Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPIERANIE ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU GLIWICKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPIERANIE ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU GLIWICKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 WSPIERANIE ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU GLIWICKIEGO
poprzez realizacje projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej WSPIERANIE ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU GLIWICKIEGO POPRZEZ REALIZACJĘ PROJEKTÓW DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PYSKOWICE, 18 października 2011 r.

2 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Wspieranie rozwoju uczniów szkół specjalnych Powiatu Gliwickiego poprzez realizacje projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IX „ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”  „WSPÓŁCZESNY MICHAŁ ANIOŁ – ROZWÓJ PASJI I WYRÓWNYWANIE SZANS UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU GLIWICKIEGO O PROFILU OGÓLNYM” Wartość: ,09 zł Okres realizacji: r. – r. „EDUKACJA DLA ROZWOJU” Wartość: 1 144 998 zł Okres realizacji: r. – r. W projekcie „Współczesny Michał Anioł” wzięło udział 195 uczniów specjalnych szkół podstawowych i gimnazjalnych w Knurowie i Pyskowicach, zajęciami w ramach projektu „Edukacja dla rozwoju” objęto dotychczas 168 uczniów tych szkół.

3 Wspieranie rozwoju uczniów szkół specjalnych Powiatu Gliwickiego
poprzez realizacje projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej Cel: poprawa oferty edukacyjnej szkół Powiatu Gliwickiego prowadzących kształcenie ogólne oraz zwiększenie ich atrakcyjności poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych zawierających zajęcia wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych – poza zajęciami z zakresu poszczególnych przedmiotów szkolnych, również logopedia i logorytmika; 2) zajęcia służące rozwojowi kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych nauk przyrodniczych (m.in. wycieczki, zajęcia dydaktyczne w ogrodach botanicznych i zoologicznych);

4 Wspieranie rozwoju uczniów szkół specjalnych Powiatu Gliwickiego
poprzez realizacje projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej porozumiewania się, kompetencji społecznych, świadomości i ekspresji kulturalnej (m.in. kółka teatralne, taneczne i plastyczne, udział w spektaklach teatralnych i operowych); - zajęć sportowych ogólnorozwojowych (np. tenis ziemny, pływanie, wspinaczka),

5 3) doradztwo i opiekę pedagogiczno–psychologiczna
Wspieranie rozwoju uczniów szkół specjalnych Powiatu Gliwickiego poprzez realizacje projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej 3) doradztwo i opiekę pedagogiczno–psychologiczna w tym terapia pedagogiczna oraz alternatywne metody wspomagania rozwoju uczniów – kynoterapia, biblioterapia, pedagogika zabawy, terapia metodą Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, terapia metodą Biofeedback;

6 4) zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem zawodowym
Wspieranie rozwoju uczniów szkół specjalnych Powiatu Gliwickiego poprzez realizacje projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej 4) zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem zawodowym Wizyty uczniów w zakładach pracy, zajęcia z zakresu orientacji na rynku pracy 5) Wdrażanie w pracy szkoły innowacyjnych form nauczania (nauka czytania i pisania metodami: symultaniczno-sekwencyjną prof. Cieszyńskiej i 18 struktur wyrazowych oraz komunikacja alternatywna AAC). Zakup sprzętu dydaktycznego.

7 Projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.2 „WSPARCIE NA STARCIE”
Wspieranie rozwoju uczniów szkół specjalnych Powiatu Gliwickiego poprzez realizacje projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej Projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.2 „WSPARCIE NA STARCIE” Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I-III szkół podstawowych. Czas trwania: sierpień 2011 – lipiec 2012 Wartość projektu dla Powiatu Gliwickiego: zł Zaplanowano zajęcia ułatwiające naukę czytania, pisania i matematyki oraz z zakresu muzykoterapii i gimnastyki korekcyjnej, a także terapię metodą RSA Biofeedback. Sfinansowany zostanie także zakup sprzętu dydaktycznego.

8 Budżet projektu: prawie 900 tys. zł.
Wspieranie rozwoju uczniów szkół specjalnych Powiatu Gliwickiego poprzez realizacje projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” „STAWIAM NA ROZWÓJ – PODNIESIENIE JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE GLIWICKIM” Czas trwania: r. – r. Budżet projektu: prawie 900 tys. zł. Dotychczas projektem objęto 28 uczniów Zespołów Szkól Specjalnych w Knurowie i Pyskowicach. Cel: poprawa oferty edukacyjnej prowadzonych przez Powiat Gliwicki szkół o profilu zawodowym (m.in. szkół specjalnych przygotowujących do pracy i zasadniczych szkół zawodowych specjalnych) oraz zwiększenie ich atrakcyjności poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych zawierających:

9 dodatkowe zajęcia wyrównawcze; 2) dodatkowe zajęcia rozwijające
Wspieranie rozwoju uczniów szkół specjalnych Powiatu Gliwickiego poprzez realizacje projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej dodatkowe zajęcia wyrównawcze; 2) dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, ze szczególnym uwzględnieniem IT, języków obcych i przedsiębiorczości; 3) doradztwo pedagogiczno–psychologiczne, 4) doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz zajęcia uzupełniające ofertę kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy; m.in. zajęcia uczące umiejętności z zakresu gosp. domowego, ceramiki oraz bukieciarstwa i florystyki, a także - znajomości rynku pracy w regionie, wizyty studyjne u potencjalnych pracodawców, w warsztatach terapii zajęciowej, szkołach zawodowych i urzędzie pracy (SSPP). Zakup sprzętu dydaktycznego.

