Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pojęcie skuteczności Skuteczność to pozytywnie oceniana zgodność wyniku z celem. / T. Pszczonowski / / T. Pszczonowski / Skuteczność to stopień, w jakim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pojęcie skuteczności Skuteczność to pozytywnie oceniana zgodność wyniku z celem. / T. Pszczonowski / / T. Pszczonowski / Skuteczność to stopień, w jakim."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Pojęcie skuteczności Skuteczność to pozytywnie oceniana zgodność wyniku z celem. / T. Pszczonowski / / T. Pszczonowski / Skuteczność to stopień, w jakim zaplanowane działania są realizowane i planowane wyniki osiągane. / ISO 9000 : 2000 / / ISO 9000 : 2000 /

4 Parametryzowanie celów Aby cel mógł podlegać ocenie /.. skuteczności.. /, z założenia musi odznaczać się następującymi cechami : Precyzyjność – aby można jednoznacznie określić, czy został osiągnięty Precyzyjność – aby można jednoznacznie określić, czy został osiągnięty Wymierność – aby można było zmierzyć stopień osiągnięcia Wymierność – aby można było zmierzyć stopień osiągnięcia Hierarchizacja – wskazanie celów głównych i podrzędnych Hierarchizacja – wskazanie celów głównych i podrzędnych Zrozumiałość – aby znany był pożądany wynik Zrozumiałość – aby znany był pożądany wynik Realność – przy dostępnych zasobach Realność – przy dostępnych zasobach Dostępność – przełożenie operacyjne, odpowiedzialność i zakomunikowanie. Dostępność – przełożenie operacyjne, odpowiedzialność i zakomunikowanie. Skuteczność można określać procentowo lub zero-jedynkowo, zależnie od sformułowania celu.

5 Zasady prowadzenia oceny Planowanie procesu oceny Planowanie procesu oceny Prowadzenie oceny dla różnych elementów systemu i/lub firmy Prowadzenie oceny dla różnych elementów systemu i/lub firmy Metodyka dostosowana do elementu ocenianego Metodyka dostosowana do elementu ocenianego Przyjęcie właściwych kryteriów Przyjęcie właściwych kryteriów Sposoby wykorzystania wyników Sposoby wykorzystania wyników

6 Planowanie procesu oceny Ocena operacyjna / bieżąca / OO Ocena operacyjna / bieżąca / OO prowadzona w procesach i na stanowisku pracy – zwykle zgodnie z planem jakości lub nadzoru ; wymaga stosowania prostych i łatwo mierzalnych wskaźników / np. zużycie surowców czy energii, ilość odpadów, poziom hałasu / prowadzona w procesach i na stanowisku pracy – zwykle zgodnie z planem jakości lub nadzoru ; wymaga stosowania prostych i łatwo mierzalnych wskaźników / np. zużycie surowców czy energii, ilość odpadów, poziom hałasu / Ocena strategiczna / okresowa / OS Ocena strategiczna / okresowa / OS prowadzona na szczeblu firmy / systemu lub procesu – metodyka zbliżona do zasad rachunkowości zarządczej ; wskaźniki syntetyczne, dające możliwość określenia tendencji i wytycznych / np. surowco - czy energochłonność, wypadkowość, koszty korzystania ze środowiska / prowadzona na szczeblu firmy / systemu lub procesu – metodyka zbliżona do zasad rachunkowości zarządczej ; wskaźniki syntetyczne, dające możliwość określenia tendencji i wytycznych / np. surowco - czy energochłonność, wypadkowość, koszty korzystania ze środowiska /

7 Dla obu rodzajów ocen stosuje się zależnie od przedmiotu oceny, przyjętych kryteriów oraz przewidywanego sposobu wykorzystania wyników różne metody / metodyki / oceny.

8 Przedmioty oceny Działania – oceniane na stanowisku pracy ; zwykle Działania – oceniane na stanowisku pracy ; zwykle w sposób rutynowy lub za pomocą prostego pomiaru / OO / ; w sposób rutynowy lub za pomocą prostego pomiaru / OO / ; oceniane na szczeblu procesu za pomocą wskaźników oceniane na szczeblu procesu za pomocą wskaźników / wartości uśrednionych, porównawczo itp. / OO ~ OS / / wartości uśrednionych, porównawczo itp. / OO ~ OS / Procesy – oceniane przez właściciela lub grupę kierującą ; Procesy – oceniane przez właściciela lub grupę kierującą ; okresowo za pomocą syntetycznych lecz praktycznych okresowo za pomocą syntetycznych lecz praktycznych wskaźników / OO / ; oceniane na szczeblu firmy / systemu wskaźników / OO / ; oceniane na szczeblu firmy / systemu w większym odstępie czasu za pomocą wybranych – zwykle w większym odstępie czasu za pomocą wybranych – zwykle dla całej organizacji – wskaźników / OS / dla całej organizacji – wskaźników / OS /

