Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Dr inż. Edyta Pawlak

2 CZYM JEST PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ???
CZY TY JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCZY ???

3 Podstawowe pojęcia Przedsiębiorczość – jest to cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych firmy. W praktyce pojęcie przedsiębiorczość rozumiane jest jako forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji.

4 Podstawowe pojęcia Przedsiębiorczość jest indywidualną cechą ludzkiej osobowości, wyróżniającej się inteligencją, innowacyjnością, umiejętnością dostrzegania uwarunkowań i związków zachodzących między zjawiskami gospodarczymi oraz zdolnością do organizowania działalności handlowej, przemysłowej i usługowej zapewniającej przewagę dochodów nad kosztami ich uzyskania. „Przedsiębiorczość jest nowatorstwem polegającym na poszukiwaniu odmienności w porównaniu z tym, co robią inni, znajdowaniu bardziej skutecznych sposobów działania na rynku, dających wyższą użyteczność produktów i usług oraz większą efektywność gospodarowania. Jest ona ze swej natury działalnością konkurencyjną, w stosunku do postępowania innych przedsiębiorstw.”

5 Podstawowe pojęcia Przedsiębiorczość jako proces - (akt tworzenia i budowanie czegoś nowego – nowego przedsiębiorstwa). Przedsiębiorczość to zorganizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku. W procesie budowania podkreśla się: umiejętność wykorzystania pomysłów, umiejętność wykorzystania okazji, ryzyko (niepewność).

6 Podstawowe pojęcia Przedsiębiorczość jako zespół cech: opisujących szczególny sposób postępowania człowieka. Przedsiębiorczość wyróżnia się: dynamizmem i aktywnością, skłonnością do podejmowania ryzyka, umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia, postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem, innowacyjnością.

7 CECHY PRZEDSIĘBIORCÓW
Pasja w działaniu. Przyzwyczajenie do ciężkiej pracy. Umiejętność budowania i pracy w zespole. Umiejętności negocjacyjne i asertywność. Upór w dążeniu do celu mimo porażek. Perfekcjonizm i przywiązanie do szczegółu. 7

8 Podstawowe pojęcia Przedsiębiorczość to także sposób działania, polegająca na skłonności podejmowania nowych, ryzykownych i niekonwencjonalnych przedsięwzięć, oraz na wykazywaniu inicjatywy w ich poszukiwaniu i wdrażaniu w życie. Jest to więc działanie skierowane na rozwój, ma ono charakter INNOWATORSKI. Przedsiębiorczość w wymiarze ekonomicznym polega na: tworzeniu bardziej efektywnych form organizacyjnych, wprowadzaniu nowych czynników produkcji, zdobywaniu nowych rynków zbytu i zaopatrzenia, wprowadzaniu nowych wyrobów.

9 Ostatnie 18 lat w Polsce można śmiało nazwać dekadami rozwoju przedsiębiorczości.
Dla wielu posiadanie własnej firmy staje się coraz atrakcyjniejszą formą realizacji kariery zawodowej i osobistej. Z punktu widzenia interesu ogólnospołecznego jest to zjawisko prowadzące do: tworzenia nowych produktów i usług, kreowania setek nowych miejsc pracy, tworzenia podstaw trwałego wzrostu gospodarczego, podnoszenia dobrobytu ogółu mieszkańców.

10 Liczba firm MSP na 1 tys. mieszkańców
Badania dowodzą, że w każdym społeczeństwie aktywnych i zdolnych do twórczego myślenia jest około 2-3% obywateli. Liczba firm MSP na 1 tys. mieszkańców

11 Liczba procedur regulujących założenie firmy w państwach członkowskich UE wg Banku Światowego
11

12 Podstawowe pojęcia Rozwój przedsiębiorczości w dobie globalizacji życia społeczno-gospodarczego staje się kluczowym filarem budowania podstaw KONKURENCYJNOŚCI GOSPODAREK NARODOWYCH. Coraz częściej także przyczynia się do poszukiwania tej konkurencyjności na szczeblu makroregionalnym. Budowa silnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest kluczowym elementem Strategii Lizbońskiej – wyznaczającej drogę rozwoju całej Unii Europejskiej

13 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
FORMY ORGANIZACYJNO PRAWNE W OBROCIE GOSPODARCZYM ZAKŁADANIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

