Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jako organizacja pozarządowa w myśl postanowień swojego statutu, zajmuje się między innymi działalnością.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jako organizacja pozarządowa w myśl postanowień swojego statutu, zajmuje się między innymi działalnością."— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN

2 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jako organizacja pozarządowa w myśl postanowień swojego statutu, zajmuje się między innymi działalnością edukacyjną związaną z podwyższaniem, doskonaleniem i uzyskiwaniem kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych i szkolnych.

3 Szkoły zawodowe związane z SIMP
Europejskie Lotnicze Liceum Profilowane Transportowo – Spedycyjne SIMP w Warszawie – kształci w kierunku transportu lotniczego – obsługi pasażerów i cargo; Europejskie Technikum Lotnicze SIMP w Warszawie – kształci w zawodzie technik mechanik lotniczy; Szkoły zawodowe związane z SIMP

4 Szkoły zawodowe związane z SIMP
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych SIMP w Płocku kształcące w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego technik technologii żywności, technik usług fryzjerskich, technik mechanik. Pod Patronatem Zarządu Głównego SIMP w Warszawie z opieką merytoryczną Koła Towarzystwa Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP w Łasku – Technikum Lotnicze w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach kształcące w zawodzie technik mechanik lotniczy.

5 kurs zawodowy kurs praktyka zawodowa seminarium
Główna działalność edukacyjna prowadzona w ośrodkach SIMP dotyczy uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w następujących pozaszkolnych formach kształcenia: kurs kurs zawodowy seminarium praktyka zawodowa w obszarach określonych w przepisach o posiadaniu obowiązkowych kwalifikacji związanych z dopuszczeniem do pracy.

6 SIMP w szczególności zajmuje się
przygotowaniem do sprawdzenia kwalifikacji i nadawania uprawnień energetycznych oraz przeprowadzaniem egzaminów przez Komisje Kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) szkoleniem w zakresie urządzeń transportu bliskiego (UTB) i przygotowaniem do egzaminów wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) lub Transportowy Dozór Techniczny (TDT) szkoleniem i egzaminem pozwalającym na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego SIMP w zakresie substancji kontrolowanych zubożających warstwę ozonową szkoleniem dla osób ubiegających się o certyfikat spawacza nadawany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), Polski Rejestr Statków (PRS), TÜV, SIMP itp.

7 UPRAWNIENIA ENERGETYZNE
Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, ujętych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ) – Grupy: 1,2 i 3, oprócz innych odpowiednich kwalifikacji zawodowych, biorąc pod uwagę szczególne zagrożenia na jakie są narażeni, powinni posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne w danej grupie.

8 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI (URE)
Przy Ośrodku SIMP powołana jest przez Urząd Regulacji Energetyki Komisja Kwalifikacyja do sprawdzania wymaganych kwalifikacji energetycznych związanych z dopuszczeniem do pracy na określonych stanowiskach – Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami).

9 Sprawdzenie kwalifikacji polega na wykazaniu przez zdającego w drodze egzaminu ustnego wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, których dotyczy sprawdzana kwalifikacja. Wynik egzaminu może być pozytywny lub negatywny. Osoba, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne. Świadectwa kwalifikacyjne uznawane są również w krajach Unii Europejskiej.

10 GRUPA 1 W Z Ó R

11 GRUPA 2 W Z Ó R

12 W Z Ó R GRUPA 3

13 GOSPODARKA ODPADAMI Przygotowanie do egzaminu pozwalającego na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego SIMP w zakresie substancji kontrolowanych zubożających warstwę ozonową

14 ODK SIMP UDT TDT Przygotowanie osób w zakresie urządzeń transportu bliskiego (UTB) i przygotowanie do egzaminów wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) lub Transportowy Dozór Techniczny (TDT)

15 W Z Ó R

16 W Z Ó R

17 ODK SIMP UDT TDT SIMP PRS TÜV
Przygotowanie osób ubiegających się o certyfikat spawacza nadawany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), Polski Rejestr Statków (PRS), TÜV, SIMP itp.

18 W Z Ó R

19 Projekty unijne POKL Od 2008 r. dzięki funduszom europejskim Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie realizuje program doskonalenia i uzupełniania kwalifikacji uczniów przedostatnich i ostatnich klas szkół zawodowych. Ośrodek realizuje projekty unijne, które wychodzą naprzeciw proponowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianom w kształceniu zawodowym.

20 PROJEKTY POKL Celem realizowanych dla uczniów projektów jest podnoszenie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez: uzupełnienie kwalifikacji oraz wiedzy eksploatacyjnej na potrzeby rynku, nadanie kompetencji zawodowych dzięki uzyskanym uprawnieniom do wykonywania pracy zgodnie z wymaganymi przepisami, podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, wsparcie uczniów ostatnich i przedostatnich klas szkół zawodowych (ZSZ oraz Technika) mieszkających w województwie zachodniopomorskim w wyborze dalszej drogi rozwoju zawodowego.

21 Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie realizuje projekty:
"Nowoczesna szkoła zawodowa w zachodniopomorskim" – współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; "Nowoczesna szkoła zawodowa w zachodniopomorskim na bis" - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

22 Uczniowie uczestniczą w kursach w zakresie nabywania kwalifikacji i uprawnień do obsługi, eksploatacji oraz konserwacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, obsługi i eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (UTB), spawania tworzyw sztucznych ale także uzyskują tytuły czeladnicze.

