Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1."— Zapis prezentacji:

1 1 1

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA)
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie ID grupy: 97/5_P_G2 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: AS_TP119 „Etyczna firma” Semestr/rok szkolny: semestr III 2010/2011 2 2

3 Etyczna firma 3

4 Spis treści Przedstawienie tematu. Cele projektu. Podział pracy.
Podstawowe pojęcie związane z etyką. Historia etyki biznesu. Sprawiedliwość społeczna. Kodeks etyczny- wstęp. Kodeks etyczny- zasady ogólne. 9. Etyczne i nieetyczne działania firm w dziedzinie współpracy z pracownikami. 9.1.Historia myśli ekonomicznej- Frank i Lilian Gilbreth. 9.2. Podstawowe pojęcia związane z pracownikami. 9.3. Obowiązki pracownika i pracodawcy.

5 9.4. Rady dla pracowników Kodeks etyczny- stosunki z pracownikami Spotkani z Panią Katarzyną Nowacką- pracownicą krotoszyńskiego Klubu Pracy 10. Reklamacja w wybranych państwach Unii Europejskiej 11. Etyczne i nieetyczne działania firm w dziedzinie współpracy z konsumentami Historia myśli ekonomicznej- Ralph Nader Podstawowe pojęcia związane z konsumentem Reklama Kodeks etyczny- stosunki z konsumentami Przykłady zachowań nieetycznych Przykłady zachowań etycznych Produkty przyjazne środowisku- ECOLABEL

6 11. 8. Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta. 12
11.8. Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta. 12. Etyczne i nieetyczne działania firm w dziedzinie współpracy z kontrahentami Historia myśli ekonomicznej- Adam Smith Podstawowe pojęcia związane z konkurencją Kodeks etyczny- stosunki z kontrahentami Przykłady zachowań etycznych Przykłady zachowań nieetycznych Spotkanie z Panem Grzegorzem Kośmidrem. 13. Etyczne i nieetyczne działania firm a dziedzinie współpracy z państwem Historia myśli ekonomicznej- John Keynes Podstawowe pojęcia związane z prawem podatkowym.

7 13.5. Rady dla firm Kodeks etyczny- stosunki z państwem Przykłady zachowań etycznych Spotkanie z Panem Stefanem Kosińskim- pracownikiem krotoszyńskiego Urzędu Skarbowego. 14. Jan Paweł II- Fragment przemówienia dotyczący pracy 15. Sondaż. 16. Ćwiczenia dla uczniów. 17. Podsumowanie 18. Bibliografia.

8 PRZEDSTAWIENIE TEMATU
Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą kieruje się w swoim postępowaniu określonymi zasadami. Problemem, którym badała nasza grupa projektowa było szukanie odpowiedzi na ile te zasady są w zgodzie z etyką? Jakie zasadami etycznymi kierują się przedsiębiorcy w relacjach z pracownikami, klientami, kontrahentami czy państwem? Relacjom z poszczególnymi podmiotami poświęcone są określone części prezentacji. Trudno analizować problem nie odwołując się do historii, dlatego przedstawiliśmy historię etyki oraz różne stanowiska na temat sprawiedliwości społecznej. Wskazaliśmy obowiązujące akty prawne, związane z realizowanym tematem, instytucje służące pomocą przy rozwiązywaniu określonych problemów, przykłady zachowań etycznych i nieetycznych z praktyki gospodarczej Uczestniczyliśmy w spotkaniach związanych z naszym tematem projektowym pragnąc w ten sposób uzyskać jak najwięcej informacji z praktyki dnia codziennego.

9 Podjęliśmy próbę stworzenia kodeksu etycznego firmy.
Przeprowadziliśmy badanie sondażowe na temat wizerunku przedsiębiorcy wśród uczniów naszej szkoły i porównaliśmy uzyskane wyniki z wynikami profesjonalnej firmy. Realizując temat projektowy staraliśmy się korzystać z wiedzy z różnych dziedzin oraz patrzeć na badane problemy z różnych aspektów. Przygotowane przez nas ćwiczenia maja na celu uwrażliwienie odbiorcy na potrzebę ukształtowania w sobie krytycznej refleksji w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie.

10 CELE PROJEKTU Opracowanie prezentacji multimedialnej na temat etycznej firmy. Poszerzenie wiedzy na temat etyki, funkcjonowania firmy w gospodarce, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, konkurencją, relacji firmy z otoczeniem uwzględniając korelacje międzyprzedmiotowe w ramach wiedzy o społeczeństwie, j. polskiego, j. angielskiego, etyki i edukacji filozoficznej. Analiza etyki w biznesie z uwzględnieniem różnych aspektów sytuacji problemowych występujących w praktyce. Udostępnienie przygotowanej prezentacji nauczycielom szkoły, przekazanie jej do biblioteki szkolnej oraz udostępnienie innym szkołom w ramach realizowanego projektu. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem przepisów prawa. Wzrost zainteresowania zagadnieniami związanymi z etyką. Zwiększenie kompetencji posługiwania się programem Power Point. Poznanie nowych metod uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Doskonalenie sporządzania bibliografii. Doskonalenie umiejętności gromadzenia i korzystania informacji z różnych źródeł oraz samodzielne wyciąganie wniosków. 10

11 Podział pracy Pracowaliśmy z grupach zadaniowych realizując zadania wynikające z ustalone podziału pracy. Poszczególne grupy pracowały nad etyką w firmie analizując ten problem z punktu widzenia klienta, pracownika, kontrahenta czy państwa. W każdym zespole wyznaczone były dwie osoby do koordynowania współpracy z przedstawicielami środowiska lokalnego. Dwie nasze koleżanki były specjalistkami od poprawnego opisywania materiałów źródłowych, z których korzystaliśmy oraz koordynowały współpracę ze szkolną biblioteką. Wojtek to nasz pracownik techniczny, który czuwał nad rezerwacją sali na zajęcia i zapewnieniem potrzebnego wyposażenia. Zdjęcia, e-kronika oraz przygotowanie do wysyłki prezentacji – to zakres zadań dwóch naszych koleżanek, które mają bajkowe imię – Katarzyna.

12 Podstawowe pojęcia związane z etyką
Etyka Etyka społeczna Sprawiedliwość Dylemat etyczny Etyka biznesu Etyka zawodowa Norma moralna Norma prawna Przedsiębiorczość Kodeks etyczny Audyt etyczny Firma 12

13 Najważniejsze dyscypliny filozoficzne
Ontologia Akjologia Epistemologia Nauka zajmuje się istotą bytu i jego właściwościami Nauka o wartościach, o tym, co cenne Nauka analizuje przedmiot i proces poznania, starając się ustalić, czym jest prawda ETYKA Nauka o tym, co dobre, a co złe. Zajmuje się zakresem norm moralnych, ocen i wartości ESTETYKA Nauka o pięknie i szpetocie, bada wartości artystyczne, ustala ich oceny i kryteria 13

14 Etyka- Dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniemsystemów myślowych, z których można wyprowadzić zasady moralne. Etyka bywa nazywana etyką moralną. Etyka społeczna- naukę filozoficzną, która zmierza do sformułowania podstawowych zasad i na nich opartych ocen i norm moralnych ważnych w sferze stosunków zachodzących między podmiotami społecznymi oraz działań podejmowanych przez te podmioty, nie zaś przez jednostki występujące w charakterze prywatnych osób. Sprawiedliwość- prawość w postępowaniu, osądzaniu i odnoszeniu się do otaczającej rzeczywistości. Człowiek sprawiedliwy stara się kierować zasadami etycznymi oraz być uczciwym, obiektywnym i bezstronnym w sądach. Także sąd, wymiar sprawiedliwości. Dylemat etyczny- sytuacja, w której zachodzi konieczność wyboru pomiędzy dwoma niezadowalającymi alternatywami (np. ograniczona ilość leków; powiedzieć, czy nie powiedzieć ciężko choremu człowiekowi lub jego rodzinie o bardzo złym rokowaniu). 14

