Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy edukacyjne Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy edukacyjne Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Programy edukacyjne Unii Europejskiej
Europe Direct Katowice Ul. Kościuszki 6, Katowice Tel./fax

2 Idea międzynarodowych programów edukacyjnych
Proces integracji europejskiej stwarza coraz większe możliwości dla tych, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę, rozwijać horyzonty myślowe, zdobyć nowe kwalifikacje. Współpraca w zakresie edukacji, obejmująca kraje członkowskie Unii Europejskiej, stanowi bezcenną okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy obywatelami poszczególnych państw w wielu istotnych dziedzinach nauki.

3 Program COMENIUS Edukacja szkolna
Comenius - jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) wspiera merytorycznie oraz finansowo: partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu); uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego; przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta).

4 Program Comenius jest skierowany do:
uczniów uczestniczących w edukacji szkolnej (do momentu ukończenia szkoły średniej); szkół wytypowanych przez państwa członkowskie UE; nauczycieli i pozostałego personelu wytypowanych szkół; stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną; osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację polityki oświatowej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; ośrodków badawczych i podmiotów wdrażających proces kształcenia ustawicznego (lifelong learning); szkół wyższych; podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związanego z aspektami uczenia się przez całe życie.

5 Cele programu Comenius:
rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy na temat różnorodności kultur, a w tym języków europejskich, oraz próba zrozumienia wartości akceptacji inności; pomaganie młodym ludziom w nabywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia oraz uczestnictwa w aktywnym życiu obywatelskim na poziomie UE. poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności społecznej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich; poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstwa pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów; zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych; wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie; wzmacnianie jakości i poszerzanie wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli; wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania w zakresie nauczania.

6 Działania wspierane w ramach Programu Comenius:
a. Mobilność obejmująca: wymianę uczniów i kadry; mobilność w szkołach dla uczniów oraz staże w szkołach lub przedsiębiorstwach dla kadry nauczycielskiej; uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli i pozostałej kadry nauczycielskiej; wizyty studyjne i przygotowawcze w ramach działań związanych z mobilnością, partnerstwem, projektami lub sieciami (również seminaria kontaktowe); praktyki dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli; b. Tworzenie partnerstw: pomiędzy szkołami w celu rozwijania wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli; pomiędzy organizacjami odpowiedzialnymi za wszelkie aspekty oświaty szkolnej w celu wspierania współpracy regionów przygranicznych („partnerstwa Comenius-Regio” od 2008 r.); c. Projekty wielostronne d. Wielostronne sieci e. Inne inicjatywy ukierunkowane na wspieranie celów Programu Comenius.

7 Partnerskie Projekty Szkół
W ramach projektu, uczniowie, nauczyciele i całe społeczności szkolne mają możliwość ścisłej współpracy z partnerami z innych krajów uczestniczących w programie. Realizacja projektu trwa dwa lata i kończy się opracowaniem konkretnego produktu np. publikacji, prac plastycznych, źródeł multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw.

8 Asystentura Comeniusa
Skierowana jest do przyszłych nauczycieli przedmiotu lub języka obcego, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje. Daje możliwość odbycia praktyki zawodowej (od 3 do 8 miesięcy) w zagranicznej szkole. Polskie szkoły również mogą ubiegać się o przyjęcie asystenta. Ponadto dla nauczycieli program Comenius oferuje dofinansowanie, w ramach Doskonalenia Zawodowego Kadry, udziału w kursach językowych i metodycznych za granicą (od 1 do 4 tygodni).

9 Akcje scentralizowane w ramach programu Comenius
Należą do nich: Sieci Tematyczne Comeniusa, których celem jest pogłębienie europejskiej współpracy instytucji edukacyjnych, wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami, którzy ukończyli lub właśnie realizują projekty w innych akcjach Comeniusa oraz Projekty Wielostronne – obejmujące współpracę ośrodków doskonalenia nauczycieli i uniwersytetów w dziedzinie rozwoju i transferu innowacji.

