Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozliczanie wydatków w ramach projektów realizowanych w ZPORR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozliczanie wydatków w ramach projektów realizowanych w ZPORR."— Zapis prezentacji:

1 Rozliczanie wydatków w ramach projektów realizowanych w ZPORR

2 1.Poradnik dla Beneficjentów Priorytetu 2 ZPORR Europejski Fundusz Społeczny w ZPORR – poradnik dla Ostatecznych Odbiorców (Beneficjentów) - Wersja z 14 czerwca 2006 r. 2.Europejski Fundusz Społeczny w ZPORR - Kwalifikowalność wydatków (zawierający wytyczne kwalifikowalności dla Beneficjentów Priorytetu 2 ZPORR oraz Wytyczne dla instytucji uczestniczących w realizacji Priorytetu 2 ZPORR) - wersja z 24 kwietnia 2006 r. WAŻNE DOKUMENTY

3 LINKI 1.www.zporr.gov.pl : Finansowanie, Formularze wniosków o płatność, pkt.8 Wniosek beneficjenta o płatność – wersja z 11 lipca 2006r.www.zporr.gov.pl 2. www.mf.gov.pl : Ministerstwo Finansów, Unia Europejska, SIMIK,Generator Wniosków Płatniczych w ramach SIMIK 04-06www.mf.gov.pl 3. www.kwalifikowalnosc.gov.plwww.kwalifikowalnosc.gov.pl

4 Wypełnianie wniosku o płatność

5 Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. (poz. 2206) WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od............................ do..................................................... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku:Data wpłynięcia wniosku: Osoba przyjmująca wniosek:Podpis i pieczęć: (2_) Fundusz strukturalny:.............................................................................. (3_) Program Operacyjny:................................................................................. (4_) Priorytet:................................................................................................. (5_) Działanie:................................................................................................. (6_) Poddziałanie:............................................................................................ (7_) Nazwa projektu:....................................................................................... (8_) Nr projektu/partnerstwa na rzecz rozwoju: *............................................... (9_) Umowa/decyzja * o dofinansowaniu nr.................... (10_) z dnia................ na kwotę dofinansowania.........................PLN, słownie................................................................................................................................................... (11_)co stanowi............% kwoty wydatków kwalifikowalnych. (12_) Okres realizacji projektu od................. do.......................................... (13_) Płatność (pierwsza, pośrednia, końcowa, premia)....................................... (14_) kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem....................... PLN (15_) wnioskowana kwota........................................................................ PLN (16_) kwota otrzymanych płatności w ramach projektu:............................... PLN

6 (17_) DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:.................................................................................... ul./al./pl................................................................................................................nr domu:.............. nr lokalu:................. miejscowość:................................................ kod:................................... telefon:......................... faks:....................... e-mail:........................................ (18_) Osoba do kontaktu (jeżeli inna niż beneficjent): Imię i nazwisko:........................................................................................... telefon:......................... faks:....................... e-mail:.................................... (19_) Rachunki bankowe, na które należy dokonać płatności (zgodnie z umową/decyzją* o dofinansowaniu projektu): Posiadacz rachunku:............................................................................................... Nazwa banku:......................................................................................................... nr rachunku bankowego:.........................................................................................

7 INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku (20_) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Lp.Lp. nr dokum entu data wystaw ienia dokum entu nume r księg owy lub ewide ncyjn y pozycj a w zesta- wieniu rzeczo wo- finans owym katego ria interw encji data zapłat y sposób zapłaty (G – gotówk a, P – przelew, K - karta) nazwa towaru lub usługi /pozyc ja na dokum encie NIP wysta wcy doku ment u kwota doku ment u brutt o kwota dokument u netto kwota wydat ków kwalif ikowa lnych w tym VAT 12345678910111213 1 2 3 suma ogółem w PLN Potwierdzam ilość załączonych kopii dokumentów oraz dowodów zapłaty z niniejszym zestawieniem. Imię i nazwisko:............................................................ data:.................................podpis:...................................