15 Etyka biznesu - normy postępowania przedsiębiorców w relacji z klientami, pracownikami, wspólnikami i innymi podmiotami, zgodne z obowiązującym prawem i normami moralnymi. Postępowanie etyczne jest jednym z warunków skutecznego zarządzania podwładnymi. Etyka zawodowa - normy postępowania osób wykonujących określony zawód, wynikające z obowiązującego prawa, norm moralnych oraz ze specyfiki tego zawodu (np.. etyka lekarza, nauczyciela, adwokata). Norma moralna – reguła postępowania oparta na powszechnie akceptowanych wartościach moralnych wynikających z tradycji, kultury lub religii, takich jak: sprawiedliwość, uczciwość, prawdomówność, lojalność, szacunek dla innych osób i ich poglądów, bezinteresowność, poszanowanie cudzej własności i wolności, odpowiedzialność. 15

16 Firma – potoczny synonim przedsiębiorstwa
Norma prawna – reguła postępowania ustanowiona przez kompetentny organ państwa, której realizacja jest zabezpieczona pod groźbą użycia przymusu przez państwo, stosujące – w razie jej naruszenia – określone sankcje (np.. Grzywna, pozbawienie wolności). Przedsiebiorczość – zespół cech osobowych, takich jak: aktywność, zapał do pracy, inicjatywa, kreatywność, podzielność uwagi, zdolność do koncentracji, pewność siebie, samodyscyplina, uczciwość, skłonność do wyważonego ryzyka i brania odpowiedzialności za siebie i innych oraz intuicja i umiejętności kierowania sobą i innymi, podejmowania decyzji, oszacowania potrzebnych nakładów danego przedsięwzięcia. Kodeks etyczny – zbiór zasad, które określają co jest dobre, a co jest złe Audyt etyczny – ocena stosowania zasad etycznych w organizacji, której celem jest wspomaganie działań etycznych w firmie lub instytucji Firma – potoczny synonim przedsiębiorstwa 16

17 Historia etyki biznesu
Początek zainteresowań problematyką, która dzisiaj stanowi jeden z istot­nych obszarów refleksji etyki biznesu, datuje się na okres przełomu XIX i XX wieku. W 1891 r. Leon XIII ogłosił encyklikę Rerum Novarum, poświęconą kwestii robotniczej, która zapoczątkowała społeczną naukę Kościoła. Jeśli ogłoszenie tej encykliki przyjąć za moment sprzyjający wyraźnemu określeniu się problematyki etyki biznesu, to jej rozwój można podzielić na pięć etapów. 17

18 Etap I (koniec XIX w ) okres, w którym myśl etyczna w dziedzinie gospodarowania dopiero dojrzewa W okresie tym pojawiają się pojedyncze prace, podejmujące zagadnienie relacji pomiędzy życiem gospodarczym a etyką, często pisane z perspektywy katolickiej nauki społecznej Kościoła. Do najczęściej rozważanych kwestii należą: prawo robotników do godziwych warunków pracy, sprawiedliwa płaca czy prawo robotników do zrzeszania się w związki zawodowe. W latach pięćdziesiątych pojawia się nowy problem, zrodzony w wyniku zimnowojennego konfliktu - zagadnienia moralnej oceny obu rywalizujących systemów. W okresie tym zostają przygotowane zręby etyki biznesu. 18

19 Lata sześćdziesiąte można uznać za czas dojrzewania etyki biznesu.
Etap II lata sześćdziesiąte Do najważniejszych wydarzeń tego okresu, mających zasadniczy wpływ na rozwój refleksji etyczno-gospodarczej, należą: protest amerykańskich hippisów przeciw wojnie w Wietnamie, ale także przeciw „wyścigowi szczurów”, zaś w Polsce wydarzenia marcowe. Pojawia się refleksja nad problemami równości, sprawiedliwości, wolności, ale także nad zagadnieniem odpowiedzialności państwa wobec swoich obywateli. W okresie tym rozwija się gwałtownie ruch ekologiczny, a także ruch konsumencki. Lata sześćdziesiąte można uznać za czas dojrzewania etyki biznesu. 19

20 Etap III lata siedemdziesiąte
okres wielu coraz poważniejszych afer w sferze gospodarczej, które stają się przyczyną kryzysu zaufania do przedsiębiorstw coraz więcej dyskusji na temat odpowiedzialności firm wobec klientów i na temat ewentualnych sankcji wobec tych firm, które nie stosują się do powszechnie obowiązujących norm etycznych dalszy rozwój ruchu konsumenckiego i ekologicznego zaczynają odbywać się pierwsze konferencje naukowe i spotkania teoretyków z ludźmi biznesu czas wyodrębnienia się etyki biznesu jako samodzielnej dziedziny. Nie bez znaczenia dla tego procesu okazał się rozwój bioetyki. 20

21 Etap IV lata osiemdziesiąte
Okres rozkwitu etyki biznesu, szczególe w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie Etyka biznesu staje się tematem wykładów w wielu uniwersytetach. Coraz modniejsze staje się organizowanie w przedsiębiorstwach kursów szkoleniowych dla pracowników w zakres etyki biznesu lub specjalnych treningów zachowań etycznych. Wszelkie doradztwo w sprawach etycznych, stając się nowym rodzajem działalności gospodarczej W tych latach Jan Paweł II pisze dwie encykliki społeczne: encyklikę Laborem exercens (1981) na temat pracy ludzkiej i encyklikę Solicitudo rei socialis (1987), w której porusza nowe problemy życia społecznego, szczególnie kwestię ubóstwa, rozwoju technologicznego, reform systemu gospodarczego. 21

22 Etap V ostatnie dziesięciolecie XX wieku
Etyka biznesu staje się uznaną dyscypliną akademicką w Stanach Zjednoczonych. Wzrasta zainteresowanie nią także w Europie oraz w wysoko rozwiniętych krajach Dalekie Wschodu. Powstają organizacje naukowe skupiające badaczy tej dziedziny, odbywają się europejskie lub światowe kongresy, poświęcone problemom etyki biznesu. Wielkie firmy zaczynają dbać o swój wizerunek, w pełni świadomie stosując sposoby podnoszenia swego poziomu etycznego Jan Paweł II napisał encyklikę Centesimmus annus (1991). Porusza w niej szczególnie kwestię własności prywatnej i powszechnego przeznaczenia dóbr. Omawia zasady wolnego rynku, poddaje krytycznej ocenie systemem kapitalistyczny i kolektywistyczny. 22

23 W 1992 r. odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce etyki biznesu w gospodarce globalnej; w 1993 r. powstała największa świecie pozarządowa organizacja antykorupcyjna Transparency International, której celem jest promowanie otwartości i przejrzystości w działaniach rząd i przedsiębiorstw. W 1998 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymał Amartya Kumar Sen. W uzasadnieniu decyzji jury napisało, że laureat przyczynił się do przywrócenia etycznych wymiarów dyskusji nad najpoważniejszymi problemami gospodarki światowej. W Polsce w okresie transformacji gospodarczej zauważa się coraz silniejsze zainteresowanie problematyką etyki biznesu. Jest ona wykładana obecnie w większości polskich uczelni ekonomicznych. W 1994 r. powstał Zespół Etyki Biznesu przy Towarzystwie Naukowym Prakseologii PAN (od 1995 r. uczestniczący w pracach Europejskiej Sieci Etyki Biznesu), a w 1998 r. powołano do życia polski oddział Transparency International. 23