23 Operator kotłów grzewczych (uprawnienia URE);
KURSY DLA UCZNIÓW Obsługa, konserwacja oraz montaż urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa (uprawnienia URE); Obsługa, konserwacja oraz montaż instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (uprawnienia URE); Operator kotłów grzewczych (uprawnienia URE); Obsługa, konserwacja oraz montaż maszyn i urządzeń elektrycznych (uprawnienia URE);

24 Operator podestów ruchomych przejezdnych (uprawnienia UDT);
KURSY DLA UCZNIÓW Obsługa, konserwacja oraz montaż urządzeń, instalacji i sieci gazowych (uprawnienia URE); Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym z bezpieczną wymianą butli LPG (uprawnienia UDT); Dla osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG (uprawnienia TDT); Operator podestów ruchomych przejezdnych (uprawnienia UDT);

25 KURSY DLA UCZNIÓW Dla kandydatów przystępujących do egzaminu na tytuł czeladnika w zawodzie Glazurnik (Dyplom Uzyskania Tytułu Zawodowego nadany przez Izbę Rzemieślniczą); Dla kandydatów przystępujących do egzaminu na tytuł czeladnika w zawodzie Blacharz samochodowy (Dyplom Uzyskania Tytułu Zawodowego nadany przez Izbę Rzemieślniczą); Dla kandydatów przystępujących do egzaminu na tytuł czeladnika w zawodzie Wizażystka (Dyplom Uzyskania Tytułu Zawodowego nadany przez Izbę Rzemieślniczą);

26 700 uczniów bierze udział w projektach;
Rezultaty i efekty: 700 uczniów bierze udział w projektach; 700 uczniów otrzyma wsparcie doradcze w zakresie planowania ścieżki kariery zawodowej, motywacji do nauki i potwierdzania zdobytych kwalifikacji oraz podniesienia poziomu samooceny zawodowej i zaufania we własne siły; 300 godzin wsparcia doradczego otrzymały uczennice w zakresie planowania ścieżki kariery zawodowej, motywacji do nauki i potwierdzania zdobytych kwalifikacji oraz możliwości kształcenia technicznego; 15 szkół zawodowych z województwa zachodniopomorskiego uczestniczyło bądź uczestniczy w projektach;

27 30 absolwentów szkół, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (OKE) objęto doradztwem w zakresie przygotowania do tego egzaminu. 15 programów nauczania opracowali wspólnie: nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, wykładowcy akademiccy, kadra inżynierska i instruktorska – przedstawiciele pracodawców oraz przedstawiciele instytucji nadających uprawnienia; Rezultaty i efekty:

28 Rezultaty i efekty: 700 uczniów otrzymało poradniki w zakresie realizowanej tematyki szkoleń; 40 nauczycieli przeszkolono w zakresie Doskonalenie form realizacji doradztwa zawodowego w szkołach; 20 szkół otrzymało komplet Poradników dla wychowawców klas w szkołach zawodowych na temat funkcji i zakresu doradztwa; 30 szkół otrzymało po 2 komplety 14 podręczników wspierających kształcenie zawodowe i wskazujących możliwości uzyskiwania nowych kwalifikacji;

29 SUPLEMENT CERTYFIKATÓW
Uczniowie otrzymali suplement w języku angielskim certyfikatów UDT, TDT i SIMP. Certyfikaty uznawane są w krajach Unii Europejskiej.

30 PODSUMOWANIE Problematyka projektów jest przykładem podejmowania działań na rzecz gospodarki narodowej i edukacji w myśl postanowień zawartych w statucie SIMP i założeń Ministerstwa Edukacji Narodowej.

31 W Z Ó R

32 W Z Ó R Certyfikat ukończenia kursu
organizowanego w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu ……………………………………………………………………………………………… Pani/Pan………………………………………….. urodzona/y w dniu …………………. r. w …………………… była/był uczestniczką/kiem kursu …………………………. w okresie od ………………… r. do ……………………… r. organizowanego przez: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Ośrodek Doskonalenia Kadr z siedzibą w Szczecinie, ul. Sabały 11a i ukończyła/ukończył kurs z wynikiem: ………………….. miejscowość, data, organizator szkolenia W Z Ó R

33 Działalność edukacyjna uprawniona przez SIMP:
Szkolenie dla uczniów w systemie pozaszkolnym potwierdzone dokumentacją SIMP Udział w egzaminach zawodowych Opracowywanie i opiniowanie programów nauczania pod kątem aktualnych potrzeb rynku Współpraca ze szkołami zawodowymi w zakresie popularyzowania nowych technologii (np. związanych z odnawialnymi źródłami energii, energetyką i przedsiębiorczością w szerokim rozumieniu) Doradztwo zawodowe i doradztwo w zakresie modelu współpracy z przedsiębiorcami – pomoc i pośrednictwo w organizowaniu praktyk zawodowych i wycieczek do nowoczesnych miejsc pracy.

34 e-mail: odk.simp@neostrada.pl www: odksimp-szczecin.neostrada.pl
DANE KONTAKTOWE SIMP ZG Warszawa ul. Świętokrzyska 14a tel. (22) ; ODK SIMP Szczecin ul. Sabały 11a Szczecin telefon/fax: (91) www: odksimp-szczecin.neostrada.pl

35 Dziękuję za uwagę Małgorzata Gadomska ODK SIMP Szczecin


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jako organizacja pozarządowa w myśl postanowień swojego statutu, zajmuje się między innymi działalnością."

Podobne prezentacje


Reklamy Google