotowe, środki pieniężne itp.), które w trakcie prowadzenia działalności są wykorzystywane i podlegają zmianom. Wszystkie zmiany majątku są ewidencjonowane w rachunkowości przedsiębiorstwa.

6 Majątek firmy Majątek przedsiębiorstwa można podzielić na dwie podstawowe grupy: 1) majątek trwały ( środki trwałe), 2) majątek obrotowy (środki obrotowe) Takie składniki majątku, jak maszyny, urządzenia produkcyjne, budynki, środki transportu, zaliczane są do środków trwałych. Środki trwałe charakteryzują się tym, że: - wykorzystywane są w długim czasie i służą do produkcji wielu wyrobów, zachowując przez cały okres użytkowania swą naturalną postać - zużywają się stopniowo i powoli tracą swą wartość użytkową - przedstawiają wysoką wartość pieniężną, której odpowiednie części są stopniowo przenoszone na wytwarzane za ich pomocą produkty.

7 Kapitały -pasywa to źródła finansowania majątku jednostki. Kapitały dzieli się na: · własne w stosunku, do których jednostce przysługuje tytuł własności, · obce, właścicielem składnika majątku jest inny podmiot.

8 Kapitały własne dzielimy na:
· kapitały powierzone, wniesione przez założycieli przedsiębiorstwa w postaci środków pieniężnych, bądź aportów (wkład rzeczowy), · kapitały samofinansowania tworzone z zysków osiąganych przez przedsiębiorstwo, do kapitałów samofinansowania zalicza się również fundusze specjalne, które są pieniężnym odpowiednikiem środków przeznaczonych na określony cel, np. podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

9 Ze względu na formę prawną jednostki wyróżniamy następujące kapitały własne
a) w spółkach akcyjnych kapitałami własnymi są: · kapitał akcyjny (zakładowy), stanowi równowartość wyemitowanych akcji według ich wartości nominalnej. Kodeks spółek handlowych określa nominalną wysokość kapitału na 100 tys. zł (od 8 stycznia 2009) . Ponadto spółka akcyjna ma obowiązek tworzenia kapitału zapasowego, · kapitał zapasowy jest tworzony z zysku z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych strat, · kapitał rezerwowy, tworzony z zysku i przeznaczony na rozwój spółki

10 b) w spółce z o.o. wyróżnia się: · kapitał udziałowy (zakładowy), dzieli się na udziały, przy czym wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł., minimalny kapitał udziałowy wynosi 5 tys. zł. (od 8 stycznia 2009) , · kapitał zapasowy i · kapitał rezerwowy- są tworzone z zysków c) w przedsiębiorstwie państwowym wyróżniamy: · fundusz założycielski stanowi on równowartość środków wniesionych przez państwo, · fundusz przedsiębiorstwa tworzony jest z zysków wygospodarowanych przez firmę,

11 d) w spółdzielniach do funduszów własnych zaliczamy: · fundusz udziałowy, stanowi równowartość udziałów wniesionych przez członków spółdzielni, · fundusz zasobowy wygospodarowany z zysków spółdzielni. W spółkach jednoosobowych (prywatnych) kapitałem powierzonym jest kapitał właściciela, a w spółkach osobowych, kapitał zakładowy.

12 Przedsiębiorstwa państwowe
fundusz założycielski – stanowi równowartość środków wniesionych przez państwo. fundusz przedsiębiorstwa - stanowi równowartość majątku wygospodarowanego przez przedsiębiorstwo w toku jego działalności.

13 Spółdzielnie fundusz udziałowy – stanowi równowartość udziałów wniesionych do spółdzielni przez jej członków. fundusz zasobowy - stanowi równowartość wkładów wniesionych przez członków w formie wpisowego oraz równowartość środków wygospodarowanych przez spółdzielnie

14 Spółki akcyjne i spółki z o.o.
kapitał zakładowy - stanowi równowartość wyemitowanych akcji (wg ich wartości nominalnej) lub wniesionych udziałów. kapitał zapasowy – jest tworzony m.in. z wygospodarowanego zysku z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych strat spółki w przyszłych okresach. kapitał rezerwowy - jest tworzony z wygospodarowanego zysku z przeznaczeniem na rozwój spółki.

