Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witam Państwa na wykładzie z podstaw makro-ekonomii, :)…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witam Państwa na wykładzie z podstaw makro-ekonomii, :)…"— Zapis prezentacji:

1 Witam Państwa na wykładzie z podstaw makro-ekonomii, :)…

2 WAHANIA WIELKOŚCI PRODUKCJI W GOSPODARCE ZAMKNIĘTEJ

3 MODEL AD/AS opisuje CYKL KONIUNKTURALNY, czyli od-chylenia rzeczywistej wielkości produkcji, YE, od produkcji poten-cjalnej, Yp, i pochodne zmiany cen, P, i bezrobocia, U.

4 DYGRESJA KONIEC DYGRESJI
BARDZO długookresowe (np. 40 lat) zmiany potencjalnej pro-dukcji, Yp, stanowią WZROST GOSPODARCZY. W okresie krót-szym (np. 6 lat) zmiany zagregowanych wydatków, AEPL, powodu-ją, że rzeczywista produkcja, YE, waha się wokół produkcji poten-cjalnej, YP. Rzeczywista i potencjalna produkcja w USA, lata 4 KONIEC DYGRESJI

5 OTO MODEL AD/AS: LAS SAS E AD Y Model AD/AS składa się z:
P LAS AD E SAS Model AD/AS składa się z: LINII ZAGREGOWANEGO POPYTU, AD, która jest ujemnie nachylona.

6 OTO MODEL AD/AS: LAS SAS E AD Y Model AD/AS składa się z:
P LAS AD E SAS Model AD/AS składa się z: LINII ZAGREGOWANEGO POPYTU, AD, która jest ujemnie nachylona. LINII ZAGREGOWANEJ PODAŻY KRÓTKOOKRESOWEJ, SAS, która jest dodatnio nachylona i płaska.

7 OTO MODEL AD/AS: LAS SAS E AD Y Model AD/AS składa się z:
P LAS AD E SAS Model AD/AS składa się z: LINII ZAGREGOWANEGO POPYTU, AD, która jest ujemnie nachylona. LINII ZAGREGOWANEJ PODAŻY KRÓTKOOKRESOWEJ, SAS, która jest dodatnio nachylona i płaska. - LINII ZAGREGOWANEJ PODAŻY DŁUGOOKRESOWEJ, LAS, która jest pionowa.

8 1. UJEMNIE NACHYLONA LINIA ZAGREGOWANEGO PO-PYTU, AD

9 AD Y P Linia AD ilustruje odwrotną zależność średniego poziomu cen w gospodarce, P, i wielkości zagregowanych wydatków, AEPL. Jak widać, np. wzrost cen tłumi zagregowane wydatki. Skutkiem zmian cen są (ceteris paribus) przesunięcia wzdłuż linii AD.

10 AD Y P Po pierwsze, zmiany średniego poziomu cen w gospodarce, P, zmieniają zagregowane wydatki, AEPL, poprzez EFEKT STOPY PROCENTOWEJ. Po drugie, zmiany średniego poziomu cen, P, zmieniają zagrego-wane wydatki, AEPL, poprzez EFEKT MAJĄTKOWY.

11 AD Y P EFEKT STOPY PROCENTOWEJ polega na tym, że zmiana poziomu cen, P, wpływa na realną podaż pieniądza MSN/P i po-ziom stopy procentowej, ir czyli ceny kredytów, powodując od-wrotną zmianę wydatków na konsumpcję, C, i (lub) inwestycje, I.

12 AD Y P EFEKT MAJĄTKOWY polega np. na tym, że zmiana poziomu cen, P, zmienia realną wartość aktywów (np. finansowych), zachęcając ich posiadaczy do zmiany wielkości planowanych wydatków (np. konsumpcji, C). Ta zmiana wydatków ma przy tym przeciwny kie- runek niż będąca jej przyczyną pierwotna zmiana cen.

13 Poza cenami wpływ na zagregowane wydatki mogą wywierać np
Poza cenami wpływ na zagregowane wydatki mogą wywierać np. zmiany poziomu podatków, wydatkow państwa, sytuacji na gieł-dzie itp., które również zmieniają majątek ludzi.

14 AD Y P AD2 AD1 Przesunięcia całej linii zagregowanego popytu, AD, pokazują skutki MAKROEKONOMICZNYCH SZOKÓW POPYTOWYCH. Ich przyczyną są, inne niż spowodowane ruchem cen, P, zmiany skład-ników zagregowanych wydatków, AEPL. Np. dla każdego poziomu cen, P, wzrost wydatków pań-stwa, G, zwiększa zagregowane wydatki, AEPL, i produkcję, Y, w gospodarce: (GAEPLY).

15 GAEPLYMDi C+IAEPL.
DYGRESJA WAŻNE ZJAWISKO: „WYPIERANIE” (ang. crowding out): GAEPLYMDi C+IAEPL. Rosnące wydatki publiczne (G) zastępują wydatki prywatne (C +I). W efekcie zagregowane wydatki, AEPL, zmieniają się stosun-kowo słabo. KONIEC DYGRESJI

16 AD Y P AD2 AD1 POZYTYWNE MAKROEKONOMICZNE SZOKI POPYTOWE (np. ekspansywna polityka pieniężna banku centralnego) zwięk-szają zagregowane zapotrzebowanie na dobra finalne, AE, odpo-wiadające poszczególnym poziomom cen, P (zob. ADAD1).