8 (21_) ŹRÓDŁA, Z KTÓRYCH ZOSTAŁY SFINANSOWANE WYDATKI Źródło Kwota wydatków ogółem Kwota wydatków kwalifikowalnych Krajowe środki publiczne: - budżet państwa - budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego - budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego - inne środki publiczne Pozostałe źródła: - prywatne - Inne suma ogółem w PLN: w tym: - EBI - prefinansowanie na podstawie art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) - inne

9 (22_) UZYSKANY PRZYCHÓD w okresie objętym wnioskiem (jeżeli zostało przewidziane w umowie/decyzji * o dofinansowaniu) Lp.Rodzaj przychoduKwota 12 suma ogółem w PLN :

10 RAPORTOWANIE w przypadku SPO RiMSŻROW 1 oraz SPO RiPR 2 zamiast pkt 23 i 24 beneficjent wypełnia zestawienie rzeczowo-finansowe, stanowiące załącznik do wniosku o płatność. 1 2 (23_) ZAKRES WYKONANYCH PRAC/ZAKUPÓW/USŁUG, NA KTÓRE ZOSTAŁY PONIESIONE WYDATKI OBJĘTE WNIOSKIEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11 (24_) ZGODNOŚĆ POSTĘPÓW REALIZACJI PROJEKTU Z UMOWĄ/DECYZJĄ* O DOFINANSOWANIE W OKRESIE OBJĘTYM WNIOSKIEM Czy wydatki i postęp prac są zgodne z umową/decyzją* o dofinansowanie? tak nie Jeśli nie, proszę poniżej wyjaśnić przyczyny odstępstw od harmonogramu rzeczowo-finansowego zawartego w umowie/decyzji* o dofinansowanie....................................................................................................................... ___________________________ 1 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, przyjęty rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2032). 2 Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006, przyjęty rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2027).

12 (25_) Oświadczenie beneficjenta: Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane we wniosku zostały zapłacone. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest...................................................................................................................... (26_) Załączniki: 1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o podobnej wartości dowodowej, zgodne z poz. (20_) wniosku, wraz z dowodami zapłaty; 2. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające odbiór/wykonanie prac; 3. Oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów bankowych lub przelewów bankowych, dokumentujących operacje na rachunku, którego wniosek dotyczy; 4. Inne dokumenty, o ile są wymagane zgodnie z umową/decyzją* o dofinansowanie. (27_) Miejscowość: Data:Podpis (imię i nazwisko): * Niepotrzebne skreślić.

13 ........................................ (pieczęć zakładu pracy) A. Zestawienie wydatków związanych z personelem projektu.........................(nr i nazwa projektu): Poz. z zestawi enia (20_) Wynagrodzenia brutto Składki na ubezpieczenia społeczne [1] [1] FP i FGŚP Składk a na ubezpie czenie zdrowo tne Zaliczka na podatek dochodo wy Wynagro dzenia netto W tym składki płatnika W tym składki ubezpieczonego Emeryta lne Rento we wypadk owe Emeryta lne Rent owe chorob owe 1234567891011 I Pracowni cy zaangażo wani w realizacj ę projektu II Wszyscy pracowni cy ----------- -- Priorytet 2 ZPORR – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach z wyłączeniem działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości

14 B. Koszty kwalifikowalne składek finansowanych przez płatnika (suma kolumn, 2, 3, 4 i 8 z wiersza I z tabeli powyżej): PLN C. Całkowite koszty kwalifikowalne związane z personelem projektu (suma kolumn 1, 2, 3, 4 i 8 z wiersza I z tabeli powyżej): PLN Oświadczam, że wydatki wykazane w tabeli są zgodne z deklaracją ZUS DRA, PIT-4, oraz listą płac........................................................................................................................................ (miejscowość)(data)(podpis) _____________________________ [3] W wierszu II należy wpisać kwotę będącą sumą kwot z kolumn od 2 do 7.

15 NrKwota PLNKwota wg instytucji przyjmującej wniosek 1Całkowita kwota dotacji przyznanej na projekt[z1][z1] 2Wnioskowana transza dotacji[z2][z2] 3Suma otrzymanych transz dotacji[z3][z3] 4Skumulowana wartość środków zwróconych na rachunek IW[z4][z4] 5Wartość środków zwróconych w okresie wnioskowania 6Skumulowana wartość przychodu wygenerowanego w trakcie realizacji projektu[z5][z5] 7Skumulowana wartość rozliczonych środków [z6][z6] 8Kwota otrzymanej ostatnio transzy dotacji[z7][z7] 9Kwota ogółem do rozliczenia (3+6-4-5-7)[z8][z8] 10Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem [z9][z9] 11% rozliczenia [(7+10)/(3+6-4-5)]*100 12Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku (9-10) 13Zweryfikował 14Zatwierdził TABELA ROZLICZENIA OTRZYMANYCH TRANSZ DOTACJI Numer i nazwa projektu…………………………………………………………………….. Nazwa Beneficjenta…………………………………………………………………………. Priorytet 2 ZPORR – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach z wyłączeniem działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości

