Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu ID grupy: 97/68_P_G1 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Problemy rynku pracy Semestr/rok szkolny: 5/2012

3 Współczesne problemy rynku pracy
Wprowadzenie Wstęp Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Badania rynku pracy i jego uwarunkowania Efekty współczesnych uwarunkowań rynku pracy Współczesne problemy rynku pracy Regulacje UE w zakresie uwarunkowań rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi Słowniczek Podsumowanie Podział zadań Bibliografia

4 Wprowadzenie Współczesne problemy rynku pracy mają charakter wielopłaszczyznowy. Zdecydowana większość z nich ma wymiar makroekonomiczny i bez uregulowań systemowych nie może być rozwiązana. Z jednej strony dostrzegana jest konieczność pozyskania przez pracodawców wysoko wykwalifikowanych kadr. W wielu zawodach daje się jednak zauważyć znaczne niedostosowanie popytu i podaży. Brakuje np. kadry inżynieryjnej, a z drugiej strony jest wielu absolwentów uczelni humanistycznych, którym ciężko znaleźć pracę. Ponadto pracodawcy zauważają, że często świetnie wykształceni pracownicy nie posiadają umiejętności interpersonalnych – są niedbali, mało komunikatywni , nie znają zasad savoir vivre, itp. Dostrzega się konieczność ustalenia proporcji kwalifikacji i cech osobowościowych na poziomie 50% na 50%. Wydaje się to być rolą rodziny i systemu edukacji.

5 Wprowadzenie Wielkim niebezpieczeństwem jest także problem starzenia się społeczeństw. Ma to bezpośredni wpływ na zmniejszenie konsumpcji (głównie w sferze budownictwa, artykułów wyposażenia wnętrz, itp.), a tym samym hamuje rozwój gospodarek. Ponadto starsze pokolenie blokuje miejsca pracy młodym. Chwieją się systemy finansowe państw, np. systemy emerytalne. Rozwiązania prawne (np.”umowy śmieciowe”) także powodują brak stabilności szczególnie młodego pokolenia, które nie mając warunków do uzyskania niezależności finansowej i stabilności życiowej nie decyduje się na zakładanie rodzin, nie kupuje mieszkań. W zasadzie koło się zamyka.

6 Wprowadzenie Osobnym problemem są problemy natury społecznej, a właściwie psychicznej, które wynikają z frustracji i niemożności. Te problemy choć również szalenie istotne nie są przedmiotem naszych badań. W zasadzie można stwierdzić, że każdy kto pracuje i każdy kto nie ma pracy ma swoje własne, tj. „indywidualne problemy na rynku pracy”. Ich zrozumienie, a tym bardziej rozwiązanie nie jest jednak zależne od jednostki. Wymaga działań o charakterze systemowym ogólnopaństwowym a nawet unijnym ze względu na uwolnienie rynków pracy. Problematyka ta jest przedmiotem badań wielu autorytetów naukowych.

7 Wprowadzenie Polska stała się ostatnio areną dyskusji i działań na zasygnalizowanych odcinkach. Ta złożona i ciekawa tematyka zainspirowała nas do prób jej zgłębienia. Być może uda nam się jeszcze tak pokierować swoją ścieżka kariery zawodowej i życiowej, aby skutecznie funkcjonować w przyszłości.

8 Wstęp Bezrobocie Bezrobocie - zjawisko gospodarcze polegające na tym, że pewna ilość osób pozostaje bez pracy, ale jest zdolna do niej i gotowa ją podjąć, zarejestrowana we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Urzędzie Pracy.

9 Wstęp Bezrobocie RODZAJE = PRZYCZYNY BEZROBOCIA 1. Frykcyjne - rodzaj bezrobocia, które tworzą osoby pozbawione pracy tylko w krótkim okresie czasu. Jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy. Bezrobocie frykcyjne związane jest ze zmianą lub poszukiwaniem nowego, lepszego zatrudnienia lub przenoszeniem się osób do innej miejscowości. W gospodarce, której struktura siły roboczej oraz liczba oferowanych miejsc pracy zmieniają się nieustannie, występowanie bezrobocia frykcyjnego jest normalne i nie pociąga za sobą dużych kosztów społecznych.

10 Wstęp Bezrobocie RODZAJE = PRZYCZYNY BEZROBOCIA 2. Strukturalne - Rodzaj bezrobocia, które występuje, gdy umiejętności, wiedza i poziom wykształcenia bezrobotnych nie odpowiadają potrzebom rynku. Spowodowane jest koniecznością znacznych zmian kwalifikacji pracowników, wywołanych innowacjami technologicznymi lub kurczeniem określonych dziedzin produkcji. Źródłem bezrobocia strukturalnego może być upadek niektórych branż czy gałęzi, zmiana struktury gospodarki narodowej np. pod wpływem zmiany struktury popytu. Bezrobocie strukturalne stanowi szczególny problem w regionach, gdzie dominuje jedna gałąź przemysłu, np. górnictwo, hutnictwo.

11 Wstęp Bezrobocie RODZAJE = PRZYCZYNY BEZROBOCIA 3. Koniunkturalne - bezrobocie pojawiające się w momencie załamania gospodarczego, czyli wtedy, kiedy całkowity popyt w gospodarce zmniejsza się; nazywane także bezrobociem cyklicznym lub keynesowskim.

12 Wstęp Bezrobocie RODZAJE = PRZYCZYNY BEZROBOCIA 4. Ukryte - rozumiane jako bezrobocie wśród zatrudnionych. Dotyczy ludzi nie ujętych w statystykach bezrobocia, ponieważ nie rejestrują się w urzędach pracy. Osoby te posiadają dochód, ale nie mają zawartego stosunku ubezpieczeniowego.

13 Wstęp Bezrobocie RODZAJE = PRZYCZYNY BEZROBOCIA 5. Dobrowolne - typ bezrobocia, który występuje w sytuacji, gdy pewna grupa osób bezrobotnych nie podejmuje żadnej pracy z własnego wyboru. Powodem niechęci do zatrudnienia mogą być nieakceptowane przez osoby pozostające bez pracy okoliczności lub warunki pracy, zbyt niskie wynagrodzenie lub inne subiektywne względy.

14 Wstęp Bezrobocie RODZAJE = PRZYCZYNY BEZROBOCIA 6. Przymusowe - czyli niezależne od zachowania bezrobotnych. Ekonomia klasyczna tłumaczy je tym, że istnienie ustawowej gwarancji płacy minimalnej, zafałszowuje sygnały na rynku pracy, stan równowagi rynkowej zostaje zniekształcony, nawet przy spadku cen i popytu, wzroście bezrobocia, płace i tym samym koszty nie maleją, poprzez strajki związki zawodowe wymuszają stawki powyżej wolnej ceny rynkowej, czyli niezależne od zachowania bezrobotnych.

15 Wstęp Bezrobocie RODZAJE = PRZYCZYNY BEZROBOCIA 7. Technologiczne - wynika ze zmiany techniki, technologii oraz z zastąpienia pracy żywej pracą maszyn.

16 Wstęp Popyt i podaż na rynku pracy
Popyt na pracę – jest to zapotrzebowanie na pracowników zgłaszane przez pracodawców; determinowany jest przez koszty i wydajność pracy oraz popyt na dobra i usługi. Przedmiotem transakcji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jest praca, za którą pracownik otrzymuje określone wynagrodzenie.

17 Wstęp Popyt i podaż na rynku pracy
Podaż na pracę – ilość osób pracujących i poszukujących pracy.

18 Wstęp Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia– stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych ekonomicznie.

19 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy
Demograficzne

20 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy PRZYROST NATURALNY
Im więcej jest osób na rynku pracy (np. podczas wyżu demograficznego) i osoby te mają mniejszy dostęp do nie związanych z pracą źródeł dochodów (np. świadczeń socjalnych), tym więcej z nich chce i jest gotowa podjąć zatrudnienie. Podaż pracy rośnie. Sytuacja odwrotna może nastąpić, gdy w wiek emerytalny wkraczają roczniki z wyżu demograficznego, a szkoły kończy niż demograficzny lub gdy uruchomiony zostaje program zachęcający do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę i pozostawania poza rynkiem pracy.

