Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcje dyplomatyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcje dyplomatyczne"— Zapis prezentacji:

1 Funkcje dyplomatyczne
Art. 3 KoSD Funkcja reprezentacyjna Ochrona interesów państwa wysyłającego i jego obywateli Funkcja negocjacyjna Funkcja informacyjna Funkcja promocyjna w dziedzinie stosunków politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych Funkcja konsularna

2 Wspólne przedstawicielstwa
Art. 6 KoSD Art. 46 KoSD

3 Członkowie misji dyplomatycznej przedstawiciele dyplomatyczni
szef misji personel misji I klasa ambasador, nuncjusz apostolski personel dyplomatyczny osoby posiadające stopień (rangę) dyplomatyczny: minister pełnomocny; minister radca-minister pełnomocny I, II radca, radca attache specjalny (wojsk., morski, lotn.) I, II, III sekretarz sekretarz attache personel administracyjno -techniczny (pomocniczy) sekretariatu, tłumacze, szyfranci, lekarze, eksperci personel służby (obsługi) woźni, kierowcy, ogrodnicy, kucharze, ochrona, osoby sprzątające II klasa poseł, internuncjusz, delegat apostolski III klasa charge d`affaires przedstawiciele dyplomatyczni

4 Klasy szefów misji dzielimy na:
ambasadorów i nuncjuszy (przedstawiciel Stolicy Apostolskiej) – akredytowani przy głowie państwa posłów nadzwyczajnych i ministrów pełnomocnych oraz internuncjuszy – akredytowani przy głowie państwa chargé d’affaires – akredytowani przy ministrze spraw zagranicznych

5 Stopnie pracowników służby dyplomatycznej (wg Ustawy o służbie zagranicznej, 2001)
Art Ustanawia się, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2, następujące stopnie dyplomatyczne w służbie zagranicznej: 1) ambasador tytularny, 2) radca - minister, 3) I radca, 4) radca, 5) I sekretarz, 6) II sekretarz, 7) III sekretarz, 8) attaché. 2. Najniższym stopniem dyplomatycznym jest stopień attaché.

6 Chargé d’affaires Stali (en pied, en titre) pełnią funkcję w charakterze stałego szefa misji Tymczasowi (ad interim) powołani przez szefa misji do pełnienia tymczasowo obowiązków podczas jego nieobecności Akredytowani przy ministrze spraw zagranicznych

7 Akredytacja chargé d’affaires
En pied – listy wprowadzające – od swojego ministra spraw zagranicznych Ad interim – notyfikacja – przez szefa misji (art. 19 KoSD)

8 Agrément Zezwolenie, zgoda
Wymagane w stosunku do ambasadora, nuncjusza, posła, internuncjusza, attaché wojskowego (fakultatywnie). Odpowiedź w czasie 2-5 tygodni Wymagane również gdy awansowanie posła do klasy ambasadora

9 Powody odmowy agrément
Osoba samego kandydata Stan stosunków między obu państwami Obywatelstwo kandydata (art. 8 KoSD)

10 Listy uwierzytelniające
Przekazywane głowie państwa przyjmującego Warunek objęcia stanowiska ambasadora lub posła Faktyczny początek urzędowania Uroczysta forma

11 Mianowanie członków personelu misji dyplomatycznej
Na zasadzie jednostronnej decyzji państwa wysyłającego Notyfikacja nominacji

12 Zakończenie funkcji szefa i członków misji
1. Odwołanie przez państwo wysyłające w związku z upływem terminu na jaki dana została skierowana do pracy w misji dyplomatycznej, lub z innych powodów organizacyjnych, kadrowych, osobistych członka misji lub likwidacji misji dyplomatycznej, rozpadu państwa 2. Zawieszenie stosunków dyplomatycznych 3. Zerwanie i wznowienie stosunków dyplomatycznych 4. Tymczasowe lub definitywne wycofanie szefa misji 5. Tymczasowa ewakuacja misji 6. Brak stosunków dyplomatycznych 7. Utrata podmiotowości prawnomiędzynarodowej przez państwo 8. Zmiany konstytucyjne i systemowe oraz zmiany na stanowisku głowy państwa 9. Persona non grata i osoba niepożądana 10. Ekspulsja 11. Rezygnacja 12. Zgon

13 Zawieszenie stosunków dyplomatycznych
Powody polityczne – zaostrzenie się stosunków, demonstracja niezadowolenia Powody ekonomiczne

14 Zerwanie i wznowienie Pogorszenie się stosunków
Zapowiedź konfliktu zbrojnego Gdy jedno z państw przestaje istnieć (podział i połączenie) Likwidacja misji w obu państwach Opiekę przejmuje państwo trzecie Stosunki mogą być ponownie nawiązane

15 Tymczasowe/definitywne wycofanie szefa misji
„wezwanie na konsultacje” Środek nacisku Obniżenie szczebla reprezentacji do chargé d’affaires

16 Tymczasowa ewakuacja misji
W przypadku zagrożenia Misja powraca z chwilą ustania niebezpieczeństwa

17 Persona non grata i osoba niepożądana
Żądanie odwołania szefa misji lub jej członka Obowiązek notyfikowania państwu wysyłającemu Członkowie personelu dyplomatycznego – persona non grata Pozostali członkowie misji – osoby niepożądane W wyznaczonym terminie państwo wysyłające odwołuje

18 Ekspulsja Wydalenie przedstawiciela dyplomatycznego
Tylko jeśli zawiodły inne środki przewidziane przez konwencję Odstawiony do granicy (wyjątkowo siłą i pod eskortą) Art. 9

19 List odwołujący – dokument analogiczny do listów uwierzytelniający, w uroczystej formie, adresowany do głowy państwa powiadamiający o zakończeniu misji ambasadora lub posła w państwie przyjmującym.


Pobierz ppt "Funkcje dyplomatyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google