10 Akcja eTwinning Akcja eTwinning czyli Europejska Współpraca Szkół pozwala na realizację projektów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) we współpracy ze szkołami europejskimi. Obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Dzieci i uczniowie (od lat 3 do 19) oraz nauczyciele szkół partnerskich wykorzystują Internet do współpracy i realizacji własnych projektów; wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Akcja eTwinning daje uczniom możliwość rozwijania kompetencji językowych, interkulturowych i technicznych w szkolnym otoczeniu. Dzięki akcji eTwinning wzrasta motywacja do nauki i potrzeba uczenia się, ponieważ słownictwo i gramatyka są wykorzystywane w praktyce podczas realizacji projektów.

11 EUROPRODUKT w kategorii „Inicjatywa edukacyjna”
Agencja Narodowa programu Comenius zainteresowana jest propagowaniem przykładów dobrej praktyki. Dowodem na to może być odbywający się od kilku lat konkurs Europrodukt w kategorii „Inicjatywa edukacyjna”, organizowany przez Polskie Towarzystwo Handlowe Sp. z o.o. wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Na przestrzeni kilku lat w konkursie uczestniczyły szkoły realizujące europejskie projekty partnerskiej współpracy szkół w ramach programu SOCRATES-COMENIUS. Co roku ocenie podlegały projekty szkół, które przekazały do Agencji Narodowej komplet dokumentów i raportów końcowych po realizacji projektu. Nagradzane były projekty, które poprzez dobrą praktykę wdrażały cele stawiane przed edukacją w Europie – edukacją międzykulturową i obywatelską, uczącą poszanowania różnorodności kulturowej i językowej w zjednoczonej Europie.

12 Kraje uczestniczące w programie Comenius
27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej: Turcja.

13 Szczegółowe informacje o programie Comenius

14 Program ERASMUS szkolnictwo wyższe
Erasmus jest programem przeznaczonym dla uczelni wyższych, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – The Lifelong Learning Programme), którego celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji.

15 Aktualne informacje dotyczące programu Erasmus
Od roku akademickiego 2007/08, UCZELNIE biorące udział w Erasmusie będą miały możliwość: prowadzenia wymiany studentów obejmującej: wysyłanie studentów na część studiów do partnerskich uczelni krajów uczestniczących i przyjmowanie studentów z tych uczelni (w uczelni goszczącej studenci realizują uzgodniony program studiów trwający od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego); wysyłanie studentów na praktyki do instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego; uczelnia może także wysyłać swoich studentów na praktyki za pośrednictwem polskiej instytucji specjalizującej się w organizowaniu praktyk za granicą; Prowadzenia wymiany pracowników uczelni: nauczycieli akademickich wysyłanie nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni i przyjmowanie wykładowców z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych; wysyłanie nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni oraz do innych współpracujących instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (doskonalenie własnych kwalifikacji, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie,  udział w szkoleniach itp.); innych pracowników uczelni (np. pracowników administracji) - wysyłanie pracowników do partnerskich uczelni i przyjmowanie pracowników tych uczelni w celu umożliwienia im doskonalenia własnych umiejętności (np. podczas wizyt studyjnych);  organizowania kursów intensywnych - cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów; udziału w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących; projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym - nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem itp. udziału w sieciach tematycznych Erasmusa.

16 Szczegóły dotyczące udziału szkół wyższych w programie Erasmus
Do udziału w programie Erasmus uprawnia szkoły wyższe Karta Uczelni Erasmusa - (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie. Wszystkie uczelnie, które zamierzają brać udział w Erasmusie w najbliższych latach są zobowiązane złożyć wniosek o Kartę Uczelni Erasmusa do Komisji Europejskiej.  Karta nadawana jest najczęściej na okres wieloletni. Wniosek o Kartę Uczelni Erasmusa szkoły wyższe składają elektronicznie w systemie "on-line" poprzez stronę internetową Agencji Wykonawczej w Brukseli - (termin na rok 2008/09 upłynął 28 lutego 2009). Uczelnie zainteresowane udziałem w Erasmusie mogą uzyskać więcej informacji na stronie internetowej programu.