17 AD Y P AD2 AD1 POZYTYWNE MAKROEKONOMICZNE SZOKI POPYTOWE (np. ekspansywna polityka pieniężna banku centralnego) zwięk-szają zagregowane zapotrzebowanie na dobra finalne, AE, odpo-wiadające poszczególnym poziomom cen, P (zob. ADAD1). Odwrotny skutek mają NEGATYWNE MAKROEKONOMICZ-NE SZOKI POPYTOWE (np. spadek wydatków prywatnych in-westorów) (zob. ADAD2).

18 2. LINIE ZAGREGOWANEJ PODAŻY: SAS I LAS

19 Ekonomiści opisujący reakcje gospodarki na różne zdarzenia (np
Ekonomiści opisujący reakcje gospodarki na różne zdarzenia (np. zmiany zagregowanej podaży) rozróżniają KRÓTKI i DŁUGI OKRES. KRYTERIUM STANOWI STOPIEŃ DOSTOSOWANIA SIĘ PŁAC I CEN DO ZMIENIONYCH WARUNKÓW GOSPO-DAROWANIA.

20 OKRES KRÓTKI (kilkanaście miesięcy. dwa lata
OKRES KRÓTKI (kilkanaście miesięcy? dwa lata?) jest za krótki, aby płace i ceny mogły się zmienić i dostosować do nowej sytuacji. OKRES DŁUGI (pięć lat?) jest na to wystarczająco długi.

21 W krótkim okresie rzeczywista gospodarka zachowuje się zwykle „PO KEYNESOWSKU” (po szoku zmienia się raczej produkcja, Y, niż ceny, P), a w długim „KLASYCZNIE” (po szoku zmieniają się raczej ceny, P, a nie produkcja, Y).

22 PŁASKA LINIA ZAGREGOWANEJ PODAŻY KRÓTKO-OKRESOWEJ, SAS
2.1. PŁASKA LINIA ZAGREGOWANEJ PODAŻY KRÓTKO-OKRESOWEJ, SAS Y P SAS 1

23 Y P SAS 1 AD2 AD1 E1 E2 Linia SAS ilustruje dotyczącą krótkiego okresu zależność średnie-go poziomu cen w gospodarce, P, i wielkości produkcji Y. Np. w krótkim okresie na szok popytowy firmy reagują „po key-nesowsku”, czyli raczej zmianą wielkości produkcji, a nie zmianą cen.

24 W krótkim okresie na zmiany zapotrzebowania firmy reagują ra-czej ZMIANĄ WIELKOŚCI PRODUKCJI, NIE CEN. Nawet, gdy produkcja jest bliska potencjalnej, na krótko można ją zwiększyć, intensywnie eksploatując zasoby. Ogólnie, w krótkim okresie CENY SĄ „LEPKIE” (ANG. STICKY), PONIEWAŻ PŁACE NOMINALNE SĄ „LEPKIE” (w warunkach konkurencji „lepkość płac” powoduje „lepkość” cen).

25 CENY SĄ „LEPKIE”, PONIEWAŻ PŁACE NOMINALNE SĄ „LEPKIE”
CENY SĄ „LEPKIE”, PONIEWAŻ PŁACE NOMINALNE SĄ „LEPKIE”. A PŁACE SĄ „LEPKIE”, BO: Umowy o pracę są długoterminowe i zdecentralizowane.

26 CENY SĄ „LEPKIE”, PONIEWAŻ PŁACE NOMINALNE SĄ „LEPKIE”
CENY SĄ „LEPKIE”, PONIEWAŻ PŁACE NOMINALNE SĄ „LEPKIE”. A PŁACE SĄ „LEPKIE”, BO: a. Umowy o pracę są długoterminowe i zdecentralizowane. b. Niektóre firmy w trosce o wydajność pracy i stabilność zatrud-nienia oferują wysokie i stabilne płace (ang. efficiency wages).

27 CENY SĄ „LEPKIE”, PONIEWAŻ PŁACE NOMINALNE SĄ „LEPKIE”
CENY SĄ „LEPKIE”, PONIEWAŻ PŁACE NOMINALNE SĄ „LEPKIE”. A PŁACE SĄ „LEPKIE”, BO: a. Umowy o pracę są długoterminowe i zdecentralizowane. b. Niektóre firmy w trosce o wydajność pracy i stabilność zatrud-nienia oferują wysokie i stabilne płace (ang. efficiency wages). c. Konkurencja na rynku pracy jest słaba: koszty zwalniania i re-krutowania pracowników są wysokie; to zatrudnieni insiders (a nie bezrobotni outsiders) biorą udział w negocjacjach płacowych. Utrudnia to spadek płac pod presją bezrobocia.