9 Procesy … Procesy … Z systemowego punktu widzenia ocena procesów Z systemowego punktu widzenia ocena procesów jest najważniejszą kategorią / ISO 9000 p. 2.8.1 /. jest najważniejszą kategorią / ISO 9000 p. 2.8.1 /. Jest to szczególnie ważne dla auditorów. Jest to szczególnie ważne dla auditorów. Pytania : Pytania : 1. Czy proces zidentyfikowano i opisano ? 1. Czy proces zidentyfikowano i opisano ? 2. Czy przypisano odpowiedzialność ? 2. Czy przypisano odpowiedzialność ? 3. Czy wdrożono i utrzymuje się procedury ? 3. Czy wdrożono i utrzymuje się procedury ? 4. Czy proces jest skuteczny ? 4. Czy proces jest skuteczny ? Dobry auditor do dwu / i wynikowo trzeciego / pytań doda słowo … właściwie … ; odpowiedź na czwarte pytanie jest treścią … właściwie … ; odpowiedź na czwarte pytanie jest treściąszkolenia.

10 Przedmioty oceny System – oceniany okresowo przez Pełnomocnika ; System – oceniany okresowo przez Pełnomocnika ; zwykle na bazie auditów lub zapisów / OO / ; oceniany zwykle na bazie auditów lub zapisów / OO / ; oceniany kompleksowo na przeglądzie / OS / wg wytycznych kompleksowo na przeglądzie / OS / wg wytycznych normy / p. 5.6 / normy / p. 5.6 / Organizacja – tu należy się odwołać do definicji systemu Organizacja – tu należy się odwołać do definicji systemu / … część systemu zarządzania organizacji … / oraz / … część systemu zarządzania organizacji … / oraz ogólnych wytycznych doskonalenia ; ocena miejsca ogólnych wytycznych doskonalenia ; ocena miejsca systemu w ramach organizacji musi potwierdzić jego systemu w ramach organizacji musi potwierdzić jego skuteczność – p. wyżej oraz przydatność i adekwatność skuteczność – p. wyżej oraz przydatność i adekwatność / OS – w ramach ogólnego kierowania firmą / / OS – w ramach ogólnego kierowania firmą /

11 Metody oceny AUDIT AUDIT PRZEGLĄD PRZEGLĄD MONITORING MONITORING - operacyjny / controlling / - operacyjny / controlling / - strategiczny - strategiczny Monitoring operacyjny powinien być opisany w procedurach / innych dokumentach / ; monitoring strategiczny jest bardziej kwestią kompetencji Pełnomocnika i strategii ogólnej firmy.

12 Kilka / trudnych / uwag o audicie … Audit nie angażuje personelu, nie skłania do Audit nie angażuje personelu, nie skłania do samo – doskonalenia samo – doskonalenia Metodyka czy rutyna ? Metodyka czy rutyna ? Często wnioski auditu są opisowe, co utrudnia Często wnioski auditu są opisowe, co utrudnia oparcie się na faktach podczas ocen oparcie się na faktach podczas ocen Jest to rodzaj gry między Jest to rodzaj gry między kontrolerem a kontrolowanym kontrolerem a kontrolowanym

13 Jaka metodyka … Działania – controlling, zapisy, Działania – controlling, zapisy, - audit ? - audit ? Procesy – monitoring, zapisy, Procesy – monitoring, zapisy, audity, - przegląd ? audity, - przegląd ? System – audity, przegląd System – audity, przegląd Organizacja – przegląd, działania kierownictwa Organizacja – przegląd, działania kierownictwa

14 Kryteria oceny Istnieją pierwotne i wtórne źródła kreowania kryteriów oceny skuteczności procesów : Pierwotne – klienci, prawo, konkurencja Pierwotne – klienci, prawo, konkurencja Wtórne – wymagania techniczne oraz jakościowe Wtórne – wymagania techniczne oraz jakościowe Uwaga : dla procesów pomocniczych źródłem wymagań są potrzeby procesów głównych. / wg J. Szkody- PJ, 10.2002 / / wg J. Szkody- PJ, 10.2002 /

15 PrzykładyKLIENT Cena wyrobu Cena wyrobu Funkcjonalność Funkcjonalność i ergonomiczność i ergonomiczność Wadliwość i czas użytkowania Wadliwość i czas użytkowania Termin dostawy Termin dostawy Zasady działania serwisu Zasady działania serwisu Koszty eksploatacji Koszty eksploatacji

