Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ID grupy: 97/82_MF_G1 97/53_MF_G2,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ID grupy: 97/82_MF_G1 97/53_MF_G2,"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ID grupy: 97/82_MF_G1 97/53_MF_G2,
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W BRZOSTOWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W CZAPLINKU ID grupy: 97/82_MF_G /53_MF_G2, Kompetencja: MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Temat projektowy MGP: Przyroda , która nas otacza. Semestr/rok szkolny: SEMESTR IV/2011/2012

3 Tytuł tematu projektowego:
PRZYRODA , KTÓRA NAS OTACZA!!!

4 Spis Treści: 1.Skłąd chemiczny i właściwości powietrza.
2.Czym oddychamy? 3.Ilość zanieczyszczeń 4.Zanieczyszczenia wód. 5.Zanieczyszczenia powietrza. 6.Trzy źródła atmosfery. 7.Zanieczyszczenia atmosfery w Polsce. 8.Co należy zrobić by atmosfera była czysta? 9.Ilość zanieczyszczeń przedstawionych w procentach. 10.Informacje o powietrzu. 11.Powietrze w technice. 12.Na czym polega ochrona powietrza. 13.Wilgotność. 14.Promieniowanie jonizujące na organizmy żywe. 15.Rodzaje promieniowania jonizującego. 16.Plusy i minusy promieniowania w życiu codziennym. 17.Wpływ promieniowania na organizmy żywe. 18.Żródła promieniowania wytworzone przez człowieka. 19.Podział promieniowania - podział 20.Skutki napromieniowania ciała ludzkiego 21.Optyka:Geometryczna,falowa, kwantowa.

5 22.Prawo Bernoullego. 23.Lepkość. 24.Gęstość. 25.Wilgotność. 26.Doświadczenia: Efekt cieplarniany Pomiar przezroczystości wody Badanie próbek wody Profil prędkości przepływu wody Pomiar promieniowania UVA i UVB 27.Promieniowanie elektromagnetyczne 28.Częstotliwość. 29.Promieniowanie Jądrowe

6

7 Skład chemiczny i właściwości powietrza
Powietrze jest gazem: bezwonnym; bezbarwnym; bez smaku; ulega sprężeniu, rozprężeniu, skropleniu; nie przewodzi prądu. Skład procentowy powietrza:  78%- azot; 21%- tlen; 1%- dwutlenek węgla, argon, wodór, para wodna,  zanieczyszczenia

8

9 Czym Oddychamy Powietrze - jednym z podstawowych składników przyrodniczego środowiska człowieka, którym oddychamy jest częścią atmosfery mieszaniną gazów otulających Ziemię. To ono sprawia, że na planecie istnieje życie i to ono chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Jako środowisko chemiczne cechuje się stałą zawartością azotu i dwutlenku węgla mających decydujące znaczenie dla zdrowia i życia organizmów żywych. Dlatego też w normalnych warunkach potrzeby człowieka są zaspokajane odruchowo i automatycznie, bez udziału jego świadomości. Toteż nie analizuje on tego elementu środowiska, dopóki nie zachodzą w nim zmiany jakościowe i ilościowe, które zmuszają go do określonego działania. Powietrze jest zanieczyszczone przez gazy i pyły a także wypełnione hałasami i wibracjami. W wyniku wysokich emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie całego kraju występuje duże ich stężenie zwłaszcza dwutlenku siarki. Powoduje to stale wzrastające zakwaszenie gleby a stąd przedostawanie się szkodliwych pierwiastków z gleby do roślin. To przyczynia się do pogarszania się stanu zdrowia ludzi oraz do określonych strat ekonomicznych.

10 Ilość zanieczyszczeń dostarczanych codziennie do atmosfery jest ogromna. Niekiedy emisja ograniczona jest do sfery ciężkiego przemysłu lub wielkich miast. Źródłem zanieczyszczeń zarówno gazowych, jak i innych, na przykład pestycydami, staje się coraz częściej intensywne rolnictwo. Spaliny samochodowe Zawierają związki szkodliwe dla płuc, wywołujące astmę lub bronchit. Gazy CFCs niszczą warstwę ozonową i ułatwiają docieranie do Ziemi szkodliwych promieni słonecznych. Ilość zanieczyszczeń dostarczanych codziennie do atmosfery jest ogromna. Niekiedy emisja ograniczana jest do strefy ciężkiego przemysłu lub wielkich miast. Źródłem zanieczyszczeń zarówno gazowych jak i innych np. pestycydami staje się coraz częściej intensywne rolnictwo, spaliny samochodowe zawierają związki szkodliwe dla płuc wywołują astmę lub bronchit. Gazy CFC3 niszczą warstwę ozonową i ułatwiają docieranie do Ziemi szkodliwych promieni słonecznych. Gdybyśmy