21 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Demograficzne
Polska W 2009 roku urodziło się 419,4 tys. dzieci, a w roku ich liczba zmalała do 413,3 tys. Stało się tak pierwszy raz po sześciu latach wzrostów. Polska jest na 13. miejscu w Unii jeśli chodzi o wskaźnik urodzeń. Jesteśmy w grupie tych krajów, gdzie przewaga nowonarodzonych dzieci nad liczbą zgonów zdecydowała o wzroście populacji, a nie napływ imigrantów. Polska zajmuje miejsce w połowie stawki na tle UE. Liczba ludności wyniosła 38 milionów 200 tysięcy.

22 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Demograficzne
Polska

23 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Demograficzne
Unia Europejska W Unii Europejskiej w roku rodziło się więcej dzieci niż w latach poprzednich. Z danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat wynika, że po raz pierwszy od trzech lat zaobserwowano wzrost przyrostu naturalnego we Wspólnocie, czyli więcej było urodzeń niż zgonów.

24 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Demograficzne
Unia Europejska Dane Eurostatu mówią, że dodatni przyrost naturalny zaobserwowano w 20.unijnych państwach, w siedmiu liczba zgonów jest wyższa niż urodzeń. Największy spadek liczby ludności był w Europie Środkowo-Wschodniej - na Litwie, Łotwie, w Bułgarii, a także Rumunii, Estonii i na Węgrzech. W tych państwach najwyższy jest też z całej Unii wskaźnik zgonów, z kolei najniższy jest w Irlandii i tam również rodzi się najwięcej dzieci. Dobrze pod tym względem wypada też Wielka Brytania, Francja, Cypr i Szwecja. W całej Unii przyrost naturalny to pół miliona osób, 900 tysięcy to właśnie imigranci.

25 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Struktura ludności wg płci i wieku
W ogólnej liczbie ludności tyś. osób - wyszacowanej na koniec 2004 r. - kobiety stanowią ponad 51% ogółu ludności; na 100 mężczyzn przypada ich 106. Współczynnik ten zmienia się w zależności od wieku. Wśród osób w wieku 0-40 lat występuje liczebna przewaga mężczyzn - 96 kobiet na 100 mężczyzn; dla wieku powyżej 40 lat współczynnik feminizacji wynosi 121, przy czym w najstarszych rocznikach wieku (65 lat i więcej) na 100 mężczyzn przypada średnio 167 kobiet.

26 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Struktura ludności wg płci i wieku
W porównaniu z innymi krajami europejskimi ludność Polski jest nadal młoda (w sensie demograficznym), jednakże mediana wieku zwiększa się z każdym rokiem; na początku lat 90-tych wynosiła 34 lat dla kobiet i 31 lat dla mężczyzn; w 2003 r. - odpowiednio około 38 lat oraz 34 lata.

27 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Struktura ludności wg płci i wieku
Trudno ustalić ścisłą korelację pomiędzy strukturą wg płci i wieku a popytem i podażą na pracę. Istnieją bowiem zawody, które można uznać za typowo sfeminizowane np. średni personel medyczny, pracownicy oświaty, przedszkoli, itp. i zawody przypisywane mężczyznom np. górnik, maszynista pociągów, pracownicy budowlani, itp. Wynika to nie tyle z dyskryminacji płci a warunków fizycznych i psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych zawodów oraz częściowo z przepisów prawnych (np. kobiety nie mogą pracować pod ziemią).

28 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Struktura ludności wg płci i wieku

29 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Struktura ludności wg płci i wieku

30 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy saldo migracji
W końcu 2009 r. poza granicami Polski przebywało czasowo ok tys. mieszkańców naszego kraju, tj. o ok. 400 tys. mniej niż w 2007 r. Wśród emigrantów dominowały osoby, które swój wyjazd za granicę łączyły z podejmowaniem pracy lub jej poszukiwaniem. Szacuje się, że prawie 75% czasowych emigrantów przebywa za granicą co najmniej 1 rok. Jednocześnie (prawdopodobnie w związku z kryzysem) obserwowano wzrost liczby powrotów z zagranicy, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Irlandii - są to główne kraje przebywania Polaków, a także z USA. Równocześnie - częściej niż w latach poprzednich - na powrót decydowali się Polacy, którzy mieszkali za granicą na stałe, chociaż skala migracji na pobyt stały jest znacznie mniejsza niż migracji na pobyt czasowy.

31 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy saldo migracji

32 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy saldo migracji
Polska jest zwykle opisywana jako kraj emigrantów. Co najmniej od połowy XIX wieku dominującą rolę odgrywały migracje zarobkowe, wynikające z dążenia do poprawy warunków życia bądź też zapewnienia choć minimalnych podstaw egzystencji. Uczestnictwo w wyjazdach zagranicznych może prowadzić do mniej lub bardziej trwałej dezaktywizacji na polskim rynku pracy- migracje mogą skutkować więc nie tylko spadkiem bezrobocia, co wzrostem skali bierności zawodowej.

33 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy struktura zamieszkania miasto-wieś
Współczesna wieś wskutek postępu technicznego nie potrzebuje dużego zaangażowania pracy ludzkiej. Daje się zauważyć, że młodsze pokolenie mieszkańców wsi szuka miejsc pracy w mieście. Usługi, które były niegdyś nieodłącznie związane z wsią, np. kowalstwo, rymarstwo, usługi mechanizacyjne przestały mieć dzisiaj rację bytu. Ponadto dzisiejsza struktura mieszkańców wsi została wzbogacona o mieszkańców miast i aglomeracji, którzy w poszukiwaniu spokojniejszego życia wyemigrowali na wieś, a utrzymują się z pracy w pobliskich miastach. To powoduje z jednej strony zwiększenie konkurencji na jedno miejsce pracy, ale też może prowadzić do rozwoju działalności na wsiach. Są to jednak sektory zupełnie nie związane z rolnictwem, np. hurtownie materiałów budowlanych lub usługi architektoniczne, itp.

34 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy struktura zamieszkania miasto-wieś

35 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy MOBILNOŚĆ
Mobilność zawodowa - umiejętność dostosowania się pracownika do wymogów rynku pracy poprzez: gotowość do zmiany pracy, zawodu, doskonalenie i poszerzanie swoich kwalifikacji zawodowych, dostosowywanie się do ustawowych wymogów pracodawcy. Główne przyczyny zjawiska mobilności zawodowej: bezrobocie rozwój nowych technologii prawa gospodarki wolnorynkowej: prawo popytu i podaży oraz wolnej konkurencji zmiana przepisów prawa pracy

36 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy MOBILNOŚĆ
Mobilność jest zjawiskiem pozytywnym i koniecznym, powodującym najczęściej rozwój człowieka. Mobilność , szczególnie jeśli jest związana z koniecznością migracji lub emigracji zarobkowej może być trudniejsza dla osób, które są uwikłane np. w związki rodzinne. Może się bowiem okazać, że jedna z osób otrzymuje pracę w nowym miejscu i zawodzie, ale brak jej dla współmałżonka.

37 Dla każdego człowieka te kryteria są różne.
Czynniki determinujące popyt i podaż pracy indywidualne motywacje i decyzje Są to warunki, kryteria które musi spełnić dana oferta, aby osoba zainteresowana podjęła tę pracę, jest to np.: wynagrodzenie czas pracy dni wolne np. niedziele, święta możliwość szkoleń możliwość awansu rodzaj pracy np. praca samodzielna lub zespołowa Dla każdego człowieka te kryteria są różne.

38 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy system szkolenia i kształcenia
Decyduje o ilości osób w danym zawodzie, ich kwalifikacjach i możliwościach szybkiego przekwalifikowania się lub nabycia pokrewnych kwalifikacji Najbardziej poszukiwane zawody w 2011 r: inżynierowie budowlani kierownicy budów konstruktorzy maszyn eksperci od reklamy i sprzedaży internetowej moderatorzy dyskusji internetowych programiści pracownicy działu IT budowlańcy z wykształceniem zawodowym kasjerzy księgowi i finansiści

39 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy system szkolenia i kształcenia
W Polsce brak pełnej synchronizacji pomiędzy ofertą edukacyjną a potrzebami rynku. Młodzi ludzie przy wyborze zawodu nie kierują się najczęściej przesłankami racjonalnymi dotyczącymi możliwości znalezienia pracy w przyszłości ale np. modą, wygodą czy nawet uciążliwością związaną ze zdobyciem określonego wykształcenia. Jest to problem ogólnoeuropejski, ponieważ np. dla pozyskania w przyszłości pracowników w tzw. zawodach robotniczych, np. stolarz, spawacz, itp. starają się pozyskać młodych ludzi z innych państw oferując dość wysokie stypendia w okresie nauki.

