Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Systemy wymiany informacji Związku Banków Polskich wspierające obrót gospodarczy Krajowe Forum Informacyjno-Edukacyjne dla MSP Polska Agencja Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Systemy wymiany informacji Związku Banków Polskich wspierające obrót gospodarczy Krajowe Forum Informacyjno-Edukacyjne dla MSP Polska Agencja Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 1 Systemy wymiany informacji Związku Banków Polskich wspierające obrót gospodarczy Krajowe Forum Informacyjno-Edukacyjne dla MSP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 18 wrzesień 2006 r.

2 2 Misja i cele instytucji finansowych Efektywna alokacja zasobów – obszary intensywnej aktywności banków –System płatniczy –Finansowanie gospodarstw domowych –Kredyty mieszkaniowe –Kredyty dla MSP i jednostek samorządu terytorialnego Sprawna i bezpieczna realizacja transferów Redukcja zbędnych kosztów Nowe produkty i kanały dostępności i sprzedaży tradycyjnych oraz nowoczesnych produktów finansowych: –Internet –Telefonia mobilna –Zlecenia stałe –Polecenie zapłaty –Produkty rynku kapitałowego Instytucje finansowe w budowie nowoczesnej gospodarki

3 3 Upowszechnienie gospodarki elektronicznej Polsce 9 mln kont internetowych 22 mln kart płatniczych 160 tys. punktów akceptacji kart (POS) 9 tys. bankomatów (ATM) 30 mln telefonów komórkowych 12 mln telefonów stacjonarnych nowoczesne systemy IT Skarby do odkrycia E-podpis E-podatki E-finanse E-administracja Transfer informacji Instytucje finansowe w budowie nowoczesnej gospodarki

4 4 Sektor bankowy pionierem E-gospodarki Oszczędność czasu Zmniejszenie kosztów działania/usług Zwiększenie produktywności Szybki dostęp do informacji gospodarczych Ograniczenie ryzyka kredytowego/handlowego/operacyjnego Optymalizacja decyzji Łatwy dostęp do kredytów Efektywne zarządzanie i wykorzystanie zasobów Ułatwienie w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej E-gospodarka E-bankowość, E-instytucje systemy wymiany informacji – bankowe, branżowe gospodarcze korzyść dla obywatela, klienta, partnera efekt skali i zakresu E-administracja, rejestry publiczne

5 5 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. została powołana w 1991 roku przez Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich oraz wiodące banki komercyjne w celu stworzenia i eksploatacji polskiego systemu detalicznych rozliczeń międzybankowych Izba świadczy usługi w zakresie rozliczeń międzybankowych na najwyższym światowym poziomie i konsekwentnie realizuje proces ich elektronizacji. Od początku swego istnienia KIR S.A. jest aktywnym uczestnikiem procesów rynkowych w sektorze bankowo- finansowym, szczególnie zaangażowanym w rozwój zastosowań technologii teleinformatycznych. KIR S.A. świadczy również kompleksowe usługi w zakresie tworzenia i obsługi elektronicznych nośników informacji dostępne również dla klientów spoza sektora bankowego.

6 6 System Węzła Dostępowego: –BANKOWY REJESTR –DOKUMENTY ZASTRZEŻONE –AKCEPTANCI –POSIADACZE –POJAZDY System AMRON (System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. I NFO M ONITOR Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Systemy wymiany informacji sektora bankowego - stan obecny

7 7 Systemy wymiany informacji Systemy wymiany informacji – główne przepływy INNE SEKTORY BANKI BAZY PUBLICZNE INSTYTUCJE FINANSOWE: pośrednicy kredytowi firmy leasingowe firmy faktoringowe ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH SKOK

8 8 Biuro Informacji Kredytowej SA KREDYTODAWCY ZAPYTANIE RAPORT KREDYTOWY DANE HISTORYCZNE DANE HISTORYCZNE Gromadzi, przechowuje i przetwarza informacje o kredytobiorcach przekazując je kredytodawcom w postaci raportów BIK

9 9 Biuro Informacji Kredytowej SA 42 Banki w Systemie BIK (w tym KSKOK) oraz kilkadziesiąt banków spółdzielczych Blisko 15 mln osób i 32 mln rachunków bankowych w bazie BIK 30 mln raportów kredytowych od utworzenia BIK ± raportów dziennie Ok. 1/3 raportów rozszerzonych o scoring BIK Tylko kilka procent kredytobiorców ma opóźnienie spłat rat kredytu powyżej 90 dni

