Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i ich zastępcami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i ich zastępcami"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i ich zastępcami
kwiecień 2015

2 Egzamin maturalny w 2015 roku

3 Organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w 2015 r.:
Tematyka spotkania Organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w 2015 r.: - według standardów egzaminacyjnych - według podstawy programowej Dokumentacja egzaminu

4 Podstawa prawna przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2015 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. nr 83, poz.562) z późniejszymi zmianami Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/ dla uczniów liceów ogólnokształcących i uczniów techników Komunikaty dyrektora CKE

5 Wzory dokumentów Wzory wszystkich dokumentów obowiązujących
przy organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 są zamieszczone w formacie Microsoft Word na stronie internetowej OKE w Gdańsku w zakładce Procedury i załączniki.

6 Część pisemna egzaminu maturalnego

7 Harmonogram DATA GODZINA 9:00 GODZINA 14:00 4 maja język polski PP
wiedza o tańcu PP, PR 5 maja matematyka PP język łaciński i kultura antyczna PP, PR 6 maja język angielski PP język angielski PR, DWJ 7 maja język polski PR biologia PP, PR 8 maja matematyka PR wiedza o społeczeństwie PP, PR 11 maja fizyka i astronomia PP, PR filozofia PP, PR 12 maja język niemiecki PP język niemiecki PR, DWJ 13 maja geografia PP, PR historia muzyki PP, PR 14 maja język rosyjski PP język rosyjski PP, DWJ 15 maja chemia PP, PR historia sztuki PP, PR 18 maja język francuski PP język francuski PR, DWJ 19 maja informatyka PP, PR historia PP, PR 20 maja język hiszpański PP język hiszpański PR, DWJ 21 maja język włoski PP język włoski PR, DWJ 22 maja języki mniejszości narodowej PP język kaszubski PP, PR języki mniejszości narodowej PR 22 maja, od godz. 9:00 odbędzie się egzamin z przedmiotów zdawanych w językach obcych

8 Skład zespołu nadzorującego
W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdającego. W przypadku, gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego, zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających.

9 Składy zespołów nadzorujących

10 Czas trwania egzaminu poziom rozszerzony (arkusz standardowy)
przedmiot stara formuła nowa formuła biologia 150’ 180’ chemia fizyka i astronomia/fizyka geografia informatyka część I - 90’ część I – 60’ część II - 150’ część II – 150’

11 Terminy dostaw arkuszy do szkół
Dostarczenie arkuszy do szkół: godz.: – 7.30 Data Przedmiot 4 maja j. polski – pp, wiedza o tańcu - pp i pr 5 maja matematyka –pp, j. łaciński i kultura antyczna – pp pr + płyta CD z nowym ustnym językiem polskim 6 maja j. angielski – pp pr dw, j. polski – pr, wos – pp i pr matematyka – pr, biologia – pp pr 11 maja filozofia – pp i pr, geografia – pp i pr, historia sztuki – pp pr chemia – pp i pr, historia muzyki- pp i pr, fizyka i astronomia/fizyka – pp pr j. niemiecki pp pr dw, j. rosyjski – pp pr dw 18 maja informatyka – pp pr, historia – pp pr, j. kaszubski – pp i pr arkusze zdawane w języku obcym (matematyka, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka i certyfikaty hiszpańskie) j. francuski – pp pr dw, j. hiszpański – pp pr dw, j. włoski – pp pr dw

12 Zasady odbioru arkuszy od kuriera
Przesyłki od kurierów odbierają dwie osoby, aby proceduralnie sprawdzić jej zawartość (PZE lub upoważnione osoby). Niezwłocznie po otrzymaniu należy zweryfikować zawartość i sprawdzić, czy liczba i rodzaj arkuszy są zgodne z zamówieniem. Od 1 do 50 arkuszy danego typu – rezerwa 1 sztuka Powyżej 50 – rezerwa 2 sztuki Arkusz w brajlu nie ma rezerwy arkuszEM rezerwowym dla czarnodruku jest czarnodruk Taka sama procedura dotyczy płyt CD na poszczególne rodzaje egzaminu.

