Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA NA TEMAT STANU PRAC NAD AKTUALIZACJĄ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maciej Nowicki Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA NA TEMAT STANU PRAC NAD AKTUALIZACJĄ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maciej Nowicki Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA NA TEMAT STANU PRAC NAD AKTUALIZACJĄ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maciej Nowicki Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 11 kwietnia 2011 r.

2 2 Nowe uwarunkowania krajowe aktualizacji SRWL 13 lipca 2010 r. – przyjęcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2010: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR), 2 listopada 2010 r. – przyjęcie Planu Działań do KSRR, grudzień 2010 r. – I wersja Przewodnika aktualizacji strategii rozwoju województw zgodnie z KSRR, 25 stycznia 2011 r. – projekt KPZK 2030, 3 lutego 2011 r. – spotkanie w MRR w sprawie aktualizacji strategii rozwoju województw.

3 3 Ważne terminy – wytyczne MRR I kwartał 2011 r. – rozpoczęcie aktualizacji strategii rozwoju województwa, I kwartał 2011 r. – przekazanie do regionów zaktualizowanego Przewodnika aktualizacji strategii rozwoju województw zgodnie z KSRR, II kwartał 2011 r. – przyjęcie przez rząd DSRK, KPZK, ŚSRK, strategii sektorowych, III kwartał 2011 r. – I kwartał 2012 r. – zakończenie aktualizacji strategii wojewódzkich, I kwartał 2012 r. – przygotowanie dokumentów programowych pod nową perspektywę finansową UE 2014-2020.

4 4 Przebieg prac w województwie lubuskim lipiec/sierpień 2010 r. – przetarg na przeprowadzenie średniookresowej oceny oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój województwa lubuskiego oraz opracowanie projektu aktualizacji SRWL, 23 września 2010 r. – podpisanie umowy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej MAŁOPOLSKIM INSTYTUTEM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI w Krakowie,

5 5 Średniookresowa ocena oddziaływania SRWL na rozwój Województwa Lubuskiego Cel raportu: przeprowadzenie niezależnego i obiektywnego badania oceny wpływu SRWL na rozwój województwa lubuskiego, poprzez: określenie zmian sytuacji społeczno – gospodarczej zgodnie z zakresem tematycznym celów strategicznych i operacyjnych Strategii, określenie rzeczowo – finansowego postępu realizacji celów Strategii, wskazanie obszarów strategicznej interwencji w regionie, sformułowanie wniosków, wskazanie rekomendacji do aktualizacji SRWL. Zakres czasowy raportu: lata 2000 – 2009.

6 6 Ogólne tendencje rozwojowe w latach 2005-2008/09, Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca w zł w województwie lubuskim Źr ó dło: US w Zielonej G ó rze

7 7 1. Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu. Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca w zł w województwie lubuskim Długość dróg ekspresowych i autostrad w województwie lubuskim w km

8 8 1. Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu. Stopa bezrobocia na wsi - średnioroczna (według BAEL) w województwie lubuskim Długość czynnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w województwie lubuskim

9 9 1. Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu. Nakłady inwestycyjne w sektorze publicznym na ochronę zdrowia i opiekę społeczną oraz edukację w województwie lubuskim Ilość podmiotów III sektora w województwie lubuskim

10 10 2. Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz informatyzacja społeczeństwa. Zatrudnieni w B+R w % w pracujących ogółem w województwie lubuskim Liczba studentów na 10 tys. mieszkańców w województwie lubuskim

11 11 2. Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz informatyzacja społeczeństwa. Liczba dzieci w przedszkolach na 1000 dzieci w wieku 3 - 5 lat w województwie lubuskim Przedsiębiorstwa posiadające dostęp do Internetu (udział jednostek w całej populacji w %) w województwie lubuskim

12 12 2. Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz informatyzacja społeczeństwa. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwie domowym w województwie lubuskim Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (na 10 tys. mieszkańców) w województwie lubuskim

13 13 3. Rozwój przedsiębiorczości oraz działania mające na celu podniesienie poziomu technologicznego przedsiębiorstw i ich innowacyjności dzięki współpracy z nauką. Podmioty gospodarcze sektora prywatnego zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców w województwie lubuskim Wskaźnikjm. Lata 200020012002200320042005200620072008 Nakłady na działalność B+R ogółem mln zł38,025,325,232,723,235,823,825,928,2 na 1 mieszkańcazł371725332335242628 na 1 zatrudnionego w B + Rtys. zł27,112,919,725,617,526,822,623,626,6 relacja do PKB (ceny bieżące)%..0,140,180,110,150,100,090,10 Nakłady na działalność B+R w województwie lubuskim

14 14 4. Efektywne, prorozwojowe wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego. Turyści z Niemiec korzystający z noclegów w % ogółu turystów zagranicznych w województwie lubuskim Udzielone noclegi i miejsca noclegowe na 1000 mieszkańców w województwie lubuskim