40 Procent pracujących osób według poziomu wykształcenia w 2010 r:
Czynniki determinujące popyt i podaż pracy system szkolenia i kształcenia Procent pracujących osób według poziomu wykształcenia w 2010 r: wyższe - 77,1 % policealne i średnie zawodowe - 61,8 % średnie ogólnokształcące - 41,3 % zasadnicze zawodowe - 57,3 % gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe - 16,1 %

41 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy
Ekonomiczne

42 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy wysokość płacy minimalnej
WYNAGRODZENIE MINIMALNE Wynagrodzenie minimalne jest podstawową gwarancją ochrony pracownika przed wyzyskiem ze strony pracodawcy, z drugiej jednak strony stanowi przeszkodę w zwalczaniu bezrobocia. Bez względu na poglądy na kwestie ekonomiczne w tym zakresie nie należy zapominać, że zarówno w interesie pracownika, jak i pracodawcy, leży terminowe wypłacanie godziwego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Obecnie wynagrodzenie minimalne w Polsce w roku następnym (dawniej "najniższe wynagrodzenie") jest uzgadniane w ramach tzw. Komisji Trójstronnej do dnia 15 lipca każdego roku. Prezes Rady Ministrów obwieszcza je do 15 września tego roku w Monitorze Polskim. Można zatem zapoznać się z jego wysokością przed wejściem zmian w życie.

43 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy wysokość płacy minimalnej
Od 1 stycznia 2003 r. problematykę minimalnego wynagrodzenia za pracę reguluje ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679, z późn. zm.). W dniu 19 kwietnia 2011 r., na wniosek ministra pracy i polityki społecznej, Rada Ministrów przyjęła minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 r. w wysokości zł, która została przedstawiona członkom Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

44 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy wysokość płacy minimalnej
Porównanie płacy minimalnej w 2010 roku

45 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy wysokość płacy minimalnej
Wynagrodzenie minimalne w Polsce w 2011 r. kształtuje się na poziomie średnim dla tych krajów UE, w których to rozwiązanie funkcjonuje. Zgodnie z danymi Eurostatu wynagrodzenie minimalne w Polsce w przeliczeniu na euro wyniosło 348,68 euro. Najniższy poziom zanotowano dla Bułgarii (122,71 euro), najwyższy zaś dla Luksemburga (1757,56 euro).

46 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy wysokość płacy nominalnej
Płaca nominalna Płaca nominalna, kwota pieniężna otrzymywana jako wynagrodzenie za pracę najemną. Płaca nominalna jest ważnym elementem siły nabywczej ludności i ma zasadniczy wpływ na utrzymanie równowagi na rynku i stabilizację poziomu cen.

47 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy wysokość płacy nominalnej

48 SYSTEM OPIEKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA
Czynniki determinujące popyt i podaż pracy system opieki społecznej państwa SYSTEM OPIEKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA Płaca odpowiada produkcji pracownika w społeczeństwie przemysłowym, bez najmniejszego odniesienia do odpowiedzialności za rodzinę. To, co byłoby płacą odpowiednią dla osoby samotnej, stanowi próg ubóstwa dla osoby, która wykonuje tę samą pracę, za tę samą cenę, ale mając rodzinę na utrzymaniu. Ekonomiczne mechanizmy polityki rodzinnej są więc potrzebne nie tylko, by zwalczać ubóstwo, ale także, by zrealizować zasadę „sprawiedliwości horyzontalnej” pomiędzy pracownikami, którzy niosą ciężar zadbania o potrzeby następnego pokolenia i tymi, którzy nie mają takiej odpowiedzialności.

49 poszczególnych krajach Europy.
Czynniki determinujące popyt i podaż pracy system opieki społecznej państwa Wysokość miesięcznych zasiłków przysługujących na pierwsze, drugie i trzecie dziecko w poszczególnych krajach Europy. Uniwersal – powszechny, znaczy przysługujący niezależnie od kryterium dochodowego.

50 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy system opieki społecznej państwa

51 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy zasiłki dla bezrobotnych
Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie, która w ciągu ostatnich 18-tu miesięcy przepracowała min. 12-cie miesięcy z wynagrodzeniem przynajmniej minimalnym. Osoby, które zarejestrowane w urzędzie pracy mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Jednak warunkiem jest przestrzeganie ustalonych reguł. Jeżeli te reguły nie będą przestrzegane, to prawo do zasiłku dla bezrobotnych zostanie utracone.

52 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy zasiłki dla bezrobotnych
Zasiłki przyznane od r. Okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 609,20 zł(80% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat), 761,40 zł(100% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat), 913,70 zł(120% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi powyżej 20 lat). Okres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 478,40 zł(80% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat), 597,90 zł(100% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat), 717,50 zł(120% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi powyżej 20 lat).

53 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy zasiłki dla bezrobotnych

54 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy zasiłki dla bezrobotnych

55 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy
Prawne

56 Wiek przedemerytalny (50+)
Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Akcje pomocowe- wiek przedemerytalny (50+) Wiek przedemerytalny (50+) Aktualnie jest wiele akcji pomagających osobom powyżej 50-tego roku życia w znalezieniu zatrudnienia. Ważnym elementem jest tutaj nagłaśnianie problemu zatrudnienia osób 50+. Powstało wiele reklam zachęcających przedsiębiorców do zatrudniania takich osób.

57 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Akcje pomocowe- wiek przedemerytalny (50+)
Ważnym elementem strategii zwiększania zatrudnienia osób w wieku okołoemerytalnym jest budowanie zachęt dla pracodawców, aby zachęcić ich do utrzymania zatrudnienia tych osób: zwolnienie pracodawców z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za osoby w wieku przedemerytalnym (od wieku 55 dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn) oraz czasowe zwolnienie z tych składek dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby w wieku powyżej 50-tego roku życia. zmniejszenie liczby dni choroby, za które pracodawcy wypłacają wynagrodzenie za czas choroby z 33 dni do 14 dni w ciągu roku. Większe wsparcie ze środków publicznych kosztów szkolenia pracowników w wieku powyżej 45 lat w ramach przedsiębiorstwa.

58 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Akcje pomocowe- wiek przedemerytalny (50+)
Jednocześnie występuje w Polskim prawie przeciwieństwo zachęty pracowników w wieku 50+. Kodeks pracy przewiduje, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Pracodawcy boją się zatrudniać takie osoby, ponieważ nie będą mogły ich zwolnić jeżeli okaże się, że nie spełniają oczekiwań.

59 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Akcje pomocowe-pomoc przedsiębiorcom
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych – refundacja pochodzi ze środków Funduszu Pracy, wnioski rozpatrywane są przez właściwe Powiatowe Urzędy Pracy. Refundacja przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy, który jest osobą niepełnosprawną. W zależności od stopnia niepełnosprawności refundacja może wynosić 100% (osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności), 60% (osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 30% (osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności).

60 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Akcje pomocowe- Przekwalifikowanie bezrobotnych
Przekwalifikowanie, czyli zmiana dotychczas wykonywanego zawodu ze względu na brak zapotrzebowania na rynku pracy lub ze względu na chorobę lub nabyte kalectwo. W pierwszej kolejności szansę na zmianę zawodu uzyskają osoby zarejestrowane jako bezrobotni. Fundusz Pracy pokryje koszty zewnętrznych szkoleń lub dokształcania u konkretnego pracodawcy.

61 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Akcje pomocowe- Przekwalifikowanie bezrobotnych
Przekwalifikowanie nie zawsze musi wiązać się ze zmianą branży. Warto potraktować je jako poszerzenie kwalifikacji, które mogą wzbogacić nasze dotychczasowe doświadczenie, poszerzyć horyzonty. W dobie nagłych zmian musimy stać się elastyczni i otwarci na wymagania pracodawców. Trzeba wierzyć we własne możliwości, ponieważ wtedy unikniemy stresu związanego z utratą zatrudnienia.

