Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1 Zielona Góra, maj 2010 rok Projekt z Twojej gminy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1 Zielona Góra, maj 2010 rok Projekt z Twojej gminy."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1 Zielona Góra, maj 2010 rok Projekt z Twojej gminy

2 Narodowa Strategia Spójności PO KLProgram Operacyjny Kapitał Ludzki PO IGProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO IŚProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko RPO16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO RPWProgram Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej PO EWTProgram Operacyjny Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej PO PTProgram Operacyjny Pomoc Techniczna 2

3 Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca Priorytety VII, VIII, IX Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament EFS Instytucja Pośrednicząca II Priorytet VI Wojewódzki Urząd Pracy Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 3

4 Komponent centralny centralny Zatrudnienie i integracja społeczna I Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego Przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących II Wysoka jakość systemu oświaty III Dobre rządzenie V Szkolnictwo wyższe i nauka IV Komponentregionalny Rynek pracy otwarty dla wszystkichVI Regionalne kadry gospodarkiVIII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachIX Promocja integracji społecznejVII Pomoc Techniczna X 4

5 projekt o zasięgu lokalnym, skierowany do określonej grupy docelowej (mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko–miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców), zakładający udział grupy docelowej w formułowaniu założeń i realizacji projektu, wsparcie musi wynikać z potrzeby społeczności lokalnej, służyć rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez tą społeczność. Oddolna inicjatywa lokalna

6 Empowerment Oddolne inicjatywy lokalne wpisują się w realizację zasady empowerment czyli udziału grup napotykających na problemy społeczne w identyfikacji potrzeb i zakresu wsparcia na etapie przygotowania i realizacji projektu. Zasada empowerment jest stosowana w celu zaangażowania się i podniesienia rzeczywistej zdolności tych grup do wpływania na sprawy, które ich dotyczą i zwiększenia w ten sposób efektywności projektów.

7 W treści obowiązkowo informacja Odbyte spotkania z obywatelami, w trakcie których omawiano kwestię potrzeby społeczności lokalnej / projektu (liczba spotkań, liczba uczestników, wpływ spotkań na projekt) Stanowiska przedstawicieli gmin, sołectw, dzielnic, osiedli, którzy wspierają projekt Informacja o podmiotach i instytucjach deklarujących udział / współuczestnictwo w projekcie (nie chodzi tu o formalne partnerstwo)

8 Działania: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Oddolna inicjatywa lokalna

9 Działanie 7.3- Typy projektów Projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich; Wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich; Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

10 Działanie 9.5- Typy projektów Tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw skierowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich; Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców na obszarach wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach; Działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.

11 Działania 6.3, 7.3, 9.5 Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy Maksymalna kwota dofinansowania 50 tys. zł

12 od projektu do wniosku …Program …Wniosek …Projekt 12

13 JEDYNE ŹRÓDŁO INFORMACJI O PROJEKCIE I PROJEKTODAWCY WYZNACZNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 13 WNIOSEK SPORZĄDZANY JEST W SPECJALNYM GENERATORZE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCĄ WERSJĄ GWA JEST WERSJA 5.3

14 Co to jest projekt? Projekt jest przedsięwzięciem, które ma początek i koniec. Jest to proces zaplanowany i kontrolowany, ma doprowadzić do pozytywnego skutku i tworzy nową jakość. Projekt zawsze wprowadza zmianę. 14

15 od projektu do wniosku …Program …Wniosek …Projekt 15

16 Planujemy projekt!!! Dlaczego należy zrealizować projekt? Dla kogo projekt będzie ważny? Jaka jest grupa docelowa? Po co realizować projekt? Jaki jest jego cel? Jak projekt będzie realizowany? Jakie działania zostaną przedsięwzięte? Jakie czynniki mogą mieć wpływ na rezultat projektu? Jakie występuje ryzyko? Kto powinien być zaangażowany w realizację projektu? Jaka kadra będzie nad nim pracować? Kiedy projekt będzie realizowany? Jaki będzie harmonogram pracy? Jakie rezultaty przyniesie realizacja projektu? Ile projekt będzie kosztował? Jak będzie wyglądał budżet projektu? 16

17 Elementy projektu: 1.Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 2.Cel projektu (główny i szczegółowe) 3.Opis grupy docelowej 4.Charakterystyka wsparcia (planowane działania) 5.Harmonogram realizacji 6.Rezultaty 7.Budżet 8.Zarządzanie projektem oraz charakterystyka Wnioskodawcy 17