13 Informacje inne… dystrybucja i redystrybucja do szkół / placówek wpisanych w aplikacji Hermes listy obecności są zamieszczone w Serwisie dla dyrektorów i szkoły same je drukują 30 kodów zespołów / szkół z przeznaczeniem do naklejania na paczki z zestawami i dokumentacją wysyłaną do OKE w przypadkach szczególnych odbiór arkuszy przez dwie upoważnione osoby w siedzibie OKE

14 Naklejki na bezpieczne koperty
nowa formuła stara formuła

15 Serwis dla dyrektorów…

16 Serwis dla dyrektorów…

17 Przybory pomocnicze… Komunikat dyrektora CKE z 4 marca 2015 roku

18 Wybrane wzory matematyczne…
Wydrukowane wzory matematyczne i fizykochemiczne na nowy egzamin maturalny będą dostarczone do szkół do 24 kwietnia 2015 rok zgodnie z zamówieniem z bieżącego roku

19 Wybrane wzory matematyczne…
Proszę zwrócić uwagę na inny wygląd pomocy do starego egzaminu maturalnego (wzory z matematyki – czerwona obwoluta – oraz wzory na egzamin z fizyki i chemii – karty.

20 Plan sali

21 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Dostosowania Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

22 Dostosowania

23 Płyty CD – języki obce nowożytne
Od roku szkolnego 2012/2013 teksty do poszczególnych zadań są nagrywane na płycie CD jako odrębne ścieżki. Arkusz na poziomie podstawowym Arkusz na poziomie rozszerzonym Arkusz na poziomie dwujęzycznym Ścieżka 1. – wstęp oraz zadanie 1. Ścieżka 2. – zadanie 2. Ścieżka 3. – zadanie 3. Odtwarzacze CD automatycznie przechodzą do kolejnej ścieżki; podział nagrania na poszczególne ścieżki ma jedynie ułatwić przejście do odpowiedniego zadania w przypadku wystąpienia usterki płyty CD.

24 Obowiązki zdającego Zgłasza się z dokumentem tożsamości.
Zapoznaje się z informacją na pierwszej stronie arkusza. Sprawdza, czy arkusz jest kompletny. Sprawdza poprawność cyfrowego numeru PESEL na naklejce. Podpis zdającego na liście obecności jest równoznaczny ze stwierdzeniem poprawności numeru PESEL na naklejce.

25 Obowiązki zdającego – kodowanie
1. Zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce. 2. Wpisuje numer PESEL na stronie tytułowej i na karcie odpowiedzi arkusza. 3. Wpisuje trzycyfrowy kod z listy obecności na stronie tytułowej i na karcie odpowiedzi arkusza. 4. Przykleja naklejki z numer PESEL na stronie tytułowej i na karcie odpowiedzi arkusza.

26 naklejka z kodem kreskowym zdającego
Strona tytułowa naklejka z kodem kreskowym zdającego dysleksja PESEL zdającego trzycyfrowy kod

27 Przeznaczenie arkusza
Typy arkuszy Typ arkusza Przeznaczenie arkusza A1 arkusz standardowy A2 arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera A3 arkusz dla osób słabosłyszących A4 arkusz dla osób słabowidzących A6 arkusz dla osób niewidomych A7 arkusz dla osób niesłyszących

28 naklejka z kodem kreskowym zdającego
Strona tytułowa naklejka z kodem kreskowym zdającego dysleksja PESEL zdającego trzycyfrowy kod

29 naklejka z kodem kreskowym zdającego
Karta odpowiedzi naklejka z kodem kreskowym zdającego PESEL zdającego trzycyfrowy kod na odwrocie karty

30 naklejka z kodem kreskowym zdającego
Karta odpowiedzi naklejka z kodem kreskowym zdającego PESEL zdającego trzycyfrowy kod na odwrocie karty

31 Obowiązki zespołu nadzorującego
Członkowie zespołu nadzorującego przed rozpoczęciem pracy z arkuszami sprawdzają: czy numery PESEL na naklejkach są takie same jak w dowodach osobistych zdających przy odbiorze arkuszy - czy zdający poprawnie wpisali swój numer PESEL w wyznaczonych miejscach (strona tytułowa i karta odpowiedzi) czy zdający zgodnie z uprawnieniem oznaczyli dysleksję czy arkusz jest kompletny. Czas egzaminu liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych.