62 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Akcje pomocowe- Przekwalifikowanie bezrobotnych
W ramach takich kursów bezrobotni mogą także odbyć kursy prawa jazdy różnych kategorii, a także kursy komputerowe, z dziedziny finansowej. Wiele kursów opłacanych jest z funduszy unijnych. Takie szkolenia mogą organizować także same zakłady pracy, które na własną rękę mogą poszukiwać pracowników na określone stanowiska. Bezpłatne kursy dla bezrobotnych dają realne efekty. Duża liczba ich uczestników zostaje po nich skierowana na staże lub od razu znajduje zatrudnienie w określonych firmach. Po niektórych kursach przewidziane są dla chętnych środki na kontynuowanie nauki.

63 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Akcje pomocowe- Przekwalifikowanie bezrobotnych
Przekwalifikowanie jest także procesem wykorzystywanym w sektorze militarnym. Żołnierze zawodowi, kiedy przechodzą w stan spoczynku mogą skorzystać z programu przekwalifikowania, tak by pozostać w strukturach wojskowych, ale pełniąc już mniej obciążające funkcje.

64 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Akcje pomocowe- rozpoczynający działalność gospodarczą
Wachlarz pomocy dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą jest obecnie bardzo szeroki. W pierwszej kolejności osoba myśląca o własnym biznesie może skorzystać ze szkoleń związanych m.in. z zasadami prowadzenia księgowości, rozliczeń podatkowych itd. prowadzonych przez izby gospodarcze, stowarzyszenie i urzędy pracy. Udział w nich nierzadko jest bezpłatny, gdyż są one finansowane ze środków unijnych.

65 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Akcje pomocowe- rozpoczynający działalność gospodarczą
W instytucjach tych możliwe jest również skorzystanie z doradztwa na temat prowadzenia biznesu. Bardziej zaawansowanym szczeblem pomocy jest wsparcie finansowe. Może ono być dwojakiego rodzaju: z funduszy strukturalnych oraz funduszy pożyczkowych. W tym przypadku jednak beneficjent musi spełnić szereg ściśle określonych wymagań.

66 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Akcje pomocowe- rozpoczynający działalność gospodarczą
Szkolenia i doradztwo Programy szkoleń przyszłych przedsiębiorców prowadzone są obecnie we wszystkich regionach kraju. O odrębną pomoc w tym zakresie mogą ubiegać się osoby bezrobotne, innego rodzaju wsparcie dotyczy osób, które chcą sięprzekwalifikować, maturzystów czy absolwentów wyższych uczelni.

67 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Akcje pomocowe- rozpoczynający działalność gospodarczą
Szkolenia i doradztwo Informacji na temat możliwości prowadzenia działalności gospodarczej coraz powszechniej udzielająrównież powiatowe urzędy pracy. Można tam otrzymać dokładne informacje dotyczące m.in. procedury zakładania firmy oraz adresy instytucji wspierających młodych przedsiębiorców w regionie.

68 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Akcje pomocowe- rozpoczynający działalność gospodarczą
Szkolenia i doradztwo Z pomocy mogą skorzystać młodzi ludzie, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Osoba, która chce uzyskać pomoc, musi stać się członkiem fundacji. Dzięki temu nie musi rejestrować własnej działalności, gdyż może prowadzić biznes, korzystając z NIP-u i adresu inkubatora. Może korzystać również z usług tamtejszego biura księgowego, które poprowadzi za niąwszelkie rozliczenia. Dodatkowo oferowane są usługi biura prawnego, szkolenia i indywidualne konsultacje oraz promocje przedsięwzięć.

69 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Akcje pomocowe- rozpoczynający działalność gospodarczą
Pieniądze na początek Mimo kurczących się środków z funduszy strukturalnych, w niektórych województwach w dalszym ciągu można ubiegać się o finansowe wsparcie na prowadzenie biznesu. Jest to możliwe m.in. w województwach mazowieckim i świętokrzyskim, gdzie nadal realizowany jest program Promocja Przedsiębiorczości (ZPORR, Działanie 2.5). W ramach programu osoby, które chcą otworzyć własny biznes, mogą ubiegać się o wsparcie - szkoleniowe i finansowe.

70 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Akcje pomocowe- rozpoczynający działalność gospodarczą
Pieniądze na początek W ten sposób przedsiębiorca może otrzymać wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy, które może być przeznaczone na pokrycie wszelkich obciążeń (np. składki ZUS) związanych z funkcjonowaniem firmy. Możliwe jest również otrzymanie jednorazowej dotacji na zakup drobnego sprzętu i wyposażenia służącego rozwojowi firmy, w wysokości do 5 tys. euro (ok. 20 tys. zł). Przy czym wysokość wsparcia nie może być większa niż 75 proc. wartości inwestycji. Szczegółowych informacji na temat programu i dostępnych środków udzielają urzędy marszałkowskie w całym kraju.

71 Gdzie po pomoc dla rozpoczynających biznes
Czynniki determinujące popyt i podaż pracy Akcje pomocowe- rozpoczynający działalność gospodarczą Gdzie po pomoc dla rozpoczynających biznes Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - pomoc merytoryczna i techniczna dla studentów i absolwentów wyższych uczelni. Powiatowe urzędy pracy -pierwsze informacje na temat zakładania firmy. Punkty konsultacyjne PARP -pomoc prawna oraz doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Urzędy marszałkowskie -udzielają dotacji w ramach ZPORR (działanie 2.5). Inicjatywy regionalnych organizacji branżowych i izb gospodarczych - głównie szkolenia i promocja. Urzędy gminy - tzw. lokalne okienka przedsiębiorczości, pomoc merytoryczna związana z prowadzeniem biznesu.

72 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy rozwiązania ustawowe wspierające stabilność zawodową- problem umów śmieciowych Umowy śmieciowe to inaczej umowy cywilno - prawne, czyli umowa o dzieło, umowa zlecenie. Umowy śmieciowe nie zapewniają większości przywilejów gwarantowanych osobom zatrudnionym na podstawie umów o pracę. Nie ma ubezpieczenia chorobowego, macierzyńskiego czy rehabilitacyjnego. Nie obowiązują też przepisy dotyczące wynagrodzeń minimalnych, nadgodzin, okresów wypowiedzenia oraz urlopów.

73 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy rozwiązania ustawowe wspierające stabilność zawodową- problem umów śmieciowych Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy-zlecenie przysługuje ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz zdrowotne. Ubezpieczenie wypadkowe mają jedynie osoby pracujące w siedzibie zleceniodawcy. Z przywileju tego korzysta jednak mała grupa osób, ponieważ większość osób pracujących na podstawie umów tego typu wykonuje swe zadania w domu.

74 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy rozwiązania ustawowe wspierające stabilność zawodową- problem umów śmieciowych Według raportu "Zatrudnienie w Europie 2010", w Unii Europejskiej średnio połowa osób w wieku 25 lat pracowała na czas określony, a dwudziestolatków - nawet 77 proc. W Słowenii i Hiszpanii kontrakt czasowy jest najpopularniejszą formą zatrudnienia, zwłaszcza, gdy jest to pierwsza podejmowana praca.

75 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy rozwiązania ustawowe wspierające stabilność zawodową- problem umów śmieciowych Związana z tymi umowami niepewność pociąga za sobą dalsze konsekwencje. Młodzi mniej pieniędzy wydają nie tylko na konsumpcję, ale i na własny rozwój, nie dostają kredytów, nie starają się o dzieci. Z drugiej strony w pracowników, którzy są w firmie tylko na pewien czas, przedsiębiorcy mniej inwestują. Maksymalnie tnąc koszty, nie organizują dla nich szkoleń, które podnosiłyby kwalifikacje. Ograniczają się jedynie do niezbędnego minimum, by przygotować pracownika do zleconych zadań.

76 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy rozwiązania ustawowe wspierające stabilność zawodową- urlopy macierzyńskie W 2011 r. urlop macierzyński przysługujący po urodzeniu jednego dziecka to 20 tygodni. Po urodzeniu bliźniąt matce przysługuje 31 tygodni; w przypadku każdego kolejnego dziecka, wymiar urlopu powiększa się o 2 tygodnie (do 37 tygodni po urodzeniu pięciorga lub więcej dzieci). Należy pamiętać, że co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą zostać wykorzystane przed przewidywaną datą porodu, jednak kobieta nie jest zobowiązana do jego wykorzystania właśnie przed porodem. Urlop związany z rodzicielstwem jest jej uprawnieniem, a nie obowiązkiem, zatem to od matki poniekąd zależy, kiedy zacznie z tego urlopu korzystać.