24 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sprawiedliwość społeczna Pojęcie „sprawiedliwość społeczna” po raz pierwszy użyte zostało dopiero w XIX wieku. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. pl.wikipedia.org 24

25 Sprawiedliwość społeczna według filozofa
Immanuel Kant (filozof niemiecki, profesor uniwersytetu w Królewcu, ) Istota człowieczeństwa, jak nauczał, realizuje się w sferze powinności. Jesteśmy ludźmi tak długo, jak długo jesteśmy gotowi akceptować to, co być powinno. Całkowite podporządkowanie się koniecznościom, np..ekonomicznym, niweczy godność ludzkiej istoty, sprawia, że człowiek przestaje być człowiekiem, staje się przedmiotem. niepospolitaidea.pl 25

26 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 07.12.2000 r.
Godność człowieka jest nienaruszalna. Należy ją szanować i chronić. wrotapodlasia.pl merlin.pl 26

27 Papież Jan Paweł II Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego
Organizacji Narodów zjednoczonych, Nowy Jork, r. „Całokształt praw człowieka odpowiada istocie godności człowieka, człowieka rozumianego całościowo, a nie sprowadzonego do jednego tylko wymiaru. Prawa te odnoszą się do zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka, do korzystania przezeń z wolności, do jego stosunków z innymi osobami. Wszelako zawsze i wszędzie odnoszą się do człowieka, do jego pełnego ludzkiego wymiaru.” pnmpmk.webd.pl 27

28 Komentarz prasowy „Odpowiedzialna firma dba o ludzi”
„Rzeczpospolita” Grażyna Raszkowska Uczciwość wobec pracowników to dla Polaków główny wyznacznik społecznej odpowiedzialności w biznesie. Elementarna uczciwość pracodawców polegająca choćby na regularnym wypłacaniu wynagrodzenia, jest najbardziej pożądanym zachowaniem społecznej odpowiedzialności firmy. Żadna firma uczestnicząca w badaniu nie uznała relacji w miejscu pracy za najistotniejsze działanie z zakresu odpowiedzialnego biznesu. 28 28

29 Kodeks etyczny Wstęp Przestrzeganie norm etycznych w warunkach gospodarki rynkowej jest podstawą skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem 29

30 Kodeks etyczny Zasady ogólne
1. Jednym ze źródeł sukcesu przedsiębiorstwa jest zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług, rzetelność wobec kontrahentów, pracowników, skarbu państwa i środowiska. 2. We wszystkich działaniach podstawową wartością etyczną jest zaufanie i reputacja firmy. 3. Zobowiązujemy się do systematycznego monitorowania przestrzegania przyjętych zasad. 30

31 Etyczne i nieetyczne działania firm w dziedzinie współpracy z pracownikami.

32 Historia myśli ekonomicznej
Frank i Lilian Gilbreth są przedstawicielami nurtu „inżynierów przemysłowych”. Żyli na przełomie XIX i XX wieku Gilbrecht wierzył w istnienie jednego, najlepszego sposobu wykonania każdej pracy. Wspólnie z żoną podkreślali rolę szkolenia pracowników i stosowania motywacji pracowników w zwiększaniu efektywności pracy. 32

33 Podstawowe pojęcia Pracownik Pracodawca Umowa o pracę Nepotyzm
Kumoterstwo Dyskryminacja Mobbing Demonstracja Strajk Szantaż 33

34 w określonym czasie i za określone wynagrodzenie.
Pracownik– osoba wykonująca dla pracodawcy określoną pracę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o pracę (lub w akcie mianowania, powołania, wyboru). Pracodawca– osoba fizyczna lub osoba prawna (przedsiębiorstwo, instytucja) oferująca miejsce pracy, zatrudniająca kogoś na warunkach określonych w umowie o pracę. Umowa o pracę– umowa, na której podstawie pracodawca zatrudnia pracownika na określonym stanowisku, w określonym czasie i za określone wynagrodzenie. Nepotyzm- faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk i przydzielaniu godności. 34

35 Kumoterstwo - wzajemne popieranie się ludzi związanych przynależnością do jakiejś grupy czy pokrewieństwem, zwykle dla osiągnięcia pozycji społecznej lub korzyści materialnych, nie opierające się na ocenie wartości tych osób, lecz na fakcie znajomości. Kumoterstwo jest pojęciem nieco szerszym niż nepotyzm, gdyż dotyczy nie tylko krewnych, ale znacznie częściej przyjaciół i znajomych. Dyskryminacja - oznacza odmienne traktowanie różnych podmiotów, które znajdują się w podobnej sytuacji. Podobieństwo sytuacji ocenia się w oparciu o obiektywne i weryfikowalne okoliczności istotne. Przepisy prawa zakazujące dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie, przynależność państwową itp. 35

36 Mobbing – systematyczne, ciągłe nękanie psychiczne pracownika przez pracodawcę (lub podwładnego przez szefa, czasem także współpracowników na równorzędnych stanowiskach), polegające na używaniu słów i zachowań godzących w godność człowieka i jego podstawowe prawa. Demonstracja - wystąpienie zbiorowe, zgromadzenie, mające na celu wyrażenie protestującej przeciw czemuś lub popierającej coś. Jest to publiczne okazywanie uczuć, postawy wobec czegoś lub kogoś przez jednostkę lub grupę. Członkowie społeczeństwa demonstrując pokazują swoje poglądy i opinie na ważne sprawy polityczne i społeczne. 36

37 Strajk- forma nacisku i protestu społecznego stosowana przez różne grupy społeczne, głównie jednak przez pracowników najemnych. Znane są różne formy strajku, większość z nich polega na dobrowolnym powstrzymaniu się od pracy przez protestujących. Szantaż- przestępstwo przeciwko wolności, polegające na próbie zmuszenia osoby do określonego działania lub zaniechania pod groźbą bezprawną zastosowania przemocy lub ujawnienia pewnych, częściowo lub w pełni prawdziwych informacji, których ujawnienie byłoby w opinii szantażującego dużą dolegliwością dla ofiary. 37

38 działania firm w zakresie zatrudnienia
Ustawodawstwo działania firm w zakresie zatrudnienia 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U nr 173 poz z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U nr 24 poz. 141 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1998 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z dnia r. z późn. zm.) 38

39 Wybrane przepisy Kodeksu pracy dotyczące obowiązków pracodawcy wobec pracowników
Art. 11 Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna. 39

40 Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę.
Art. 13 Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Art. 14 Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. Art. 15 Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Art. 17 Pracodawca jest obowiązany ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 40

41 Obowiązki Pracownika i Pracodawcy
Pracodawca jest zobowiązany : Zapoznać pracownika podejmującego pracę z obowiązkami i uprawnieniami Zapewnić warunki pracy i prowadzić w tym zakresie szkolenia Terminowo wypłacać wynagrodzenie Przeciwdziałać mobbingowi- uporczywemu i długotrwającemu nękaniu lub zastraszaniu pracowników Pracownik jest zobowiązany : Wykonywać prace sumiennie i starannie Przestrzegać regulaminu pracy Przestrzegać tajemnicy służbowej Przestrzegać przepisów BHP 41

42 Wybrane przepisy Kodeksu Pracy dotyczące obowiązków pracownika wobec pracodawcy
Art. 100 § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. § 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 2) Przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy; 2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy prac informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 42