14 FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Spółka cywilna Spółki handlowe osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółki kapitałowe Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka akcyjna Spółka europejska

15 INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Samozatrudnienie Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Umowa agencyjna Umowa zlecenie Umowa o dzieło Kontrakt menadżerski

16 ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Już wiesz, kim chcesz być na rynku pracy i co chcesz robić??? Przeprowadziłeś też analizę rynku. Teraz zaplanuj czynności niezbędne do rejestracji przedsiębiorstwa. Ustal adres Urzędu Gminy (miasta), w którym załatwisz niezbędne formalności. Ponadto warto ustalić adresy: Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

17 „Jedno okienko” – i jesteś przedsiębiorcą !!!
Formalności – stres ??? „Jedno okienko” – i jesteś przedsiębiorcą !!! Od 31 marca 2009 roku wprowadzono zasadę „jednego okienka” przy zakładaniu działalności gospodarczej, (przepisy ”dużej nowelizacji” ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej).

18 WPIS DO EDG LUB WPIS DO KRS
W pierwszej kolejności należy zapoznać się z treścią ustawy: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Określa ona bowiem warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa dostępna jest na stronie (Dz.U. z 2004r. nr 173, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 20 sierpnia 1977 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późn. zm.)

19 WPIS DO EDG LUB WPIS DO KRS
Osoba, która zamierza podjąć działalność gospodarczą musi wykonać następujące czynności: wybór rodzaju działalności gospodarczej - PKD wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do KRS wpis do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej i otrzymanie numeru REGON, otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP), wybór formy opodatkowania, otwarcie rachunku bankowego, złożenie deklaracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zlecenie wykonania pieczątki firmowej.

20 PKD 2007 Należy poszukać rodzajów działalności, którą mamy zamiar wykonywać, spisać sobie numery i nazwy. Najlepiej wybrać sobie też działalności, które być może będziemy wykonywać kiedyś w przyszłości oraz wszelkie pokrewne do zamierzonej obecnie, dzięki temu zaoszczędzimy czas, który trzeba by kiedyś spędzić na aktualizacji wpisów. Klasyfikacja PKD dostępna jest też na miejscu w Urzędzie.

21 Przepisy mogą przewidywać obowiązek uzyskania różnego rodzaju koncesji i zezwoleń w zakresie:
Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią. Ochrona osób i mienia. Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. Przewozy lotnicze.

22 Dziedziny należące do działalności regulowanej:
Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych; wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego. Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. Działalność telekomunikacyjna. Usługi detektywistyczne. Organizowanie wyścigów konnych. Prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin. Obrót materiałem siewnym. Wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów. Prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia. Prowadzenie stacji kontroli pojazdów. Organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego. Organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę); świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą. Prowadzenie kantoru. Prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego).

23 Dziedziny wymagające uzyskania licencji:
Zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego; wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych. Prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne.

24 WPIS DO EDG - ZINTEGROWANY WNIOSEK (EDG-1)
Zintegrowany wniosek (EDG-1) o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem: do naczelnika urzędu skarbowego (NUS) w sprawie wydania NIP lub aktualizacji danych zawartych w złożonym kiedyś formularzu NIP-1, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub do Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych (KRUS) w sprawie rejestracji płatnika składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, do wojewódzkiego Urzędu Statystycznego (WUS) o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i nadania numeru REGON.

25 WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Krajowy Rejestr Sądowy jest bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki społecznej, rejestru dłużników niewypłacalnych (RDN) - stanowi źródło wiedzy o zadłużonych osobach fizycznych, z którymi prowadzenie wspólnych interesów może się wiązać z podwyższonym ryzykiem. Na stronie Krajowego Rejestru Sądowego znajdują się wszystkie formularze wniosków wraz z ich załącznikami. Link do strony KRS

26 WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Do Krajowego Rejestru Sądowego są wpisywane następujące podmioty: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorcy określani w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, nazywane "przedsiębiorcami zagranicznymi", towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,

27 POZOSTAŁE INSTYTUCJE Państwowa Inspekcji Pracy
Państwowa Inspekcja Sanitarna

28 PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO
BIZNES PLAN PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO

29 Międzynarodowy standard innowacyjności
W kontekście funduszy europejskich definicję innowacyjności określa przewodnik Oslo Manual przygotowany przez organizację OECD, w którym zaprezentowana została metodologia badania innowacyjności, a tym samym projektów innowacyjnych. Według podręcznika innowacja to wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do procesu, produktu (towaru lub usługi), marketingu lub organizacji.