15 Do czasu zwrotu stanowią zobowiązania.
Kapitały obce Kapitał obcy cechuje się tym, że jest oddany do dyspozycji przedsiębiorstwa na czas określony, po terminie umowy musi być zwrócony. Korzystanie z niego związane jest z określonym kosztem - w postaci odsetek. Dawcy kapitału obcego z reguły mają wpływ na jego wykorzystanie, natomiast nie mają prawa podejmowania decyzji dotyczących całokształtu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Do czasu zwrotu stanowią zobowiązania.

16 Wśród zobowiązań można wyróżniamy:
kredyty bankowe -równowartość pozyskanych z banku środków pieniężnych, zobowiązania wobec dostawców materiałów, towarów lub usług, zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek od różnych osób prawnych (nie wliczając banków) lub fizycznych, zobowiązania publicznoprawne, np. rozliczenia z budżetem państwa, zobowiązania wobec własnych pracowników i inne.

17 Podział kapitałów obcych
zobowiązania długoterminowe, do których wliczamy: długoterminowe pożyczki i obligacje, długoterminowe kredyty bankowe i inne zobowiązania długoterminowe o terminie spłaty powyżej 1 roku licząc od dnia bilansowego, zobowiązania krótkoterminowe, do których wliczamy: pożyczki, obligacje, kredyty bankowe i różne zobowiązania z tytułu dostaw, podatków i wynagrodzeń o terminie spłaty do 1 roku licząc od dnia bilansowego

18 Kapitał firmy Aby obliczyć fundusze własne przedsiębiorstwa, należy od ogólnej sumy aktywów przedsiębiorstwa odjąć fundusze obce ( czyli zobowiązania przedsiębiorstwa wobec banków, dostawców, budżetu państwa i innych podmiotów gospodarczych)

19 Kapitał firmy Zasilanie finansowe firmy jest skomplikowanym systemem operacji pieniężnych, który umożliwia dopływ środków finansowych do firmy. Dzięki zasilaniu finansowemu możliwe jest realizowanie celu, jaki sobie postawiliśmy. Kapitały obce

20 Kapitał firmy W firmie wyróżniamy wewnętrzny i zewnętrzny system zasilania finansowego. System wewnętrzny powstaje wskutek prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Efektem tej działalności są zyski, czyli wpływy pieniężne. Natomiast system zewnętrzny zasilania finansowego polega m. in. na zaciąganiu kredytów i pożyczek.

21 Według oficjalnej informacji Głównego Urzędu Statystycznego z końca lutego bieżącego roku zarejestrowanych mamy ponad 3,9 mln. Tylko że tę liczbę należy podzielić przez dwa. Raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podaje, że w 2008 roku liczba aktywnych przedsiębiorstw w Polsce wynosiła ponad 1 mln 862 tys. wypowiedź: Bohdana Wyżnikiewicza, wiceprezesa Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

22 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),
Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Dotacje unijne

23 Możliwości uzyskania środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
I. Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

24 Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób pracujących, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. PO KL będzie służył przyspieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej.

25 Zatrudnienie i integracja społeczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym- z poniższych można uzyskać dofinansowanie Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet V Dobre rządzenie Priorytet X Pomoc techniczna

26 II. Programy rządowe aktywizacji dla osób korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości oraz na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Działanie 6.2 PO KL Osoby zakładające własne firmy mogą ubiegać się o 40 tys. złotych dotacji na rozpoczęcie działalności. Będzie to pomoc bezzwrotna, pod warunkiem, że przedsiębiorca przetrwa na rynku rok. Dofinansowanie dla przyszłych przedsiębiorców przewidziane jest w ramach Działania 6.2 PO KL – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Kwota dotacji przewidziana w tym działaniu nie może przekroczyć 40 tys. złotych i jest uzależniona od wykazania rzeczywistych potrzeb związanych z uruchomieniem planowanej działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że dotacji otrzymanej w ramach Działania 6.2 PO KL nie wolno łączyć z dotacją z powiatowego urzędu pracy.

27 Programy finansowane będą ze środków Funduszu Pracy pochodzących z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

28 Finansowanie z urzędów pracy
Bezrobotny, zarejestrowany w Urzędzie Pracy może otrzymać ponad 20 tys. złotych dotacji na założenie własnej firmy. I nie musi jej zwracać, jeśli będzie prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy. O 14 tys. złotych dotacji mogą ubiegać się ci, którzy chcą założyć spółdzielnię socjalną.

29 Linie kredytowe dla przedsiębiorstw
Linia kredytowa to elastyczny, funkcjonalny i pozbawiany nadmiernych formalności dostęp do środków potrzebnych do finansowania działalności firmy. Linia kredytowa to ustalona raz na 12 miesięcy maksymalna wysokość finansowania danego podmiotu.