43 Instytucje, organizacje, które wspierają pracowników w dochodzeniu swoich racji
Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Sanitarna Społeczna Inspekcja Pracy Sądy pracy Związki zawodowe np.: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Rolników Indywidualnych 43

44 Rady dla pracowników 1. Poznaj przepisy regulujące relacje pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. 2. Znaj swoje prawa i staraj się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki. 3. Przestrzegaj etyki zawodowej. 4. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zadawaj wszystkie istotne dla Ciebie pytania związane z pracą, którą chcesz wykonywać. 5. W sytuacjach trudnych, konfliktowych najpierw staraj się rozwiązać problem w drodze rozmów i negocjacji a dopiero później korzystaj z innych rozwiązań zawartych w obowiązującym prawie. 44

45 Stosunki z pracownikami
Kodeks etyczny Stosunki z pracownikami 1. Stosunki przedsiębiorcy z pracownikami oparte są na szacunku dla ich godności osobistej. 2. Firma stwarza wszystkim pracownikom na równe warunki do rozwoju, awansowania, podnoszenia kwalifikacji, bezpiecznych warunków pracy i przepływu informacji dotyczących realizowanych celów. 3. Relacje między pracodawcą a pracownikiem oparte są na konstruktywnym dialogu, lojalności, uczciwości i odpowiedzialności. 45

46 Wybrane przykłady zachowań nieetycznych pracodawców wskazywanych przez pracowników na forach internetowych Nie wypłacanie wynagrodzeń lub opóźnienia w wypłacie „Praca na czarno” obywateli polskich Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców Brak przestrzegania zapisów zawartych w umowie o pracę Lekceważenie przestrzegania przepisów bhp 46

47 „Firmowa oferta dla byłego pracownika” „Rzeczpospolita” autor: Anita Błaszczak z 02.03.2011 r.
Nie tylko uczelnie, ale i firmy inwestują w utrzymanie dobrych relacji z byłymi pracownikami. Byli pracownicy są wspaniałymi ambasadorami firmy. Relacje takie sprzyjają wymianie doświadczeń z osobami, które teraz patrzą na firmę z innej perspektywy. Organizowane spotkania i imprezy dla byłych pracowników ułatwiają bezpośredni kontakt, a bywa i tak, że niektórzy pracownicy wracają do firmy. 47

48 „Pracownik gwiazdą firmowego kalendarza” autor: Anita Błaszczak „Rzeczpospolita” z dnia r. Zdjęcie w firmowym kalendarzu to wyróżnienie i jednocześnie silny motywacyjny bodziec dla pracownika. Takie działania firmy pomagają budować w pracownikach poczucie lojalności oraz indentyfikacji z firmą. Firmowe ścienne kalendarze z udziałem pracowników opublikowała na przykład sieć drogeryjna „Rossmann” Na firmowych kalendarzach pracownicy przedstawiają również swoje pasje i zainteresowania. Pracownik jest współautorem kalendarza poprzez włączenie go do prac związanych z jego przygotowaniem. sophisti.pl 48

49 Warto wiedzieć Kodeks etyczny w myśl art. 9 k.p. nie jest źródłem prawa pracy „art. 9 § 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.” Kodeks etyczny zawiera normy postępowania ustanowione przez firmę, ale nie są to normy prawne. Taki status osiągną one dopiero, gdy staną się elementem stosowanego przez pracodawcę układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy lub umowy o pracę.

50 Spotkanie z Panią Katarzyną Nowacką – pracownikiem Klubu Pracy w Krotoszynie działającego w ramach Powiatowego Urzędu Pracy

51 Wnioski ze spotkania Należy zawsze bardzo dokładnie przeczytać treść umowy zanim ją podpiszemy. Sprawdzamy przede wszystkim poprawność własnych danych i danych pracodawcy, rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie, miejsce wykonywania pracy. Braki w umowie o prace mogą skutkować jej unieważnieniem dotyczy to np. sytuacji gdy nie są określone strony umowy. Godzenie się przez pracownika na to, że w umowie pojawia się wynagrodzenie minimalne, a pracodawca zapewnia dopłacanie „pod stołem” jest wykroczeniem. Gdy podpisujemy umowę o pracę nie przewidujemy, że między nami a pracodawcą wystąpi spór. Jednak przyszłość jest nieprzewidywalna. Jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, mobbinguje , wypowiada umowę niezgodnie z prawem - pozostaje tylko zwrócenie się do sądu pracy. Nie należy bać się walczyć o to, co się nam słusznie należy.

52 Reklamacja w wybranych państwach Unii Europejskiej
52

53 Niemcy Niemcy wdrożyły Dyrektywę 1999/44/WE dotyczącą sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. W wyniku przyjęcia powyższych przepisów minimalny okres gwarancji wynosi w przypadku towarów 2 lata. Przyjmuje się, że każdy brak zgodności, który uwidocznił się w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy, istniał w chwili dostawy, o ile nie dowiedziono inaczej. W tym okresie konsument ma prawo do przywrócenia zgodności towaru. Konsument może żądać wolnej od opłat naprawy lub wymiany towaru. Istotne dla konsumentów jest również to, że po upływie okresu miesięcy nadal objęci są ochroną przed wadliwymi produktami. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności w ciągu 2 lat od dostawy towaru. Jednakże, wówczas to konsument musi udowodnić, że brak zgodności istniał w momencie dostawy. 53

54 Wielka Brytania Wielka Brytania wdrożyła Dyrektywę 1999/44/WE dotyczącą sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. W wyniku przyjęcia powyższych przepisów minimalny okres gwarancji wynosi w przypadku towarów lata. Przyjmuje się, że każdy brak zgodności, który uwidocznił się w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy, istniał w chwili dostawy, o ile nie dowiedziono inaczej. W tym okresie konsument ma prawo do przywrócenia zgodności towaru. Konsument może żądać wolnej od opłat naprawy lub wymiany towaru. 54

55 Litwa Litwa wdrożyła Dyrektywę 1999/44/WE dotyczącą sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji W wyniku przyjęcia powyższych przepisów minimalny okres gwarancji wynosi w przypadku towarów 2 lata. Przyjmuje się, że każdy brak zgodności, który uwidocznił się w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy, istniał w chwili dostawy, o ile nie dowiedziono inaczej. W tym okresie konsument ma prawo do przywrócenia zgodności towaru. Konsument może żądać wolnej od opłat naprawy lub wymiany towaru. 55

56 Włochy Włochy wdrożyły Dyrektywę 1999/44/WE dotyczącą sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji W wyniku przyjęcia powyższych przepisów minimalny okres gwarancji na towary zakupione przez konsumentów we Włoszech wynosi minimum 2 lata. Przyjmuje się, że każdy brak zgodności, który uwidocznił się w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy, istniał w chwili dostawy, o ile nie dowiedziono inaczej. W tym okresie konsument ma prawo do przywrócenia zgodności towaru. W ciągu wspomnianego okresu 2 lat konsument może żądać wolnej od opłat naprawy lub wymiany towaru. 56

57 Etyczne i nieetyczne działania firm w dziedzinie współpracy z konsumentami

58 Historia myśli ekonomicznej
Ralph Nader (ur. 27 lutego w Winsted w stanie Connecticut) – amerykański polityk i aktywista społeczny pochodzenia libańskiego. Nader zyskał rozgłos w 1965 r. po opublikowaniu książki Unsafe at Any Speed (Niebezpieczne przy każdej szybkości), w której obnażył nieodpowiedzialność przemysłu samochodowego w projektowaniu samochodów, na przykładzie Chevrolet Corvair (model ten został wkrótce wycofany). Nader stanął na czele pierwszego współcześnie ruchu konsumenckiego, objeżdżając kraj z wykładami i organizując grupy społeczne, jak Public Citizen, których celem była walka z niedbałością i żądzą zysku wielkich korporacji. 58