18 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU Nie ma problemu = nie ma projektu ANALIZADIAGNOZAPROBLEM 18

19 Konstrukcja uzasadnienia potrzeby realizacji projektu: PROBLEM Czego dotyczy problem? (w odniesieniu do kobiet i mężczyzn) ANALIZA Ilu i jakich osób dotyczy? (Jakich i ilu instytucji dotyczy?) Na jakim terenie występuje problem? Jakie są jego przyczyny? Co się stanie jeśli problem nie zostanie rozwiązany (skutki)? DIAGNOZA W jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia/rozwiązania problemu? W jaki sposób projekt wpisuje się w lokalną politykę? W jaki sposób projekt wpisuje się w cele PO KL i zapisy Planu Działania? 19

20 CEL PROJEKTU Cel projektu jest bezpośrednią odpowiedzią na problem. PROBLEM CEL 20

21 Cel projektu zasada SMART (konkretny, mierzalny, akceptowalny- trafny, realny - rzeczywisty, ujęty w ramy czasowe), dobrze sformułowany cel odpowiada na pytania: co, gdzie, kiedy, dla kogo zostanie zmienione w wyniku realizacji projektu, cel powinien być zgodny z celami statutowymi organizacji/instytucji, Uwzględnia zasadę równości szans, na podstawie zidentyfikowanego problemu, zaczyna się od słów pokazujących zmianę (np. zwiększenie, zmniejszenie, stworzenie, wyeliminowanie, zbudowanie). 21

22 GRUPA DOCELOWA Charakterystyka grupy docelowej: 1.Kim są osoby z grupy docelowej (w tym płeć)? 2.Ile mają lat? 3.Jak liczna jest grupa docelowa? 4.Jaki mają status na rynku pracy, ewentualne w danej społeczności? 5.Jakie problemy/bariery dotykają tej grupy (uzasadnienie wyboru grupy)? 6.Jak będzie się odbywała rekrutacja grupy docelowej? (kroki i kryteria rekrutacji) 22

23 Szczegółowy opis każdego działania: 1. Co będzie realizowane? – rodzaje podejmowanych działań. 2. Jaki jest cel szczegółowy? 3. W jaki sposób działanie będzie realizowane (metoda)? 4. Do kogo działanie jest skierowane? (kto uczestniczy). 5. Jaka kadra będzie zaangażowana? (merytorycznie i organizacyjne). Opis musi pokazać w jaki sposób działania przyczynią się do rozwiązania problemu 23

24 1.Czy proponowane wsparcie ma charakter kompleksowy? 2.Dlaczego przewiduje się realizację takich działań? 3.Czy wsparcie ma charakter nowego rozwiązania/dobrej praktyki? 4.Czy wykorzystywane będą nowoczesne techniki i technologie? 5.Czy zapewnione będzie równouprawnienie płci? 6.Jaki będzie wpływ projektu na zrównoważony rozwój? 7.Czy projekt jest zgodny z działaniami lokalnymi? Opis działań powinien uwzględniać: 24

25 Cechy harmonogramu: kluczowy element projektu, pozwala przewidzieć czas realizacji projektu i poszczególnych działań, jest ściśle powiązany z działaniami. HARMONOGRAM 25

26 twarde – czyli dotyczące konkretnych umiejętności jakie nabyli beneficjenci ostateczni, np. : podniesienie kwalifikacji x osób w zakresie języka angielskiego (testy wiedzy) przyswojenie wiedzy x osób nt. działalności organizacji pozarządowych (materiały szkoleniowe, listy obecności) zwiększenie wiedzy x osób na temat opracowywania dokumentów aplikacyjnych (cv i listy motywacyjne grupy docelowej) nabycie umiejętności prowadzenia samochodu przez x osób (potwierdzenie zdania egzaminu). miękkie – czyli dotyczące niewymiernych, subiektywnych korzyści związanych odczuwaniem, np: zwiększenie poczucia własnej wartości przez min. x osób (wywiady - ewaluacja) zyskanie nowych znajomości przez min. x osób (obserwacja, ankiety) zwiększenie motywacji do podnoszenia kwalifikacji min. x osób (opinie ekspertów) zwiększenie otwartości grupy docelowej (obserwacja - ewaluacja) REZULTATY 26