32 Obowiązki zespołu nadzorującego
Rozmieszczenie członków zespołu nadzorującego w sali egzaminacyjnej powinno stwarzać możliwość nadzorowania wszystkich zdających, tj. członkowie zespołu nadzorującego powinni być rozmieszczeni w różnych miejscach sali.

33 Obowiązki zespołu nadzorującego
Prace zdających należy uporządkować zgodnie z kolejnością na etykiecie naklejanej na bezpiecznej kopercie. Na etykiecie należy nanieść uwagi dotyczące dostosowań.

34 Język obcy nowożytny – poziom rozszerzony stara formuła
W przypadku części II egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, który składa się wyłącznie z zadań zamkniętych, zespół nadzorujący po zebraniu arkuszy i sprawdzeniu ich poprawnego zakodowania odrywa karty odpowiedzi od arkuszy arkusze układa w kolejności numerów PESEL, a na nich karty odpowiedzi w takiej samej kolejności tak ułożone karty i arkusze należy zapakować do bezpiecznej koperty. W nowej formule poziom rozszerzony z języka obcego nowożytnego ma tylko jeden arkusz.

35 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskany tytuł. Zaświadczenie wraz z dokumentacją przesyła dyrektor, który zgłasza laureatów przez Serwis dla dyrektorów

36 Olimpiady Lp. Nazwa olimpiady Zwolnienie z przedmiotu 1.
Olimpiada Chemiczna chemia 2. Olimpiada Biologiczna biologia 3. Olimpiada Historyczna historia 4. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego język polski 5. Olimpiada Geograficzna geografia 6. Olimpiada Języka Niemieckiego język niemiecki 7. Olimpiada Języka Francuskiego język francuski 8. Olimpiada Języka Angielskiego język angielski 9. Olimpiada Języka Rosyjskiego język rosyjski 10. Olimpiada Języka Łacińskiego język łaciński i kultura antyczna 11. Olimpiada Języka Hiszpańskiego język hiszpański 12. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym wiedza o społeczeństwie 13. Olimpiada Fizyczna fizyka i astronomia 14. Olimpiada Matematyczna matematyka 15. Olimpiada Informatyczna informatyka 16. Olimpiada Artystyczna - sekcja plastyki historia sztuki - sekcja muzyki historia muzyki 17. Olimpiada Filozoficzna filozofia

37 Laureaci Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego dotyczący zmiany deklaracji przez laureatów lub finalistów w ramach przedmiotu, z którego są zwolnieni (nie później niż do 20 kwietnia 2015 roku).

38 Serwis dla dyrektorów…

39 Dokumenty przekazywane do OKE
Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej (Koniecznie podać liczbę laureatów Jeżeli nie ma to należy wpisać „0”.) Protokół zbiorczy części pisemnej egzaminu maturalnego Podpisane listy zdających Kopia powołań zespołów nadzorujących Protokół przerwania i unieważnienia egzaminu Poświadczone kopie zaświadczeń laureatów / finalistów olimpiad Kserokopia zawartości przesyłki (otrzymanej od dystrybutora arkuszy)

40 Dokumenty przekazywane do OKE
Jeżeli w jednej sali są rozwiązywane arkusze według nowej i starej formuły, to proszę o wypełnienie dokumentacji odpowiedniej do każdego egzaminu.

41 Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego
Załącznik 2ML

42 Odbiory ze szkół godz. 13.30 - 18.00 godz. 10.00 – 14.00 4 maja 5 maja
(arkusze niewykorzystane z całej sesji) W przypadku języka włoskiego – poziom rozszerzony i dwujęzyczny, języka mniejszości narodowej, języka kaszubskiego oraz przedmiotów w języku obcym należy zamówić kuriera Pocztex-u po zakończonych egzaminach i przesłać materiały egzaminacyjne do OKE (wyjątek stanowi Trójmiasto, które dostarcza osobiście arkusze do OKE).

