Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBOWIĄZKI RODZICÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY ZA GRANICĘ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBOWIĄZKI RODZICÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY ZA GRANICĘ"— Zapis prezentacji:

1 OBOWIĄZKI RODZICÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY ZA GRANICĘ
Zmiany społeczno – ekonomiczne będące bezpośrednią konsekwencją przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i otwarcia niektórych jej państw członkowskich na pracowników z naszego kraju wpłynęły także na sferę edukacji, kształcenia i wychowania. Perspektywa znalezienia lepiej płatnej, ciekawszej czy niejednokrotnie w ogóle – pracy spowodowała, że migracja zarobkowa stała się nagle zjawiskiem powszechnym. Decyzja o wyjeździe zarobkowym nie jest łatwa, ale jeżeli niemożliwym jest wyjazd wraz z dzieckiem, należy zrobić wszystko, by zapewnić mu właściwą opiekę i dopełnić wszelkich formalności, które pozwolą zapobiec przykrym konsekwencjom.

2 I. Co więc mają zrobić rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko przed planowanym wyjazdem?
1. Przede wszystkim należy uregulować sytuację prawną opieki nad dzieckiem. Pozostawienie dziecka przez rodziców wyjeżdżających do pracy za granicę bez ustanowienia opieki faktycznej, stanowi zagrożenie dla dobra dziecka i zgodnie z art.572 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz.296 z późn. zm.) daje podstawę do zawiadomienia sądu rodzinnego. Dlatego w przypadku, gdy oboje rodzice wyjeżdżają za granicę, a nieletnie dziecko pozostaje w kraju, konieczne jest zapewnienie mu opieki. Zagwarantowanie opieki ma na celu nie tylko ochronę praw dziecka, ale także uchronienie się od zarzutu porzucenia dziecka.

3 Posiadając władzę rodzicielska rodzice sprawują pieczę nad dzieckiem, mają obowiązek wychowywania go, dbania o jego rozwój fizyczny i psychiczny, przygotowania do życia w społeczeństwie oraz decydowania w najważniejszych dla dziecka sprawach. W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej (jaką jest wyjazd rodziców za granicę) rodzice zobowiązani są do ustanowienia opiekuna prawnego dla swojego dziecka. Jedyną drogą ustanowienia opiekuna prawnego jest zwrócenie się z wnioskiem o zawieszenie praw rodzicielskich do Sądu Rodzinnego. We wniosku rodzice mogą wskazać odpowiednią osobę na opiekuna prawnego (odpowiednią tzn. bliską dziecku, godną zaufania, posiadającą pełnie praw obywatelskich). Zawieszenie władzy rodzicielskiej nie pozbawia rodziców władzy rodzicielskiej , a jedynie ją zawiesza do czasu ustania przeszkody w jej sprawowaniu. Po ustaniu przyczyny zawieszenia władzy rodzicielskiej, Sąd Rodzinny przywraca zawieszoną władzę. Przywrócenie władzy następuje na podstawie wniosku rodziców o przywrócenie władzy rodzicielskiej, w którym należy wskazać ustanie przyczyn zawieszenia.

4 Obowiązki rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi przygotowania przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu bądź obowiązkowi nauki Co może zrobić szkoła, jeśli rodzice nie wykonują tych obowiązków Rodzice: są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia zapewnić warunki do nauki w domu zapewnić warunki realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą określone w zezwoleniu dyrektora informowania w terminie do 30 września dyrektora obwodowej szkoły podstawowej lub gimnazjum o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą (art. 18 USO) Nie spełnienie obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 20 USO). W takiej sytuacji szkoła może także zawiadomić sąd rodzinny o nie wykonaniu przez rodziców obowiązków wobec dziecka.

5 Dyrektorzy szkół obowiązani są kontrolować, czy wymienione w tabeli obowiązki są wykonywane, tj. czy rodzice dopełnili czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, czy dziecko regularnie uczęszcza na zajęcia, czy rodzice powiadomili szkołę o formie spełniania obowiązku za granicą (art. 19 ust. 1 USO). Dyrektorzy prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (art. 19 ust. 1 pkt 2 USO). Należy pamiętać, że: wyjazd za granicę i pozostawienie dziecka u kogoś z rodziny, nie zwalnia rodziców z odpowiedzialności za wykonywanie obowiązku szkolnego przez ich syna czy córkę i może być potraktowane jako zaniedbanie obowiązków wobec dziecka.