28 CENY SĄ „LEPKIE”, PONIEWAŻ PŁACE NOMINALNE SĄ „LEPKIE”
CENY SĄ „LEPKIE”, PONIEWAŻ PŁACE NOMINALNE SĄ „LEPKIE”. A PŁACE SĄ „LEPKIE”, BO: a. Umowy o pracę są długoterminowe i zdecentralizowane. b. Niektóre firmy w trosce o wydajność pracy i stabilność zatrud-nienia oferują wysokie i stabilne płace (ang. efficiency wages). c. Konkurencja na rynku pracy jest słaba: koszty zwalniania i re-krutowania pracowników są wysokie; to zatrudnieni insiders (a nie bezrobotni outsiders) biorą udział w negocjacjach płacowych. Utrudnia to spadek płac pod presją bezrobocia. d. W dodatku normy kulturowe czynią płace „lepkimi”.

29 CENY SĄ „LEPKIE” TAKŻE DLATEGO, ŻE:
a. Występuje „problem koordynacji” [na konkurencyjnych ryn-kach firmy zwlekają z podwyżkami cen, aby nie stracić klientów na rzecz konkurentów (aby „nie wyrwać się przed szereg”)].

30 CENY SĄ „LEPKIE” TAKŻE DLATEGO, ŻE:
a. Występuje „problem koordynacji” [na konkurencyjnych ryn-kach firmy zwlekają z podwyżkami cen, aby nie stracić klientów na rzecz konkurentów (aby „nie wyrwać się przed szereg”)]. b. Państwo kontroluje wiele cen.

31 CENY SĄ „LEPKIE” TAKŻE DLATEGO, ŻE:
a. Występuje „problem koordynacji” [na konkurencyjnych ryn-kach firmy zwlekają z podwyżkami cen, aby nie stracić klientów na rzecz konkurentów (aby „nie wyrwać się przed szereg”)]. b. Państwo kontroluje wiele cen. c. Niektóre firmy wolno zmieniają ceny, ponieważ koszty zmie-nianych jadłospisów (ang. menu costs) są wysokie.

32 Przesunięcia linii SAS (dotyczące SAS makroekonomiczne szoki podażowe)
Linia SAS przesuwa się np. na skutek zmian kosztów produkcji. Ta sama wielkość produkcji, Y, jest oferowana przy innym poziomie cen, P. Y P SAS 1 SAS2 Y* P2 P1

33 2.2. PIONOWA LINIA ZAGREGOWANEJ PODAŻY DŁUGOOK-RESOWEJ, LAS. Y P LAS

34 Y P LAS W długim okresie wszystkie ceny, w tym ceny czynników produk-cji, są doskonale „giętkie” (a nie „lepkie”), więc na rynkach czyn-ników panuje stale równowaga. W efekcie rzeczywista produkcja, Y, równa się stałej produkcji potencjalnej, Yp.

35 Y P LAS Rzeczywista produkcja, Y, równa się stałej produkcji potencjal-nej, Yp… Tak jest tylko PRZY DANYM POŁOŻENIU LINII POPYTU I PODAŻY NA RYNACH CZYNNIKÓW., A TAKŻE PRZY STA-ŁEJ PRODUKTYWNOŚCI PRACY. Q P E2 Q1 Q2 E1

36 Y P LAS Zmiany popytu i (lub) podaży na rynkach czynników zmieniają wykorzystywaną w stanie równowagi w gospodarce ilość czyn-ników, a wiec także – wielkość produkcji potencjalnej, Yp. Podobne skutki ma zmiana produktywności czynników (np. spo-wodowana postępem technicznym). Q P E2 Q1 Q2 E1

37 Y P LAS A zatem, w długim okresie linia podaży zagregowanej, LAS, przebiega pionowo. Zmiany poziomu cen, P, nie wpływają na wielkość produkcji potencjalnej, YP.

38 Y P LAS Inaczej: Wielkość zasobów pracy, kapitału i ziemi, którymi dysponuje gos-podarka, nie zależy od poziomu cen w gospodarce. A to przecież dostępna w gospodarce ilość pracy (i jej – zależna m. in. od ilości kapitału i ziemi w gospodarce – produkcyjność) decy-dują o wielkości produkcji potencjalnej, YP.

39 Przesunięcia linii LAS (dotyczące LAS makroekonomiczne szoki podażowe)
Zmiany wielkości produkcji potencjalnej, Yp, (czyli przesunięcia linii LAS) następują na skutek: Szoków podażowych np. na rynkach pracy (np. skutki niżu demograficznego na rynku pracy). Y P LAS LAS LAS1 Y Y1

40 Przesunięcia linii LAS (dotyczące LAS makroekonomiczne szoki podażowe)
LAS LAS LAS1 Y Y1 Zmiany wielkości produkcji potencjalnej, Yp, (czyli przesunięcia linii LAS) następują na skutek: Szoków podażowych np. na rynkach pracy (np. skutki niżu demograficznego na rynku pracy). 2. Zmian produktywności pracy (np. postęp techniczny).