27 Wskaźniki - każdy rezultat musi zostać ściśle określony liczbowo w odniesieniu do zmiany, która dokonała się w wyniku realizacji projektu Źródła weryfikacji: rezultat = udowodniona zmiana, dokumenty potwierdzające zmianę, (listy obecności, kart doradcze, sprawozdania, ewaluacja, opinie itd.) 27

28 Cechy budżetu: musi być opracowany rzetelnie i realnie, jest finansowym odzwierciedleniem działań, musi być spójny z harmonogramem. BUDŻET 28

29 Przygotowanie budżetu projektu: należy ująć wszystkie planowane wydatki, należy określić koszt każdego z wydatków możliwie najdokładniej, należy określić koszty własne (jeśli dotyczy), należy podsumować koszty, należy skontrolować podsumowanie i wnieść ewentualne poprawki w projekcie budżetu. 29

30 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Opis kadry: stanowiska osób zaangażowanych w projekt i zakres ich obowiązków w projekcie, doświadczenie i kwalifikacje zespołu projektowego, czas pracy (wielkość etatu/szacunkowa liczba godzin) i forma zatrudnienia, sposoby komunikacji kadry. Zespół zarządzający i zarządzanie projektem: Koordynator projektu – odpowiada za całość przedsięwzięcia, Członkowie i członkinie zespołu zarządzającego (asystent, księgowy, inne osoby), Opis sposobu komunikacji i podejmowania decyzji oraz kto jest odpowiedzialny za monitoring i ewaluację projektu. 30

31 Logika projektu: Ciąg przyczynowo - skutkowy Możliwy do realizacji Spójny wewnętrznie (poszczególne elementy) Zgodny z założeniami PO KL 31

32 Spójność projektu: Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Cel projektu (główny i szczegółowe) Opis grupy docelowej Charakterystyka wsparcia (planowane działania) Harmonogram realizacji Rezultaty Budżet Zarządzanie projektem oraz charakterystyka Wnioskodawcy 32

33 Opisanie pomysłu to dopiero początek pracy! Potem trzeba go zrealizować! Powodzenie w realizacji projektu w znacznym stopniu zależy od jego zaplanowania 33

34 Partnerstwo Włączenie w proces podejmowania decyzji i realizację projektu innego podmiotu, bardzo dobrze znającego potrzeb i możliwości swojego regionu, a także posiadającego odpowiednie zasoby do włączenia się w realizację projektu. PROJEKTY PARTNERSKIE 34

35 Partner Instytucja wymieniona we wniosku o dofinansowanie uczestnicząca w jego realizacji, wnosząca do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe realizująca projekt wspólnie z liderem (partnerem wiodącym/liderem) na warunkach określonych w umowie. Udział partnera w projekcie musi być adekwatny do merytorycznej wartości projektu. 35

36 Zagadnienia horyzontalne PO KL zasada równości szans, zasada rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zasada zrównoważonego rozwoju, zasada rozwoju lokalnego, zasada partnerstwa zasada innowacyjności i współpracy ponadnarodowej, ZASADY HORYZONTALNE 36

37 konieczność planowania grupy docelowej, monitorowania wskaźników osiągania rezultatów oraz analiza wskaźników w podziale (kobiety/mężczyźni), zaprogramowanie odpowiednich działań na rzecz bezpośredniego wspierania równych szans wszystkich grup, w szczególności kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym i rodzinnym, udział organizacji i instytucji zajmujących się promowaniem równouprawnienia kobiet i mężczyzn w procesie planowania i realizacji projektów, Projekty muszą przyczyniać się do wyrównywania szans pomiędzy wszystkimi grupami społecznymi w zakresie życia zawodowego! Równość szans kobiet i mężczyzn 37

38 wykorzystanie lokalnych (regionalnych) zasobów, a nie sprowadzanie ich z zewnątrz; wykorzystanie w pierwszym rzędzie zasobów odtwarzalnych; poszukiwanie i wybieranie rozwiązań, które nie niszczą środowiska naturalnego; ochrona i racjonalne wykorzystanie posiadanego dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego; uznanie więzi społecznych za podstawę stosunków społecznych i gospodarczych; ścisła współpraca administracji publicznej z organizacjami gospodarczymi i pozarządowymi. Rozwój społeczno - gospodarczy z poszanowaniem środowiska przyrodniczego! Zrównoważony rozwój 38