6 Obok obowiązków rodzice mają również ważne dla edukacji szkolnej dziecka prawa wynikające z obowiązujących przepisów wykonawczych np. na początku roku szkolnego nauczyciele przedmiotu informują rodziców/prawnych opiekunów o: wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie poprawy oceny z danego przedmiotu. Wychowawca natomiast informuje rodziców o: zasadach i kryteriach oceniania zachowania, przepisach dot. oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zasadach przyjętych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, przepisach dot. przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, standardach wymagań i sposobie przeprowadzania przez OKE sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, zadaniach wychowawczych i zamierzeniach pracy wychowawczej z uczniami zgodnie z programem wychowawczym szkoły, a także o założeniach szkolnego programu profilaktyki.

7 Należy pamiętać o tym, że jeżeli nie zostaną dopełnione przed wyjazdem formalności związane z ustanowieniem opiekuna prawnego, to dziecko nie będzie mogło: wyjechać na wycieczkę szkolną – tylko rodzice lub opiekun prawny może wyrazić zgodę na wyjazd małoletniego ucznia na wycieczkę, brać udział w zajęciach pozalekcyjnych, w zajęciach sportowych, konkursach, korzystać z pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizowanej na terenie szkoły i poradni psychologiczno – pedagogicznej, korzystać z opieki medycznej (udzielanie „innych świadczeń zdrowotnych” uzależniony jest od zgody przedstawiciela ustawowego, a gdy małoletni pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie z nim jest niemożliwe, wymagana jest zgoda sądu).

8 W każdym więc przypadku, kiedy w ocenie szkoły nie można skutecznie wychowywać i edukować dziecka, którego rodzice wyjechali z kraju, kiedy nie ma możliwości udzielenia dziecku odpowiedniej pomocy ponieważ brakuje osoby, która mogłaby wyrazić zgodę lub złożyć wniosek, jeśli od zgody bądź wniosku zależy możliwość podjęcia określonych działań na rzecz dziecka, szkoła nie tylko MOŻE, ale POWINNA zawiadomić sąd opiekuńczy.

9 II. Migracja zarobkowa rodziców w woj. śląskim
We wrześniu 2008 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach przeprowadziło monitorowanie w zakresie realizacji obowiązku szkolnego. Zadaniem zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z wyłączeniem szkół nieposiadających obwodów szkolnych tj. szkół artystycznych, specjalnych i niepublicznych. Jednym z obszarów monitorowania było zagadnienie dotyczące migracji zarobkowej rodziców. W marcu 2010 r. zostaną przeprowadzone ogólnopolskie badania w oparciu o jednolite narzędzia badawcze dotyczące skali zjawiska i jej skutków. Ankietę będą zobowiązani wypełnić wszyscy dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na podstawie badań w poszczególnych województwach zostaną opracowane raporty uwzględniające rozmiary zjawiska i sytuację edukacyjno – wychowawczą dzieci i młodzieży, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę.

10 1. Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, w których przeprowadzono monitoring z uwzględnieniem wyjazdu rodziców do pracy za granicę Typ szkoły Liczba uczniów ogółem Liczba uczniów, których razem % oboje rodzice wyjechali jedno z rodziców wyjechało SP 270466 415 5329 5744 2,1% G 156689 292 2734 3026 1,9% 427155 707 8063 8770 2,05%

11 Mobilność zawodowa rodziców z podziałem na delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach
Liczba dzieci, których oboje rodzice wyjechali za granicę DK BB DK BY DK CZ DK GL DK RY DK SO WNP Razem 104 98 100 84 192 66 63 707 Liczba dzieci, których jeden rodzic (matka albo ojciec) wyjechał za granicę DK BB DK BY DK CZ DK GL DK RY DK SO WNP Razem 1525 925 1893 1239 2123 145 213 8063

12 Liczba uczniów realizujących obowiązek szkolny w monitorowanych szkołach podstawowych i gimnazjach, w których jeden lub oboje rodzice wyjechali za granicę wynosi łącznie 8770, co stanowi 2,05% liczby uczniów realizujących obowiązek szkolny w monitorowanych szkołach. Sytuacja, w której oboje rodziców wyjechało dotyczy 707 uczniów co stanowi 0,16 % ogółu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, w których przeprowadzono badanie.