41 YP P SAS2 SAS SAS1 Y LAS2 LAS LAS1
Pomówmy teraz dokładniej o MAKROEKONOMICZNYCH SZO-KACH PODAŻOWYCH… P YP Y SAS LAS2 LAS LAS1 SAS2 SAS1

42 YP P SAS2 SAS SAS1 Y LAS2 LAS LAS1
YP Y SAS LAS2 LAS LAS1 SAS2 SAS1 Ogólnie, przyczyną MAKROEKONOMICZNYCH SZOKÓW PO-DAŻOWYCH są wszystkie te zdarzenia, które powodują zmianę wielkości zagregowanej oferty dóbr, odpowiadającej różnym poziomom cen w gospodarce. Ich ilustracją są przesunięcia linii zagregowanej podaży, SAS i (lub) LAS.

43 YP P SAS2 SAS SAS1 Y LAS2 LAS LAS1
YP Y SAS LAS2 LAS LAS1 SAS2 SAS1 POZYTYWNEMU makroekonomicznemu SZOKOWI podażowe-mu odpowiada przesunięcie linii zagregowanej podaży w prawo. Np. skutkiem zawodowej aktywizacji kobiet jest przesunięcie linii LAS w prawo.

44 YP P SAS2 SAS SAS1 Y LAS2 LAS LAS1
YP Y SAS LAS2 LAS LAS1 SAS2 SAS1 POZYTYWNEMU makroekonomicznemu SZOKOWI podażowe-mu odpowiada przesunięcie linii zagregowanej podaży w prawo. Np. skutkiem zawodowej aktywizacji kobiet jest przesunięcie linii LAS w prawo. NEGATYWNEMU makroekonomicznemu SZOKOWI podażowe-mu odpowiada przesunięcie linii zagregowanej podaży w lewo (w górę). Np. skutkiem wzrostu ceny ropy naftowej jest przesunięcie linii SAS w lewo (w górę).

45 3. RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA I JEJ ZAKŁÓ-CENIA

46 MAKROEKONOMICZNĄ RÓWNOWAGĄ oznacza, że wydatki zagregowane, AEpl, są równe zagregowanej podaży, Y (krótkook-resowej i (lub) długookresowej). Kiedy AEpl = Y w tych obu okre-sach, istnieje jednocześnie równowaga krótkookresowa i długook-resowa. P AD ADpl, AS E LAS SAS P* YP

47 P AD ADpl, AS E LAS SAS P* YP Otóż „SIŁY RYNKOWE” ZAPEWNIAJĄ TRWANIE MAKRO-EKONOMICZNEJ RÓWNOWAGI W GOSPODARCE. Przyjrzyj-my się działaniu tych „sił rynkowych”.

48 SZOKI POPYTOWE – KRÓTKO- I DŁUGOOKRESOWE SKUTKI ZMIAN POPYTU W GOSPODARCE (PRZYKŁADY)

49 NEGATYWNY SZOK POPYTOWY przesuwa linię AD w lewo
NEGATYWNY SZOK POPYTOWY przesuwa linię AD w lewo. W krótkim okresie punktem równowagi okazuje się E1. YP LAS AD AD’ E0 E1 SAS1 SAS0 Y P P0 P1 E2 P2 Y1

50 NEGATYWNY SZOK POPYTOWY przesuwa linię AD w lewo
NEGATYWNY SZOK POPYTOWY przesuwa linię AD w lewo. W krótkim okresie punktem równowagi okazuje się E1. W długim okresie następuje powrót produkcji do poziomu YP, możliwy m. in. dzięki wymuszonej przez bezrobocie obniżce płac i cen. YP LAS AD AD’ E0 E1 SAS1 SAS0 Y P P0 P1 E2 P2 Y1

51 Zauważ: zgodnie z naszym modelem w krótkim okresie gospodarka zareagowała „PO KEYNESOWSKU” (reakcja na szok była raczej ilościowa, niż cenowa). Zaś w długim okresie gospodarka okazała się „KLASYCZNA” („giętkość” cen umożliwiła odzyskanie pełnej równowagi makroekonomicznej). TAK WŁAŚNIE ZACHOWUJĄ SIĘ PRAWDZIWE GOSPODARKI. YP LAS AD AD’ E0 E1 SAS1 SAS0 Y P P0 P1 E2 P2 Y1

52 A oto skutki POZYTYWNEGO SZOKU POPYTOWEGO
A oto skutki POZYTYWNEGO SZOKU POPYTOWEGO. Tym razem produkcja po upływie długiego okresu wraca do poziomu YP na skutek spowodowanego m. in. niedoborem rąk do pracy stopnio-wego wzrostu płac i cen. YP LAS AD’ AD E0 E1 SAS1 SAS0 Y P P1 P0 P2 E2 Y1

53 SZOKI PODAŻOWE – KRÓTKO- I DŁUGOOKRESOWE SKUTKI ZMIAN PODAŻY W GOSPODARCE (PRZYKŁADY)

54 NEGATYWNY MAKROEKONOMICZNY SZOK PODAŻOWY (ropa drożeje…) przesuwa linię krótkookresowej podaży zagrego-wanej, SAS, do góry. W KRÓTKIM OKRESIE punktem równo-wagi jest E1 . (To jest STAGFLACJA!). YP LAS AD E1 SAS0 SAS1 Y P P1 P0 E0 Y1