77 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy rozwiązania ustawowe wspierające stabilność zawodową- urlopy macierzyńskie Od 1 stycznia 2010 r. w Kodeksie pracy mamy nowy urlop – urlop ojcowski (tacierzyński). Zgodnie z nowymi przepisami, pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z urlopu ojcowskiego zarówno w okresie korzystania przez matkę dziecka z urlopu macierzyńskiego, jak i po wykorzystaniu przez matkę dziecka przysługującego jej urlopu, ważne, żeby skorzystał ze swojego uprawnienia do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

78 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy rozwiązania ustawowe wspierające stabilność zawodową- urlopy macierzyńskie Zgodnie z projektem ustawy, pracownicy korzystający z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu ojcowskiego będą korzystać z gwarancji, jakie daje nowelizacja Kodeksu pracy z 21 listopada 2008 r. Jej przepisy zaczęły obowiązywać od 18 stycznia 2009 r. Chodzi tu o wyraźne zapewnienie, że pracownicy, po zakończeniu urlopu, będą mieli zapewniony powrót na dotychczasowe stanowisko bądź na stanowisko równorzędne z zajmowanym przed odejściem na urlop, a wynagrodzenie za pracę będzie odpowiadać temu, jakie otrzymywali przed odejściem na urlop.

79 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy rozwiązania ustawowe wspierające stabilność zawodową- problem dyskryminacji Samo słowo dyskryminacja pochodzi od łacińskiego wyrazu discriminatio, które oznacza rozróżnienie, rozdzielanie. Należy pamiętać, że nie każde nierówne traktowanie uznajemy za dyskryminacje. Odmienne traktowanie niekiedy jest konieczne, czy wynika z prawa, norm społecznych czy obyczajowych- jak to jest na przykład w wyniku osób niepełnoletnich, czy też kobiet w ciąży. Odmienne traktowanie ze względu na wiek jest więc czasem potrzebne. O dyskryminacji mówimy jednak dopiero wtedy, kiedy nierówne traktowanie jest krzywdzące, niesprawiedliwe i nieuzasadnione.

80 Czynniki determinujące popyt i podaż pracy rozwiązania ustawowe wspierające stabilność zawodową- problem dyskryminacji

81 Objawy dyskryminacji mogą przybrać formę:
Czynniki determinujące popyt i podaż pracy rozwiązania ustawowe wspierające stabilność zawodową- problem dyskryminacji Objawy dyskryminacji mogą przybrać formę: Dyskryminacji bezpośredniej, tzn. osoba traktowana jest mniej przychylnie niż traktuje się lub traktowano by inną osobę w porównywalnej sytuacji wyłącznie z powodu "odmienności" (np. różnica płacowa kobiet i mężczyzn na tym samym stanowisku pracy, jeżeli wydajność ich pracy jest porównywalna); Dyskryminacji pośredniej, czyli występująca w przypadku, gdy pozornie neutralne warunki, kryteria lub praktyki stosowane są na równi wobec wszystkich, lecz w sposób szczególny dotykają konkretną grupę społeczną (np. brak rozwiązań prawnych dotyczących statusu par jednopłciowych). Pojęcie dyskryminacji pośredniej w wielu przypadkach stanowi uzasadnienie uprzywilejowania danej grupy.

82 Objawy dyskryminacji mogą przybrać formę:
Czynniki determinujące popyt i podaż pracy rozwiązania ustawowe wspierające stabilność zawodową- problem dyskryminacji Objawy dyskryminacji mogą przybrać formę: Dyskryminacji pozytywnej - to nadawanie pewnym jednostkom, grup społecznym specjalnych przywilejów, praw tak by wyrównać ich szanse z powodu narażenia na możliwość wystąpienia dyskryminacji względem nich. Dyskryminacji odwrotnej - kiedy działania dyskryminujące są stosowane względem osób o dominującej pozycji.

83 Badania rynku pracy i jego uwarunkowania
Stopa bezrobocia w poszczególnych latach

84 Badania rynku pracy i jego uwarunkowania
Stopa bezrobocia w poszczególnych województwach Polski

85 Badania rynku pracy i jego uwarunkowania badanie bael
Badanie BAEL to podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy. Celem badania jest uzyskanie informacji o wielkości i strukturze siły roboczej. W efekcie badania zostaje ustalona liczba osób aktywnych zawodowo, czyli suma osób pracujących i bezrobotnych, jak również określona liczba osób biernych zawodowo, czyli osób nie pracujących i niezainteresowanych podjęciem pracy. Podstawowym kryterium podziału ludności z punktu widzenia aktywności ekonomicznej na pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo jest praca a dokładniej: fakt wykonywania, posiadania bądź poszukiwania pracy w badanym tygodniu. Badaniem objęta jest próba osób w wieku od 15 lat. Dzięki zastosowaniu metody reprezentacyjnej możliwe jest uogólnienie uzyskanych wyników na całą populację osób w wieku 15 lat i więcej.

86 Badania rynku pracy i jego uwarunkowania badanie bael
Metodologia badania oparta jest na definicjach zalecanych przez Międzynarodową Organizację Pracy i Eurostat. W związku z czym wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności są porównywalne w skali międzynarodowej. Stosowane w badaniu definicje zostały przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w 1982 roku i różnią się od powszechnie stosowanych na przykład w krajowych urzędach pracy. W Polsce Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności prowadzone jest w cyklu kwartalnym od maja 1992 r. przez Główny Urząd Statystyczny.

87 Efekty współczesnych uwarunkowań rynku pracy szara strefa
Szara strefa - to wszelkie działania gospodarcze, które przyczyniają się do oficjalnego (albo obserwowalnego) tworzenia (wzrostu) PKB, ale które pozostają bezpośrednio nie zarejestrowane. To takie działania gospodarcze, które pozostają niezmierzone lub nie są zgłaszane.

88 Efekty współczesnych uwarunkowań rynku pracy szara strefa
Dlaczego ludzie działają w szarej strefie? Przyczyny powstawania szarej strefy i jej wzrostu są dokładnie znane. W Polsce są to przede wszystkim duże obciążenia podatkiem dochodowym i składkami na świadczenia społeczne jeżeli chodzi o przedsiębiorców i chęć jednoczesnego pracowania i pobierania świadczeń socjalnych jeżeli chodzi o pracowników.

89 Efekty współczesnych uwarunkowań rynku pracy szara strefa
Według Friedricha Schneidera, profesora ekonomii na Uniwersytecie Johannesa Keplera w austriackim Linzu, wartość produktów i usług wytwarzanych przez 31 krajów europejskich w szarej strefie odpowiada 19,2 % oficjalnego PKB. Wskaźnik ten jest najwyższy dla Bułgarii – 32,6%, a najniższy dla Szwajcarii – 8,1%. Udział szarej strefy w PKB jest jeszcze niższy w USA i wynosi on 7,5%. Ignacio Meuleón, profesor ekonomii na madryckim Uniwersytecie Króla Juana Carlosa zauważa, że w Hiszpanii liczba miejsc pracy w szarej strefie wzrosła z 1,5 mln w latach 80. XX wieku do 4 mln w 2008 roku.

90 Efekty współczesnych uwarunkowań rynku pracy szara strefa
Jednak jak zauważają ekonomiści szara strefa nie zawsze jest szkodliwa. Może ona bowiem łagodzić wpływ recesji na oficjalną gospodarkę – kiedy zarobki spadają, zwiększa się chęć do przejścia do szarej strefy. Według profesora Pietro Reichlin jest to swoisty rodzaj ubezpieczenia na trudne czasy.

91 Efekty współczesnych uwarunkowań rynku pracy szara strefa

92 Efekty współczesnych uwarunkowań rynku pracy ubożenie rynku pracy w krajach o niższym wynagrodzeniu
Poniższe dane publikowane są na podstawie komunikatów/obwieszczeń Prezesa GUS ogłaszanych w Monitorze Polskim. Informacje zawarte na stronie zus.pl nie są źródłem prawa.