39 zwiększenie wykorzystania nowych technik i technologii przez społeczeństwo, zwiększenie wykorzystania nowych technik i technologii przez zespół projektu, rozbudowa regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, upowszechnienie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego, zwiększenie dostępu do usług elektronicznych. Zapisy muszą być zgodne z regionalnymi dokumentami strategicznymi w tym zakresie! Rozwój społeczeństwa informacyjnego 39

40 Wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez rozwój i poprawę stanu infrastruktury turystycznej, wypoczynkowej, a także obiektów kulturowych; Zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych; Tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw; Poprawa jakości środowiska; Zapobieganie problemom społecznym. Zgodność z zapisami lokalnych/regionalnych/ branżowych dokumentów strategicznych! Rozwój lokalny 40

41 Ocena zgodności projektu z celami PO KL Głównym celem Programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, ma być osiągnięty poprzez realizację 6 celów strategicznych: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa. Wzrost spójności terytorialnej. Jak oceniany będzie nasz projekt 41

42 Elementy potencjału wnioskodawcy pod kątem realizacji projektu: Doświadczenie w realizacji podobnych działań (zakres merytoryczny/ grupa docelowa) Zaplanowana do realizacji projektu kadra: –Doświadczenie –Wykształcenie –Komplementarność –Dostosowana do specyfiki działań Zakres działań w projekcie a dotychczasowe doświadczenie Partnerstwo - łącznie potencjał OCENA POTENCJAŁU WNIOSKODAWCY 42

43 Na co warto zwrócić uwagę w budżecie? Koszty wynikają z działań/zadań Koszty są spójne z harmonogramem Szczegółowe koszty jednostkowe Wynagrodzenia, to koszty ubruttowione (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy) W partnerskich projektach koszty są wyższe Realne koszty (rynkowe) Koszty są powiązane z rezultatami Niestandardowe koszty - muszą być uzasadnione OCENA BUDŻETU 43

44 Elementy trwałości projektu Kompleksowe wsparcie Rezultaty możliwe do wykorzystania Tematyka projektu a zakres działalności wnioskodawcy Wypracowane metody pracy/narzędzia Wdrożone metody pracy/narzędzia Zastosowanie profesjonalnej ewaluacji Strona www Nabywanie praktycznych, przydatnych umiejętności przez grupę docelową Profesjonalizacja projektodawcy OCENA TRWAŁOŚCI PROJEKTU 44

45 spełniający wszystkie kryteria formalne Wniosek spełniający wszystkie kryteria formalne przekazywany jest do OCENY MERYTORYCZNEJ Dokonywana jest ona w oparciu o: OCENA MERYTORYCZNA STRATEGICZNE SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE (preferowanie pewnych typów projektów – premia punktowa) HORYZONTALNE OGÓLNE KRYTERIA HORYZONTALNE (zgodność z prawodawstwem krajowym, zgodność z politykami wspólnotowymi w ty równością szans) MERYTORYCZNE OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE (jakość projektu, beneficjent, finansowanie) OCENA MERYTORYCZNA

46 Cele projektu 20 pkt. Grupy docelowe projektu 15 pkt. Działania Rezultaty i produkty projektu 25 pkt. Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem 10 pkt. Wydatki projektu 15 pkt. Kryteria merytoryczne odnoszą się do jakości wniosku i sprawdzane są odrębnie w sześciu polach musi w każdym z nich otrzymać przynajmniej 60% Projekt musi w każdym z nich otrzymać przynajmniej 60% dopuszczalnej liczby punktów, aby uzyskać rekomendację. OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENA MERYTORYCZNA

47 47 1. ZŁOŻENIE WNIOSKU 2. OCENA FORMALNA 3. OCENA MERYTORYCZNA 5. EWENTUALNE NEGOCJACJE 7. UMOWA O DOFINANSOWANIE 4. LISTA RANKINGOWA 6. LISTA PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI

48 Szacuje się, iż średni czas upływający od daty złożenia wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie wyniesie około 5 miesięcy (z uwzględnieniem ewentualnych negocjacji). 48

49 Tutaj uzyskasz szczegółowe informacje Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra Tel. 068 45 65 521 www.efs.lubuskie.pl Wojewódzki Urząd Pracy ul. Wyspiańskiego 15 65-036 Zielona Góra Tel. 068 45 65 604 www.wup.zgora.pl 49

50 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 50


Pobierz ppt "Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1 Zielona Góra, maj 2010 rok Projekt z Twojej gminy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google