30 Innowacyjność w projekcie unijnym to często klucz do sukcesu
Innowacyjność w projekcie unijnym to często klucz do sukcesu. To jedno z najważniejszych kryteriów oceny projektów. Wdrożenie nowego produktu i zaoferowanie go na rynku, wdrożenie nowego procesu, metod marketingowych lub nowej organizacji działalności firmy to niejako wymóg, jaki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie w postaci refundacji części kosztów związanych z realizacją danego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

31 Rodzaje innowacji wspieranych przez fundusze europejskie
 Innowacje procesowe  Innowacje procesowe to wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostaw kluczowych dla działalności firmy, w tym zastosowane w przedsiębiorstwie nowe i ulepszone procesy technologiczne, maszyny, urządzenia i narzędzia, oprogramowanie oraz sposób tworzenia i świadczenia usług.  Innowacje produktowe Innowacje produktowe to wprowadzenie na rynek przez przedsiębiorstwo nowego, kluczowego z punktu widzenia firmy towaru lub usługi, bądź znaczące ulepszenie oferowanego uprzednio towaru lub usługi.  Innowacje marketingowe Innowacje marketingowe to zastosowanie w działalności przedsiębiorstwa nowej metody marketingowej, która wcześniej nie była przez firmę stosowana, a która wynika z nowej strategii marketingowej, istotnie różniącej się od dotychczasowej. Innowacje tego typu obejmują znaczące z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej.  Innowacje organizacyjne Innowacje organizacyjne to zastosowanie w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności, nowej organizacji miejsc pracy lub relacji zewnętrznych, np. nowe metody współpracy z dostawcami, nowe metody rozdziału obowiązków i podejmowania decyzji przez pracowników, wprowadzenie nowych procedur funkcjonowania.

32 PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

33 Zintegrowany Pakiet Wytycznych
Rada Komisja Europejska Krajowy Program Reform Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Narodowa Strategia Spójności (NSS) Strategiczne Wytyczne UE dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Narodowy Plan Strategiczny dla Rybołówstwa Polityka Spójności Wspólna Polityka Rolna Wspólna Polityka Rybacka Rzeczpospolita Polska Strategia Rozwoju Kraju 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Innowacyjna gospodarka PO Pomoc Techniczna PO Rozwój Obszarów Wiejskich PO Rybołówstwo i obszary przybrzeżne RPO WP

34 POLSKA JAKO BENEFICJENT FUNDUSZY UE W LATACH 2007-2013
Aby te środki mogły być wykorzystane przez polskich beneficjentów, rząd przygotował Narodową Strategię Spójności (NSS), która określa priorytety i zakres wykorzystania funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013. Łączny budżet NSS to około 85,56 mld EUR, z czego:  67,3 mld euro to środki UE 11,86 mld euro to krajowe środki publiczne, 6,4 mld euro to finansowe zaangażowanie ze strony podmiotów prywatnych – beneficjentów pomocy.

35 POLSKA JAKO BENEFICJENT FUNDUSZY UE W LATACH 2007-2013
Założenia NSS będą realizowane za pomocą Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz za pomocą Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw: PO Innowacyjna Gospodarka - 12,3% całości środków (8,3 mld EUR), PO Kapitał Ludzki – 14,4% całości środków (9,7 mld EUR), PO Rozwój Polski Wschodniej – 3,4% całości środków (2,3 mld EUR), PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej - (0,7 mld euro), PO Pomoc Infrastruktura i Środowisko - 41,3% całości środków (27,8 mld), PO Techniczna - 0,8% całości środków (0,5 mld EUR), 16 Regionalnych PO – 23,8% całości środków (15,9 mld EUR),

36 POLSKA JAKO BENEFICJENT FUNDUSZY UE W LATACH 2007-2013
Wydatkom finansowanym w ramach budżetu polityki spójności będą towarzyszyły wydatki przeznaczone na realizację Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rybackiego(EFF), w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 13,2 mld EUR PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - 0,7 mld EUR.