16 POTWIERDZENIE REALIZACJI PRAC Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa miejscowość, dn. …………… Nazwa Beneficjenta dotyczy projektu: (nazwa i numer projektu)………………………….. POTWIERDZENIE REALIZACJI PRAC Potwierdzam odbiór/wykonanie prac w ramach projektu (nazwa i numer projektu) opłaconych na podstawie następujących dokumentów: 1. (numer i data dokumentu) 2. 3. Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta

17 Rodzaje wydatków kwalifikowalnych - dołączane dokumenty

18 Koszt kwalifikowalny - definicja … to każdy koszt niezbędny do realizacji projektu, poniesiony w okresie realizacji projektu, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku aplikacyjnego.

19 Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 1. Zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu. 2.Zostały udokumentowane. 3.Były bezpośrednio związane z projektem. 4.Były celowe i zasadne dla realizacji projektu 5.Znajdują się w budżecie wniosku aplikacyjnego.

20 Wydatki kwalifikowalne - budżet we wniosku o dofinansowanie

21 6.1.1.1 Wydatki związane z personelem Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązującymi składkami na ubezpieczenie społeczne Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązującymi składkami na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe) Umowa o pracę: -lista płac; -Zestawienie wydatków związanych z personelem projektu (miesięczne) -umowa o pracę (również aneksy do umowy), zaświadczenie o oddelegowaniu pracownika, zakres czynności; -karta czasu pracy (w przypadku oddelegowania pracownika na niepełny etat), -WB potwierdzający odprowadzenie składek; -potwierdzenie odbioru wynagrodzenia (np. rachunek, przelew).

22 6.1.1.1 Wydatki związane z personelem Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązującymi składkami na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe) Umowa zlecenie lub umowa o dzieło: - umowa; -rachunek za wykonane zlecenie/dzieło; -WB potwierdzający odprowadzenie składek wynikających z umowy; -potwierdzenie odbioru wynagrodzenia (np. rachunek, przelew).

23 6.1.1.1 Wydatki związane z personelem Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązującymi składkami na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe) - deklaracja ZUS DRA - Zestawienie wydatków związanych z personelem projektu (miesięczne)

24 6.1.1.1 Wydatki związane z personelem W sytuacji, gdy Ostateczny Odbiorca, będący właścicielem firmy, prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, pełni równocześnie funkcję personelu zaangażowanego w realizację projektu dowodem poniesienia wydatku może być nota księgowa (zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.)

25 6.1.1.1 Wydatki związane z personelem Koszty podróży, zakwaterowania, diet Rozliczanie kosztów przejazdów personelu projektu - należy uwzględniać odpowiednie przepisy krajowe w tym zakresie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej na obszarze kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1990 ze zm.); -Koszty paliwa (faktura, ewidencja przebiegu pojazdu) -Koszty podróży służbowych (delegacje) Jeżeli wykorzystany jest prywatny samochód osobowy to należy dołączyć umowę pomiędzy pracownikiem a Ostatecznym Odbiorcą o wykorzystywaniu samochodu prywatnego do celów służbowych.

26 6.1.1.2 Wydatki dotyczące Beneficjentów Ostatecznych Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia -Zestawienie kosztów dojazdu Beneficjentów Ostatecznych Bilety dojazdowe (oryginały) wraz z listą obecności, winny być przechowywane w siedzibie Beneficjenta

27 6.1.1.3 Inne wydatki Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania (wyliczenie proporcji użytkowania pomieszczeń bezpośrednio dla realizacji projektu) - faktury za wynajem –faktury za czynsz + wyliczenie proporcji użytkowania pomieszczeń bezpośrednio dla realizacji projektu –faktury za opłaty ponoszone w związku z eksploatacją pomieszczeń (np. gaz, prąd, woda) + wyliczenie proporcji wykorzystania bezpośrednio w ramach projektu –wyciągi bankowe –Raport kasowy i KW