11 Ilość zanieczyszczeń dostarczanych codziennie do atmosfery jest ogromna. Niekiedy emisja ograniczona jest do sfery ciężkiego przemysłu lub wielkich miast. Źródłem zanieczyszczeń zarówno gazowych, jak i innych, na przykład pestycydami, staje się coraz częściej intensywne rolnictwo. Spaliny samochodowe Zawierają związki szkodliwe dla płuc, wywołujące astmę lub bronchit. Gazy CFCs niszczą warstwę ozonową i ułatwiają docieranie do Ziemi szkodliwych promieni słonecznych. Ilość zanieczyszczeń dostarczanych codziennie do atmosfery jest ogromna. Niekiedy emisja ograniczana jest do strefy ciężkiego przemysłu lub wielkich miast. Źródłem zanieczyszczeń zarówno gazowych jak i innych Np. pestycydami staje się coraz częściej intensywne rolnictwo, spaliny samochodowe zawierają związki szkodliwe dla płuc wywołują astmę lub bronchit.

12   Zanieczyszczenia wód.               Problem czystości wody osiągnął już skalę światową. W krajach wysoko rozwiniętych jest zakaz spożywania wody bezpośrednio z rzek czy innych zbiorników wodnych. Nawet wody z kranu nie wolno pić bez przegotowania. Niestety wciąż wzrasta zanieczyszczenie wód gruntowych oraz rzek, z których czerpie się wodę pitną. Woda poddawana jest procesom oczyszczana lecz nawet najbardziej zaawansowane i najlepsze procesy technologiczne nie wyeliminują wszystkich zanieczyszczeń. Ścieki przemysłowe oraz pochodzące z gospodarstw domowych i rolnictwa wciąż pogarszają jakość wód.

13 Zanieczyszczenia powietrza.
Zanieczyszczenia powietrza to główne przyczyny zagrożeń środowiska na skalę światową. Substancjami, które najbardziej zanieczyszczają powietrze atmosferyczne są: tlenki azotu, tlenki i dwutlenki siarki, tlenki i dwutlenki węgla oraz pyły. Zanieczyszczeniami powietrza nazywa się każdego rodzaju substancje gazowe, ciekłe czy stale, które znajdują się w ilościach przekraczających ich średnią wartość. W ogólny sposób zanieczyszczenia powietrza można podzielić na pyłowe oraz gazowe. Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła definicję zanieczyszczonego powietrza określając je jako takie, w którym skład chemiczny wpływać może w negatywny sposób na zdrowie ludzi, roślin oraz zwierząt, jak również na środowisko (wody i gleby).

14 Można wyróżnić trzy najważniejsze źródła emitujące zanieczyszczenia do atmosfery:
  Punktowe – to przede wszystkim większe zakłady przemysłowe wydzielające: dwutlenek siarki, tlenek węgla, tlenek azotu, metale ciężkie i pyły. Powierzchniowe (rozproszone) – to głównie lokalne kotłownie, paleniska domowe i nieduże zakłady   przemysłowe wydzielające przede wszystkim dwutlenek siarki i pyły.   Liniowe – to zanieczyszczenia komunikacyjne emitujące tlenek azotu, tlenek węgla, metale ciężkie – głównie ołów.

15 Zanieczyszczenia atmosferyczne w Polsce.
Znacząco przyczyniają się do tego:     Przemysł energetyczny oparty na węglu brunatnym oraz kamiennym.     Przemysł surowcowy rozwinięty lecz niedostatecznie doinwestowany ekonomicznie.     Brak odpowiednich instalacji służących do oczyszczania gazów. Stan powietrza zależy od emisji zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery, a także od warunków meteorologicznych. Nadmierne zanieczyszczenia atmosferyczne występują na około 20% terytorium Polski.

16 Aby oczyścić atmosferę należy dokonać:
 zmian technologicznych w przemyśle,  zamontować odpowiednie urządzenia oczyszczające (Np. odpylacze, absorbery, cyklony) na emitorach zanieczyszczeń,  ustalić odpowiednie kryteria oceniania zanieczyszczeń,

17 Ilość w procentach:

18 Graficzne przedstawienie garści informacji o powietrzu

19 Powietrze w technice Sprężone powietrze wykorzystywane jest jako nośnik energii. W pneumatyce przygotowanie sprężonego powietrza, realizowane w specjalnych urządzeniach (elementach), polega na: usunięciu z niego zanieczyszczeń, redukcji ciśnienia do wymaganego poziomu, wprowadzeniu czynnika smarnego (dla mechanizmów, które tego wymagają).