93 Efekty współczesnych uwarunkowań rynku pracy ubożenie rynku pracy w krajach o niższym wynagrodzeniu
Minimalne wynagrodzenie za pracę Od 1 stycznia 2008 r. 1126,00 zł Od 1 stycznia 2009 r. 1276,00 zł Od 1 stycznia 2010 r. 1317,00 zł Od 1 stycznia 2011 r. 1386,00 zł Od 1 stycznia 2012 r. 1500,00 zł Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej W 2008 r ,88 zł W 2009 r ,96 zł W 2010 r ,98 zł W 2011 r ,52 zł

94 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi EFS – Europejski Fundusz Społeczny Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których należą: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Wzrost spójności terytorialnej.

95 Wnioski do Europejskiego Funduszu Społecznego mogą mieć charakter:
Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi EFS – Europejski Fundusz Społeczny Wnioski do Europejskiego Funduszu Społecznego mogą mieć charakter: otwarty - projekty o otwartej rekrutacji, dofinansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zamknięty - projekty dostosowane do potrzeb danej firmy,  dofinansowane od 60% (duże przedsiębiorstwa) do 80% (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa)

96 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi EFS – Europejski Fundusz Społeczny W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego np. Wyższe Szkoły Bankowe pozyskały w okresie finansowania dofinansowanie na realizację:  19 projektów w ramach działania 2.3 a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2 projektów w ramach działania 2.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  1 projektu w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  1 projektu w ramach działania 1.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

97 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi EFS – Europejski Fundusz Społeczny Finansowanie Na realizację Programu Kapitał Ludzki w latach przewidziano ponad 11,4 mld euro. Wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro. Pozostałe środki tj. ponad 1,7 mld euro stanowią wkład krajowy, który został oszacowany na minimalnym poziomi, tj. 15%. Podział środków finansowych pomiędzy województwa w ramach komponentu regionalnego został dokonany na podstawie liczby mieszkańców województwa, stopy bezrobocia, liczby małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych w województwie, liczby osób utrzymujących się z rolnictwa oraz wskaźnika regionalnego zróżnicowania PKB na głowę mieszkańca. Dodatkowe wsparcie finansowe otrzymało 5 województw Polski Wschodniej, w celu przyśpieszenia procesów rozwojowych i pełniejszego włączenia się tych obszarów w procesy tworzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

98 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi EFS – Europejski Fundusz Społeczny Podział środków w ramach Programu Kapitał Ludzki na poszczególne priorytety:

99 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi Esz – Europejska strategia zatrudnienia Więcej lepszych miejsc dla wszystkich, wdrożenie polityk zatrudnienia ukierunkowanych na osiągnięcie pełnego zatrudnienia, przyciągnięcie na rynek pracy i zatrzymanie na nim większej liczby osób - w celu realizacji powyższych postulatów została utworzona Europejska Strategia Zatrudnienia. Ze względu na wciąż aktualną problematykę kryzysu na rynku pracy UE artykuł zostanie poświęcony ewolucji Europejskiej Strategii Zatrudnienia i jej wpływowi na wzrost zatrudnienia, poprawę jakości i wydajności pracy oraz dostosowanie systemu edukacji i szkoleń do nowych wymogów.

100 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi Esz – Europejska strategia zatrudnienia Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) to zbiór naczelnych zasad i priorytetów ukierunkowujących działania Unii Europejskiej na określone cele w zakresie polityki zatrudnienia. Jej celem jest koordynacja narodowych polityk zatrudnienia państw członkowskich, a także wyznaczanie kierunków rozwoju w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania bezrobociu, rozwijania potencjału kadrowego oraz integracji społecznej rynku pracy.

101 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi Esz – Europejska strategia zatrudnienia Traktat Amsterdamski stworzył podstawę do formułowania ESZ, a także dał uprawnienia Radzie Europejskiej do wydawania tzw. wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia obowiązujących wszystkie kraje członkowskie. Pierwsze wytyczne w sprawie zatrudnienia przyjęto podczas Szczytu Luksemburskiego. Zostały oparte na czterech filarach: poprawa zdolności do uzyskiwania i utrzymywania zatrudnienia poprzez rozwój zasobów ludzkich, rozwój przedsiębiorczości - działania na rzecz powstania i ułatwienia prowadzenia przedsiębiorstw,

102 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi Esz – Europejska strategia zatrudnienia poprawa zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i pracowników - ułatwienie warunków prowadzenia przedsiębiorstw i działania na rzecz rozwoju przedsiębiorstw do tworzenia miejsc pracy, uelastycznienia rynku pracy, wzmocnienie polityki równości szans na rynku pracy - działania na rzecz zapewnienia równego dostępu obywateli do rozwoju osobistego na rynku pracy - zwłaszcza na rzecz zapewnienia równości kobiet i mężczyzn.

103 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi Esz – Europejska strategia zatrudnienia W wyniku decyzji powziętej przez Radę (2003/578/WE) cele, które do 2003 r. były zgrupowane w cztery filary, zostały zastąpione trzema nowymi głównymi celami na lata Te trzy nowe cele są wzajemnie ze sobą powiązane, a przy tym odzwierciedlają Agendę Lizbońską. Są to: pełne zatrudnienie, poprawa jakości i produktywności pracy, wzmocnienie spójności społecznej i integracji.

104 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi Esz – Europejska strategia zatrudnienia Realizacja pierwszego celu - „pełne zatrudnienie" - jest niezbędna dla podtrzymania wzrostu gospodarczego i wzmocnienia spójności społecznej. W ramach tego celu państwa UE powinny dążyć do zmniejszenia bezrobocia poprzez zwiększenie popytu na pracę. Rada UE założyła, że do 2010 r. kraje członkowskie powinny doprowadzić do uzyskania stopy zatrudnienia na poziomie 70%. W przypadku kobiet powinna ona wynieść 60%, a w przypadku pracowników w wieku lata - 50%.

105 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi Esz – Europejska strategia zatrudnienia Drugi cel - „poprawa jakości i produktywności pracy" - jest powiązany z dążeniem w kierunku konkurencyjnej i opartej na wiedzy gospodarki. W związku z tym wzrost zatrudnienia musi przebiegać równolegle z podniesieniem poziomu atrakcyjności miejsc pracy, jakości pracy i przyspieszeniem tempa wzrostu i wydajności pracy oraz zmniejszeniem udziału w zatrudnieniu nisko opłacanych pracowników.

106 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi Esz – Europejska strategia zatrudnienia Wytyczne w sprawie zatrudnienia obejmują wiele form oddziaływania na rynek pracy, czyli np. instrumenty prawne, podatkowe i finansowe. Są one opracowywane przez Komisję Europejską w celu polepszenia sytuacji na rynku pracy. Głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach ESZ jest Europejski Fundusz Społeczny. Środki finansowe z funduszy wykorzystywane są do realizacji decyzji ESZ. Sytuację na rynku pracy corocznie ocenia Rada Europejska w oparciu o wspólny raport o zatrudnieniu. Raport przygotowuje Komisja Europejską na podstawie raportów z realizacji polityki zatrudnienia w poszczególnych państwach członkowskich

107 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi Esz – Europejska strategia zatrudnienia Na podstawie wytycznych każde państwo członkowskie opracowuje Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia. Jest on dokumentem, w którym państwo UE prezentuje swoje osiągnięcia w dziedzinie zatrudnienia w minionym roku, a także planowane działania na przyszły rok. W Polsce dokumentami uwzględniającymi cele wynikające z Europejskiej Strategii Zatrudnienia są: Narodowy Plan Rozwoju na lata oraz Krajowa Strategia Zatrudnienia.

108 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi Esz – Europejska strategia zatrudnienia Decyzja Rady z 22 lipca w sprawie wytycznych polityk zatrudnienia Państw Członkowskich (2003/578/WE) i załącznik „Wytyczne zatrudnienia. Europejska strategia pełnego zatrudnienia i lepszej pracy dla wszystkich".