59 Niezgodność towaru z umową Niedozwolone klauzule umowne
Podstawowe pojęcia Konsument Przedsiębiorca Reklamacja Niezgodność towaru z umową Niedozwolone klauzule umowne Kredyt konsumencki Upadłość konsumencka Spam 59

60 Konsument – osoba nabywająca towary i usługi dla zaspokojenia swoich konsumpcyjnych potrzeb.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Reklamacja – zawiadomienie producenta lub sprzedawcy towaru bądź usługi o niezgodności dostarczonego dobra z umową kupna-sprzedaży lub wyrażenie niezadowolenia z jakości nabytego dobra, umożliwiające odbiorcy dochodzenie roszczeń majątkowych (np. zwrotu pieniędzy, naprawy, obniżenia ceny). 60

61 Niezgodność towaru z umową – sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową, co jest odpowiedniekiem rękojmi za wady funkcjonującej w przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami lub między konsumentami. Niedozowlone klauzule umowne – postanowienia umowne, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z konsumentem; kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumenta. Spam – niechciana korespondencja, która zaśmieca poczty internetowe konsumentów 61

62 Upadłość konsumencka – niewypłacalność konsumenta powstała na wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności. Kredyt konsumencki – specjalny rodzaj kredytu ściśle regulowanego przez prawo, udzielanego przez przedsiębiorcę osobom fizycznym na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej. Musi spełniać określone warunki, m.in. jego kwota nie może być niższa niż 500 zł ani wyższa od 80 tys. zł, a okres spłaty musi wynosić co najmniej 3 miesiące. 62

63 o świadczeniu usług drogą elektroniczną Art. 10
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Art. 10 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Art. 8 1. Konsument jest uprawniony do spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie. Termin dokonania spłaty powinien odpowiadać terminom wnoszenia rat określonych w umowie. 63

64 Ustawodawstwo działania firm w zakresie zatrudnienia
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 15 grudnia r. (Dz.U. 2000, nr 122, poz. 1319) Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1176) Kodeks cywilny. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16 z 18 maja 1964 r., poz. 93 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 9 września 2002 r) 64

65 Ustawa o kredycie konsumenckim z 20 lipca 2001 r.
(Dz.U. nr 100 z 2001 r., poz. 1081) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r. Nr 234, poz. 1572). 65

66 Wybrane przepisy dotyczące obowiązków firm wobec konsumentów
Art.385 kodeksu cywilnego niedozwolone klauzule umowne Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony jest przez urząd ochrony konkurencji konsumentów Więcej informacji pod adresem: 66

67 Wybrane przepisy regulujące relacje między firmą a konsumentem
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Art. 10 Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku 67

68 Reklama – zespół działań przedsiębiorstwa, mających na celu poinformowanie potencjalnego klienta o oferowanych towarach bądź usługach, by zachęcić ich do zakupu. Przyciąga uwagę Niebanalna Zgodna z prawem i obyczajami Jakie są zasady reklamy? Zrozumiała Szanująca odbiorcę Rzetelna 68

69 Czego nie wolno w reklamie?
Kłamać Rozwijać uzależnień np. alkohol, tytoń Atakować wprost inne towary i usługi Nie podważać autorytetu rodziców Naruszać dobre obyczaje Naruszać godność człowieka, jego uczucia religijne, nie dyskryminować pod żadnym względem Wywoływać szkód w środowisku naturalnym 69

70 Przykłady reklam nieetycznych
Reklama, która wywołuje przemoc i agresję Reklama, która obraża uczucia religijne, bądź kulturowe 70

71 Reklama wprowadzająca w błąd odnośnie właściwości leczniczych produktu
Wprowadzająca konsumenta w błąd (np. co do odmładzających właściwości produktu) Więcej o nieetycznych reklamach 71

72 Instytucje, organizacje, które wspierają konsumentów w dochodzeniu swoich racji
Rzecznicy Ochrony Konsumentów: najłatwiej wyszukać na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Federacja Konsumentówwww.fowarzyszenieederacja- konsumentow.org.pl Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych Rzecznik Ubezpieczonych 72

73 Urząd Komunikacji Elektronicznej www.uke.gov.pl
Urząd Regulacji Energetyki Urząd Transportu Kolejowego l 73

74 Oto kilka zasad, którymi powinniśmy się kierować oglądając reklamy:
Miejmy swój rozum i swoje zdanie. Sami decydujmy, co jest dla nas najlepsze i rzeczywiście potrzebne. Podchodźmy do reklamy z dystansem. Świat w rzeczywistości nigdy nie będzie taki, jak w reklamie. Pamiętajmy, że to tylko kolorowa opowieść o produkcie, w której nie wszystko musi być prawdą. Nie zapominajmy, że reklamę stworzono po to, by nas do czegoś namówić abyśmy wydali nasze pieniądze. Gdy jesteśmy w sklepie zastanówmy się chwilę, dlaczego wybieramy taki a nie inny produkt. Zwróćmy uwagę na napis na etykiecie i cenę. Może się okazać, że zakup nie będzie dla nas wcale taki opłacalny. Nie wierzmy, że modne markowe rzeczy sprawią, że będziemy lepsi od innych, że zyskamy przyjaciół i sympatię otoczenia.

75 Stosunki z konsumentami
Kodeks etyczny Stosunki z konsumentami 1. W celu zapewnienia pełnej satysfakcji klientów firma dostarcza na rynek towary i świadczy usługi zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa. 2. Firma w ramach działań marketingowych przestrzega obowiązującego prawa ze szczególnym uwzględnieniem podawania informacji prawdziwych i pełnych. 3. Celem firmy jest stworzenie jak najlepszych relacji z klientem czemu służy wyjaśnianie wszelkich ewentualnych kwestii spornych. 75

76 Wybrane przykłady zachowań nieetycznych
Przykładowe wykroczenia przeciwko interesom konsumentów – rozdział XV kodeksu wykroczeń (Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 275 z późn. zmianami) Naruszenie przepisu o obowiązku uwidaczniania cen Oszukiwanie nabywcy co do ilości, wagi, miary, gatunku, rodzaju lub ceny Wprowadzanie w błąd co do posiadanych uprawnień 76

77 Przykładowe niedopuszczalne klauzule umowne Art. 385 Kodeks cywilny
Uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych usług podobnego rodzaju. Nakładają na konsumenta, który odstąpił od umowy rażąco wygórowanej kary umownej. Pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia. 77

78 Przykłady etycznych działań firm na rzecz konsumenta
blog.momentum.pl 78

79 Produkty przyjazne środowisku - ECOLABEL
Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne – ecolabel, w postaci kwiatka, jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku. Ecolabel jest także wiarygodnym świadectwem odpowiedzialności firmy, dostarczającej produkty i usługi, za stan środowiska oraz instrumentem ułatwiającym konsumentom podejmowanie świadomego wyboru produktów i usług. Wykaz firm posiadających certyfikat: 79

80 Produkty regionalne i tradycyjne
UE wprowadziła specjalne oznaczenia, pozwalające rozpoznać produkty najwyższej jakości, przygotowane tradycyjnymi metodami lub będące specjałem jakiegoś regionu. 80

81 Spotkanie z powiatowym rzecznikiem praw konsumenta
81

82 Wnioski ze spotkania Rzecznik udziela pomocy bezpłatnie. Zawsze przy zakupach towarów należy zachować paragon lub inny dokument potwierdzający zakup, ponieważ bez niego nie będzie można złożyć reklamacji. Najczęściej zgłaszane przez konsumentów problemy dotyczą zakupu obuwia i odzieży, usług budowlanych i telekomunikacyjnych. 82

83 Etyczne i nieetyczne działania firm w dziedzinie współpracy z kontrahentami

84 Historia myśli ekonomicznej
Adam Smith urodził się w Szkocji w 1723 r. Chociaż jest powszechnie uważany za „ojca ekonomii”, prawdopodobnie nigdy nie użył słowa „ekonomia”. Na uniwersytecie w Glasgow był profesorem filozofii moralnej. Przez wiele lat pracował nad swoimi przemyśleniami dotyczącymi kwestii ekonomicznych. Smith był przekonany, że gospodarka działałaby najlepiej, gdyby działała bez ingerencji państwa. Posłużył się metaforą „niewidzialnej ręki rynku”, którą dzisiaj nazwalibyśmy prawem popytu i podaży lub po prostu rynkiem.