17 Działania, które uczelnie mogą realizować w ramach programu Erasmus
W latach uczelnie będą mogły realizować w Erasmusie następujące działania: mobilność studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej (SM - Student Mobility) mobilność studentów w celu zrealizowania stażu/praktyki w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie (SP - Student Practical Placements); mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (TSM - Teaching Staff Mobility) mobilność pracowników uczelni w celu udziału w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestniczącym w programie oraz przyjmowanie pracowników zagranicznych przedsiębiorstw/instytucji, którzy prowadzą szkolenia/kształcenie (OSM - Other Staff Mobility); prowadzenie działań wspomagających organizację wymiany studentów i pracowników (OM - Organisation of Mobility); udział w projektach typu kurs intensywny (IP). Powyższe działania określane są terminem "działania zdecentralizowane" Erasmusa (administrowane są przez Agencję Narodową, a nie centralnie przez Komisję Europejską). Zainteresowane uczelnie składają wniosek o realizację działań zdecentralizowanych w danym roku akademickim do Narodowej Agencji.

18 Erasmus dla uczelni Udział w Erasmusie oznacza dla szkoły wyższej możliwość prowadzenia wymiany studentów i pracowników, a także rozwój współpracy z instytucjami innych krajów uczestniczących w programie w ramach projektów międzynarodowych. Uczelnia powinna być przygotowana merytorycznie i organizacyjnie do udziału w programie Erasmus, a także powinna określić stopień możliwego zaangażowania w realizację działań programu. Fundusze z budżetu programu Erasmus mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu dofinansowania, a nie pełnego finansowania współpracy z europejskimi uczelniami partnerskimi. Udział uczelni w działaniach programu Erasmus wymaga: wyznaczenia Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus (więcej informacji o zadaniach koordynatora w „Poradniku uczelnianego koordynatora programu Erasmus”); stałej współpracy Koordynatora Uczelnianego z władzami uczelni, z poszczególnymi wydziałami/jednostkami dydaktycznymi, służbami finansowymi/Kwesturą, organizacjami studenckimi; przygotowania służb finansowych uczelni do prowadzenia rachunku bankowego i rozliczeń w EURO; zapewnienia miejsca na gromadzenie niezbędnej dokumentacji; stałego dostępu do Internetu; sprawnie działającej poczty elektronicznej; zapewnienia sprzętu umożliwiającego korzystanie z narzędzi informatycznych, m.in. z formularzy on-line.

19 Wymiana studentów a udział uczelni w projektach wielostronnych
Szkoła wyższa zainteresowana udziałem w Erasmusie samodzielnie poszukuje partnerów do współpracy w ramach programu wśród europejskich uczelni, które posiadają Kartę Uczelni Erasmusa. Współpraca w ramach Erasmusa jest możliwa tylko pomiędzy uczelniami posiadającymi Kartę, natomiast jeśli chodzi o organizację praktyk i staży dla studentów oraz wymianę pracowników, uczelnie mogą współpracować także z innymi instytucjami. W tym celu warto wykorzystać wszelkie kontakty międzynarodowe. Podpisanie umowy międzyinstytucjonalnej jest konieczne w przypadku wymiany studentów wyjeżdżających na część studiów oraz wymiany wykładowców i innych pracowników; złożenie listu intencyjnego jest natomiast wymagane w przypadku udziału uczelni w projektach wielostronnych.

20 Karta Uczelni Erasmusa
Karta Uczelni Erasmusa to dokument wydawany przez Komisję Europejską uprawniający uczelnie do dalszego wnioskowania o dofinansowanie działań związanych z mobilnością w danym roku akademickim lub do udziału w projektach. Najbliższy termin składania wniosku o Kartę upływa 30 listopada 2008 roku. Wniosek o Kartę Uczelni Erasmusa należy składać do: a) Agencji Wykonawczej - The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA, Executive Agency) w Brukseli, reprezentującej Komisję Europejską: - wniosek on-line poprzez stronę internetową Executice Agency wydruk wniosku złożonego on-line w formie i liczbie egzemplarzy określonej w formularzu wniosku; b) Narodowej Agencji w Warszawie: - wydruk wniosku złożonego on-line w formie i liczbie egzemplarzy określonej w formularzu wniosku. Uczelnie mogą składać wniosek o jeden z dwóch rodzajów Karty Uczelni Erasmusa: a) o Kartę standardową (standard) - uczelnie zainteresowane organizacją wyjazdów studentów w celu zrealizowania okresu studiów w uczelni partnerskiej, wyjazdów nauczycieli akademickich oraz innych pracowników; b) o Kartę rozszerzoną (extended) - szkoły wyższe, które mają zamiar realizować oprócz działań wymienionych w punkcie „a” także wyjazdy studentów na praktykę/staż w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej, niezależnie od wybranego przez uczelnie sposobu organizacji praktyk (samodzielnie lub za pośrednictwem innej instytucji).