10 „NOWE KWALIFIKACJE – NOWE PERSPEKTYWY.
Wspieranie rozwoju uczniów szkół specjalnych Powiatu Gliwickiego poprzez realizacje projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej Działanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” „NOWE KWALIFIKACJE – NOWE PERSPEKTYWY. PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI OŚWIATOWEJ POWIATU GLIWICKIEGO” Projekt adresowany do ok. 70 nauczycieli i pracowników administracji oświatowej szkół prowadzonych przez Powiat Gliwicki i Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa, którzy biorą udział w studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach. Czas trwania: r. – r. Wartość: 349 305,88 zł

11 „INNI, A TACY SAMI W EUROPIE” Partnerzy:
Wspieranie rozwoju uczniów szkół specjalnych Powiatu Gliwickiego poprzez realizacje projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej PROJEKT W RAMACH PROGRAMU „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ – COMENIUS „INNI, A TACY SAMI W EUROPIE” Partnerzy: Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach Zakladni Škola w Opavie Cele: zaznajomienie uczniów polskich z podstawami języka czeskiego i uczniów czeskich z podstawami języka polskiego, a także doskonalenie języka angielskiego; poszerzenie osobistych doświadczeń uczniów poprzez wyjazdy za granicę własnego kraju i nawiązanie przyjaźni z rówieśnikami o podobnych potrzebach edukacyjnych.

12 Wartość projektu: 20 000 EURO
Wspieranie rozwoju uczniów szkół specjalnych Powiatu Gliwickiego poprzez realizacje projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej W ramach projektu zorganizowano dwie 10-dniowe wizyty studyjne polskich uczniów w Czechach i czeskich w Polsce (zawody sportowe, wspólne warsztaty plastyczne, poznawanie kuchni, kultury, języka, atrakcje przyrodnicze i turystyczne), a nauczyciele wymienili doświadczenia nt. metod pracy z uczniem. Czas trwania: – Wartość projektu: 20 000 EURO

13 LOKALNIE NA RZECZ EDUKACJI
Wspieranie rozwoju uczniów szkół specjalnych Powiatu Gliwickiego poprzez realizacje projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” PARTNERSKIE PROJEKTY COMENIUS REGIO LOKALNIE NA RZECZ EDUKACJI – POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA SZCZEGÓLNYCH PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH Partnerzy: POLSKA Powiat Gliwicki - Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach – Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach NIEMCY Landkreis Calw - Karl-Georg-Haldenwang Schule - Club "Booster" Karl-Georg-Haldenwang Schule   Cel: ukazanie zależności współpracy z partnerami lokalnymi szkoły na efekty edukacyjne i wychowawcze osiągane przez wychowanków szkół specjalnych, które mają wpływ na zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji Czas trwania: 2010 r. – 2012 r. Wartość projektu: EURO

14 - wizyty studyjne u partnerów; - organizacja seminariów i warsztatów,
Wspieranie rozwoju uczniów szkół specjalnych Powiatu Gliwickiego poprzez realizacje projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej Działania: - wizyty studyjne u partnerów; - organizacja seminariów i warsztatów, propagujących rezultaty projektu i pozwalających zidentyfikować najlepsze metody uatrakcyjniania oferty edukacyjnej szkół; - organizacja konferencji; - upowszechnianie efektów projektu projektu.

15 Wspieranie rozwoju uczniów szkół specjalnych Powiatu Gliwickiego
poprzez realizacje projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA I REGIONALNA – WAŻNY ELEMENT PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI W WALII I NA ŚLĄSKU Partnerzy: WIELKA BRYTANIA Denbigshire County Council- Ysgol Tir Morfa (szkoła) – Community Support for Autism im Wales POLSKA Powiat Gliwicki - Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach - Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie Cel: rozwijanie identyfikacji kulturowej w ramach edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Walii i na Śląsku poprzez wzajemne uczenie się, wykorzystanie istniejących zasobów, mobilności, badania i towarzyszące temu seminaria i warsztaty. Czas trwania: r r. Przyznane dofinansowanie: EURO Powiat Gliwicki

16 Dziękuję za uwagę Wydział Rozwoju i Promocji
Wspieranie rozwoju uczniów szkół specjalnych Powiatu Gliwickiego poprzez realizacje projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej Dziękuję za uwagę Wydział Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice


Pobierz ppt "WSPIERANIE ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU GLIWICKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google