85 Podstawowe pojęcia Konkurencja Współpraca Zmowa cenowa Wojna cenowa
Fuzja Podkupywanie pracowników Korupcja Reklama porównawcza

86 Konkurencja – rywalizacja między podmiotami gospodarczymi stawiającymi sobie podobne cele (co sprowadza się do rywalizacji o jak największą liczbę klientów), prowadzącą czasami do walki. Współpraca – zharmonizowane współdziałanie jednostek lub grup ludzi, wykonujących części określonego zadania w sposób zapewniający im osiągnięcie wspólnego celu, z którym wszyscy się identyfikują. Zmowa cenowa - porozumienie przedsiębiorstw na pewnym rynku dotyczące poziomu cen, mające na celu uniknięcie wzajemnej konkurencji. Wojna cenowa – proces na rynku występujący wtedy, kiedy najważniejszym czynnikiem dla atrakcyjności produktu jest jego niska cena.

87 Fuzja – połączenie się kilku przedsiębiorstw, w wyniku czego powstaje jedno.
Podkupywanie pracowników – budowanie pozycji na rynku poprzez przejmowanie kluczowych pracowników od konkurenta. Korupcja – nadużywanie urzędu publicznego dla prywatnych korzyści (swoich, swoich bliskich lub własnej firmy). Reklama porównawcza - jedna z form reklamy, w której porównuje się przedmiot reklamy z przedmiotem analogicznym konkurencji.

88 Ustawodawstwo działania firm w zakresie współpracy z kontrahentami
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U nr 173 poz z późn. zm.) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2000, nr 122, poz. 1319)

89 Wybrane przepisy dotyczące obowiązków firm wobec kontrahentów
Art.. 17 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 (z późn.zm.) o swobodzie działalności gospodarczej Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. Rozdział 2 art. 8 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 15 grudnia 2000 r. Zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców.

90 Negocjacje : - sposób rozwiązywania konfliktu; - zespół działań na rzecz osiągnięcia porozumienia; - dochodzenie do konsensusu przez strony uczestniczące w procesie w celu zaspokojenia ich potrzeb

91 Typy negocjacji WYGRANA-PRZEGRANA Cel- wygrana jednego oznacza
przegraną drugiego PRZEGRANA-PRZEGRANA Cel- zniszczenie przeciwnika, nierzadko własnym kosztem WYGRANA-WYGRANA Cel-rozwiązanie przynosi Korzyść wszystkim

92 Instytucje, organizacje, które wspierają firmy w dochodzeniu swoich racji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Konfederacja Pracodawców Polskich Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Krajowa Izba Gospodarcza Związek Rzemiosła Polskiego Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – OLAF

93 Rady dla firm 1.Na bieżąco analizuj zmiany w obowiązujących przepisach prawnych. 2. Przestrzegaj obowiązujących uregulowań prawnych oraz zasad etyki w relacjach z kontrahentami. 3. Podczas rozmów i ustaleń biznesowych zadawaj pytania mając na uwadze uniknięcie potencjalnych sytuacji konfliktowych. 4. Poprawne relacje z kontrahentami traktuj priorytetowo - to one w dużym stopniu będą decydować o sukcesie firmy. 5. Rezygnuj ze współpracy z firmą, która świadomie i celowo narusza zasady etyki.

94 Kodeks etyczny Stosunki z kontrahentami
1.Relacje firmy z kontrahentami oparte są na wzajemnych zaufaniu, a swój wizerunek kształtujemy w oparciu o uczciwość, rzetelność, wysoką jakość własnej pracy oraz troskę o środowisko naturalne. 2. Realizując własną strategię działania na rynku przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji. 3. Celem firmy jest stwarzanie w relacjach z kontrahentami klimatu służącego wyjaśnianiu wszelkich kwestii spornych w atmosferze rzeczowych negocjacji.

95 Przykłady zachowań etycznych
W dniu r. w Filharmonii Pomorskie w Bydgoszczy został ogłoszony wynik konkursu „Złota Setka Pomorza i Kujaw”. Najlepsze firmy w regionie odebrały laury nie tylko za świetne wyniki finansowe, ale też za wzrost zatrudnienia, sięganie po dotacje z funduszy unijnych oraz wprowadzenie w zakładach innowacji.

96 Manipulacja informacją
Wybrane przykłady zachowań nieetycznych, które obserwujemy w życiu codziennym Kłamstwo Korupcja Manipulacja informacją Przekonanie, że sukces odnosi się nie poprzez mozolną pracę dzięki pomysłowi, który pozwala nie pracować a mieć Społeczne przyzwolenie na łamanie zasad etycznych: „pierwszy milion trzeba ukraść”, „cel uświęca środki”

97 „Zmowy cenowe pod lupą inspektorów” „Rzeczpospolita” autor: Michał Kołtuniak z 08.03.2011 r.
Tego typu porozumienia między przedsiębiorcami są zakazane. Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane są porozumienia, których celem jest np. Ustalanie bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów, Podział rynków zbytu, Ograniczenie dostępu do rynku lub eliminowanie z rynku przedsiębiorców nie objętych porozumieniem. Firma jest importerem sportowych ubrań. Ich dystrybucją zajmuje się kilku niezależnych przedsiębiorców z różnych miast Polski. Importer chcąc zachować jednolitość cen na terenie całego kraju, proponuje im stosowanie ustalonej minimalnej ceny detalicznej. Ponadto przedsiębiorcy ustalają, że każdy będzie oferował produkty wyłącznie na terenie województwa, na którym działa. W ten sposób ustalają, że nie będą sobie wchodzić w drogę i bezpośrednio ze sobą konkurować. Uważają, że pozwala im na to swoboda gospodarcza i wolny rynek. Czy takie działanie jest rzeczywiście dozwolone na wolnym rynku?

98 „Jak można zminimalizować ryzyko nieuczciwych negocjacji”„Rzeczpospolita” autor: Małgorzata Nowotnik z r. Przygotowująca się do negocjacji warto pamiętać o zagrożeniach, które mogą wynikać z nieuczciwej postawy kontrahenta. Przykłady działań, które nie mają na celu zawarcie ugody, lecz dążęnie do ukrytych celów: Przed rozpoczęciem negocjacji żądąć, aby kontrahent zapoznał się z treścią pełnomocnictwa – nie będzie mógł wtedy podważać, że wynegocjowane ustalenia umowy są nieobowiązujące ponieważ osoba negocjująca miała ograniczone umocowania. Realizacji ukrytego celu przez nieuczciwego kontrahenta np.. uzyskanie informacji stanowiących informację przedsiębiorstwa. Taki kontrahent, gdy tylko uzyska pożądane informacje zwykle pod różnymi pretekstami przerywa rozmowy. Zablokowanie możliwości rozpoczęcia działania np. inwestycji, opóźnienie realizacji planów biznesowych, przedawnienie roszczeń partnera. Sposób na zwiększenie kosztów partnera np.. żądanie przygotowania kosztownych ekspertyz.

