Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – PROJEKTY SYSTEMOWE W RAMACH PODDZIAŁANIA 6

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – PROJEKTY SYSTEMOWE W RAMACH PODDZIAŁANIA 6"— Zapis prezentacji:

1 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – PROJEKTY SYSTEMOWE W RAMACH PODDZIAŁANIA 6
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – PROJEKTY SYSTEMOWE W RAMACH PODDZIAŁANIA Kraków, 15 marca 2011 r. 1

2 Od stycznia 2011 roku nastąpiły znaczące zmiany kluczowych dokumentów potrzebnych do poprawnego przygotowania i realizacji projektu w ramach PO KL tj.: Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL; Instrukcja wypełniania wniosku w ramach PO KL (nowy wzór wniosku – wersja 6.4); Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL; Zasady finansowania PO KL; Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL; 2

3 Zmiany we wniosku o dofinansowanie
Pełniejsze dostosowanie wniosku do metodyki PCM – rezygnacja z podawania rezultatów twardych/miękkich na rzecz wskaźników realizacji celów projektu; Zmiana sposobu wypełniania wniosku – nazwy zadań nadawane są w części 3.3 wniosku; Wprowadzono pole 3.5 Oddziaływanie projektu. Dokumentem zawierającym wskazówki konieczne do prawidłowego przygotowania wniosku jest Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL (wersja 6.4.0) oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego (Załącznik nr 1 do Projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL) 3

4 Pola wypełniania wniosku
3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu 3.2 Grupy docelowe 3.3 Zadania 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu 3.5 Oddziaływanie projektu 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem IV Budżet projektu

5 Pola obowiązkowe dla projektów systemowych w ramach 6.1.3
3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu 3.2 Grupy docelowe 3.3 Zadania 3.5 Oddziaływanie projektu IV Budżet projektu

6 Pola nieuzupełniane w projektach systemowych w ramach 6.1.3
3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu – nie dotyczy 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy – nie dotyczy 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem – nie dotyczy Formuła „nie dotyczy” powinna być umieszczona w polu 3.4, nawet gdy jest ono aktywne (dla wniosków o budżecie powyżej 2 mln. zł.)

7 3.1 – Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu
Uzasadnij potrzebę realizacji projektu Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celu) Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu) Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru)

8 3.1.1 – Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Wskaż problem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa

9 Co powinna zawierać analiza w kontekście zasady równości szans płci?
3.1.1 – Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Co powinna zawierać analiza w kontekście zasady równości szans płci? dane jakościowe dotyczące sytuacji kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub dane ilościowe w podziale na płeć w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub bariery równościowe, jakie występują w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu 9

10 Bariery równości płci Segregacja pozioma i pionowa rynku pracy
Różnice w płacach kobiet i mężczyzn Mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy Niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych Niski udział kobiet w procesach podejmowania decyzji Przemoc ze względu na płeć Niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia Niewystarczający system opieki przedszkolnej Stereotypy płci we wszystkich obszarach Dyskryminacja wielokrotna, szczególnie w odniesieniu do kobiet starszych, imigrujących, niepełnosprawnych oraz należących do mniejszości etnicznych. 10

11 Krok 2 – PORTRET UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI
Zasada 4 kroków Krok 1 – REPREZENTACJA Jaka jest struktura grupy kobiet, a jaka mężczyzn pod kątem m.in. wieku, wykształcenia, stażu pracy, czasu pozostawania bez pracy, kwalifikacji, itp. Jak kształtuje się popyt na pracę/usługi/branże itp? Krok 2 – PORTRET UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI Kto się zajmuje dziećmi i innymi osobami zależnymi? Kto i kiedy ma wolny czas? Kto i w jakim stopniu korzystał z dotychczasowych form wsparcia? Z jaką efektywnością? Kto, czy i gdzie pracuje? Na podstawie jakiej umowy jest zatrudniony? Kto pracuje „na czarno”? Ile kto przeciętnie zarabia w danej branży?