10 10 Zależność pomiędzy wykorzystaniem informacji a udziałem należności zagrożonych w należnościach ogółem osób prywatnych w bankach komercyjnych Biuro Informacji Kredytowej SA udział (w %) Źródło: NBP Źródło: BIK

11 11 InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA Międzybankowy system wymiany informacji Kredytobiorca System Bankowy Rejestr dłużników baza własna

12 12

13 Centrum Prawa Bankowego i Informacji specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm o różnym profilu działalności i różnych formach organizacyjno – prawnych. Otwarci jesteśmy na różne formy współpracy z obsługiwanymi firmami: stała, kompleksowa i zaufana obsługa, doraźne sporządzanie opinii i ekspertyz, prowadzenie spraw w zakresie windykacji, prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych. Doradztwo i Konsulting

14 14 Szkolenia Organizujemy szkolenia, seminaria i konferencje, przede wszystkim w dziedzinach związanych z działalnością banków i innych instytucji finansowych. Współpracujemy z wybitnymi trenerami – praktykami bankowymi, którzy posiadają specjalistyczne przygotowanie merytoryczne a także z uznawanymi autorytetami prawa, bankowości i finansów. Naszym celem jest efektywne uzupełnianie specjalistycznej wiedzy oraz pomoc w rozwiązaniu problemów prawnych i wątpliwości interpretacyjnych. Organizujemy szkolenia otwarte oraz na indywidualne zamówienia. Przygotowujemy także specjalistyczne szkolenia w siedzibie zamawiającego.

15 15 Ośrodek Doradztwa Europejskiego Ośrodek Doradztwa Europejskiego (ODE) jest wyspecjalizowaną jednostką Centrum Prawa Bankowego i Informacji, ściśle współpracującą ze Związkiem Banków Polskich. Działalność Ośrodka koncentruje się na prowadzeniu szkoleń dla pracowników instytucji finansowych (banków, firm leasingowych, firm ubezpieczeniowych), a także dla ich klientów (przedsiębiorstw oraz samorządów terytorialnych), w zakresie wykorzystania środków strukturalnych Unii Europejskiej, oraz praktycznych umiejętności przygotowywania wniosków o uzyskanie dofinansowania środkami publicznymi. Poza działalnością szkoleniową ODE udziela indywidualnych porad oraz konsultacji dotyczących ubiegania się o wsparcie za pomocą środków Unii Europejskiej w ramach wszystkich programów operacyjnych.

16 16 Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji Nasze czasopisma to: opiniotwórcze, kompetentne i profesjonalne wydawnictwa o rynku finansowym i nieruchomości, platforma profesjonalnej dyskusji nad najistotniejszymi problemami rynku finansowego, bankowości spółdzielczej, rynku nieruchomości, źródło wiedzy i narzędzie niezbędne w pracy zawodowej.

17 17 DOKUMENTY ZASTRZEŻONE DOKUMENTY ZASTRZEŻONE BANKOWY REJESTR BANKOWY REJESTR AKCEPTANCI AKCEPTANCI POSIADACZE POSIADACZE POJAZDY POJAZDY System Węzła Dostępowego ZBP

18 18 C E L E Upowszechnianie nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem w oparciu o systemy wymiany informacji Bezpieczeństwo systemu finansowo-płatniczego i obrotu gospodarczego Przeciwdziałanie przestępstwom finansowym i gospodarczym Ochrona klientów oraz budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców Kształtowanie rzetelności przedsiębiorców, ich kontrahentów i partnerów biznesowych Elektroniczny dostęp do rejestrów urzędowych i referencyjnych Tworzenie warunków organizacyjno-prawnych wymiany informacji pomiędzy partnerami gospodarczymi