37 POLSKA JAKO BENEFICJENT FUNDUSZY UE W LATACH 2007-2013
Łączna kwota funduszy UE przewidziana na realizację polityki spójności i działań rozwojowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w Polsce w latach to ponad 81,2 mld EUR.

38 FUNDUSZE EUROPEJSKIE FUNDUSZE UNIJNE 2007 - 2013 FUNDUSZE STRUKTURALNE
NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY FUNDUSZE UNIJNE EFRROW SZWAJCARSKI MECHANIZM FINANSOWY MECHANIZM FINANSOWY EOG FUNDUSZE STRUKTURALNE EFGROL EFRYB F.SPÓJNOŚCI EFS EFRR

39 PLAN STRATEGICZNY NA POZIOMIE KRAJU
Rysunek 1. Projekty a struktura programowania funduszy strukturalnych PLAN STRATEGICZNY NA POZIOMIE KRAJU PROGRAM OPERACYJNY PRIORYTET DZIAŁANIE PROJEKT Źródło: PRZYGOTOWANIE PROJEKTU, Zastosowanie Metodologii Struktury Logicznej, czerwiec 2006

40 Podstawowe informacje
Jednym z kluczowych czynników decydującym o sukcesie wielu firm jest dobrze przygotowany biznes plan. Dzieje się tak pomimo burzliwie zmieniającej się sytuacji na rynkach. Nie da się zaplanować wszystkiego! Ale aby nie pozostawić wszystkiego przypadkowi, należy wyznaczyć przedsiębiorstwu kierunki, w których powinno podążać. W tym celu sporządzane są formalne dokumenty, takie jak: biznes plany, plany marketingowe, studia wykonalności inwestycji, itp.

41 Podstawowe informacje
Biznes plany sporządzamy przede wszystkim dla siebie!!!!!!!!! Jednakże biznes plan będą czytali także potencjalni inwestorzy lub pracownicy banku (w którym staramy się o kredyt). W związku z tym, że biznes plan będą analizowali i oceniali inni muszą być spełnione proceduralne wymogi związane z jego budową. Może się zdarzyć, że opracowany biznes plan dla danej instytucji można także wykorzystać w innych organizacjach (nowy bank, czy inwestor).

42 Definicje Biznes plany mają wiele definicji.
Najogólniej rzecz ujmując, jest to średnioterminowy i kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem, ujęty w formie pisemnej biznes plan jest dokumentem opisującym biznes, jego produkt lub usługę oraz sposób wejścia na rynek i finansowanie całej operacji. Opisuje on inwestycje, które należy wykonać oraz te, które są w trakcie realizacji. Biznes plan odpowiada na cztery pytania: kto – będzie podejmować się inwestycji, co - będzie inwestycją, jak – ona będzie przeprowadzana, ile - będzie kosztować?

43 Biznes plany sporządza się zazwyczaj w sytuacji:
założenia nowego przedsiębiorstwa, łączenia przedsiębiorstw – fuzje, pozyskanie środków na finansowanie firmy (kredyt, emisja akcji, obligacji), krytycznego okresu – zmiana formy własności, profilu działalności, ukierunkowanie na nowe rynki, duże inwestycje modernizacyjne, wprowadzenie zarządu komisarycznego, postępowanie układowe lub ugodowe), prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego, wyceny przedsiębiorstwa, likwidacji przedsiębiorstwa, tworzenia wspólnych przedsięwzięć (joint ventures), konkursu na kontrakt menedżerski, itp.

44 Typowy biznes plan powinien się składać z następujących elementów:
Streszczenie menedżerskie Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Analiza Strategiczna Strategia przedsiębiorstw Plan marketingowy Plan działalności operacyjnej Plan organizacji zarządzania Plan zatrudnienia Plan finansowy Ocena finansowa

45 BUDOWA BIZNES PLANU Pismo przewodnie biznes planu
Prezentuje biznes plan, wyjaśnia jego cel, podaje tytuł planu oraz opisuje główne dziedziny, na których skoncentrował się autor planu. Dodatkowo może zawierać takie elementy jak: geneza projektu (pomysł, historia, badania), zakres opracowania, źródła informacji, zakres odpowiedzialności autorów.