109 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi Dyrektywy europejskie w zakresie rynku pracy POLSKA UNIA EUROPEJSKA Od dnia 1 stycznia 2012 roku ponownie należy stosować art. 251 K.p., który mówi o limicie dwóch umów na czas określony. Potwierdza to art. 34 ust. 2 ustawy antykryzysowej, zgodnie z którym do umów o pracę zawartych na czas określony trwających w dniu 1 stycznia 2012 r. Każda umowa, która zawarta była od r. będzie traktowana jako pierwsza umowa. Po upływie jej trwania pracodawca będzie mógł zawszeć z pracownikiem jeszcze tylko jedną umowę na czas określony. Reasumując, pracodawca może zaproponować jedynie dwie umowy na czas określony.

110 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi Dyrektywy europejskie w zakresie rynku pracy POLSKA UNIA EUROPEJSKA Art § 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem Z przepisów unijnych wynika, że jest pewien zakres swobody w uregulowaniu kwestii wymiaru czasu pracy. Przeciętny tygodniowy wymiar czasu pracy, łącznie z pracą w godzinach nadliczbowych, nie powinien przekraczać 48 godzin (art. 6 lit. b dyrektywy). Każdy pracownik powinien mieć prawo do nieprzerwanego dobowego odpoczynku w wymiarze 11godzin oraz nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego w wymiarze 24godzin (art. 3 i 5 dyrektywy).

111 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi Dyrektywy europejskie w zakresie rynku pracy Podstawowym rodzajem urlopu jest urlop wypoczynkowy. Zgodnie z przepisem art. 152 kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje prawo do: corocznego nieprzerwanego – w zasadzie pracownik ma prawo wykorzystywać jednorazowo cały urlop. płatnego urlopu wypoczynkowego – za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie takie, jakie by otrzymał gdyby w tym czasie pracował i dotyczy to zarówno stałych jak i zmiennych składników wynagrodzenia. W Polsce mamy przewidzianych następujące dni świąteczne. Są to dni wolne od pracy: 1 stycznia - Nowy Rok, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja - Święto Państwowe, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada - Wszystkich Świętych, 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia. Dni wolne w Europie Na największą ilość dni wolnych od pracy czasu mogą liczyć Finowie. Przysługuje każdego roku ustawowe prawo do 30 dni urlopu (płatnego), 14 dni świątecznych oraz wszystkich sobót i niedziel wolnych. Mniej o 4 dni wolne mają Francuzi i Hiszpanie. Mogą się pochwalić 22 dniami urlopu oraz 14 dniami świątecznymi. Dodatkowo z okazji ślubu Hiszpan może liczyć na 15 dni wolnego Do zadowolonych mogą zaliczyć się także Szwedzi. Pracodawca musi udzielić pracownikowi zatrudnionemu na pełen etat 25 dni urlopu. W Szwecji pracownik może otrzymać trwające nawet rok zwolnienie zdrowotne. Najmniej wolnego w Unii Europejskiej mają Holendrzy, Rumuni i Brytyjczycy. Wszystkie te narody mają zaledwie 28 dni wolnych w roku (plus weekendy). W liczbie tej uwzględnia zarówno urlop, jak i święta państwowe.

112 Raport ujawnił kilka zaskakujących faktów, np.:
Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi Dyrektywy europejskie w zakresie rynku pracy Raport ujawnił kilka zaskakujących faktów, np.: Na Litwie wskaźnik zatrudnienia kobiet jest wyższy niż mężczyzn W Holandii 75% aktywnych zawodowo kobiet pracuje na niepełnym etacie Włochy są krajem z największą liczbą przedsiębiorstw Średni koszt pracy w Bułgarii wynosi 2,42 euro za godzinę W Danii koszt pracy wynosi 34,82 euro za godzinę Europejczycy średnio przepracowują 40,5 h tygodniowo Pracownicy Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji stanowią 45% zatrudnienia w Europie

113 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi Dyrektywy europejskie w zakresie rynku pracy Obecnie w obszarze UE 58% populacji powyżej 15 roku życia jest aktywna zawodowo (jako aktywnych zawodowo rozumie się wszystkie osoby pracujące oraz zarejestrowanych bezrobotnych). Średni poziom zatrudnienia w obszarze Unii Europejskiej wynosi 64,6%. To o 3% mniej niż w Stanach Zjednoczonych (67,6%) i aż 5% mniej niż w Japonii (70%). W Polsce średni poziom zatrudnienia nie przekracza 60%. W porównaniu do roku 2008, w 2009 w obszarze UE średni poziom zatrudnienia spadł o 1,3%. Z raportu wynika, że najwyższy poziom aktywności zawodowej w Europie jest w Austrii, Niemczech i Holandii, najniższy zaś w państwach śródziemnomorskich. Co ciekawe, aż 45% wszystkich pracowników w obszarze UE mieszka w trzech krajach: Niemczech, Holandii i Danii.

114 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi Dyrektywy europejskie w zakresie rynku pracy Spośród wszystkich pracowników Unii, 83% jest zatrudnionych w firmach, a jedynie 17 % to osoby samozatrudniające się lub pracujące w rodzinnych firmach. W Polsce odsetek zatrudnionych przez zewnętrzne podmioty szacuje się na od 70 do 80%. Autorzy badania przyjrzeli się także strukturze zatrudnienia według płci. Okazało się, że najmniejsze różnice w procentowym zatrudnieniu kobiet i mężczyzn występują w krajach skandynawskich, największe zaś w krajach śródziemnomorskich. Być może ma to związek z utrwalonym kulturowo postrzeganiem tradycyjnych ról damskich i męskich.

115 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi Dyrektywy europejskie w zakresie rynku pracy Analizując strukturę zatrudnienia, warto zwrócić także uwagę na sektory zatrudnienia. Okazuje się, że 2/3 wszystkich zatrudnionych w UE pracuje w usługach, 14-34% (w zależności od kraju) w sektorze publicznym. W Europie zaledwie 5% wszystkich pracowników zatrudnionych jest w rolnictwie. Jedynie w trzech krajach (Rumunii, Polsce i Grecji) procent zatrudnienia w rolnictwie przekracza 10%. Z czego w Polsce szacuje się je na ok. 13%. Zaś najwyższy odsetek jest w Rumunii tam zatrudnienie w rolnictwie przekracza nawet 20%.

116 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi Dyrektywy europejskie w zakresie rynku pracy Przeciętna firma w Unii nie jest duża. Średnio zatrudnia ona od 6 do 7 pracowników. 90% firm nie zatrudnia więcej niż 10 pracowników. Średnia firma w Polsce jest jeszcze mniejsza. Przeciętnie zatrudnia ona ok. 5 osób. Okazuje się, że w całej Unii jedynie 40 tysięcy firm zatrudnia powyżej 250 osób. Szacuje się jednak, że pracownicy tych największych firm stanowią aż 33% wszystkich zatrudnionych.

117 Regulacje ue w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi Dyrektywy europejskie w zakresie rynku pracy Dokładne przyjrzenie się raportowi wskazuje, że lepsze warunki pracy panują w starych krajach Unii. Krótszy czas pracy i jednocześnie lepsze warunku zatrudnienia idą w parze z wysokim rozwojem technologicznym.

118 Słowniczek IMIGRACJA- przyjazd do obcego kraju w celu osiedlenia się tam na stałe. Imigracja jest wynikiem emigracji i razem z nią tworzy procesy migracji ludności w świecie. EMIGRACJA- dobrowolne opuszczenie kraju rodzimego, forma migracji ludzi. MIGRACJA- przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę miejsca pobytu. URLOP- to czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa. Zależnie od rodzaju urlopu, pracownik może dostawać w okresie urlopu wynagrodzenie lub nie. SALDO MIGRACJI- różnica między napływem (imigracja) a odpływem (emigracja) ludności z danego obszaru w określonym czasie.

119 Słowniczek STRUKTURA LUDNOŚCI - procentowy udział poszczególnych grup ludności w ogólnej liczbie ludności danego obszaru, zwykle kraju. Najczęściej oblicza się strukturę ludności: wiekową (piramida wieku), narodowościową, wyznaniową, zawodową, a także określa się procent mieszkańców wsi i miast, zwykle z odrębnym wyróżnieniem miast dużych i małych. Niekiedy dane o strukturze ludności podaje się osobno dla obu płci. PRZYROST NATURALNY- różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Wartość dodatnia oznacza liczbę urodzeń przewyższającą liczbę zgonów, ujemna - odwrotnie. Jeśli mamy do czynienia z wartością ujemną, mówimy o ubytku naturalnym. WYŻ DEMOGRAFICZNY- okresowy, krótkotrwały wzrost liczby urodzeń pojawiający się po ustaniu czynnika niesprzyjającego prokreacji np. po wojnie. NIŻ DEMOGRAFICZNY- okresowy spadek liczby urodzeń spowodowany działaniem czynnika losowego np. wojny, klęski głodu itp.