12 Zasada 4 kroków Krok 3 – PRZYCZYNY ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI
Dlaczego tak jest? Jakie są zależności między położeniem kobiet i mężczyzn a społecznymi rolami przypisywanymi kobietom i mężczyznom? Jakie wzorce zachowań możemy zauważyć? Jakie są bariery równości w danym obszarze? Które z barier są kluczowe? Krok 4 – POTRZEBY KOBIET I MĘŻCZYZN Jakie są potrzeby kobiet, a jakie mężczyzn w związku z zaistniałą sytuacją w danym obszarze? Jakie są potrzeby praktyczne, a jakie strategiczne? Jak możemy je uwzględnić w projekcie?

13 Źródło weryfikacji oraz częstotliwość pomiaru
3.1.2 – Cel główny projektu Cel główny Wskaźnik pomiaru celu Wartość obecna Wartość docelowa Źródło weryfikacji oraz częstotliwość pomiaru …………… 1. K/M/O …………..

14 3.1.3 – Cele szczegółowe projektu
Cel szczegółowy Wskaźnik pomiaru celu Wartość obecna Wartość docelowa Źródło weryfikacji oraz częstotliwość pomiaru ……………………….. …………. 1. K/M/O ………….. 2. 3. …………

15 3.1.3 – Cele szczegółowe projektu
Wskaźniki realizacji celów projektu: wskaźniki opisane w załączniku nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność z listy rozwijanej w Generatorze Wniosków własne wskaźniki pomiaru celu zgodne ze specyfiką projektu – max. 5

16 3.1.3 – Cele szczegółowe projektu
Dla każdego wskaźnika należy określić na podstawie przeprowadzonej analizy problemów jego wartość obecną, czyli przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz wartość docelową, której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu. Wartość obecna i docelowa wskaźników powinny odnosić się do projektu i dotyczyć zakresu wsparcia w ramach projektu.

17 3.1.3 – Cele szczegółowe projektu
Założone wskaźniki w podziale na płeć powinny wynikać z analizy sytuacji kobiet i mężczyzn i zaplanowanych działań w projekcie.

18 Wpływ na inne podmioty Podmioty, na które projekt może mieć pozytywny lub negatywny wpływ Aspekt społeczny, ekonomiczny, oczekiwań, barier, wiedzy, doświadczenia… Projektodawca nie ma jednak obowiązku określania celów projektu, ani wskaźników ich realizacji dotyczących grup innych niż grupa docelowa opisana w pkt. 3.2 wniosku.

19 3.2 – Grupy docelowe Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć) Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem

20 3.2 – Grupy docelowe Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M) Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym 20

21 3.2 – Grupy docelowe Jakie są bariery, co zniechęca do udziału w projekcie? W jaki sposób Wnioskodawca będzie zapobiegał rezygnacji uczestników? Jakie jest zainteresowanie potencjalnych uczestników, jakie mają potrzeby i oczekiwania? Jakie wiarygodne źródła to potwierdzają? W przypadku trudności w oszacowaniu, jakie jest zainteresowanie przed rozpoczęciem realizacji projektu należy opisać to przy określaniu grupy docelowej.

22 określając kryteria adekwatne do zdiagnozowanych nierówności.
3.2 – Grupy docelowe W kontekście zasady równości szans płci szczególną uwagę należy zwrócić w opisie rekrutacji do projektu, określając kryteria adekwatne do zdiagnozowanych nierówności. Uwaga: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn nie polega na automatycznym objęciu wsparciem 50% kobiet i 50% mężczyzn w projekcie. Przyjęte w projekcie wartości liczbowe/procentowe udziału kobiet i mężczyzn powinny być adekwatne do zdiagnozowanych nierówności (barier i potrzeb każdej z płci). 22 22

23 3.2 – Grupy docelowe W opisie grup docelowych należy uwzględnić podział na osoby, które kontynuują udział w projekcie (tzn. rozpoczęły udział w projekcie w poprzednim roku budżetowym i kontynuują realizację form wsparcia w 2011 r.) oraz osoby nowe, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu w 2011 r. 23

24 3.3 – Zadania Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem Opisz, w jaki sposób i w jakim terminie zostaną utrzymane produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań

25 Opis zadania i produktów
Nazwa zadania Opis zadania i produktów Cel szczegółowy ………….. Wybór z listy Produkty wraz z wskaźnikami, które będą mierzyły stopień ich osiągnięcia.