19 19 BANKOWY REJESTR Baza danych zawierająca informacje o klientach czasowo nie wywiązujących się ze swych zobowiązań wobec banków i instytucji ustawowo upoważnionych do udzielenia kredytów; podstawa prawna – ustawa Prawo bankowe zbiór danych identyfikujących ponad 780 tys. klientów, których należności to ekspozycje wątpliwe/stracone (powyżej 200,00 zł o.f. i powyżej 500,00 przedsiębiorcy) lub roszczenia dochodzone na drodze windykacji podstawowe narzędzie wstępnej oceny ryzyka związanego z potencjalnym klientem lub partnerem biznesowym Uczestnicy Systemu banki, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, SKOKi, inne instytucje upoważnione do udzielania kredytów oraz podmioty zależne od banków

20 20 Charakterystyka: Zbiór danych identyfikujących ponad 11,9 mln zastrzeżonych dokumentów, w tym ok. 600 tys. dokumentów tożsamości Narzędzie dla prawidłowej identyfikacji klienta oraz eliminowania tych dokumentów z obrotu gospodarczego i systemu płatniczego Ogólnokrajowy charakter systemu - szeroki zasięg dystrybucji i przyjmowania zastrzeżeń poprzez ponad 20 tys. punktów Średniomiesięczny przyrost zastrzeżonych dokumentów wynosi ok. 6 tys. sztuk Uczestnicy Systemu Banki oraz inne podmioty, które identyfikują osoby na podstawie dokumentów umożliwiających stwierdzenie tożsamości DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

21 21 Składanie zapytań i udostępnianie Raportów Przedsiębiorca składa wniosek (zapytanie) o sprawdzenie w Systemie DZ dokumentów tożsamości, którymi legitymuje się Kontrahent spośród następujących rodzajów dokumentów: –dowodów osobistych –dowodów osobistych tymczasowych –paszportów polskich –paszportów zagranicznych –książeczek marynarskich –książeczek wojskowych –praw jazdy Przedsiębiorca w odpowiedzi na wniosek otrzymuje Raport zawierający odpowiedź czy dane o dokumencie tożsamości figurują lub nie w CBD-DZ DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

22 22 Wzór Raportu o wyniku przeszukania DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

23 23 P O J A Z D Y Cel funkcjonowania – eliminowanie z rynku skradzionych pojazdów i ograniczanie ryzyka związanego z ich obrotem Podstawowe narzędzie do oceny i bieżącego monitorowania ryzyka związanego z pojazdem jako przedmiotem transakcji Baza danych - zbiór identyfikujący ponad 820 tys. skradzionych pojazdów mechanicznych Zakres danych obejmuje w szczególności: numery identyfikacyjne pojazdu, marki i typy pojazdów, numery silników, numery rejestracyjne, numery kart pojazdów Uczestnicy Systemu: banki, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, inne instytucje upoważnione do udzielania kredytów, podmioty zależne od banków

24 24 A K C E P T A N C I Cel funkcjonowania - przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom z wykorzystaniem kart płatniczych Podstawowe narzędzie do oceny ryzyka kontrahenta przy wyborze akceptanta i bieżącego monitorowania bazy własnej akceptantów Podstawa prawna - ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Zbiór danych identyfikujących nierzetelnych przedsiębiorców, akceptantów kart płatniczych, u których: –dokonano płatności skradzionymi kartami, –zarejestrowano nieuprawnione przekazanie informacji o karcie, –przeprowadzono transakcje pomimo braku autoryzacji. Uczestnicy Systemu: Agenci Rozliczeniowi

25 25 P O S I A D A C Z E Cel funkcjonowania - przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom z wykorzystaniem kart płatniczych, Podstawa prawna - ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Baza danych - zbiór informacji identyfikujących posiadaczy elektronicznych instrumentów płatniczych, którzy w szczególności: posługują się kradzionymi kartami, często reklamują znaczną ilość transakcji, nie spłacają zadłużenia powstałego w wyniku użycia karty, często przekraczają dopuszczalny limit Narzędzie do - wstępnej oceny ryzyka klienta ubiegającego się o status posiadacza, stałego monitorowania własnej bazy posiadaczy i oceny skali na tle całego sektora wydawców Uczestnicy Systemu: wydawcy kart płatniczych

26 26 System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami Ogólnopolska, wielodostępowa, wystandaryzowana i wiarygodna baza danych cen transakcyjnych nieruchomości, dająca możliwość analizowania i prognozowania zachowań rynku nieruchomości w Polsce.