30 Banki niezbyt chętnie udzielają kredytu niewielkim firmom
Przyczyną tego jest : brak ustabilizowanych dochodów, słabe zabezpieczenie hipoteką, ryzykowność rodzinnego biznesu .

31 Podstawowym kosztem kredytu są odsetki, będące pewnym procentem od pożyczonej sumy płaconym bankowi przez kredytobiorcę. Oprócz tego banki pobierają dodatkowe prowizje i opłaty takie jak prowizja przygotowawcza czy prowizja od niewykorzystanego salda kredytu. Jak wynika z ocen przedsiębiorców ze względu na brak wiarygodnego zabezpieczenia spłaty kredytu, dostęp do kredytu jest bardzo utrudniony i stanowi jedną z podstawowych barier rozwoju firm tego sektora , zwłaszcza na etapie rozwoju firmy.

32 Początkujący przedsiębiorca ma zwykle duże trudności z uzyskaniem kredytu w banku komercyjnym.
banki traktują takich przedsiębiorców wstrzemięźliwie, oferta banków jest niedostępna i droga. Na początku działalności przedsiębiorstwa pewnym rozwiązaniem problemu kredytowania działalności może być korzystanie przez przedsiębiorcę z debetu wynikającego z umowy z bankiem (ujemnego salda na rachunku). Można również skorzystać z kredytu na cele konsumpcyjne lub kredytów (pożyczek) zaciągniętych przez rodziców (współmałżonka) nie prowadzących działalności gospodarczej

33 Kredyty inwestycyjne: Kredyt na Sprzęt w PLN, CHF lub EUR
Kredyt na Lokal w PLN, CHF lub EUR Promesa Kredytowa Konsolidacja kredytów – rata niższa nawet o 60%

34 PKO BP przygotowało dla firm trzy pakiety do wyboru, dostępne dla przedsiębiorców z różnych branż, rolników i medyków. W każdym pakiecie jest kredyt odnawialny w rachunku, kredyty w rachunku kredytowym i – co ważne dla przedsiębiorców – kredyt obrotowy i inwestycyjny. Bank nie pobiera opłaty za otwarcie rachunku - podczas gdy konkurencja zazwyczaj ją pobiera. Przedsiębiorca ma możliwość składania zleceń przez telefon, internet, terminale samoobsługowe.

35 Pomoc w finansowaniu bieżącej działalności i inwestycji
Kredyt Biznes Ekspres Pomoc w finansowaniu bieżącej działalności i inwestycji Kredyt do 100% wartości przedsięwzięcia Przejrzyste procedury Ekspresowe tempo

36 kredyt w rachunku bieżącym w złotych,
kredyt obrotowego w złotych lub indeksowanego kursem walut obcych, z okresem spłaty do 12 miesięcy, kredyt dyskontowego w złotych, z terminem płatności weksli nie dłuższym niż 180 dni, Gwarancja i poręczenia bankowe w złotych lub walutach obcych wystawianych na okres do 12 miesięcy, akredytywa w złotych, EUR lub USD z terminem ważności do 12 miesięcy,  faktoring w złotych z maksymalnym terminem płatności faktur do 180 dni.

37 Linia kredytowa przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy:
posiadają konto firmowe w dowolnym banku od co najmniej 6 miesięcy, otworzą konto firmowe w ING Banku Śląskim przed złożeniem wniosku o udzielenie linii

38 Kredyty z dopłatą z zagranicy
Banki coraz częściej sięgają po niestandardowe rozwiązania wspierające finansowanie przedsiębiorców. Wśród nich są m. in. linie celowe udzielane ze środków banków zagranicznych. Efektem takiej międzynarodowej współpracy są specjalne kredyty udzielane na korzystniejszych niż standardowe warunkach. Wyróżniają się nie tylko atrakcyjnymi stawkami oprocentowania, ale również dłuższym okresem finansowania i niższym wkładem własnym.

39 Jedną z takich linii jest Kredyt z Klimatem oferowany przez BOŚ Bank
Jedną z takich linii jest Kredyt z Klimatem oferowany przez BOŚ Bank. Produkt powstał przy współpracy z niemieckim bankiem rządowym KfW. Linia przeznaczona jest na finansowanie inwestycji ograniczających zużycie energii cieplnej, czyli termomodernizację budynków, instalacje pomp ciepła, kolektorów słonecznych, a także modernizację systemów grzewczych. Współpraca z KfW umożliwia sprzedaż uzyskanego „efektu ekologicznego”, czyli jednostek redukcji emisji. Dzięki temu prowizja i marża banku są zredukowane o blisko 50 % w stosunku do standardowej oferty. Po ten kredyt mogą sięgać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wystarczy, że planowana inwestycja będzie zmierzała do poprawy efektywności energetycznej budynku lub systemu grzewczego.