99 „Kłusownicy grasują na rynku pracy”„Rzeczpospolita” autor: Dorota Kaczyńska z 12.01.2011 r.
Część firm wychodzi z założenia, że najszybciej wzmocnią swoją pozycję na rynku, przejmująć kluczowych pracowników od konkurenta – „pracownicze kłusownictwo”. Przykłady działań nieetycznych : Nowa firma narynku przejmuje cały zespół pracowników, który np.. Opracował unikatowy sposób rozwiązanai okreslonego problemu. Proponowanie wyższych zarobków czy lepszą markę samochodu służbowego. Rozpowszechnianie plotki wśród pracowników kontrahenta o jego bardzo trudnejsytuacji na rynku. autor: Danuta Matloch źródło: Fotorzepa Sylwia Mikiel z TU Signal Iduna, któremu konkurencyjna AXA podkupiła w 2009 r specjalistów od polis turystycznych

100 Spotkanie z Grzegorzem Kośmidrem, którego firma posiada Certyfikat „Przedsiębiorstwo FAIR PLAY”
panoramio.com

101 Wnioski ze spotkania Etyka w firmie to głównie solidarność, uczciwość, pracowitość. Trzeba być przygotowany na ciężką pracę, dłuższą niż 8 godzin. Rozpoczynając działalność gospodarczą najważniejszy jest pomysł, aby w warunkach gospodarki rynkowej znaleźć niszę dla siebie. Posiadanie Certyfikatu „Przedsiębiorstwa FAIR PLAY” to ogromne wyróżnienie. Marzeniem firmy GABI-PLAST jest otrzymanie tytułu „Ambasadora FAIR PLAY”.

102 Etyczne i nieetyczne działania firm w dziedzinie współpracy z państwem

103 Historia myśli ekonomicznej
johnmaynard.wordpress.com John Maynard Keynes,– angielski ekonomista, twórca teorii interwencjonizmu państwowego w dziedzinie ekonomii i finansów państwowych. Jego głównym dziełem jest Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza opublikowana w 1936 roku (wydanie polskie 1956), kwestionująca zasady liberalnej myśli ekonomicznej. Teorie Keynesa były reakcją na kryzys ekonomiczny lat 30. XX wieku. Aby zapewnić stały rozwój gospodarczy, należy, poprzez odpowiednią politykę gospodarczą, pobudzić wzrost globalnych wydatków. Obecnie, kiedy jakiś kraj wchodzi w okres recesji lub inflacji, ekonomiści i inni ludzie związani z ekonomią, natychmiast myślą o posunięciach, które rząd powinien podjąć, aby odwrócić niekorzystny trend.

104 Podstawowe pojęcia Prawo podatkowe Podatek Licencja Koncesja
Raj podatkowy Korupcja Lobbing

105 Prawo podatkowe- to ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków. Prawo podatkowe stanowi także o obowiązujących procedurach, które winny być przestrzegane przez organy podatkowe. Podatek– obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Licencja – dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z produktu firmowego, znaku handlowego lub patentu.

106 Koncesja- jest to akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny
Koncesja- jest to akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny. Akt ten upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej Raj podatkowy– termin używany w odniesieniu do państw, w których przepisy podatkowe są wyjątkowo łagodne dla obcokrajowców i kapitału zagranicznego. Głównym celem istnienia rajów podatkowych nie jest ułatwianie nielegalnych działań międzynarodowych. Korupcja– nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści. Korupcja może w praktyce powstawać niezależnie od formy rządów. Lobbing- działalność wykonywana w lobby. Z czasem określenie to przylgnęło do praktyki kontaktowania się z decydentami politycznymi, szczególnie w lobby angielskiej Izby Gmin lub amerykańskiego Kongresu.

107 Wybrane przepisy dotyczące obowiązków firm wobec państwa
Art. 26. Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych. Art. 51. § 1. Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Art. 86. § 1. Podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

108 Art. 121. § 1. Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. § 2. Organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania. Art. 125. § 1. Organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. § 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwiane niezwłocznie. Art. 126. Sprawy podatkowe załatwiane są w formie pisemnej, chyba że przepisy szczególne.

109 Prawo podatkowe Jest to ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków. Prawo podatkowe stanowi także o obowiązujących procedurach, które winny być przestrzegane przez organy podatkowe oraz strony w trakcie postępowania podatkowego i wykonywania innych czynności zmierzających do ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego i skutecznego poboru podatku.

110 Instytucje, organizacje, które wspierają firmy w dochodzeniu swoich racji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Konfederacja Pracodawców Polskich Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Krajowa Izba Gospodarcza Związek Rzemiosła Polskiego

111 Instytucje, organizacje, które wspierają firmy w dochodzeniu swoich racji
Ministerstwo Finansów Policja Państwowa Urzad Skarbowy

112 Rady dla firm 1.Na bieżąco analizuj zmiany w obowiązujących przepisach prawnych. 2. Przestrzegaj obowiązujących uregulowań prawnych oraz zasad etyki w relacjach z instytucjami państwowymi. 3. W przypadku wątpliwości zwracaj się do uprawnionych instytucji o interpretację przepisów prawa. 4. O długookresowym sukcesie firmy decyduje uczciwość i rzetelność. 5. Dążenie do osiągania zysku realizuj z poszanowaniem obowiązującego prawa.

113 1.Relacje firmy z państwem oparte są na pełnym poszanowaniu dla prawa.
Kodeks etyczny Stosunki z państwem 1.Relacje firmy z państwem oparte są na pełnym poszanowaniu dla prawa. 2. Realizując własną strategię działania nie będzie podejmowała żadnych działań mających na celu wpływanie na decyzje podejmowane przez władze lokalne, regionalne czy ogólnokrajowe. 3. wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane z wykorzystaniem procedur zawartych w obowiązujących przepisach prawa.

114 Wybrane przykłady zachowań nieetycznych, które obserwujemy w życiu codziennym
Zaniżanie dochodu z działalności gospodarczej Nieewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej i niewydawanie paragonów i faktur Nieprawidłowe wykazywanie kosztów Stosowanie nieprawidłowej stawki podatku Bałagan w dokumentacji

115 Zaległości podatkowe – dłużnicy podatkowi zalegający we wpłatach wszelkich należności wobec budżetu państwa powyżej 1 mln zł - źródło: Na dzień r podmiotów gospodarczych posiadało zaległości podatkowe we wpłatach wszelkich należności wobec budżetu państwa powyżej 1 mln zł. Ogółem zaległości tych podmiotów wynosiły tys. zł, a wraz z odsetkami tys. zł

116 „Kryzys wzmocnił korupcję w gospodarce”, „Rzeczpospolita” Anita Błaszczak z 23.05.2011 r.
Aż trzy czwarte zatrudnionych w Polsce i 62 proc. w całej Europie uważa, że w ich kraju praktyki korupcyjne są powszechnym zjawiskiem w gospodarce. W kryzysie takich sytuacji przybywa. Dobra reputacja etyczna firmy jest atutem w biznesie, ale gotowość do usprawiedliwienia drogi na skróty jest dostrzegalna, zwłaszcza w obliczu presji na wzrost zysków i przychodów. Siedmiu na dziesięciu pracowników w Polsce (i prawie 80 proc. w Europie) oczekuje zwiększonego państwowego nadzoru, by ograniczyć  ryzyko nadużyć gospodarczych.