15 15 Obszary strategicznej interwencji wg powiatów GrupaElementy skupienia - powiatywizualizacja wyniku I Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra II gorzowski, zielonogórski, żarski III międzyrzecki, strzelecko- drezdenecki, sulęciński, świebodziński, wschowski, żagański IV krośnieński, nowosolski, słubicki

16 16 W 2005 r. ogólne wydatki z budżetu województwa wynosiły 240,1 mln zł, z czego 25 mln zł z UE. W roku 2009 ogólne wydatki wynosiły 777,3 mln zł, w tym 441,2 mln zł z UE. Zaangażowanie finansowe Wysokość środków wydatkowanych z budżetu UE w ramach ogólnych wydatków poniesionych przez Województwo Lubuskie w roku 2005 i 2009 (zł)

17 17 Średniookresowa ocena oddziaływania SRWL na rozwój Województwa Lubuskiego W latach 2005-2008/09: zachodziły tendencje rozwojowe, jednak dynamika rozwoju w niektórych dziedzinach społeczno-gospodarczych była wolniejsza niż średnia krajowa; nastąpiło przygotowanie do realizacji wielu inwestycji; znacząco wzrósł udział środków unijnych w budżecie województwa; widoczne jest zróżnicowanie przestrzenne w rozwoju województwa; potrzebny jest efektywny system monitorowania i sprawozdawczości.

18 18 Lubuska Mapa Potrzeb i Aspiracji Cel: zidentyfikowanie potrzeb rozwojowych poszczególnych części województwa lubuskiego w kontekście rozwoju całego regionu. 12 warsztatów w lubuskich powiatach opartych na analizie SWOT Uczestnicy: władze samorządowe gmin i powiatów, przedstawiciele instytucji okołobiznesowych i zrzeszeń pracodawców, reprezentanci organizacji społecznych, liderzy opinii publicznej

19 19 Lubuska Mapa Potrzeb i Aspiracji Wstępne wnioski: Zrozumienie ważności procesu programowania strategicznego. Aktywność uczestników. Znajomość słabych i mocnych stron swojego obszaru.

20 20 Lubuska Mapa Potrzeb i Aspiracji SILNE STRONY: SŁABE STRONY: położenie geograficzne, transgraniczność, dostępność komunikacyjna, ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym, warunki naturalne: -lasy, -jeziora, -Odra, -klimat, dziedzictwo kulturowe, wielokulturowość, potencjał energetyczny, sektor przedsiębiorczości, tereny inwestycyjne. infrastruktura komunikacyjna, edukacja niezgodna z wymogami rynku pracy, odpływ kapitału ludzkiego, niski poziom innowacyjności, niekorzystna sytuacja demograficzna bezrobocie, niewykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego, zagrożenia powodziowe, dostęp do szerokopasmowego internetu, utrudniony dostęp do usług, publicznych na obszarach wiejskich.

21 21 Rada ds. rozwoju województwa lubuskiego – posiedzenie w dniu 23 marca 2011 r. Priorytety Zarządu Województwa Lubuskiego: rozwój gospodarczy oparty na wiedzy, wdrożenie i rozliczenie inwestycji sfinansowanych z LRPO, przygotowanie do nowej perspektywy finansowania UE, poprawa infrastruktury transportowej, inwestowanie w ochronę zdrowia, rozwój infrastruktury społecznej.

22 22 Konkluzje dotyczące aktualizacji Strategii: tranzytowe położenie województwa jako jego największy potencjał, ciągle bagatelizowane, duże znaczenie Odry i jej dorzecza, wzmocnienie najsilniejszych ośrodków akademickich generujących badania naukowe, bezpieczeństwo energetyczne, dostępność stref rozwoju gospodarczego, rozwój przedsiębiorczości i firm innowacyjnych, niepokojący spadek ilości studentów.

23 23 Zadania do realizacji Opracowanie założeń do aktualizacji SRWL. Przygotowanie projektu zaktualizowanej SRWL. Konsultacje społeczne projektu SRWL. Postępowanie w sprawie oceny strategicznej oddziaływania na środowisko. Podjęcie przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwały w sprawie przyjęcia SRWL wraz z oceną oddziaływania na środowisko.

24 24 Współpraca z FRDL MISTIA: współpraca merytoryczna przy opracowywaniu poszczególnych części projektu aktualizacji, przygotowanie tych elementów strategii, które wymagają przeprowadzenia badań (np. prognozy), całościowa redakcja merytoryczna i techniczna przygotowywanych opracowań oraz projektów dokumentów.

25 Dziękuję za uwagę Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 65 - 057 Zielona Góra www.lubuskie.pl tel. 68 45 65 289, fax: 68 327 14 29 strategia@lubuskie.pl


Pobierz ppt "INFORMACJA NA TEMAT STANU PRAC NAD AKTUALIZACJĄ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maciej Nowicki Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google