40 Kredyty z dopłatą z zagranicy
Bank udziela kredytów w ramach linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Finansuje w ten sposób projekty MSP przeznaczone zarówno na zakup aktywów materialnych oraz niematerialnych i prawnych, jak i na pokrycie zobowiązań związanych z cyklem produkcyjnym przedsiębiorstwa dotyczącym jego standardowego działania.

41 Kredyty z dopłatą z zagranicy
Bank Zachodni WBK proponuje małym i średnim przedsiębiorstwom kredyt Biznes Express EBI. EBI w tym przypadku oznacza dodatkowy upust oprocentowania dla klienta, jeśli podmiot i przedmiot inwestycji mieści się w kategoriach określonych przez Europejski Bank Inwestycyjny. Maksymalnie można dostać 500 tys. złotych na pięć lat, Jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco.

42 Początkujący przedsiębiorca ma zwykle duże trudności z uzyskaniem kredytu w banku komercyjnym.
banki traktują takich przedsiębiorców wstrzemięźliwie, oferta banków jest niedostępna i droga. Na początku działalności przedsiębiorstwa pewnym rozwiązaniem problemu kredytowania działalności może być korzystanie przez przedsiębiorcę z debetu wynikającego z umowy z bankiem (ujemnego salda na rachunku). Można również skorzystać z kredytu na cele konsumpcyjne lub kredytów (pożyczek) zaciągniętych przez rodziców (współmałżonka) nie prowadzących działalności gospodarczej

43 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Za opłatą 250 złotych miesięcznie – można prowadzić firmę pod skrzydłami Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. W zamian korzysta się z biura, sal konferencyjnych, pomocy prawnej i organizacyjnej, a także różnych szkoleń i benefitów przysługujących przedsiębiorcom. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największa sieć tego typu placówek w kraju. Zarządzana jest przez fundację, która kontynuuje działalność studenckiego forum działającego kilka lat temu pod auspicjami największej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców – Buisness Centre Club. Obecnie do sieci należy 40 placówek we wszystkich większych miastach Polski. Jako że sieć początkowo była związana ze środowiskiem studenckim, większośc inkubatorów prowadzi działaność na terenie wyższych uczelni.

44 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Celem ich działania jest realizacja strategii fundacji pod nazwą „Droga do Polski Przedsiębiorczej”. Środkiem do celu ma być kreowanie przedsiębiorczości jako narodowej cechy, umożliwienie realizacji marzeń o własne firmie, pomoc w jej zakładaniu i prowadzeniu, rozwijanie myślenia biznesowego, upowszechnianie wiedzy o mechanizmach rynkowych. Fundacja przykłada dużą wagę do rozwijania projektów opartych na nowych technologiach i innowacjach, promuje je i pomaga rozwijać. Jej ambicją jest „odkrywanie i inwestowanie w firmy na miarę Skype’a”, ale z jej pomocy mogą korzystać także przedsiębiorcy działający w innych branżach.

45 Dotacje Dotacja - to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo podmiotom dla poparcia ich działalności. Ma ona charakter uznaniowy. Jednostka ubiegająca się o nią, musi spełnić warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi. Decyzję o sposobie wykorzystania dotacji podejmuje organ, który ją przyznał.

46 Dotacja nie należy do procesów szybkich i zależy od jednostki realizującej projekt w ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości. Z reguły cały proces trwa od 3 – 6 miesięcy (od zgłoszenia się po uzyskanie dotacji).

47 LEASING Leasing jest drugim po kredytach, najczęściej wykorzystywanym przez MSP źródłem finansowania. Stanowi on formę finansowania inwestycji, polegającą na uzyskaniu prawa do użytkowania określonej rzeczy w zamian za ustalony czynsz (raty leasingowe), bez konieczności jej bezpośredniego zakupu. Należy podkreślić, że wzięcie określonego dobra w leasing nie jest rodzajem jego zakupu. Umowa leasingu zbliżona jest raczej do umowy dzierżawy lub umowy najmu.