55 W DŁUGIM OKRESIE może być różnie: np
W DŁUGIM OKRESIE może być różnie: np. spadek płac może spowodować powrót krzywej krótkookresowej podaży zagregowa-nej, SAS1, do pierwotnego położenia. YP LAS AD E1 SAS0 SAS1 Y P P1 P0 E0 Y1

56 A oto inna możliwość… YP LAS AD1 E1 SAS0 SAS1 Y P P1 P0 E0 Y1 AD2

57 A oto skutki POZYTYWNEGO MAKROEKONOMICZNEGO SZOKU PODAŻOWEGO.
YP LAS AD’ E0 E1 SAS1 SAS0 Y P P0 P1 Y1

58 SKUTKI ZMIANY PRODUKCJI POTENCJALNEJ W GOSPO-DARCE (PRZYKŁADY)
Kiedy produkcja potencjalna zwiększa się, na rynku pracy poja-wia się przymusowe bezrobocie. Powolny spadek płac i cen umożli-wia zwiększenie się zagregowanego popytu. Po upływie długiego okresu gospodarka odzyskuje równowagę przy niższych cenach (P2<P1) i większej produkcji (YP’>YP). YP AD0 E2 SAS SAS1 Y P P2 P1 YP’ E1 LAS LAS’

59 A kiedy produkcja potencjalna maleje, brak pracy na rynku pracy powoduje powolny wzrost płac i cen. Zmniejsza się zagregowany popyt. Po upływie długiego okresu gospodarka odzyskuje równowa-wagę przy wyższych cenach (P2>P1) i mniejszej produkcji (YP’<YP). YP’ AD0 E1 SAS1 SAS0 Y P P1 P2 YP E2 LAS’ LAS

60 ZADANIE Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale. Używając oznaczeń z rysunku (np. E1AE0), pokaż możliwe krótkookre-sowe i długookresowe skutki tych zdarzeń: a) Wzrost wydatków państwa. b) Zwiększenie się ilości kapitału w przedsiębiorstwach. c) Znaczny wzrost PIT-u. d) Znaczny wzrost VAT-u. e) Wzrost zasił-ków dla bezrobotnych. f) Powszechna komputeryzacja i spadek kosztów produkcji. g) „Uwłaszczenie”, czyli rozdanie ludziom ma-jątku państwa (np. mieszkań komunalnych). YP AS AD2 AD1 E1 E0 SASA SASB A B Y P P1 P0

61 Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale
Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale. Używając oznaczeń z rysunku (np. E1AE0), pokaż możliwe krótkookre-sowe i długookresowe skutki tych zdarzeń: a) Wzrost wydatków państwa. b) Zwiększenie się ilości kapitału w przedsiębiorstwach. c) Znaczny wzrost PIT-u. d) Znaczny wzrost VAT-u. e) Wzrost zasił-ków dla bezrobotnych. f) Powszechna komputeryzacja i spadek kosztów produkcji. g) „Uwłaszczenie”, czyli rozdanie ludziom ma-jątku państwa (np. mieszkań komunalnych). YP AS AD2 AD1 E1 E0 SASA SASB A B Y P P1 P0 a) E0AE1.

62 Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale
Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale. Używając oznaczeń z rysunku (np. E1AE0), pokaż możliwe krótkookre-sowe i długookresowe skutki tych zdarzeń: a) Wzrost wydatków państwa. b) Zwiększenie się ilości kapitału w przedsiębiorstwach. c) Znaczny wzrost PIT-u. d) Znaczny wzrost VAT-u. e) Wzrost zasił-ków dla bezrobotnych. f) Powszechna komputeryzacja i spadek kosztów produkcji. g) „Uwłaszczenie”, czyli rozdanie ludziom ma-jątku państwa (np. mieszkań komunalnych). YP AS AD2 AD1 E1 E0 SASA SASB A B Y P P1 P0 a) E0AE1. b) E1A. Zwiększa się produkcyjność pracy. Linia LAS przesuwa się w prawo. Jednak punktem równowagi krótkookresowej pozostaje E1. W długim okresie bezrobocie wymusza spadek płac nominalnych i cen. Linia SASB zajmuje położenie SASA. Wzrost wydatków za-pewnia odbudowanie równowagi rynków w punkcie A.

63 c) E1BE0. Zakładam, że wzrost podatku nie wpływa na podaż pracy.
Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale. Używając oznaczeń z rysunku (np. E1AE0), pokaż możliwe krótkookre-sowe i długookresowe skutki tych zdarzeń: a) Wzrost wydatków państwa. b) Zwiększenie się ilości kapitału w przedsiębiorstwach. c) Znaczny wzrost PIT-u. d) Znaczny wzrost VAT-u. e) Wzrost zasił-ków dla bezrobotnych. f) Powszechna komputeryzacja i spadek kosztów produkcji. g) „Uwłaszczenie”, czyli rozdanie ludziom ma-jątku państwa (np. mieszkań komunalnych). YP AS AD2 AD1 E1 E0 SASA SASB A B Y P P1 P0 a) E0AE1. b) E1A. Zwiększa się produkcyjność pracy. Linia LAS przesuwa się w prawo. Jednak punktem równowagi krótkookresowej pozostaje E1. W długim okresie bezrobocie wymusza spadek płac nominalnych i cen. Linia SASB zajmuje położenie SASA. Wzrost wydatków za-pewnia odbudowanie równowagi rynków. c) E1BE0. Zakładam, że wzrost podatku nie wpływa na podaż pracy.