43 Odbiory ze szkół W przypadku języka włoskiego – poziom rozszerzony i dwujęzyczny, języka mniejszości narodowej, języka kaszubskiego oraz przedmiotów w języku obcym należy zamówić kuriera Pocztex-u po zakończonych egzaminach i przesłać materiały egzaminacyjne do OKE (wyjątek stanowi Trójmiasto, które dostarcza osobiście arkusze do OKE). Na te przesyłki należy dodatkowo nakleić otrzymaną z OKE samoprzylepną koszulkę z napisem Przesyłka maturalna

44 Odbiory ze szkół Miejsce na naklejkę z kodem szkoły

45 Etykiety do przesyłek zawierających materiały egzaminacyjne
OKE w Gdańsku przygotuje dla każdej szkoły i na każdy dzień, w którym odbywa się odbiór arkuszy egzaminacyjnych, etykietę zatytułowaną: Specyfikacja przesyłki. Jeśli szkoła jest częścią zespołu szkół, każda etykieta przygotowywana jest dla całego zespołu. Etykiety zostaną rozesłane do szkół przed terminem egzaminu maturalnego: wszystkie etykiety wypełnia i podpisuje PZE etykietę należy umieścić w przesyłce do OKE, aby wynikało z niej jasno, z jakich przedmiotów arkusze są aktualnie w przesyłce przekazywane.

46 Etykiety do przesyłek zawierających materiały egzaminacyjne
Jeżeli szkoła otrzymała specyfikację, ale do egzaminu w tej szkole nikt nie przystąpił, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić OKE (faksem lub mailem).

47 Ankieta dystrybucyjna
Tylko w razie wystąpienia niepożądanych sytuacji w zakresie dystrybucji i druku materiałów egzaminacyjnych należy wypełnić elektronicznie ankietę po zakończeniu egzaminu maturalnego.

48 Część ustna egzaminu maturalnego

49 Finansowanie części ustnej
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 roku (Dz.U poz. 1977) podział części oświatowej subwencji jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (§ 2 ust. 10)

50 Część ustna

51 Bibliografia W przypadku części ustnej starego egzaminu maturalnego z języka polskiego zdający do kwietnia 2015 roku przekazują dyrektorowi szkoły bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej.

52 Skład zespołu przedmiotowego
W skład zespołu przedmiotowego wchodzą: - nauczyciel danego przedmiotu wpisany do ewidencji egzaminatorów - drugi nauczyciel danego przedmiotu. W skład zespołu przedmiotowego nie może wchodzić nauczyciel, który w ostatnim roku nauki prowadził zajęcia z danego przedmiotu ze zdającymi. Spośród osób wchodzących w skład zespołu przedmiotowego co najmniej jedna jest zatrudniona w innej szkole lub placówce.

53 Część ustna – odbiór zestawów
Trójmiasto i powiat gdański odbiór zestawów na część ustną w siedzibie komisji 29 kwietnia pozostałe szkoły w swoich siedzibach Bardzo proszę o dokładne sprawdzenie zawartości paczki i zgodności jej zawartości z opisem.

54 Część ustna – odbiór zestawów
5 maja 2015 r. wraz z przesyłką zawierającą materiały egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu, do każdej szkoły dostarczona zostanie płyta CD (dwa egzemplarze) zawierająca 12 folderów z zadaniami do części ustnej egzaminu z języka polskiego. Każdy folder zawierać będzie 18 zadań przeznaczonych na kolejny dzień egzaminu określony w harmonogramie (11–23 maja). Dodatkowo – wyłącznie jako zabezpieczenie na ewentualność otrzymania przez szkołę obu wadliwych płyt – wszystkie materiały przeznaczone na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego będzie można pobrać 8 maja 2015 roku.

55 Część ustna Każde zadanie będzie przekazane w postaci odrębnego
pliku zabezpieczonego hasłem. Hasła do plików zostaną przesłane elektronicznie dzień przed egzaminem (w przypadku egzaminu odbywającego się w poniedziałek – w poprzedzający piątek), ok. godziny 8.00, za pośrednictwem serwisu OKE dedykowanego dyrektorom szkół, w postaci pliku .doc zawierającego numer zadania oraz hasło.

56 z sekundnikiem lub stoper.
Część ustna W sali egzaminacyjnej powinien być umieszczony w widocznym miejscu zegar z sekundnikiem lub stoper.