13 Uogólnione wyniki pilotażowych badań przeprowadzonych we wrześniu br.
1. Trudności natury formalno – prawnej wynikające z faktu nieobecności rodzica/rodziców ucznia w kraju, problemy z jakimi zetknęli się dyrektorzy szkół/placówek: brak możliwości zawiadomienia rodziców o nieusprawiedliwionych nieobecnościach, usprawiedliwianie nieobecności ucznia przez nieformalnych opiekunów lub brak usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach, brak osób, z którymi można porozmawiać o problemach szkolnych ucznia, trudności z ubezpieczeniem zdrowotnym ucznia, brak możliwości objęcia ucznia zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, brak możliwości złożenia wniosku o dożywianie.

14 Uczeń powracający z zagranicy – obowiązki i zadania szkoły
Dzieci i młodzież, które zgodnie z polskim prawem podlegają obowiązkowi szkolnemu, obowiązkowi nauki i rocznemu obowiązkowemu wychowaniu przedszkolnemu, spełniają te obowiązki także wtedy, gdy uczęszczają do szkoły za granicą. Po powrocie z zagranicy rodzice powinni zapisać dziecko do odpowiedniej szkoły. Szkoła podstawowa i gimnazjum , w obwodzie których zamieszka powracające z zagranicy dziecko, ma obowiązek przyjąć je w poczet uczniów. Ze względu na zróżnicowanie systemów edukacyjnych poszczególnych krajów, sytuacja taka może rodzić wiele trudności.

15 Pierwszy problem jaki się pojawia to, do której klasy należy przyjąć powracającego z zagranicy ucznia? Zasady przyjmowania do szkół uczniów, którzy uczyli się w szkołach innych krajów reguluje Rozporządzenie MENiS w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r., Nr 26, poz. 232 z późn.zm.). Na podstawie ww. rozporządzenia dyrektor szkoły przyjmuje ucznia do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej i gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

16 Oczywiste lata nauki nie zawsze są adekwatnym wyznacznikiem poziomu wiedzy i umiejętności. Znaczne różnice występujące między państwami i szkołami dotyczące programów kształcenia i wymagań edukacyjnych powodują, że uczniowie kształceni w innych krajach nie zawsze będą w stanie poradzić sobie w konkretnej polskiej szkole. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń został przyjęty powinny być uzupełnione na warunkach określonych przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne. Jeśli uczeń nie radzi sobie z nauką, szkoła ma obowiązek udzielić mu pomocy stosując odpowiednie formy stosownie do potrzeb. O przyjęciu ucznia powracającego z zagranicy do szkoły ponadgimnazjalnej decyduje dyrektor szkoły. Nie stosuje się w tym przypadku obowiązujących zasad rekrutacji.

17 Kolejny problem to, czy i na jakich zasadach świadectwa uzyskane za granicą są ważne w Polsce?
Kwestie związane ze świadectwami szkolnymi i świadectwami maturalnymi uzyskanymi za granicą regulują przepisy art.93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydane na jego podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz.433). Świadectwa szkolne i świadectwa maturalne uzyskane za granicą dzielą się na: - uznawane, na mocy umów międzynarodowych, za równorzędne ze świadectwami polskimi, - uznawane za równorzędne polskim świadectwom w drodze nostryfikacji w przypadku braku umów międzynarodowych. Nostryfikacji świadectwa ukończenia szkoły dokonuje „organ nostryfikacyjny”, którym jest właściwy kurator oświaty (na stronie domowej KO w Katowicach znajduje się wyczerpująca informacja dotycząca zasad nostryfikacji oraz potrzebnych dokumentów wraz z wzorami pism).

18 Do szkół i placówek w najbliższym czasie trafią następujące materiały:
Informacje dodatkowe W Ministerstwie Edukacji Narodowej powołany został zespół ds. zapobiegania i przeciwdziałania negatywnym skutkom braku lub niedostatecznej opieki nad dziećmi w związku z emigracją zarobkową rodziców. Zadaniem zespołu jest opracowanie materiałów skierowanych do dyrektorów szkół i nauczycieli oraz wyjeżdżającym do pracy rodziców. Do szkół i placówek w najbliższym czasie trafią następujące materiały: ulotka skierowana do rodziców wyjeżdżających za granicę i pozostawiających dzieci w kraju „Pamiętaj o dziecku”, materiał informacyjny skierowany do dyrektorów i rad pedagogicznych pt. „Dziecko z rodziny migracyjnej w systemie oświaty”, na stronie domowej MEN i KO jest do pobrania ulotka pt.”Pamiętaj o szkole” adresowana do rodziców wyjeżdżających z dzieckiem w wieku szkolnym za granicę. Opracowała: Iwona Kapczyńska – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach

19

20


Pobierz ppt "OBOWIĄZKI RODZICÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY ZA GRANICĘ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google