64 c) E1BE0. Zakładam, że wzrost podatku nie wpływa na podaż pracy.
Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale. Używając oznaczeń z rysunku (np. E1AE0), pokaż możliwe krótkookre-sowe i długookresowe skutki tych zdarzeń: a) Wzrost wydatków państwa. b) Zwiększenie się ilości kapitału w przedsiębiorstwach. c) Znaczny wzrost PIT-u. d) Znaczny wzrost VAT-u. e) Wzrost zasił-ków dla bezrobotnych. f) Powszechna komputeryzacja i spadek kosztów produkcji. g) „Uwłaszczenie”, czyli rozdanie ludziom ma-jątku państwa (np. mieszkań komunalnych). YP AS AD2 AD1 E1 E0 SASA SASB A B Y P P1 P0 a) E0AE1. b) E1A. Zwiększa się produkcyjność pracy. Linia LAS przesuwa się w prawo. Jednak punktem równowagi krótkookresowej pozostaje E1. W długim okresie bezrobocie wymusza spadek płac nominalnych i cen. Linia SASB zajmuje położenie SASA. Wzrost wydatków za-pewnia odbudowanie równowagi rynków. c) E1BE0. Zakładam, że wzrost podatku nie wpływa na podaż pracy. d) Np.: E0BE0 lub E0BE1.

65 c) E1BE0. Zakładam, że wzrost podatku nie wpływa na podaż pracy.
Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale. Używając oznaczeń z rysunku (np. E1AE0), pokaż możliwe krótkookre-sowe i długookresowe skutki tych zdarzeń: a) Wzrost wydatków państwa. b) Zwiększenie się ilości kapitału w przedsiębiorstwach. c) Znaczny wzrost PIT-u. d) Znaczny wzrost VAT-u. e) Wzrost zasił-ków dla bezrobotnych. f) Powszechna komputeryzacja i spadek kosztów produkcji. g) „Uwłaszczenie”, czyli rozdanie ludziom ma-jątku państwa (np. mieszkań komunalnych). YP AS AD2 AD1 E1 E0 SASA SASB A B Y P P1 P0 a) E0AE1. b) E1A. Zwiększa się produkcyjność pracy. Linia LAS przesuwa się w prawo. Jednak punktem równowagi krótkookresowej pozostaje E1. W długim okresie bezrobocie wymusza spadek płac nominalnych i cen. Linia SASB zajmuje położenie SASA. Wzrost wydatków za-pewnia odbudowanie równowagi rynków. c) E1BE0. Zakładam, że wzrost podatku nie wpływa na podaż pracy. d) Np.: E0BE0 lub E0BE1. e) E0B. Naturalne bezrobocie zwiększa się, maleje produkcja po-tencjalna. LAS przesuwa się w lewo; jednak punktem równowagi krótkookresowej pozostaje E0. W długim okresie niedobór rąk do pracy powoduje wzrost płac nominalnych i cen. Spadek zagregowa-nych wydatków zapewnia odbudowanie równowagi na rynkach.

66 Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale
Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale. Używając oznaczeń z rysunku (np. E1AE0), pokaż możliwe krótkookre-sowe i długookresowe skutki tych zdarzeń: a) Wzrost wydatków państwa. b) Zwiększenie się ilości kapitału w przedsiębiorstwach. c) Znaczny wzrost PIT-u. d) Znaczny wzrost VAT-u. e) Wzrost zasił-ków dla bezrobotnych. f) Powszechna komputeryzacja i spadek kosztów produkcji. g) „Uwłaszczenie”, czyli rozdanie ludziom ma-jątku państwa (np. mieszkań komunalnych). YP AS AD2 AD1 E1 E0 SASA SASB A B Y P P1 P0 f) Np.: E1AE1. Spadek kosztów produkcji sprawia, że linia SASB przesuwa się w dół do położenia SASA. To jest pozytywny ma-kroekonomiczny szok podażowy. Ceny obniżają się, na rynku pracy pojawia się brak rąk do pracy. Wzrost płac i cen powoduje, że w długim okresie gospodarka powraca do punktu E1.