48 Istnieje wiele rodzajów i form leasingu
Istnieje wiele rodzajów i form leasingu. Najbardziej rozpowszechnione w praktyce gospodarczej są jednak dwa rodzaje podział umów leasingowych. Według pierwszego z nich leasing dzielony jest na: bezpośredni pośredni pomagamy przedsiębiorcom z sektora MSP w uzyskaniu optymalnego finansowania

49 LESING BEZPOŚREDNI Ma miejsce wtedy, gdy dawcą przedmiotu leasingu jest jego producent lub właściciel. W transakcji takiej występują tylko dwie strony: biorca, czyli użytkownik przedmiotu leasingu, oraz jego dawca.

50 LESING POŚREDNI Występuje w sytuacjach, gdy właściciel
przedmiotu leasingu nie jest jego wytwórcą, Jest natomiast podmiotem finansującym Zamówienie otrzymane od leasingobiorcy. Na zlecenie biorcy wyszukuje określonego dostawcę przedmiotu leasingu oraz dokonuje od niego zakupu.

51 Anioł biznesu Jest samodzielną zamożną osobą, która przeznacza kapitał na rozruch przedsięwzięcia w zamian za udziały. Anioły zawsze inwestują swoje własne fundusze, w przeciwieństwie do venture capital, które zarządzają pewną pulą środków innych kapitało dawców zgromadzonych w profesjonalnym funduszu. Mała, lecz rosnąca grupa aniołów Polsce łączy się w sieci aniołów lub grupy aniołów.

52 Aniołem biznesu jest Przedsiębiorca lub emerytowany dyrektor wysokiego szczebla, który może być zainteresowany wspieraniem młodych biznesów z pobudek innych niż czysty zysk. Poza funduszami anioły oferują często wsparcie w zarządzaniu i przydatne kontakty.

53 Kapitał aniołów Uzupełnia lukę w finansowaniu początkujących biznesów pomiędzy przyjaciółmi i rodziną, a funduszami venture capital. Inwestycje ze strony aniołów są metodą uzupełnienia kapitału szybko rozwijających się przedsięwzięć u ich początku i są obliczone na sumaryczne nakłady roczne o wysokości niemal równie wysokiej, jak w przypadku połączonych venture capital, ale obejmują przy tym ponad dziesięciokrotnie większą liczbę przedsiębiorstw.

54 INWESTYCJE ANIOŁÓW Są narażone na ekstremalnie wysokie ryzyko i stąd wymagają bardzo wysokich stóp zwrotu. Ponieważ spory odsetek wartości inwestycji aniołów jest bezpowrotnie tracony, gdy młoda spółka upada, profesjonalni aniołowie biznesu wyszukują inwestycje, które mają potencjał do przyniesienia przynajmniej dziesięciokrotnego zwrotu nakładów w perspektywie około pięciu lat za pośrednictwem zdefiniowanej strategii wyjścia z inwestycji.

55 Firma spin – off / out Nowe przedsiębiorstwo, które powstało w drodze usamodzielnienia się pracownika/ów np. szkoły wyższej lub laboratorium badawczego, wykorzystujących w tym celu intelektualne zasoby organizacji macierzystej.

56 Firmy spin-off lub spin-out zwane są również „spółkami profesorskimi”
Uczelnie prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe, w wyniku których powstaje nowa wiedza i innowacje. Wyniki tych badań stanowią sprzedawalny produkt i mogą zostać skomercjalizowane (wykorzystane rynkowo) Firmy spin-off lub spin-out zwane są również „spółkami profesorskimi”

57 Czynniki warunkujące sukces spółki Spin off i spin out
PARTNERZY Mocny fundament naukowy Dostępność środków finansowych Zasoby wiedzy (zarówno technologicznej jak i biznesowe

58 Zalety firmy spin-off:
-  Wyodrębnienie tematyki rynkowej ze struktury badawczej, -  Łatwość prowadzenia biznesu, -  Przejrzystość struktur i strumieni finansowych, - Wsparcie uczelni, co oznacza mniejsze ryzyko, minimalizowane poprzez swoiste gwarancje, leżące po stronie zaangażowanych w przedsięwzięcie ekspertów danej dziedziny, a więc większą stabilizację. - Zalety firmy spin-out: - Płynne przeniesienie wiedzy i całego „know-how” oraz praw własności związanych z eksploatacją technologii do podmiotu gospodarczego, stwarzające dogodne warunki dla inwestycji kapitałowych w to przedsięwzięcie i tym samym szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa, - Możliwość samodzielnego działania.