27 27 Funkcjonalność Systemu Gromadzenie i udostępnianie wybranych danych dotyczących nieruchomości (transakcja/ oferta/ wycena) Scentralizowany dostęp do potencjalnie różnych gestorów danych o nieruchomościach Udostępnianie analiz prezentujących statystyki oraz aktualne trendy na rynku nieruchomości Możliwość generowania indywidualnych analiz w powiązaniu z danymi mikro i makroekonomicznymi

28 28 Dostępność Systemu System AMRON Internet Użytkownik APLIKACJA WWW

29 29 Gromadzimy dane o: Gruntach leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionychGruntach leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych Gruntach rolnychGruntach rolnych Gruntach pod zabudowęGruntach pod zabudowę Budynkach mieszkalnychBudynkach mieszkalnych Budynkach niemieszkalnychBudynkach niemieszkalnych Nieruchomościach komunalnychNieruchomościach komunalnych Nieruchomościach przemysłowychNieruchomościach przemysłowych Nieruchomościach rolniczych i zaplecza rolniczegoNieruchomościach rolniczych i zaplecza rolniczego Lokalach mieszkalnychLokalach mieszkalnych Lokalach użytkowychLokalach użytkowych

30 30 Gromadzimy dane od: Banków Rzeczoznawców majątkowych Firm ubezpieczeniowych Firm windykacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych

31 31 System AMRON System AMRON Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami Szeroki dostęp do danych o nieruchomościach i ich cenach Spełnienie wymogów regulacji nadzorczych ( NUK, Rekomendacje KNB, Rozporządzenie MF z r., Dyrektywa CRD ) Narzędzie do efektywnego zarządzania ryzykiem Prognozowanie (predykcja) wartości nieruchomości Możliwość monitorowania LtV Racjonalizacja kosztów działalności Zaimplementowane modele statystyczne Model predykcji wartości Stopy dyskonta Współczynniki ryzyka: w swobodnych transakcjach sprzedaży, w swobodnych transakcjach sprzedaży w różnych interwałach czasu, w wymuszonych (windykacyjnych) transakcjach sprzedaży, w przyszłych transakcjach sprzedaży, na podstawie ofert nieruchomości.

32 32 Potencjalni klienci - uczestnicy Systemu AMRON Rzeczoznawcy majątkowi Pośrednicy w obrocie nieruchomościami Inwestorzy, developerzy Starostwa Powiatowe Fundusze inwestycyjne Firmy windykacyjne Firmy leasingowe Komornicy Inni

33 33 Warunki dalszego rozwoju bankowych elektronicznych baz danych Aktywny udział banków i innych uczestników w systemach wymiany informacji Dbałość o zachowanie obowiązujących standardów informacji i jakości danych Kształtowanie potrzeb w zakresie szerokiego wykorzystania informacji w działalności gospodarczej Dostęp w formie elektronicznej do rejestrów urzędowych poprzez: –dostosowanie przepisów prawnych –tworzenie warunków organizacyjnych –stałą współpracę z dysponentami rejestrów urzędowych

34 34 Infrastruktura bankowa a gospodarka Nowoczesna infrastruktura bankowa to gwarancja: –sprawnego funkcjonowania systemów –bezpieczeństwa przetwarzanych informacji –powszechnego dostępu uprawnionych uczestników –rzetelności i aktualności informacji

35 35 P o d s u m o w a n i e: Rola i znaczenie informacji dla gospodarki Rola i znaczenie informacji dla gospodarki Zwiększenie bezpieczeństwa systemu finansowo-płatniczego i obrotu gospodarczego Przeciwdziałanie przestępstwom finansowym i gospodarczym Ochrona depozytów klientów banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Kształtowanie rzetelności klientów i partnerów biznesowych Stosowanie i upowszechnianie nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Wzrost efektywności zarządzania ryzykiem Usprawnienie procesu windykacji Zwiększenie dyscypliny spłaty zobowiązań Budowanie szerokiego frontu na rzecz walki z przestępczością w obrocie finansowym i gospodarczym Racjonalizacja kosztów pozyskiwania informacji z różnych źródeł

36 36 Jacek Furga Członek Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. Tel. (022) Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Systemy wymiany informacji Związku Banków Polskich wspierające obrót gospodarczy Krajowe Forum Informacyjno-Edukacyjne dla MSP Polska Agencja Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google