Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty finansowe wycena przedsiębiorstw zajęcia nr 3 Robert Dyczkowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty finansowe wycena przedsiębiorstw zajęcia nr 3 Robert Dyczkowski"— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty finansowe wycena przedsiębiorstw zajęcia nr 3 Robert Dyczkowski rdyczkowski@wne.uw.edu.pl www.wne.uw.edu.pl/~rdyczkowski

2 Agenda Omówienie metody DCF Jak czytać sprawozdania finansowe (z punktu widzenia analityka wyceniającego przedsiębiorstwo) Prognozowanie pozycji SF Przykład modelu Praca domowa

3 Metoda DCF Discounted Cash Flow Valuation Często stosowana w praktyce Wartość biznesu jest ściśle związana z jego potencjałem zarobkowym Wartość aktywów jest wartością bieżącą przyszłych oczekiwanych przepływów pieniężnych

4 Metoda DCF Odmiany metody: –Equity Cash Flow Stosujemy gdy chcemy wyliczyć rynkową wartość kapitałów własnych przedsiębiorstwa Jako przepływy wykorzystujemy wolne przepływy gotówkowe dla akcjonariuszy Jako stopę procentową wykorzystujemy koszt kapitałów własnych przedsiębiorstwa –Firm Cash Flow Stosujemy gdy chcemy wyliczyć rynkową wartość przedsiębiorstwa Jako przepływy wykorzystujemy wolne przepływy gotówkowe dla przedsiębiorstwa Jako stopę dyskontową wykorzystujemy średni ważony koszt kapitału (WACC) –…–…

5 FCFF – free cash flow to the Firm Najczęściej punktem wyjścia jest EBIT Kolejne kroki przekształceń: –EBIT pomniejszamy o podatek (stopą efektywną – uwzg. tarczę podatkową!) –Dodajemy amortyzację (uwaga na błąd w książce!) –Korygujemy o zmianę kapitału obrotowego netto (pracującego) –Korygujemy o dodatkowe inwestycje w majątek trwały

6 FCFF – free cash flow to the Firm FCFF = EBIT*(1-TR) + A - ΔNWC - FCI NWC = CA - CL FCF – free cash flow EBIT – Earnings before interests and taxes EBIT*(1-TR) = NOPLAT / NOPAT TR – tax rate A – amortization NWC – net working capital FCI – fixed capital investments CA – current assets CL – current liabilities

7 FCFE – free cash flow to Equity Najczęściej punktem wyjścia jest zysk netto Kolejne kroki przekształceń: –Zysk netto powiększamy o amortyzację –Korygujemy o dodatkowe inwestycje w majątek trwały –Korygujemy o zmianę kapitału obrotowego netto (pracującego) –Korygujemy o przepływy (ale nie odsetkowe!) związane z finansowaniem zewnętrznym

8 FCFE – free cash flow to Equity FCFE = NP + A - ΔNWC - FCI + ND - DR FCFE – free cash flow to Equity NP – net profit A – amortization NWC – net working capital FCI – fixed capital investments ND – new debt DR – debt repayment NWC = CA - CL

9 Jak czytać sprawozdania finansowe Sprawozdania skonsolidowane i jednostkowe Sprawozdania kwartalne, półroczne i raporty roczne Różne standardy rachunkowości: –Ustawa o rachunkowości i KSR –MSSF (w tym MSR) –US GAAP Różne polityki rachunkowości (ew. zmiany) Działalność kontynuowana / zaniechana / zdarzenia jednorazowe Przepływy przynależne akcjonariuszom / firmie

10 Jak czytać sprawozdania finansowe Bilans (zestawienie pozycji finansowej) – stan NA konkretny dzień (fotografia) Rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) – zestawienie ZA konkretny okres (kwartał; rok itd.) Rachunek przepływów środków pieniężnych (metoda bezpośrednia lub pośrednia) Zestawienie zmian w kapitale własnym Informacje dodatkowe …