21 Deklaracja polityki uczelni Erasmusa
Erasmus Policy Statement - Deklaracja Polityki Uczelni Erasmusa jest zasadniczą częścią wniosku o Kartę Uczelni Erasmusa, w której uczelnia przedstawia swoją strategię współpracy europejskiej. Uczelnia jest zobowiązana opracować ten dokument w dwóch językach: języku narodowym oraz wybranym języku obcym (angielski, francuski lub niemiecki). Deklarację w języku polskim będzie można wykorzystać do zaprezentowania strategii współpracy społeczności akademickiej danej szkoły wyższej. We wniosku o rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa Deklaracja zawiera dodatkową część, w której uczelnia powinna przedstawić strategię działań służących zapewnieniu dobrej jakości organizacji praktyk dla studentów. Deklaracja to niezwykle istotna część wniosku, w dużej mierze decydująca o jego akceptacji. Szczególna Państwa uwagę zwracamy na sprawy związane z zaleczaniem okresu studiów odbytych za granicą. Dokładne wskazówki o sposobie jej przygotowania zawarte są w instrukcjach do wypełnienia wniosku o Kartę Uczelni Erasmusa. Deklaracje uczelni, które otrzymają Kartę Uczelni Erasmusa zostaną opublikowane na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

22 Erasmus dla studentów Studenci mogą ubiegać się w swojej uczelni o wyjazd do zagranicznej szkoły wyższej na część studiów albo do zagranicznej instytucji nieakademickiej na praktykę. Praktyki i staże dla studentów będą mogły być organizowane przez szkoły wyższe oraz inne instytucje mające doświadczenie w tej dziedzinie, które uzyskają odpowiedni "certyfikat” (placement certification) z Narodowej Agencji. Uczelnia, która zamierza wysyłać swoich studentów na praktyki może przewidzieć dwa sposoby organizacji praktyk: a) bez pośrednictwa - tj. samodzielnie nawiązując kontakt z zagranicznymi instytucjami; w tym przypadku uczelnia będzie wnioskować o przyznanie funduszy na praktyki do Narodowej Agencji w taki sposób, jak wnioskuje się o fundusze na wyjazdy studentów na część studiów oraz na wyjazdy pracowników; b) za pośrednictwem instytucji specjalizującej się w organizacji praktyk zagranicznych; w tym wypadku uczelnia również będzie musiała posiadać rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa, a instytucja pośrednicząca będzie musiała zawrzeć porozumienia z uczelniami, których studentów będzie wysyłać na praktyki; uczelnia nie wnioskuje o fundusze na organizację praktyk przez pośrednika (o fundusze ubiega się sama instytucja pośrednicząca). Uczelnie, które nie posiadają Karty Uczelni Erasmusa, a planują złożyć wniosek, są zaproszone na spotkanie informacyjne. Odbędzie się ono w Warszawie 20 listopada. Rejestracja na spotkanie zostanie uruchomiona pod koniec października 2008.

23 Erasmus dla pracowników uczelni
Nauczyciele akademiccy mogą skorzystać z wyjazdów Erasmusa do zagranicznych uczelni, aby przeprowadzić tam serię zajęć czy wykładów – albo, aby poszerzać swoją wiedzę poprzez wymianą doświadczeń czy udział w różnego typu szkoleniach i seminariach. Erasmus stwarza także wykładowcom możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych związanych z ich dziedziną naukową w zagranicznych przedsiębiorstwach, placówkach badawczych czy innych instytucjach nieakademickich. Inni pracownicy uczelni (np. osoby zatrudnione w administracji) mogą korzystać z wyjazdów szkoleniowych do partnerskich instytucji za granicą.

24 Erasmus dla instytucji nieakademickich
Instytucje specjalizujące się w organizacji praktyk zagranicznych są uprawnione do pośrednictwa w organizowaniu praktyk dla studentów współpracujących z nimi polskich uczelni. Instytucje te mogą ubiegać się o fundusze na ten cel w /narodowej /agencji. Przedsiębiorstwa, placówki badawcze i inne instytucje mogą także przyjmować zagranicznych stypendystów Erasmusa na praktyki oraz pracowników zagranicznych uczelni na krótkie pobyty szkoleniowe.