20 Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:
1) utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach; 2) zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

21 Wilgotność: wilgotność bezwzględną, określającą ilość wody w gramach zawartej w 1 m³ powietrza, przy określonym jego ciśnieniu i temperaturze (zwykle są to warunki normalne fizyczne lub techniczne); wilgotność względną, określającą stosunek ilości pary wodnej zawartej w 1 m³ powietrza, przy określonym ciśnieniu i temperaturze, do ilości pary wodnej nasyconej w tej samej temperaturze i ciśnieniu powietrza. Stosunek ten podaje się w procentach lub w postaci ułamka Powietrze zawiera różną, zależną od warunków otoczenia, ilość pary wodnej. Zawartość pary wodnej w powietrzu jest zależna od wielu czynników i zmienia się w zakresie 0–4%. Do oceny stopnia wilgotności powietrza stosuje się dwie wielkości:

22 Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe
Szczególnym rodzajem promieniowania jest promieniowanie jonizujące, wywołuje ono w obojętnych atomach i cząsteczkach materii zmiany w ładunkach elektrycznych czyli jonizację. Promieniowanie jonizujące może mieć postać promieniowania korpuskularnego (cząstki a, b, neutrony) albo elektromagnetycznego (promieniowanie X, gamma). Promieniowanie jonizujące nie oddziałuje na nasze zmysły. Przykład jonizacji

23 Rodzaje promieniowania jonizującego
Promieniowanie rentgenowskie i gamma odznaczają się dużą przenikliwością i łatwo przenikają np. przez ludzkie ciało. Przed tym promieniowaniem chroni duża warstwa ołowiu, betonu lub wody. Promieniowanie alfa i beta jest znacznie mniej przenikliwe. Promieniowanie alfa, czyli ciężkie i powolne jądra helu łatwo zatrzymać kartką papieru lub dłonią. Promieniowanie beta, czyli szybko poruszające się elektrony przenikają przez cm warstwę ludzkiego ciała lub wody, ale z łatwością zatrzymuje je kilkumilimetrowa płytka aluminium. Promieniowanie neutronowe to strumienie cząstek obojętnych o dużej przenikliwości, które pochodzi przede wszystkim z reaktorów. Osłonę przed takim promieniowaniem stanowi woda, parafina, gruba warstwa ołowiu lub ciężkiego betonu.

24 Plusy i minusy promieniowania w życiu codziennym.
Od lat mówi się o szkodliwości promieniowania. Do walki z promieniowaniem i jego przedmiotami, bronią czy elektrowniami emitującymi promieniowanie są tysiące stowarzyszeń i ekologów. Na ogół znamy w większości złe strony promieniowanie takie jakie jest emitowane po próbach jądrowych, katastrofach okrętów o napędzie atomowym czy wypadkach w elektrowniach jądrowych. Broń jądrowa, która wykorzystuje energię wydzielaną podczas reakcji łańcuchowej rozpadu jąder ciężkich (uran 233, 235 pluton 239) w wyniku wybuchu, której powstaje ogromna fala uderzeniowa, o wielkiej sile rażenia i burzenia, wywołująca promieniowanie cieplne tworząca oparzenia i pożary, promieniowanie jonizujące, promieniotwórcze i zostawiająca ogromne spustoszenie i zatrucie terenu budzi od wielu lat ogromne kontrowersje

25 Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe - jest w naturalny sposób związany z oddziaływaniem tego promienia na komórki żywe. Jeżeli promieniowanie dotrze do cząsteczek istotnych jako funkcje życiowe, jak np.: cząsteczki DNA , uszkodzenie komórki będzie większe niż w przypadku, gdy będzie oddziaływało ono z mniej istotnymi cząsteczkami , jak np.: cząsteczki wody. Najbardziej podatne na wpływ promieniowania są te komórki , które szybko się rozmnażają. Komórki mają jednak pewną zdolność do regenerowania uszkodzeń. Jednak jeżeli komórka podzieli się zanim zdoła zregenerować swe uszkodzenie popromienne, nowe komórki mogą nie być identycznymi kopiami komórki wyjściowej.