11 Bilans - aktywa postać ogólna (źródło – Wikipedia / za UoR) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

12 Bilans - pasywa postać ogólna (źródło – Wikipedia / za UoR) A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe

13 Rachunek zysków i strat postać ogólna (źródło – Wikipedia / za UoR) Wariant kalkulacyjny: Wariant porównawczy: Wariant kalkulacyjny:

14

15

16

17

18

19 Prognozowanie pozycji sprawozdania finansowego Potrzebujemy zaprognozować pewne pozycje sprawozdania finansowego aby móc wyznaczyć prognozę przyszłych przepływów pieniężnych Trade off pomiędzy czasem analizy a jej jakością (można wyliczać koszty analizując chociażby płace i plany restrukturyzacyjne spółki, ale zajmuje to więcej czasu niż proste metody statystyczne / ekonometryczne) Metoda procentu od sprzedaży Regresja liniowa (model X = A + B * Sale) Bardziej zaawansowane modele (inne funkcje; uwzględnienie zatrudnienia, segmentów operacyjnych, …) Do estymacji modeli powinniśmy wykorzystać znormalizowane dane historyczne

20 Prognozowanie pozycji sprawozdania finansowego Jaki model dla środków trwałych? Jaki model dla WNiP? Jaki model dla amortyzacji? Jaki model dla inwestycji odtworzeniowych? Jaki model dla zapasów? Jaki model dla należności? Jaki model dla zobowiązań? Jaki model dla kosztów? Jaki model dla zmiany kapitału obrotowego?

21 Estymacja parametrów modelu Liczba okresów historycznych: –Czym więcej tym lepiej –Czym więcej tym … gorzej? – problem stabilności struktury modelu Normalizacja przeszłych danych –Pozostała działalność operacyjna (najczęściej utrata wartości, zawiązanie / rozwiązanie dużych rezerw, wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych) – trzeba się zastanowić które z tych zdarzeń są powtarzalne i w jakich wielkościach –Działalność zaniechana / restrukturyzacja (trudno jest skorygować dane przeszłe, ale sam fakt zaniechania istotnej części działalności / restrukturyzacji powinien nas zmusić do myślenia o problemie stabilności struktury modelu) –Aktywa nieoperacyjne (np. inwestycyjne; problem natury metodologicznej) –Wyjątkowo duże inwestycje w środki trwałe / wartości niematerialne i prawne

22 Estymacja modelu przykład – model wyliczenia EBIT Mostostal Warszawa SA (tys. PLN) 20052006200720082009 Przychody netto ze sprzedaży836 4371 188 1321 928 4222 211 9822 700 806 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów787 7371 123 1131 822 2251 994 0022 386 362 Zysk brutto na sprzedaży48 70065 019106 197217 980314 444 marża brutto na sprzedaży5,82%5,47%5,51%9,85%11,64% Koszty sprzedaży1 5277737611 1322 233 Koszty ogólnego zarządu50 53454 51959 24074 76089 868 Zysk ze sprzedaży-3 3619 72746 196142 088222 343 marża na sprzedaży-0,40%0,82%2,40%6,42%8,23% Pozostałe przychody operacyjne24 63136 03337 28437 66739 169 Pozostałe koszty operacyjne28 43924 57824 59957 19777 706 Zysk (strata) na działalności operacyjnej / EBIT-7 16921 18258 881121 858183 806 marża EBIT-0,86%1,78%3,05%5,51%6,81%

23 Estymacja modelu kosztów przykład – model wyliczenia EBIT

24

25 Praca domowa Szczegóły na stronie Każda grupa ma już prognozę przychodów Tworzymy model dla wyniku na sprzedaży Prognozujemy pozostałe pozycje SF Wyliczamy przyszłe przepływy pieniężne dla firmy (FCFF) Termin: dzień przed następnymi zajęciami


Pobierz ppt "Warsztaty finansowe wycena przedsiębiorstw zajęcia nr 3 Robert Dyczkowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google