26 3.3 – Zadania Zaplanowane działania powinny odpowiadać na nierówności i bariery zdiagnozowane w analizie i być zróżnicowane pod kątem odmiennych potrzeb kobiet i mężczyzn. Projekty, w których nie zdiagnozowano barier ze względu na płeć powinny także przewidywać działania zmierzające do przestrzegania zasady równości szans płci, aby na żadnym etapie realizacji projektu bariery te się nie pojawiły. 26 26

27 3.3 – Zadania Numeracja i nazewnictwo zadań – zgodne z pierwotną wersją wniosku. Dopuszcza się zmianę nazwy zadania w przypadku zadania zarządzanie projektem, aby nie powielać z ostatnim zadaniem, które automatycznie pojawia się w Generatorze Wniosków. W przypadku rezygnacji z realizacji wykazanego zadania w 2011 r. – „zadanie nie będzie realizowane w 2011 r.” Do zadań związanych z obsługą projektu – należy wskazać wszystkie cele szczegółowe projektu.

28 3.5 – Oddziaływanie projektu
Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL Opisz wartość dodaną projektu

29 3.5 – Oddziaływanie projektu
Oczekiwany efekt realizacji PO KL Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL Wybór z listy …………..

30 3.5 – Oddziaływanie projektu We wniosku o dofinansowanie projektu może
Należy wskazać, w jaki sposób realizacja projektu wpisze się w założenia PO KL i przyczyni się do (w stopniu zależnym od skali wsparcia przewidzianego w projekcie) do realizacji jego zakładanych efektów. We wniosku o dofinansowanie projektu może znaleźć się informacja, w jaki sposób wskaźniki osiągnięcia celu przyczyniają się do zmniejszenia istniejących w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu nierówności ze względu na płeć.

31 IV – Budżet projektu Współpraca ponadnarodowa – nie dotyczy
Zarządzanie projektem – nie dotyczy Koszty pośrednie – nie dotyczy Cross-financing – nie dotyczy Uzasadnienie kosztów – nie dotyczy 31

32 IV – Budżet projektu Kolumna kategoria wydatku – nazwa poszczególnych zadań + wysokość kosztów w ramach zadania na dany rok Zadania dotyczące wsparcia dla osób – liczba osób + uśredniony koszt na osobę (brak obowiązku wykazywania szczegółowych kosztów). Numeracja i nazewnictwo zgodne z pierwotną wersją wniosku (nowe zadania – kolejne numery, rezygnacja z zadania – koszt „0”). 32

33 IV – Budżet projektu Zlecanie zadań
Wydatki związane ze zlecaniem zadań merytorycznych lub istotnej ich części w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowane pod warunkiem wskazania we wniosku, które zadania i dlaczego projektodawca zamierza powierzyć wykonawcom oraz w jaki sposób i według jakich kryteriów będzie ich wyłaniał. 33

34 IV – Budżet projektu Zlecanie zadań
Zadanie merytoryczne – szereg powiązanych ze sobą działań zmierzających bezpośrednio do realizacji celu projektu. Zadania merytorycznego nie stanowią pojedyncze wydatki, np. usługa cateringowa, hotelowa i trenerska. Wydatki związane ze zleceniem zadania merytorycznego odznacza się w szczegółowym budżecie („zadanie zlecone”). 34

35 Audyt i badanie ewaluacyjne
Powiatowe Urzędy Pracy są zwolnione z obowiązku przeprowadzenia audytu. W 2011 r. nie ma obowiązku przeprowadzania ewaluacji projektu. Beneficjent zobowiązany jest przygotować wniosek o dofinansowanie projektu systemowego na 2011 rok z uwzględnieniem przyjętych rekomendacji z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego w 2010 roku. 35

36 Partnerstwo Projekty systemowe mogą być realizowane wspólnie przez kilka powiatowych urzędów pracy (będzie to projekt systemowy realizowany w partnerstwie), przy czym zasady współpracy powiatowych urzędów pracy reguluje odrębna umowa partnerska. 36

37 Ocena wniosku o dofinansowanie
OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA

38 Ocena formalna Kryteria oceny formalnej
OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU Założone w Planie działania na 2011 r. kryteria dostępu dla projektów systemowych składanych w ramach Poddziałania będą weryfikowane na etapie oceny merytorycznej. 38