25 Kraje uczestniczące w programie Erasmus
27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj kandydujący: Turcja.

26 Szczegółowe informacje o programie Erasmus

27 LEONARDO DA VINCI kształcenie i szkolenie zawodowe
W programie Leonardo da Vinci finansowane są projekty promujące mobilność na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Program skierowany jest do osób korzystających ze szkolenia i kształcenia zawodowego nie będącego częścią programu studiów wyższych. Leonardo da Vinci wspiera projekty międzynarodowe, realizowane przez firmy, instytucje i organizacje oferujące różne formy kształcenia zawodowego i ustawicznego dla młodzieży szkolnej i osób dorosłych.

28 Znany program w nowej postaci
Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej “Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Będzie realizowany od 1 stycznia 2008 r. do końca grudnia 2013 r. Program Leonardo da Vinci wcześniej istniał jako samodzielny program o takiej samej nazwie.  Polskie instytucje mogły z niego korzystać już od 1998 roku. Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego jest realizowana w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży. 

29 Cele programu Leonardo da Vinci II
doskonalenie systemów wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego na każdym poziomie, umożliwiające dostosowanie i przekwalifikowanie zgodnie z wymaganiami rynku pracy; poprawa jakości i dostępności kształcenia ustawicznego oraz doskonalenia zawodowego umożliwiająca zdobywanie umiejętności oraz kwalifikacji przez całe życie; promowanie i poszerzanie zakresu innowacji w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz rozwój konkurencyjności i  kształtowanie przedsiębiorczości. 

30 Nowość – Projekty Partnerskie Leonardo
Od 2008 roku częścią programu będą Projekty Partnerskie Leonardo. Wnioski mogą być składane przez: szkoły zawodowe, instytucje kształcenia ustawicznego, firmy szkoleniowe, przedsiębiorstwa, partnerów społecznych i ich organizacje, organizacje branżowe, izby przemysłowo-handlowe, podmioty świadczące usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa, ośrodki badawcze, organizacje non-profit i organizacje pozarządowe (,,NGO”). Projekty dają uczestnikom możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej i organizacji wyjazdów na staże zagraniczne, pozwalają doskonalić warsztat metodyczny nauczycielom, trenerom i instruktorom. Zachęca się również do korzystania z możliwości dofinansowania w celu przygotowania projektów (Wizyty Przygotowawcze). Ofertę możliwości podnoszenia kwalifikacji kadry zarządzającej edukacją i kształceniem ustawicznym uzupełniają także Wizyty Studyjne.

31 Typy projektów wchodzących w skład programu
- Wymiany i staże - dofinansowanie staży zawodowych dla uczniów, studentów i absolwentów, wymiany doświadczeń dla nauczycieli i szkoleniowców; - Projekty pilotażowe - promocja innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii; - Projekty językowe - promocja znajomości języków obcych i kultur krajów europejskich; - Międzynarodowe sieci instytucji - tworzenie sieci ma na celu upowszechnianie wiedzy i doświadczeń na poziomie europejskim na temat szkoleń zawodowych; - Badania i analizy - mają dotyczyć zagadnień kształcenia ustawicznego i szkolenia zawodowego.

32 Projekty, które mogą być realizowane w ramach programu
Projekty mobilności: Projekty praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkół technicznych i zawodowych, trwające od 2 do 39 tygodni (IVT); Projekty staży dla młodych pracowników i osób poszukujących pracy (bez ograniczeń wiekowych), trwające od 2 do 26 tygodni (PLM); Projekty wymiany doświadczeń dla szkoleniowców, kierowników działów kadr, doradców zawodowych, nauczycieli zawodu, trwające od 1 do 6 tygodni, które mają na celu stworzenie programu szkoleniowego, materiału dydaktycznego, itp. (VETPRO); Projekty wielostronne: Projekty transferu innowacji – poprawa jakości i atrakcyjności systemów kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez przenoszenie innowacyjnych rozwiązań oraz ich dostosowanie do potrzeb nowych grup odbiorców (TOI); Projekty rozwoju innowacji – opracowanie innowacyjnych metod, aby ułatwić instytucjom z kilku krajów wdrożenie zagadnień, które nie były dotychczas stosowane (DOI); Sieci tematyczne ekspertów i instytucji – upowszechnianie rezultatów i dobrych praktyk.