117 Przykłady zachowań etycznych
Program "Przedsiębiorstwo Fair Play - organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Celem programu jest: promocja etyki w działalności gospodarczej, wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki na rynkach krajowych i zagranicznych; poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich; zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie. film

118 Spotkanie z Panem Stefanem Kosińskim – pracownikiem Urzędu Skarbowego w Krotoszynie

119 Wnioski ze spotkania Każdemu może przydarzyć się błąd w zeznaniu podatkowym, ale wtedy pracownik urzędu nie może go poprawić – musi to zrobić wyłącznie sam podatnik. Najczęściej pytania podatników dotyczą odliczeń 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz rehabililtacji osób niepełnosprawnych. Z zachowań niezgodnych z prawem zdarzają się często przypadki podrabiania podpisów przez podatników na zeznaniach podatkowych. W sytuacjach problemowych pracownicy urzędu służą pomocą - wystarczy tylko o tą pomoc się zwrócić.

120 Fragment przemówienia
Papież Jan Paweł II Fragment przemówienia Jan Paweł II – O pracy

121 Przeprowadzony sondaż opinii uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie
Na zlecenie ”Rzeczpospolitej” przeprowadziła firma GfK Polonia badanie w 2003 r., które zostało powtórzone w 2009 r. na próbie 1000 dorosłych Polaków na temat wizerunku przedsiębiorców w Polsce. Nasza grupa projektowa przeprowadziła podobne badanie na grupie 100 uczniów w miesiącu kwietniu 2011 r. Celem przeprowadzonego sondażu, było uzyskanie odpowiedzi na ile wyniki badań będą zbieżne, a w jakich obszarach będą się najbardziej różnić.

122 Ankieta ogólnopolska dotycząca opinii o polskich przedsiębiorcach.

123 Typowy przedsiębiorca w Polsce- odpowiedzi uczniów naszej szkoły

124 Wnioski z przeprowadzonych badań
Uczniowie postrzegają przedsiębiorców korzystniej niż respondenci objęci profesjonalnym badaniem przez GfK Polonia (średnio o 15%). Pozytywne różnice wizerunku dotyczą szczególnie uczciwości wobec wszystkich partnerów: kontrahentów, pracowników, klientów i państwa. Przekłada to się na to, że młodzież darzy większą sympatią przedsiębiorców. Uczniowie bardziej krytycznie podchodzą do powiązań przedsiębiorcy z polityką. Być może nie akceptują jakości polityki prowadzonej w naszym kraju.

125 Młodzi korzystniej postrzegają użyteczność przedsiębiorcy dla społeczeństwa. Postawa taka może być wyrazem skutecznie prowadzonego w szkole nauczania przedsiębiorczości. Na ten fakt niewątpliwe wpływa korzystanie z atrakcyjnych dla młodzieży programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Młodzież w większym stopniu zauważa wykształcenie przedsiębiorców, widząc w tym jeden z ważnych czynników decydujących o sukcesie firmy. Zamożność oraz inwestowanie w firmę ocenianie jest przez obie grupy badanych na zbliżonym poziomie.

126 Ćwiczenie 1 Na podstawie fragmentów tekstów literackich oraz tekstów prasowych przedstaw pozytywne i negatywne, Twoim zdaniem, cechy i postawy XIX-wiecznych przedsiębiorców. Cechy pozytywne Cechy negatywne

127

128

129 Ćwiczenie 2 W praktyce niektóre uczelnie stosują rozwiązanie, aby na dyskusje o etyce zapraszać oszustów. Która opinia, przedstawiona poniżej, o takich spotkaniach jest zbliżona do Twojej? – pamiętaj o argumentach potwierdzających Twoje stanowisko. „Takie spotkania z życiowym przykładem dużo lepiej zostają w pamięci naszych studentów niż wykład o etyce w biznesie” – Bill Resler, Foster Business School Uniwersytet w Waszyngtonie; „Uczenie etyki przez strach nie jest nie jest dobrym przekazem” – Wojciech Gasparski, Centrum Etyki Biznesu na Akademii Koźmińskiego; „ Działanie takie jest dwuznaczne i ryzykowne. Złodzieja raczej nie zaprasza się, by uczył innych, że nie należy kraść. Tym bardziej, że niektórzy oszuści traktowani są jako celebryci” – Witold Orłowski, Szkoła Biznesu Politechnika Warszawska.

130 ion with for and against arguments.
Ćwiczenie 3 Remember to justify your opinOn the basis of the source article present your opinion on the arrogance principles and decide which of them mostly affects the company’s or business failure. ion with for and against arguments.

131 Your company rationalizes its mistakes instead of learning from them.
Your leders dictate more than they listen. The company underestimates its competition and trivializes the success competitors acchieve. Your company suffers from „Not Invented Here Syndrome”, believing it holds the monoply on greta ideas, so that innovations coming from the outside („Not Invented Here”) are deemed to hold little value. Source: „Business English Magazine”, Nr 22/2011

132 Wyniki naszej pracy zostały przedstawione na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2010/ Pan Dyrektor – Roman Olejnik, przedstawiciel przedsiębiorców Ziemi Krotoszyńskiej – Pan Zygmunt Kozupa oraz opiekun naszej grupy – Pani Ewa Kowalska wręczyli nam listy gratulacyjne.

133 Przygotowaliśmy prezentację ciekawą pod względem formy i treści, którą mogą wykorzystać na różnych zajęciach nie tylko nauczyciele i uczniowie naszej szkoły, ale również inne osoby zainteresowane tematem. Poszerzyliśmy swoje wiadomości na temat etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej. Potrafiliśmy korzystać z wiedzy zdobytej na wielu zajęciach przedmiotowych. Potrafiliśmy określić zasady formułując „Kodeks etyczny”, którymi powinien kierować się przedsiębiorca w swojej pracy. Jesteśmy przekonani, że uczenie się metodą projektu jest dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem. Potrafiliśmy korzystać z różnych źródeł informacji, by rozstrzygać sytuacje problemowe. Przeprowadzony sondaż wśród uczniów naszej szkoły pokazał, że młodzi ludzie postrzegają przedsiębiorców bardzo pozytywnie. Bardzo ważny wniosek: NASZYM ZDANIEM O ETYCE W BIZNESIE STANOWCZO ZA MAŁO MÓWI SIĘ NA ZAJĘCIACH SZKOLNYCH.

134 Humor Kabaret Moralnego Niepokoju - Drzwi

135 Bibliografia Portal Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu [online]. Portal Wolnej Encyklopedii [online]. Portal Esencja- myśli niekonieczne na tamat [online]. Portal dotyczący prawa [online] konsumenta.wieszjak.pl Portal informacyjny [online]

136 6. Prawo konsumenta. Jacek Kerplik, Michał Kozłowski
6. Prawo konsumenta. Jacek Kerplik, Michał Kozłowski. Ringer Axel Springer ISBN: Negocjacje w biznesie. Zbigniew Nęcki. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu ISBN: X 8. Edukacja FILOZOFICZNA. Magdalena Gajewska, Krzysztof Sobczak. Gdynia: Operon ISBN: Świat reklamy. Marian Golka. ARTIA ISBN: Etyka. Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski. Gdynia: Operon ISBN: Wkonomika stosowana. Warszawa ISBN:

137 137 137


Pobierz ppt "1 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google