67 Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale
Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale. Używając oznaczeń z rysunku (np. E1AE0), pokaż możliwe krótkookre-sowe i długookresowe skutki tych zdarzeń: a) Wzrost wydatków państwa. b) Zwiększenie się ilości kapitału w przedsiębiorstwach. c) Znaczny wzrost PIT-u. d) Znaczny wzrost VAT-u. e) Wzrost zasił-ków dla bezrobotnych. f) Powszechna komputeryzacja i spadek kosztów produkcji. g) „Uwłaszczenie”, czyli rozdanie ludziom ma-jątku państwa (np. mieszkań komunalnych). YP AS AD2 AD1 E1 E0 SASA SASB A B Y P P1 P0 f) Np.: E1AE1. Spadek kosztów produkcji sprawia, że linia SASB przesuwa się w dół do położenia SASA. To jest pozytywny ma-kroekonomiczny szok podażowy. Ceny obniżają się, na rynku pracy pojawia się brak rąk do pracy. Wzrost płac i cen powoduje, że w długim okresie gospodarka powraca do punktu E1. g) E0AE1. Efekt majątkowy jest tu przyczyną pozytywnego ma-kroekonomicznego szoku popytowego.

68 ZADANIE W gospodarce Hipotecji („keynesowskiej” w krótkim, „klasycznej” w długim okresie) panuje równowaga. Produkcja potencjalna wynosi 850, linie AD i SAS opisują równania: P=-0.002Y+2.7 i P=1. Epidemia zmniejszyła produkcję potencjalną o 10%. a) Narysuj te sytuację (zaznacz linie: SAS, LAS, AD). Podaj wielkość produkcji i cen w krótkim okresie. b) Podaj wielkość produkcji i cen po długim okresie. c) Stała nominalna podaż pieniądza, MSN jest równa 351, a realny popyt na pieniądz to: MD=0,6Y–2000i. O ile punktów procentowych zmieni się stopa procentowa, i, po upływie długiego okresu? Dlaczego?

69 W gospodarce Hipotecji („keynesowskiej” w krótkim, „klasycznej” w długim okresie) panuje równowaga. Produkcja potencjalna wynosi 850, linie AD i SAS opisują równania: P=-0.002Y+2.7 i P=1. Epidemia zmniejszyła produkcję potencjalną o 10%. a) Narysuj te sytuację (zaznacz linie: SAS, LAS, AD). Podaj wielkość produkcji i cen w krótkim okresie. b) Podaj wielkość produkcji i cen po długim okresie. c) Stała nominalna podaż pieniądza, MSN jest równa 351, a realny popyt na pieniądz to: MD=0,6Y–2000i. O ile punktów procentowych zmieni się stopa procentowa, i, po upływie długiego okresu? Dlaczego? a) P Y LAS’ LAS AD E E’ SAS SAS’ ?= ?= 1,17 1,0 Zob. rysunek. Y=850; P=1.

70 Y=Yp-10%Yp, więc: Y=765 (765 to nowa produkcja potencjalna).
W gospodarce Hipotecji („keynesowskiej” w krótkim, „klasycznej” w długim okresie) panuje równowaga. Produkcja potencjalna wynosi 850, linie AD i SAS opisują równania: P=-0.002Y+2.7 i P=1. Epidemia zmniejszyła produkcję potencjalną o 10%. a) Narysuj te sytuację (zaznacz linie: SAS, LAS, AD). Podaj wielkość produkcji i cen w krótkim okresie. b) Podaj wielkość produkcji i cen po długim okresie. c) Stała nominalna podaż pieniądza, MSN jest równa 351, a realny popyt na pieniądz to: MD=0,6Y–2000i. O ile punktów procentowych zmieni się stopa procentowa, i, po upływie długiego okresu? Dlaczego? a) P Y LAS’ LAS AD E E’ SAS SAS’ ?= ?= 1,17 1,0 Zob. rysunek. Y=850; P=1. b) Y=Yp-10%Yp, więc: Y=765 (765 to nowa produkcja potencjalna). P=-0,002Y+2,7. Więc: P=-0,002765+2,7. Więc: P=1,17.

71 Y=Yp-10%Yp, więc: Y=765 (765 to nowa produkcja potencjalna).
W gospodarce Hipotecji („keynesowskiej” w krótkim, „klasycznej” w długim okresie) panuje równowaga. Produkcja potencjalna wynosi 850, linie AD i SAS opisują równania: P=-0.002Y+2.7 i P=1. Epidemia zmniejszyła produkcję potencjalną o 10%. a) Narysuj te sytuację (zaznacz linie: SAS, LAS, AD). Podaj wielkość produkcji i cen w krótkim okresie. b) Podaj wielkość produkcji i cen po długim okresie. c) Stała nominalna podaż pieniądza, MSN jest równa 351, a realny popyt na pieniądz to: MD=0,6Y–2000i. O ile punktów procentowych zmieni się stopa procentowa, i, po upływie długiego okresu? Dlaczego? a) P Y LAS’ LAS AD E E’ SAS SAS’ ?= ?= 1,17 1,0 Zob. rysunek. Y=850; P=1. b) Y=Yp-10%Yp, więc: Y=765 (765 to nowa produkcja potencjalna). P=-0,002Y+2,7. Więc: P=-0,002765+2,7. Więc: P=1,17. c) i1=? =0,6 i1. Więc: i1=7,95%. i2=? /1,17=0,6 i2. Więc: i2=7,95%. Po upływie długiego okresu stopa procentowa się nie zmieniła.