57 Część ustna – skierowani
Oryginał protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu pozostaje w dokumentacji szkoły, która przeprowadzała egzamin, zaś szkoła macierzysta otrzymuje kopię protokołu.

58 Przekazywanie wyników części ustnej
Dyrektor macierzystej szkoły zdającego wprowadza do Hermesa wyniki części ustnej. Wyniki części ustnej powinny być przekazane do OKE bezpośrednio po zakończeniu tej części egzaminu ze wszystkich przedmiotów. Nieprzekraczalny termin przekazania wyników maja 2015 r.

59 Niszczenie zestawów ustnych
Załącznik 3M

60 Warunki techniczne niszczenia zestawów
Komisja likwidacyjna niszczy fizycznie zestawy egzaminacyjne w taki sposób, aby niemożliwe było odtworzenie jakiegokolwiek zestawu. Oryginał Protokołu zniszczenia zestawów na część ustną… należy przesłać do OKE.

61 Zgłaszanie zastrzeżeń
Absolwent może w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub w pisemnej z danego przedmiotu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

62 Termin dodatkowy

63 Zwolnienie lekarskie Zasady dotyczące informacji podawanych
na zwolnieniach lekarskich reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku (DzU nr 247, poz. 1819).

64 Termin dodatkowy Wniosek do dyrektora szkoły składa absolwent lub jego rodzice najpóźniej w dniu egzaminu z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły wypełnia wniosek (Załącznik 19). Wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami przesyła dyrektorowi OKE w Gdańsku najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. W zależności od liczby zdających miejscem zdawania egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie będzie siedziba OKE w Gdańsku.

65 Termin dodatkowy W szczególnych przypadkach losowych
lub zdrowotnych możliwe jest przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym między 1 a 17 czerwca 2015 roku Szczegółowy harmonogram egzaminów został opublikowany w komunikacie dyrektora CKE z dnia 3 lipca 2014 roku (aktualizacja z r.)

66 Termin dodatkowy DATA GODZINA 9:00 GODZINA 14:00 1 czerwca
język polski PP język polski PR 2 czerwca matematyka PP matematyka PR 3 czerwca język angielski PP język angielski PR, DJ 5 czerwca wiedza o społ. PP, PR wiedza o tańcu PP, PR, fizyka i astronomia PP, PR/fizyka PR j. łaciński i kultura antyczna PP, PR 8 czerwca biologia PP, PR historia sztuki PP, PR, filozofia PP, PR historia muzyki PP, PR, 9 czerwca język niemiecki PP język niemiecki PR, DJ 10 czerwca chemia PP, PR geografia PP, PR, przedmioty w języku obcym 11 czerwca język rosyjski PP język rosyjski PR, DJ 12 czerwca informatyka PP, PR historia PP, PR 15 czerwca język francuski PP język francuski PR, DJ 16 czerwca język mniejszości PP język hiszpański PP język kaszubski PP, PR język łemkowski PP, PR język mniejszości PR język hiszpański PR, DJ 17 czerwca język włoski PP język włoski PR, DJ

67 Odbiór świadectw dojrzałości
Dyrektorzy szkół z Trójmiasta i powiatu gdańskiego w siedzibie OKE 29 czerwca Dyrektorzy pozostałych szkół w swoich siedzibach

68 Świadectwo dojrzałości 30 czerwca 2015 roku w macierzystej szkole.
Świadectwa Świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o uzyskanych wynikach zdający otrzymają 30 czerwca 2015 roku w macierzystej szkole. Zdający otrzymuje wraz ze świadectwem jego odpis.

69 Wyniki na świadectwie dojrzałości z każdego przedmioty w części ustnej będą przedstawiane w procentach, zaś wyniki w części pisemnej - w procentach i na skali centylowej. Wyjątek stanowią wyniki z dodatkowych zadań rozwiązywanych w języku obcym, których wyniki będą podawane wyłącznie w procentach.