28 6.1.1.3 Inne wydatki koszty usług księgowych, szkoleniowych koszty działań promocyjnych i informacyjnych koszty materiałów szkoleniowych –faktury –rachunki –wyciągi bankowe –Raport kasowy i KW

29 6.1.1.3 Inne wydatki koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu EFS, np.; koszty ubezpieczenia sprzętu, pomieszczenia, osób, koszty marketingu i rekrutacji uczestników, koszty doradztwa prawnego, koszty opłat notarialnych związane bezpośrednio z projektem i niezbędne dla przygotowania i wdrażania projektu, koszty związane z prowadzeniem dokumentacji projektów, koszty związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem, koszty bankowe związane z otwarciem i prowadzeniem rachunków administrowanie portalem internetowym - faktury –rachunki –wyciągi bankowe –Raport kasowy i KW

30 6.1.1.3 Inne wydatki VAT –stosowne oświadczenie Koszty gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, stanowiących formę zabezpieczenia realizacji projektu –gwarancja bankowa –polisa –wyciąg bankowy –Raport kasowy i KW

31 6.1.1.3 Inne wydatki Koszty audytuKoszty audytu Koszty zakupu sprzętu (komputerowego, biurowego) –faktury –rachunki –wyciągi bankowe –Raport kasowy i KW

32 SPOSÓB OPISU DOKUMENTÓW 1.W prawym górnym rogu dokumentu należy wpisać numer księgowy oraz ołówkiem numer kolejny z zestawienia 20_ 2.Na pierwszej stronie oryginału dokumentu należy napisać adnotację Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa 3.Na odwrocie dokumentu, opis powinien zawierać następującą treść: Numer projektu………………………….. Nazwa projektu….................... zgodnie z umową nr…...............z dnia….........................w ramach Działania…... Priorytet II ZPORR; Kategoria wydatku (P,B lub I) - Poz. Budżetu:….................. (nazwa zgodnie z budżetem projektu) Opis wydatku ……………………(opisać w sposób nie budzący wątpliwości związek wydatku z projektem) Kwota wydatków kwalifikowanych …....................................................... Zgodne z art. …ust…Ustawy z dnia 29.01.04 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dn. 09.02.2004r., Nr.19, poz.177, z późn. zm.) podpis Beneficjenta

33 SPOSÓB OPISU DOKUMENTÓW Sprawdzono pod względem merytorycznym dnia…............................. podpis…................................... sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym dnia….................. podpis…............................................. Zatwierdzono do zapłaty zł….......................................... słownie złotych…...................................podpis…………… Sposób płatności (przelew/gotówka z dnia …)……podpis…. Sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, data, podpis (dotyczy umów zlecenia, umów o dzieło) – na pierwszej stronie rachunku powinna znajdować się treść: Stwierdzam, że dzieło zostało wykonane w dniu i zatwierdzam do wypłaty kwotę…...........(słownie:….............................................) Data…......................Podpis….........................................

34 SPOSÓB OPISU DOKUMENTÓW 4. Podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, tj. poprzez złożenie czytelnego podpisu, a w przypadku złożenia podpisu skróconego ostemplowane imienną pieczątką. 5. Każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem: Zapis: za zgodność z oryginałem, data i odręczny podpis osoby, wraz z podaniem pełnionej funkcji/stanowiska służbowego w instytucji składającej wniosek (np. pieczątka) lub Podpis na pierwszej stronie z zapisem: potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ….. do strony….- dokument powinien mieć ponumerowane strony i być spięty, tak aby nie uległo wątpliwości, co jest potwierdzone za zgodność z oryginałem

35 Ogólne przyczyny uznania wydatków za niekwalifikowalne

36 1) Przekroczenie wydatków w poszczególnych podkategoriach kosztów wykazanych we wniosku aplikacyjnym 2) Brak ujęcia wydatku w budżecie wniosku aplikacyjnego 3) Brak celowości wydatku np. zakup komputera w ostatniej fazie realizacji projektu

37 4) Poniesienie wydatku poza okresem realizacji projektu np. koszt zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy poniesiony wcześniej niż data rozpoczęcia projektu 5) Wydatek poniesiony niezgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 6) Niekwalifikująca się grupa Ostatecznych Beneficjentów

38 Dziękuję za uwagę. Wydział Obsługi Finansowej EFS tel. (085) 74 97 248, 74 97 225


Pobierz ppt "Rozliczanie wydatków w ramach projektów realizowanych w ZPORR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google