46 Streszczenie projektu
Strona tytułowa Znajduje się tutaj: Tytuł planu. Nazwa, adres, numer telefonu firmy/osoby fizycznej. Data ukończenia planu. W nagłówku (który będzie widniał na wszystkich stronach) dobrze jest umieścić wersję biznes planu, a w stopce nazwę firmy albo nazwę przedsięwzięcia. Streszczenie projektu Streszczenie powinno skrótowo zapoznać (nie więcej niż na jednej, dwóch stronach) potencjalnych inwestorów z zawartością biznes planu, zainteresować ich i zachęcić do zapoznania się z całością dokumentu. W streszczeniu powinny być zawarte informacje o bieżącym stanie firmy oraz o jej zamierzeniach na przyszłość.

47 Streszczenie projektu – cd.
Streszczenie obejmuje: Cel sporządzenia planu i opis spodziewanych korzyści. Wysokość środków finansowych potrzebnych do osiągnięcia celu. Krótki opis produktu i rynku. Najważniejsze dane (projekcje) finansowe na 3-5 lat naprzód. Opis kadry menedżerskiej – szczególnie istotny w przypadku firm dopiero rozpoczynających działalność jako czynnik zaufania do kompetencji, doświadczenia i być może etyki osób zarządzających. Streszczenie, jako pierwsza informacja o projektowanych zamierzeniach, odgrywa bardzo istotną rolę, dlatego warto je poddać ocenie fachowców.

48 Lista nagłówków rozdziałów i podrozdziałów planu.
Spis treści Lista nagłówków rozdziałów i podrozdziałów planu. Pozwala czytającemu na szybkie zorientowanie się w zakresie i układzie prezentowanego materiału.

49 Główna część biznes planu
Firma i branża Historia i obecna sytuacja firmy Wizja, misja i cele do osiągnięcia Charakterystyka branży Analiza strategiczna SWOT Inwestycja Zakres inwestycji Źródło finansowania Plan sprzedaży i marketingu Oferowany produkt lub usługa Analiza rynku Strategia marketingowa Cena Promocja Dystrybucja Plan zarządzania i działania Działalność produkcyjna lub usługowa Zarządzanie firmą Harmonogram działań Plan finansowy Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania Aktualne dane finansowe Prognozy finansowe Rachunek zysków i strat Przepływy pieniężne - cash flow Bilans Punkt rentowności (BEP) Analiza wskaźnikowa Ocena efektywności Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia Załączniki

50 Analiza strategiczna SWOT
Należy podać silne i słabe strony firmy uwzględniając takie czynniki jak: Majątek trwały Zasoby finansowe Kadra menedżerska Siła robocza Zarządzanie zasobami ludzkimi Cechy produktu Promocja, dystrybucja Następnie należy opisać szanse i zagrożenia płynące z rynku uwzględniając: Czynniki polityczne Czynniki prawne Czynniki ekonomiczne Czynniki społeczne Czynniki etyczne Czynniki technologiczne Poziom rywalizacji pomiędzy aktualnymi konkurentami Możliwość pojawienia się nowej konkurencji Możliwość pojawienia się substytucyjnych wyrobów Siła przetargowa dostawców Siła przetargowa odbiorców Relacje z bankiem obsługującym firmę

51 Silne strony firmy:………………………….. Słabe strony firmy:…………………………
Teraz należy opisać wpływ wymienionych wyżej czynników, to jest silnych i słabych stron firmy oraz możliwości i zagrożeń płynących z rynku, na szanse realizacji całego przedsięwzięcia – osiągnięcia celów i spełnienia oczekiwań właścicieli firmy. Mówiąc inaczej należy opisać pozycję strategiczną firmy. Silne strony firmy:………………………….. Słabe strony firmy:………………………… Szanse otoczenia rynkowego:……………. Zagrożenia otoczenia rynkowego:………… Pozycja strategiczna firmy:………………….

52 Załączniki W załącznikach zamieszcza się najczęściej:
Słownik używanych terminów Harmonogram realizacji planu Dane techniczne produktu Badania rynku Stan zapytań na oferowane wyroby oraz stan już złożonych zamówień Życiorysy osób zarządzających

53 Dziękuję za uwagę !!!


Pobierz ppt "ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google