70 Egzamin w terminie poprawkowym
Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych - ustnych i pisemnych (w przypadku nowej formuły - również przystąpił do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym) i jednego z nich nie zdał, może złożyć do 7 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o przystąpienie do sesji poprawkowej w 2015 roku. Termin upływa 7 lipca 2015 roku

71 Egzamin w terminie poprawkowym
Przystępujących do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym zgłasza dyrektor macierzystej szkoły przez aplikację Hermes w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego. Nie później niż 10 lipca Zestawy do przeprowadzenia części ustnej z języków obcych nowożytnych zostaną przesłane do szkół przed terminem egzaminu poprawkowego.

72 Termin dostawy arkuszy w sierpniu
Dostawa materiałów do szkół w sesji poprawkowej (sierpniowej) - 25 sierpnia 2015 r. godz Do przesyłki będzie dołożona płyta CD z materiałami egzaminacyjnymi na ustny egzamin maturalny z języka polskiego.

73 Termin egzaminu poprawkowego w sierpniu
25 sierpnia 2015 r. godz. 9:00 – część pisemna egzaminu w macierzystej szkole 24-28 sierpnia 2015 r. – część ustna egzaminu w macierzystej szkole 11 września 2015 r. – odbiór świadectw dojrzałości w macierzystej szkole

74 Sprawy różne

75 Zespoły przedmiotowe i nadzorujące
Osobom z zespołów przedmiotowych i nadzorujących dyrektor przedstawia: listę ich zadań i obowiązków procedury przebiegu odpowiednio części ustnej i/lub części pisemnej wzory protokołów i kart oceny (określa sposób ich wypełnienia) instrukcje dotyczące przeprowadzania egzaminu wewnątrzszkolną instrukcję postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem i konsekwencje z niego wynikające kryteria oceniania części ustnej z języków obcych.

76 Urządzenia telekomunikacyjne
Do sali egzaminacyjnej, w której odbywa się egzamin maturalny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. Dotyczy to również zespołów przedmiotowych i nadzorujących Do sali egzaminacyjnej części pisemnej egzaminu maturalnego nie można wnosić materiałów i przyborów niewymienionych w Komunikacie dyrektora CKE z dnia 4 marca 2015 roku.

77 Niesamodzielność rozwiązań arkuszy egzaminacyjnych
W przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora Komisji Centralnej, zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin tego zdającego i unieważnia jego egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub części pisemnej.

78 Niesamodzielność rozwiązań arkuszy egzaminacyjnych
W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu tego zdającego. Zdający, któremu unieważniono egzamin, nie ma prawa przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym.

79 Serwis dla uczniów… PESEL Hasło nadane przez OKE

80 Serwis dla uczniów…

81 Ważne terminy… Powołanie zespołów nadzorujących do 4 kwietnia 2015 r.
Przyjęcie bibliografii do 4 kwietnia 2015 r. Rozpoczęcie egzaminów maturalnych 4 maja 2015 r. Zakończenie sesji egzaminacyjnej w terminie głównym 23 maja 2015 r. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego 1-17 czerwca 2015 r. (miejsce – siedziba OKE w Gdańsku) Rozdanie świadectw dojrzałości 30 czerwca 2015 r. Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego do 7 lipca 2015 r.

82 Ważne terminy… Przekazanie zapotrzebowania na egzamin poprawkowy
do 10 lipca 2015 r. Przekazanie podpisanych zestawień wysłanych świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości do OKE do 31 lipca 2015 r. Pisemny egzamin poprawkowy 25 sierpnia 2015 r. (ustne sierpnia) Rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej 11 września 2015 r. Przekazanie podpisanych zestawień wysłanych świadectw dojrzałości po egzaminie poprawkowym do OKE do 30 września 2015 r.

83 Informacja dla organów prowadzących szkoły
Wzorem lat ubiegłych w Serwisie dla organów prowadzących szkoły zostaną zamieszczone: Arkusze obserwacji egzaminu maturalnego Instrukcja dla obserwatora egzaminu maturalnego w 2015r. Skrót Procedur organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 (materiał dla obserwatora). Upoważnienia dla osób delegowanych przez organ prowadzący do obserwacji egzaminów należy samodzielnie wydrukować z Serwisu… (rejestr upoważnień prowadzi OKE w Gdańsku).

84 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku ul. Na Stoku Gdańsk tel.: fax:


Pobierz ppt "Spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i ich zastępcami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google