26 W kontakcie komórki żywej z promieniowaniem jonizującym możemy mieć do czynienia z czterema różnymi efektami: 1. Zniszczenie komórki jest tak duże, że nie będzie ona w stanie pełnić swoich dotychczasowych funkcji i umrze. 2. Komórka – choć żywa – traci swą zdolność do reprodukcji. 3. Kod DNA zostanie uszkodzony w ten sposób, że powstanie

27 Źródłami promieniowania wytworzonymi przez człowieka, a znajdującymi się w dużej bliskości użytkowników, są: · zakłady produkujące i dystrybujące izotopy, · akceleratory, · reaktory jądrowe, · defektoskopy i czujniki dymu zawierające źródła izotopowe, · aparaty rentgenowskie i urządzenia do telegammaterapii, · rozliczne typy zastosowań wojskowych i kosmicznych, · nieostrożny transport odpadów, · składowiska odpadów promieniotwórczych (w Polsce miejscowość Różan nad Narwią), · a nawet materiały budowlane, uzyskane z popiołów elektrociepłowni.

28 Źródła promieniowania dzieli się na:
· zamknięte - odznaczające się szczelną obudową uniemożliwiającą rozproszenie się materiałów promieniotwórczych; · otwarte - mogące emitować pyły, gazy, roztwory radionuklidów i ich związki.

29 Skutki napromieniowania ciała ludzkiego:
Dawka [Sv] SKUTKI NAPROMIENIOWANIA 0,25 brak wykrywalności skutków klinicznych 0,25-0,50 zmiany obrazu krwi 0,50-1,00 mdłości, zmęczenie 1,00-2,00 mdłości, wymioty, wyczerpanie, zmniejszona żywotność, biegunka 2,00-4,00 mdłości, wymioty, niezdolność do pracy, pewna liczba zgonów 4,00-6,00 50% zgonów (wciągu tygodni) 6,00 i więcej prawie 100% zgonów

30 Optyka: Optyka- to dział fizyki , zajmujący się badaniem natury światła, prawami opisującymi jego emisję, rozchodzenie się, oddziaływanie z materią oraz pochłanianie przez materię.

31 1. Optyka geometryczna – najstarsza i podstawowa do dziś część optyki
1. Optyka geometryczna – najstarsza i podstawowa do dziś część optyki. Podstawowym pojęciem optyki geometrycznej jest promień świetlny, czyli nieskończenie cienka wiązka światła (odpowiednik prostej w geometrii). Rozchodzenie się światła opisywane jest tu jako bieg promieni, bez wnikania w samą naturę światła.

32 2.Optyka falowa – dział optyki, w którym uwzględniona jest falowa natura światła. W ramach optyki falowej badane są takie zjawiska jak : interferencja dyfrakcja polaryzacja

33 3.Optyka kwantowa – dział optyki, w ramach którego analizowane są zjawiska, w których światło musi być opisywane jako cząstka (foton) mająca cechy ciał fizycznych (energia, pęd). Wspomniana wcześniej spektroskopia wraz z fizyką atomową i mechaniką kwantową jest silnym narzędziem badawczym wykorzystywanym do badania zjawisk zachodzących w najdalszych obiektach wszechświata, wykrywania nawet pojedynczych atomów, badania struktury kryształów itp.

34 PRAWO BERNOULLEGO: Prawa wielkich liczb - seria twierdzeń matematycznych (jedno z tzw. twierdzeń granicznych), opisujących związek między liczbą wykonywanych doświadczeń a faktycznym prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzenia, którego te doświadczenia dotyczą. Najprostsza i historycznie najwcześniejsza postać prawa wielkich liczb to prawo Bernoulliego sformułowane przez szwajcarskiego matematyka Jakoba Bernoulliego

35 LEPKOŚĆ: Lepkość (tarcie wewnętrzne) – właściwość płynów i plastycznych ciał stałych charakteryzująca ich opór wewnętrzny przeciw płynięciu. Lepkością nie jest opór przeciw płynięciu powstający na granicy płynu i ścianek naczynia. Lepkość jest jedną z najważniejszych cech płynów (cieczy i gazów). Inne znaczenie słowa "lepkość" odnosi się do "czepności" – terminu stosowanego w dziedzinie klejów.