33 Leonardo da Vinci a fundusze strukturalne
Oddzielnie w ramach programu można finansować projekty "dobrych praktyk" upowszechniające rozwiązania wypracowane podczas realizacji przedsięwzięć finansowanych z innych komponentów. Kwoty dotacji przyznawane są w zależności od kosztów poniesionych na realizację projektu i mogą one pokryć od 50% do 100% wydatków. Projekty mogą być przygotowywane przez placówki kształcenia i instytucje szkoleniowe, ośrodki i instytuty badawcze, małe i średnie przedsiębiorstwa czy organizacje pozarządowe.

34 Seminaria kontaktowe Seminarium Kontaktowe: organizowane przez Narodowe Agencje krajów uczestniczących w programie LLP stwarza możliwości: uzyskania informacji o możliwościach współpracy europejskiej w dziedzinie, której dotyczy seminarium; poznania osób z innych krajów europejskich, utworzenie z nimi grupy partnerskiej; uzyskania konkretnych informacji i wskazówek dotyczących opracowania projektu (podział obowiązków i zadań w projekcie, opracowywania procedury oceny projektu i rozpowszechnienia jego wyników itp.); uzyskania praktycznych informacji dotyczących procedur, wypełniania formularzy wniosków, zobowiązań finansowych i kontraktowych.

35 Poszukiwanie partnerów
Na stronie internetowej są prezentowane na bieżąco informacje o organizacjach zainteresowanych poszukiwaniem partnerów do realizacji projektów w ramach Programu Leonardo da Vinci. Znajduje się tam zarówno lista organizacji europejskich poszukujących partnerów w Polsce, oferty miejsc staży za granicą, jak również lista polskich organizacji poszukujących partnerów za granicą.

36 Szczegółowe informacje o programie Leonardo da Vinci

37 Program „Młodzież w działaniu”
Program "Młodzież w działaniu" to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji pozaformalnej. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy. Program rozpoczął się w 2008 i potrwa do 2013 roku. Bazuje  na  doświadczeniach jego wcześniejszych edycji: Programów MŁODZIEŻ (YOUTH), Młodzież Dla Europy (Youth for Europe) i Wolontariat Europejski (European Voluntary Service), a także na konsultacjach z beneficjentami i dokumentach wspólnotowych dotyczących kierunków rozwoju polityki młodzieżowej. Nadrzędnymi celami Programu jest przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej. Program promuje przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi.

38 Kto może uczestniczyć w programie
W Programie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną etc. Szczególny nacisk Program kładzie na zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami, czyli takiej, która ze względów społecznych, geograficznych, zdrowotnych lub ekonomicznych ma mniejsze możliwości uczestniczenia w życiu społecznym. Program wspiera młodzież i osoby pracujące z młodzieżą nie tylko poprzez finansowanie ich projektów, ale także poprzez udostępnianie im informacji, organizowanie szkoleń oraz tworzenie możliwości przygotowywania nowych przedsięwzięć z partnerami w całej Europie i poza jej granicami.

39 Beneficjenci programu
Krajami uczestniczącymi w programie są Państwa Członkowskie, państwa EFT-y, będące członkami EOG, Turcja i kraje kandydujące z Europy Środkowej i Wschodniej, kraje Bałkanów Zachodnich oraz Szwajcaria (pod warunkiem zawarcia umów dwustronnych). W ramach akcji „Młodzież dla Świata”, w programie uczestniczyć mogą kraje, które zawarły układy o stowarzyszeniu ze Wspólnotą Europejską. Jako potencjalnych wnioskodawców art. 6 dokumentu wymienia: młodzież (w zależności od realizowanych działań w przedziale wieku od 13 do 30 lat), grupy młodzieżowe, animatorów społeczno-młodzieżowych, organizacje młodzieżowe i innych partnerów zajmujących się młodzieżą.

40 Główne cele programu „Młodzież w działaniu”
promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży; rozwój solidarności i tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi z różnych   krajów; podnoszenie jakości systemów wspierających działania młodzieży; wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży; zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami.