120 Słowniczek ŹRÓDŁO DOCHODÓW- dochody z pracy, świadczenia emerytalne i rentowe, zasiłki oraz świadczenia z pomocy społecznej. PODAŻ PRACY- to liczba osób, które chcą w danym okresie pracować za określoną stawkę płacy. POPYT NA PRACĘ- zapotrzebowanie jakie zgłasza przedsiębiorstwo na jeden z czynników produkcji jakim jest praca. Liczba pracowników jaką jest gotowy zatrudnić pracodawca przy określonej wysokości płacy. EMERYTURA- świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej (jako pracownicy, przedsiębiorcy, rolnicy i in.) albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się.

121 Słowniczek EMIGRANT- osoba emigrująca, opuszczająca kraj, miejscowość, najczęściej w celu zapewnienia sobie lepszych warunków życia. Rozróżnia się emigrantów: stałych, sezonowych, okresowych, zarobkowych i politycznych. WSPÓŁCZYNNIK FEMINIZACJI- określa, ile kobiet w danym społeczeństwie przypada na określoną liczbę mężczyzn, czyli najczęściej - określa liczbę kobiet na 100 mężczyzn. MEDIANA- zwana też wartością środkową lub drugim kwantylem; to w statystyce wartość środkowa dzieląca zbiorowość (uporządkowany szereg) na dwie równe części. W jednej z tych części znajdują się jednostki o wartościach wyższych od mediany, w drugiej zaś o wartościach od niej niższych.

122 Podsumowanie Obecne problemy na rynku pracy postrzegane są w dużej mierze przez pryzmat apokaliptycznej sytuacji demograficznej. Wg prof. Ireny Kotowskiej* w latach 90. w Polsce nastąpił bardzo silny spadek dzietności. Z drugiej strony, powojenny wyż zaczyna wkraczać w wiek poprodukcyjny, a więc nastąpi przyspieszenie procesu starzenia się ludności. Przewiduje się, że w Polsce w latach 2010–30 o 3,2 mln wzrośnie liczba ludzi w wieku poprodukcyjnym i mniej więcej o tyle samo spadnie liczba ludzi w wieku produkcyjnym. Udział osób w wieku powyżej 65 lat w całej populacji wzrośnie z obecnych 13 do 22 proc. To prowadzi do nierównowagi między populacją wytwarzającą dobra i usługi a populacją, która w tym nie uczestniczy bezpośrednio (dzieci i młodzież oraz osoby starsze). O popycie decyduje liczba ludności, struktura demograficzna i dochody.

123 Podsumowanie

124 Podsumowanie Niedobór pracowników jest z ekonomicznego punktu widzenia gorszy niż nadmiar. Postęp techniczny ogranicza zatrudnienie, ale tylko w pewnych sferach. Starzejące społeczeństwo zwiększy popyt na usługi pielęgnacyjne. Pozostaje też problem finansowania emerytalnego. Na rynku pracy największe znaczenie ma oczywiście jakość populacji – jej wykształcenie i stan zdrowia – ale roli liczby ludności nie można ignorować. We wzrost tendencji do rodzenia dzieci należy inwestować, bo to inwestycja społeczna. Muszą zmienić się stereotypy myślenia. Gdy buduje się stadiony, mówimy o inwestycji, a gdy chodzi o żłobki, przedszkola czy urlopy wychowawcze, mówimy o wydatkach.

125 Podsumowanie Wydłużenie długości życia wymusza przy zmniejszeniu liczebności młodego pokolenia konieczność wydłużenia czasu pracy do osiągnięcia wieku emerytalnego. Wymaga to jednak zapewnienia sprawnej i dostępnej opieki zdrowotnej oraz takich działań, które zapewnią miejsca pracy starszym i młodszym. Dziś w wielu krajach posiadanie rodziny wręcz dodaje mężczyźnie atrakcyjności na rynku pracy, bo jest odbierany jako człowiek odpowiedzialny. U kobiet jest to postrzegane zwykle jako obciążenie. Jeśli chcemy poważnie myśleć o rozwoju demograficznym i wyrównywaniu proporcji międzypokoleniowych, musimy patrzeć na przykład Francji i krajów skandynawskich. One umiały zastosować odpowiednie rozwiązania instytucjonalne, jak organizacja pracy, urlopy, usługi opiekuńczo-edukacyjne, wypromowały też zmianę kulturową, polegającą na większym uczestnictwie mężczyzn w gospodarstwie domowym.

126 Podsumowanie Powiązana z demografią gospodarka może przyspieszyć pod warunkiem wprowadzenia przepisów prawa, dzięki którym przedsiębiorcy będą skłonni tworzyć nowe miejsca pracy, realizowane będą inwestycje o charakterze publicznym (np. organizacja EURO 2012). Rozwiązania podatkowe mogą również poprawić sytuację. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia edukacji. Z jednej strony postęp techniczny wymaga wzrostu udziału wykwalifikowanych kadr, z drugiej jednak gospodarka oferuje dużo miejsc pracy na stanowiskach robotniczych lub uznawanych przez młodych ludzi za mało atrakcyjne lub niemodne albo wręcz uciążliwe. Brak więc korelacji pomiędzy edukacją a rynkiem pracy. Brak pracy, brak mobilności, dysproporcje w zarobkach a nawet świadczeniach socjalnych prowadzą do frustracji lub emigracji zarobkowej. Ta z kolei może prowadzić do skrajnych nawet nacjonalistycznych zachowań w krajach, gdzie na mniej korzystnych warunkach pracują emigranci, a brak pracy dla miejscowej ludności. Nie wpływa to też na poprawienie czy rozwiązanie sytuacji poszczególnych krajów.

127 Podsumowanie Problematyka obecnego szeroko pojętego rynku pracy jest tak złożona i ważna, że jest przedmiotem troski naukowców, rządów oraz Parlamentu Europejskiego. Nam udało się zasygnalizować i przeanalizować jedynie pewne aspekty tego złożonego zjawiska.

128 Podział zadań Opieka nad grupą: Jolanta Komorniczak Wyszukiwanie i opracowywanie informacji: Paulina Sowińska, Urszula Jankowiak, Karolina Szymkowiak, Dominika Illmann, Dominika Śmiglak, Angelika Kwaśna, Kinga Dratwa, Diana Stefanowska, Artur Haremza, Mateusz Polarczyk Projekt i przygotowanie prezentacji: Mateusz Polarczyk

129 Bibliografia http://www.bezrobocie.org.pl http://www.rynekpracy.pl
Prognoza rynku pracy na lata (DAE, MGiP) bezrobotnych/ szkolenia/przekwalifikowanie

130 Bibliografia

131 Bibliografia Poradnik Debaty nr 1/12/2005, „Debata Europejska 2005", Warszawa „Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - wytyczne", Jednostka Monitorująco-Kontrolna Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005. z-prof-irena-e-kotowska.read#ixzz1lKVyBK5A

132 Bibliografia Decyzja Rady z 22 lipca w sprawie wytycznych polityk zatrudnienia Państw Członkowskich (2003/578/WE), załącznik „Wytyczne zatrudnienia. Europejska strategia pełnego zatrudnienia i lepszej pracy dla wszystkich". „Pomoc UE na rzecz zatrudnienia i zasobów ludzkich - krótki przewodnik po EFS", Komisja Europejska/ Instytut Europejski w Łodzi, Łódź 2005. M. Brewiński, „Europejski Fundusz Społeczny w Saksonii - wnioski dla Polski", Warszawa 2003. Europejska Strategia Zatrudnienia, r. Krajowa Strategia Zatrudnienia , r. Europejska Strategia Zatrudnienia, r. Europejska Strategia Zatrudnienia, r. Narodowy Plan Rozwoju na lata , r.

133 Bibliografia Dane Głównego Urzędu Statystycznego

134


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google