36 GĘSTOŚĆ: Gęstość (masa właściwa) – jest to stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości. W przypadku substancji jednorodnych porcja ta może być wybrana dowolnie; jeśli jej objętość wynosi V a masa m, to gęstość substancji wynosi: p = m/v

37 Wilgotność: Wilgotność - poziom wilgoci - mierzony stężeniem wody lub pary wodnej zależnie od sytuacji. a) Wilgotność powietrza - zawartość pary wodnej w powietrzu. b) wilgotność bezwzględna - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 m³ powietrza, c) wilgotność właściwa- masa pary wodnej wyrażona w gramach przypadająca na 1 kg powietrza ( powietrza ważonego razem z parą wodną), d) wilgotność względna - wyrażony w procentach stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do prężności pary wodnej nasyconej w tej samej temperaturze, e) prężność pary wodnej- ciśnienie parcjalne (cząstkowe), wywierane przez parę wodną w powietrzu.

38 Doświadczenia: 1.Efekt cieplarniany:
Uczniowie , wykorzystując zestaw komputerowy z czujnikiem temperatury, obserwują efekt cieplarniany powstały w modelu szklanki . Szklarnię można zbudować z doniczki , w której znajdują się rośliny , szczelnie owiniętej folią . W środku umieszczamy czujnik temperatury i montujemy ją w zależności od czasu i stopnia nasłonecznienia.

39 2.Pomiar przezroczystości wody:
Wykorzystując krążek Secchiego można wyznaczyć przezroczystość wód naturalnych . Informacja ta pozwala określić rodzaj i pochodzenie wód oraz niektóre właściwości optyczne ,takie jak rozproszenie światła bądź zasięg przenikania światła , które są bardzo ważne dla organizmów żywych .Próbki można pobrać z różnych źródeł , np. zbiorniki naturalne i sztuczne , okoliczne rzeki i strumyki.

40 3.Badanie próbek wody: Do przeprowadzenia doświadczenia wykorzystujemy komputer wraz z konsolą pomiarową oraz zestaw czujników : czujnik pH D030i , czujnik jonów D039xx ,czujnik tlenu zawartego w wodzie D0376, czujnik promieniowania D0666i. Próbki pobieramy z okolicznych zbiorników wodnych , rzek , strumyków ,można również zbadać wodę pitną ( z kranu oraz butelkową źródlana i mineralną) . W celu określenia radioaktywności wody należy odparować próbkę i przebadać powstały osad. Czujnikiem D039xx można zmierzyć koncentrację takich jonów jak Ca2+ ,No3-, Cl-

41 4.Profil prędkości przepływu wody:
Uczniowie w ramach tematu wykonują profil prędkości wody w pobliskim strumyku bądź rzece. W tym celu należy posłużyć się zestawem komputerowym oraz czujnikiem D0387i. Pewną trudność może stanowić fakt , iż konsola pomiarowa musi być podłączona do źródła zasilenia , należy to uwzględnić w poszukiwaniu miejsca do przeprowadzenia badania. Czujnik zanurzamy na różnych głębokościach odczytując jednocześnie głębokość na której zanurzony jest czujnik oraz prędkość przepływu wody . Pomiar powtarzamy wielokrotnie wzdłuż linii biegnącej w poprzek rzeki. Pomiar można przeprowadzić w różnych miejscach rzeki , Np. w okolicy przeszkody jaką może być filar mostu na zakręcie rzeki bądź w miejscu w którym rzeka płynie w linii prostej i nie napotyka żadnych przeszkód.

42 5.Pomiar promieniowania UVA i UVB:
Do przeprowadzenia pomiarów niezbędnych jest zestaw komputerowy wraz z konsolą pomiarową i czujnikiem promieniowania D0388 oraz D0389.Pomiar należy uzależnić od pory dnia , stopnia zachmurzenia , pory roku, miejsca .Należy przeprowadzić analizę niepewności pomiarowych.

43 Promieniowanie elektromagnetyczne :
Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) – rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie w postaci pola elektromagnetycznego. Składowa elektryczna i magnetyczna fali indukują się wzajemnie – zmieniające się pole elektryczne wytwarza zmieniające się pole magnetyczne, a z kolei zmieniające się pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne.

44 Częstotliwość: Częstotliwość (częstość) określa liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.

45 Promieniowanie Jądrowe:
Promieniowanie jądrowe – emisja cząstek lub promieniowania elektromagnetycznego (promieniowanie gamma) przez jądra atomów. Promieniowanie zachodzi podczas przemiany promieniotwórczej lub w wyniku przejścia wzbudzonego jądra do stanu o niższej energii. Rodzaj wysyłanego promieniowania oraz jego energia zależy od rodzaju przemiany jądrowej. Do promieniowania jądrowego zalicza się m.in. : promieniowanie alfa promieniowanie beta promieniowanie gamma

46


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ID grupy: 97/82_MF_G1 97/53_MF_G2,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google