72 ZADANIE Na skutek wojny na Bliskim Wschodzie ropa podrożała o 20% i w krótkim okresie w Hipotecji doszło do negatywnego makroekono-micznego szoku podażowego. a) Za pomocą modelu AD/AS przed-staw tę sytuację. W długim okresie pod wpływem bezrobocia płace nominalne spadły i wystąpił efekt substytucji ropy innymi czynni-kami. b) Jak zmieniły się koszty produkcji i położenie linii SAS2 (wy-konaj rysunek)? c) Jak zmieniła się produkcyjność pracy i położenie linii LAS [uzupełnij rysunek z podpunktu (b)].

73 Na skutek wojny na Bliskim Wschodzie ropa podrożała o 20% i w krótkim okresie w Hipotecji doszło do negatywnego makroekono-micznego szoku podażowego. a) Za pomocą modelu AD/AS przed-staw tę sytuację. W długim okresie pod wpływem bezrobocia płace nominalne spadły i wystąpił efekt substytucji ropy innymi czynni-kami. b) Jak zmieniły się koszty produkcji i położenie linii SAS2 (wy-konaj rysunek)? c) Jak zmieniła się produkcyjność pracy i położenie linii LAS [uzupełnij rysunek z podpunktu (b)]. a) Y P LAS AD E 2 1 SAS A

74 Na skutek wojny na Bliskim Wschodzie ropa podrożała o 20% i w krótkim okresie w Hipotecji doszło do negatywnego makroekono-micznego szoku podażowego. a) Za pomocą modelu AD/AS przed-staw tę sytuację. W długim okresie pod wpływem bezrobocia płace nominalne spadły i wystąpił efekt substytucji ropy innymi czynnika-mi. b) Jak zmieniły się koszty produkcji i położenie linii SAS2 (wy-konaj rysunek)? c) Jak zmieniła się produkcyjność pracy i położenie linii LAS [uzupełnij rysunek z podpunktu (b)]. a) b) Y P LAS AD E 2 1 SAS A 3 Spadek płac nominalnych oznacza ob-niżkę przeciętnych kosztów produkcji. Efektem jest przesunięcie się linii SAS2 w dół.

75 Y LAS AD E SAS A Y LAS AD E A LAS’
Na skutek wojny na Bliskim Wschodzie ropa podrożała o 20% i w krótkim okresie w Hipotecji doszło do negatywnego makroekono-micznego szoku podażowego. a) Za pomocą modelu AD/AS przed-staw tę sytuację. W długim okresie pod wpływem bezrobocia płace nominalne spadły i wystąpił efekt substytucji ropy innymi czynni-kami. b) Jak zmieniły się koszty produkcji i położenie linii SAS2 (wy-konaj rysunek)? c) Jak zmieniła się produkcyjność pracy i położenie linii LAS [uzupełnij rysunek z podpunktu (b)]. a) b) Y P LAS AD E 2 1 SAS A 3 Spadek płac nominalnych oznacza ob-niżkę przeciętnych kosztów produkcji. Efektem jest przesunięcie się linii SAS2 w dół. c) Y P LAS AD E 2 1 A LAS’ SAS 3 Na skutek zastępowania ropy pracą zmalała produkcyjność pracy co spo-wodowało przesunięcie się linii LAS w lewo.

76 POWTÓRZMY! MODEL AD/AS opisuje CYKL KONIUNKTURALNY, czyli od-chylenia rzeczywistej wielkości produkcji, YE, od produkcji poten-cjalnej, Yp, i pochodne zmiany cen, P, i bezrobocia, U, w wyniku których rzeczywista produkcja powraca do poziomu produkcji potencjalnej.

77 POWTÓRZMY! MODEL AD/AS opisuje CYKL KONIUNKTURALNY, czyli od-chylenia rzeczywistej wielkości produkcji, YE, od produkcji poten-cjalnej, Yp, i pochodne zmiany cen, P, i bezrobocia, U, w wyniku których rzeczywista produkcja powraca do poziomu produkcji potencjalnej. NA PRZYKŁAD… YP LAS AD’ AD E0 E1 SAS1 SAS0 Y P P1 P0 P2 E2 Y1

78 POWTÓRZMY! MODEL AD/AS opisuje CYKL KONIUNKTURALNY, czyli od-chylenia rzeczywistej wielkości produkcji, YE, od produkcji poten-cjalnej, Yp, i pochodne zmiany cen, P, i bezrobocia, U, w wyniku których rzeczywista produkcja powraca do poziomu produkcji potencjalnej. Y P LAS AD E SAS

79 POWTÓRZMY! MODEL AD/AS opisuje CYKL KONIUNKTURALNY, czyli od-chylenia rzeczywistej wielkości produkcji, YE, od produkcji poten-cjalnej, Yp, i pochodne zmiany cen, P, i bezrobocia, U, w wyniku których rzeczywista produkcja powraca do poziomu produkcji potencjalnej. Rzeczywista i potencjalna produkcja w USA, lata


Pobierz ppt "Witam Państwa na wykładzie z podstaw makro-ekonomii, :)…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google