41 Formalności związane z programem – terminy i kryteria
W Programie "Młodzież w działaniu" wnioski o dofinansowanie projektów można składać pięć razy w roku. Oto obowiązujące terminy składania wniosków: 1 lutego 1 kwietnia 1 czerwca 1 września 1 listopada Projekt składa się na jeden z ww. terminów w jednym egzemplarzu. "Termin" oznacza, że w tym dniu wypełniony wniosek powinien znaleźć się w Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu" lub zostać nadany na poczcie (liczy się data stempla pocztowego). Jeżeli termin wypada w sobotę, niedzielę lub święto wniosek można jeszcze wysłać lub dostarczyć w najbliższy dzień pracujący.

42 Przyjmowane są tylko oryginalnie podpisane i opieczętowane wnioski.
UWAGA! Zanim złożycie (lub wyślecie) wniosek sprawdźcie czy spełnia on wszystkie kryteria formalne. Wnioski przyjmuje się tylko w formie papierowej (nie można wysyłać wniosków em ani faxem). W przypadku dostarczenia wniosku osobiście istnieje możliwość otrzymania pieczątki potwierdzającej odbiór wniosku przez pracownika NA, ale tylko wtedy, gdy osoba dostarczająca posiada kopię wniosku lub jego części. Decyzje o przyznaniu dofinansowania są znane zwykle około 6-8 tygodni po terminie złożenia wniosku. Decyzje najwcześniej ogłaszane są na stronie internetowej w dziale: Komitet Ewaluacyjny/Decyzje.

43 Akcje w ramach programu „Młodzież w działaniu”
Akcja „Młodzież dla Europy”- wspierająca aktywne zaangażowanie młodych ludzi w życie demokratyczne, wymianę pomysłów i rozwijanie inicjatyw transnarodowych Akcja „Europejski Wolontariat” – kontynuacja tradycji projektów indywidualnych i grupowych oraz współpracy ochotniczych służb ratowniczych.   3. Akcja „Młodzież dla Świata” – w ramach tej akcji możliwe jest realizowanie projektów z partnerami z krajów trzecich:  Współpraca z krajami sąsiadującymi z rozszerzoną Europą Współpraca z pozostałymi krajami 4. Akcja „Animatorzy społeczno-oświatowi i systemy wspierające” – ma na celu wspieranie struktur organizacyjnych instytucji wspierających młodzież, w tym jednostek lokalnych i regionalnych. Umożliwić ma ona wymianę i szkolenia animatorów społeczno-wychowawczych oraz rozwijanie innowacyjności działań z młodzieżą 5. Akcja „Wspieranie współpracy politycznej” – skupiająca się na pogłębianiu współpracy państw członkowskich w dziedzinie polityki ds. młodzieży. Realizacja ma polegać na dialogu między kierownictwem ds. polityki młodzieżowej i młodzieżą: Spotkania młodzieży i kierownictwa ds. polityki młodzieżowej Wsparcie dla działań mających na celu lepsze zrozumienie i znajomość dziedziny młodzieżowej Współpraca z międzynarodowymi organizacjami (np. Radą Europy, ONZ)

44 AKCJA 1. Młodzież dla Europy
Akcja Wymiana Młodzieży Wymiana Młodzieży to wspólne przedsięwzięcie co najmniej dwóch grup młodzieży z krajów europejskich, które umożliwia współpracę w oparciu o zainteresowania uczestników. Wymiana Młodzieży pozwala zdobyć ciekawe doświadczenia związane z pracą w grupie, w międzynarodowym środowisku, poznawaniem innych kultur. Ważnym etapem projektu jest spotkanie uczestników, kiedy to realizowane są wcześniej wypracowane pomysły. Akcja 1.2 – Inicjatywy Młodzieżowe W ramach tej Akcji dofinansowywane są projekty dotyczące działań służących społeczności lokalnej. Projekty te w całości są tworzone i realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą z zagranicy. Akcja 1.3 Młodzież w Demokracji Projekty Akcji Młodzież w Demokracji to nowość w programie "Młodzież w działaniu". Ich celem jest zwiększenie udziału młodzieży w życiu obywatelskim na poziomie lokalnym regionalnym i krajowym oraz promowanie tematyki związanej z demokracją i odpowiedzialnością obywatelską.