59 VENTURE CAPITAL Średnio i długoterminowy kapitał inwestycyjny charakteryzujący się dużym stopniem ryzyka, ale mogący w przyszłości przynieść wysokie zyski. Jest to forma finansowania innowacyjnych (a przez to obarczonych ryzykiem) projektów inwestycyjnych.

60 W gospodarce powstaje wiele projektów, które mogą być zamienione w bardzo opłacalne przedsięwzięcia, ale do ich realizacji potrzebne są środki finansowe. Ponieważ ludzie tworzący te projekty nie posiadają wystarczającej ilości kapitału muszą sięgnąć po kapitał zewnętrzny. Banki nie są skore do pożyczania w takich sytuacjach pieniędzy, gdyż realizacja projektów obarczona jest wysokim ryzykiem

61 Fundusze Venture Capital
Rozwiązaniem stają się specjalne instytucje, które finansują projekty. Fundusze VC otrzymują wiele propozycji współpracy, ale większość z nich jest zazwyczaj odrzucana. Wybierane są pomysły najlepsze. Dużą rolę w dostępie do rynku VC odgrywają także wcześniej utrzymywane kontakty.

62 Franchising Franchising - Umowa, na mocy której za określoną opłatą firma daje zezwolenie innej firmie na używanie własnego znaku handlowego. Termin ten oznacza również całokształt działań biznesowych przy prowadzeniu firmy, na które składają się: pomoc prawna, promocja marki, dostarczenie towarów, pomoc przy prowadzeniu interesu. Taka forma interesu nie wymaga od przedsiębiorstw zbyt wiele, najczęściej jednym wymogiem jest posiadanie odpowiedniej ilości gotówki. Przykładem takich firm są McDonalds lub DaGrasso.

63 Forfaiting Forfaiting jest sposobem finansowania rozliczeń pomiędzy eksportem a importem. Polega na zbyciu przez eksportera wierzytelności o odroczonym terminie płatności, zabezpieczony w formie weksla własnego importera lub traty (weksla trasowanego) akceptowanej przez importera.

64 Importer przekazuje eksporterowi weksel jako zapłatę za dostarczony towar. Eksporter odstępuje weksel bankowi i natychmiast otrzymuje od niego zapłatę pomniejszoną o dyskonto, nie ponosi przy tym odpowiedzialności za realizację weksla. Bank – forfaiter dyskontuje weksel bez prawa regresu do eksportera, a więc na własne ryzyko. Weksel importera musi być poręczony przez jego bank, ryzyko banku nie jest więc duże. Kiedy nadchodzi termin płatności weksla, bank- forfaiter przedstawia go do wykupienia bakowi importera.

65 Forfaiting stosowany jest w sytuacjach, gdy sprzedaż przez eksportera produktów lub usług wiąże się z udzieleniem przez niego kredytu kupieckiego, który pragnie zastąpić forfaitingiem. Ważne jest, aby zapłata zabezpieczona była wekslami własnymi lub trasowanymi poręczonymi przez bank importera (zaakceptowany przez bank – forfaitera) lub nieodwołalną akredytywą dokumentową, ewentualnie odrębną gwarancją bankową.

66 Obligacje Obligacja, podobnie jak akcja, jest papierem wartościowym.
W przeciwieństwie jednak do akcji dającej prawo do udziału w majątku firmy, obligacja jest papierem dłużnym, narzędziem kredytu dla jej emitenta.

67 Emisja obligacji jest jedną z form pozyskania środków finansowych przez przedsiębiorstwa czy tez związki samorządowe na planowane zamierzenia inwestycyjne. Również państwo, gdy ma deficyt w budżecie, i musi zdobyć środki na realizacje wydatków przewyższających dochody, może skorzystać z tej formy finansowania.

68 Pomoc publiczna Za pomoc publiczną uznaje się te formy, które przekraczają 100 tysięcy euro Pomoc w euro przelicza się według kursu średniego NBP w dniu udzielania pomocy. Wszelkie inne formy pomocy przelicza się na dotacje . Przez dzień taki uznaje się dzień wydania decyzji lub zawarcia umowy, na podstawie której jest udzielana pomoc.

69 Źródła: Strony internetowe:
Bibliografia: ,,Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce” Praca zbiorowa pod redakcją naukową Izabeli Pruchnickiej- -Grabias i Anny Szelągowskie ,,Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie środków z UE w ramach PO IG 8.1” Agata Łukaszewska

70 Kapitał firmy

71


Pobierz ppt "Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana"

Podobne prezentacje


Reklamy Google