39 Ocena merytoryczna Kryteria oceny merytorycznej
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU OGÓLNE KRYTERIA HORYZONTALNE OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE 39

40 Ocena merytoryczna Kryteria horyzontalne
zgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i innym właściwym prawodawstwem krajowym; zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej; zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum); zgodność z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju); zgodność z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. 40

41 Standard Minimum Analiza
1 Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? □ TAK □ NIE 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? 3 Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? 41 41

42 Standard Minimum Realizacja
4 Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? □ TAK □ NIE 5. Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują, jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? 6. Czy projekt wskazuje, w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? 42 42

43 Standard Minimum wyjątek
7. Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? □ TAK □ NIE Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe), realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje - ze względu na swój zakres oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie. 43 43

44 Ocena merytoryczna Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą:
jakości projektu: - uzasadnienie potrzeby realizacji projektu – analiza problemów i potrzeb, - cele projektu oraz sposób mierzenia ich realizacji, - opis grupy docelowej, uzasadnienie jej wyboru, sposób rekrutacji/selekcji - opis potrzeb, barier i oczekiwań grupy docelowej, - trafność doboru i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych projektu - racjonalność harmonogramu zadań - opis produktów, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań, - sposób wpływu celu głównego projektu na osiągnięcie oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL, - wartość dodana projektu. 44

45 Ocena merytoryczna Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą:
finansowania projektu: - niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, - racjonalność i efektywność wydatków projektu, - kwalifikowalność wydatków, - prawidłowość sporządzenia budżetu. 45

46 Formularz wniosku Dla wniosku o dofinansowanie na 2011 rok obowiązuje taka sama nazwa projektu (wpisywana w polu 1.7 Tytuł projektu) jak w latach poprzednich. W polu 2.1 – Nazwa projektodawcy należy wpisać: Powiat X – Powiatowy Urząd Pracy w X. Pozostałe dane jednostki dotyczą PUP. Okres realizacji projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 46

47 Załączniki do aneksu do umowy
I Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy - w przypadku, gdy zmieniła się osoba uprawniona do podejmowania wiążących decyzji oraz gdy pełnomocnictwo było przyznane tylko na rok 2010. II Uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego zatwierdzająca projekt do realizacji z EFS. (w przypadku gdy dokumenty nie obejmują Uchwały zatwierdzającej projekt systemowy na bieżący rok kalendarzowy). II Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem. IV Umowy z partnerami – w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z innymi PUP. V Oświadczenie o numerze rachunku bankowego wyodrębnionego dla potrzeb projektu (w przypadku gdy rachunek jest inny niż w Umowie ramowej). VI Oświadczenie o kwalifikowalności VAT. VII Harmonogram płatności. 47

48 Terminy Nabór wniosków prowadzony jest w dniach od 4 marca do 22 marca 2011 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Wnioski, które wpłyną po terminie zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane. Wniosek o dofinansowanie jest załączany do Umowy ramowej w formie Aneksu w terminie 15 dni roboczych od daty jego zatwierdzenia. 48

49 Strony internetowe www.pokl.wup-krakow.pl www.efs.gov.pl

50 w przygotowaniu wniosku
Pomoc w przygotowaniu wniosku ROEFS Kraków FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, Kraków Tel: , ROEFS Nowy Sącz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS w partnerstwie z Fundacją Wiedza i Przyszłość ul. Nawojowska 4, Nowy Sącz Tel: ROEFS Oświęcim Fundacja Rozwoju Regionu Rabka w partnerstwie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim Tel: 033  ROEFS Tarnów Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ul. Wałowa 2, Tarnów Tel: ,

51 Europejskiego Funduszu Społecznego
Punkty Informacyjne dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego TARNÓW KRAKÓW NOWY SĄCZ Al. Solidarności 5-9 tel. (14)   Plac Na Stawach 1 tel. (12) ul. Węgierska 146 tel. (18)

52 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac na Stawach 1 30-107 Kraków
52


Pobierz ppt "WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – PROJEKTY SYSTEMOWE W RAMACH PODDZIAŁANIA 6"

Podobne prezentacje


Reklamy Google