45 AKCJA 2. Wolontariat Europejski
Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) to Akcja umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną. W Wolontariacie Europejskim może uczestniczyć każdy młody człowiek w wieku od 18 do 30 lat, w szczególnych sytuacjach możliwy jest udział młodzieży w wieku lat. Pobyt w zagranicznej organizacji trwa od 2 do 12 miesięcy. Wolontariat Europejski to szansa dla organizacji i instytucji, które chcą gościć i wysyłać wolontariuszy. Organizacją Wysyłającą, Goszczącą lub/i Koordynującą może zostać każda organizacja, której działalność nie jest nastawiona na zysk. Organizacja taka musi uzyskać status akredytowanej organizacji EVS. 

46 AKCJA 3. Młodzież w Świecie
Akcja 3. jest Akcją promującą wymianę i współpracę z regionami leżącymi poza UE i krajami nie należącymi do Krajów Programu. Wspiera projekty angażujące młodych ludzi i organizacje z Krajów Partnerskich. Działania wspierane przez Akcję 3.: Akcja 3.1 – Współpraca z Sąsiadującymi Krajami Partnerskimi Unii Europejskiej              Wymiany Młodzieżowe (ogólne zasady i cele podobnie jak w Akcji 1.1) W wymianie musi wziąć udział jedna lub więcej grup z Sąsiadujących Krajów Partnerskich UE i przynajmniej jedna grupa z Kraju Unii Europejskiej. Szkolenia i projekty współpracy w sieci W projekcie musi wziąć udział jedna lub więcej organizacji/grup z  Sąsiadujących Krajów Partnerskich i przynajmniej jedna organizacja/grupa z Kraju Unii Europejskiej. Akcja 3.2 – Współpraca z innymi Krajami Partnerskimi na świecie Akcja scentralizowana. Beneficjenci składają wnioski do Education, Audiovisual and Culture Executive Agency w Brukseli w odpowiedzi na zaproszenia do składana wniosków, które pojawiać się będą na stronach: oraz

47 AKCJA 4. Systemy wsparcia młodzieży
Akcja 4. pomaga osobom zaangażowanym w działania młodzieżowe, zainteresowanym problematyką młodzieżową i realizującym projekty w ramach Programu „Młodzież w Działaniu”. Wspiera działania organizacji promujących aktywne obywatelstwo na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Oferuje szkolenia, seminaria i staże dla osób pracujących z młodzieżą. Umożliwia wymianę doświadczeń, promocję dobrych praktyk oraz zdobywa­nie nowych kompetencji. W Akcji 4. może uczestniczyć zarówno młodzież jak i osoby pracujące z młodymi ludźmi (bez względu na wiek). Wszystkie podakcje Akcji 4., poza Akcją 4.3, są scentralizowane. O warunkach dofinansowywania, działaniach i składaniu wniosków w tych podakcjach można przeczytać w zamieszczonym na stronie „Młodzieży w Działaniu” Przewodniku po Programie.

48 AKCJA 5. Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i zadań
Akcja 5. wspiera dialog młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej w Europie oraz europejską współpracę w zakresie problematyki i działań młodzieżowych. Ta Akcja m.in. tworzy warunki dla dialo­gu pomiędzy młodzieżą a osobami tworzącymi politykę młodzieżową. Działania wspierane przez Akcję 5.: Akcja 5.1 –  Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową. Akcja 5.2 –  Wsparcie działań mających pogłębić zrozumienie problematyki i działań młodzieżowych oraz wiedzę w tym zakresie. Akcja 5.3 –  Współpraca z organizacjami międzynarodowymi. Akcja 5.2 i 5.3 to Akcje scentralizowane, co oznacza, że aplikacje można składać tylko do Komisji Europejskiej. Zaproszenia do składania wniosków ogłaszane są na stronie Więcej informacji na ich temat można znaleźć w zamieszczonym na stronie Młodzieży w Działaniu „Przewodniku po Programie”.

49 Wizja programu w mediach
Aby zobaczyć filmowe relacje z dotychczasowych akcji i spotkań, można pobrać pliki ze strony Warto dołączyć do tysięcy internautów, którzy weszli na stronę

50 Szczegółowe informacje o programie „Młodzież w działaniu”

51 PRZEDSTAWIONY DOKUMENT PROGRAMU PowerPoint ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE WSPOMNIANYCH W PREZENTACJI STRON INTRERNETWYCH

52 Europe Direct Katowice Ul. Kościuszki 6, 40 - 049 Katowice
Dziękujemy za uwagę. Europe Direct Katowice Ul. Kościuszki 6, Katowice Tel./fax


Pobierz ppt "Programy edukacyjne Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google