16 PrzykładyKONKURENCJA Elementy kryteriów klienta, spełniane przez konkurencję Elementy kryteriów klienta, spełniane przez konkurencjęPRAWO Wymagania bezpieczeństwa Wymagania bezpieczeństwa Wymagania OŚ Wymagania OŚ Wymagania identyfikacyjne Wymagania identyfikacyjne Normy techniczne Normy techniczne

17 Przykładowe kryteria oceny procesów pomocniczych Procesy szkolenia liczba pracowników zakwalifikowanych na szkolenia liczba pracowników zakwalifikowanych na szkolenia liczba zgłoszonych potrzeb szkoleniowych liczba zgłoszonych potrzeb szkoleniowych wymagane terminy szkoleń wymagane terminy szkoleń Procesy zarządzania zasobami ludzkimi liczba specjalistów niezbędnych do działania procesów liczba specjalistów niezbędnych do działania procesów wymagany poziom kompetencji pracownika wymagany poziom kompetencji pracownika ustalone terminy przyjęć pracowników ustalone terminy przyjęć pracowników Procesy zakupów wymagany poziom jakości surowców / usług wymagany poziom jakości surowców / usług terminowość dostaw terminowość dostaw wymagana ilość / optimum / wymagana ilość / optimum / Procesy utrzymania ruchu liczba potrzebnych napraw liczba potrzebnych napraw wielkość potrzeb energetycznych wielkość potrzeb energetycznych ustalone terminy realizacji zadań utrzymania ruchu ustalone terminy realizacji zadań utrzymania ruchu

18 Kryteria oceny skuteczności przykłady wadliwość wyrobów, zapewnienie jakości funkcjonalnej, wymagania techniczne, ustalone terminy dostaw wyrobów, terminowość realizacji prac, zabezpieczenie procesów głównych w zakresie kompetencji personelu, doboru surowców, materiałów oraz zasobów infrastruktury.

19 Wykorzystanie wyników oceny Wyniki oceny można wykorzystać : Do polepszenia ogólnych wyników finansowych organizacji Do polepszenia ogólnych wyników finansowych organizacji Do usprawnienia zarządzania całością organizacji lub procesem Do usprawnienia zarządzania całością organizacji lub procesem Do określenia kosztów jakości Do określenia kosztów jakości … jak również do zwiększenia efektywności systemu – co wynika z powyższego. cdn.

20 Przykład karty oceny realizacji celu W - 0,5 – 50 % wykonania ; 1,1 – 110 % itp. W w - 0,5 – 50 % wykonania ; 1,1 – 110 % itp. W - 1,0 – w terminie ; 1,25 – przed terminem ; 0,75 – po terminie W t - 1,0 – w terminie ; 1,25 – przed terminem ; 0,75 – po terminie W - 1,0 – 100 % wyk. funduszy ; 0,75 – przekroczenie ; 1,25 – mniejsze wykorz. W f - 1,0 – 100 % wyk. funduszy ; 0,75 – przekroczenie ; 1,25 – mniejsze wykorz. W - 1,0 – przy udziale zaplanow. służb ; 0,75 – przy użyciu dodatkowych służb ; W o - 1,0 – przy udziale zaplanow. służb ; 0,75 – przy użyciu dodatkowych służb ; 1,25 – przy mniejszych nakładach ludzkich 1,25 – przy mniejszych nakładach ludzkich LpCelogólnyCelszczegółowy Ocena realizacji W W z = W w + W t + W f + W o % wykona- nia - W w Termino- wość – W t % wyko- rzystania funduszy - W - W fUstalonaodpowie-dzialność - W - W o 1 2 3 4 5 6 7

21 Nie jest możliwe podjęcie racjonalnych działań korygujących lub przedsięwzięć doskonalących bez rzetelnej oceny skuteczności. Nie jest możliwe podjęcie racjonalnych działań korygujących lub przedsięwzięć doskonalących bez rzetelnej oceny skuteczności.

22 Literatura Problemy jakości – autorzy : K. Lisiecka, E. Skrzypek, S. Tkaczyk, J. Pawlak, M. Szafrański, S. Zapłata, M. Siwek, J. Onyszczuk roczniki 2002 - 2006


Pobierz ppt "Pojęcie skuteczności Skuteczność to pozytywnie oceniana zgodność wyniku z celem. / T. Pszczonowski / / T. Pszczonowski / Skuteczność to stopień, w jakim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google