Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Władza Wdrażająca Programy Europejskie"— Zapis prezentacji:

1 Władza Wdrażająca Programy Europejskie

2 Władza Wdrażająca Programy Europejskie została powołana w 1994 roku pod nazwą: Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare (WWPWP) na mocy Umowy Finansowej z dnia 19 września 1994 r. zawartej pomiędzy Rządem RP a Komisją Europejską. Umowa ta dotyczyła subwencji dla sfinansowania Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Niemcy PL WWPWP powierzano realizację programów Phare Współpracy Przygranicznej (CBC), a w późniejszym okresie otrzymała do realizacji również Program Phare Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne (JHA) oraz na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Gospodarki, Program Phare Spójność Społeczno - Gospodarcza (SSG ).

3 Władza Wdrażająca Programy Europejskie
WWPE jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, który sprawuje nadzór nad jej działalnością. 7 marca 2007r. na mocy decyzji Ministra MSWiA nastąpiła zmiana nazwy jednostki na Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE). Obecnie, WWPE realizuje w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zadania związane z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środkami innych programów powierzonych jej do realizacji, w tym:

4 Władza Wdrażająca Programy Europejskie
- w zakresie VII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji”, - w zakresie VIII osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki", (działanie 8.3 i 8.4)

5 Władza Wdrażająca Programy Europejskie
A ponadto: - Program Operacyjny Infrastruktur i Środowisko w zakresie XI osi priorytetowej „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie „Projekty na rzecz społeczności romskiej”, - Europejski Fundusz Uchodźczy, - Fundusz granic Zewnętrznych, - Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, - Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, - Szwajcarsko – Polski Program Współpracy „Swiss Contribution”, - Europejska Współpraca Terytorialna,

6 Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy – w zakresie Priorytetu „Wdrażanie przepisów z Schengen, wsparcie Narodowych Planów Działania z Schengen oraz wzmacnianie sądownictwa”, w zakresie Priorytetu „Polityka regionalna i działania transgraniczne” oraz w zakresie Priorytetu „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast”, Fundusz Schengen, System Informacyjny Schengen – SIS, System Informacji Wizowej - VIS, Program Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina, Interreg IIIA Polska-Słowacja, ESPON, INTERact.

7 Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Zadania WWPE: nadzoruje wdrażanie powierzonych jej programów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych, inicjatyw europejskich oraz innych funduszy europejskich, w tym programów pomocy przedakcesyjnej; oferuje bezpośrednie wsparcie merytoryczne oraz finansowo- księgowe, planuje, rozlicza i kontroluje płatności i gospodarkę środkami finansowymi w ramach powyższych programów w zakresie nie przekazanym innym podmiotom; monitoruje finansowy i rzeczowy postęp realizacji projektów wydaje certyfikaty kwalifikowalności wydatków w ramach wdrażanych przez nią programów.

8 Władza Wdrażająca Programy Europejskie
WWPE jest jednostką, której działalność związana jest z: realizacją, zarządzaniem i monitoringiem powierzonych jej programów, wsparciem administracji i instytucji biorących udział w wykorzystaniu środków UE, profesjonalnym doradztwem i pomoc beneficjentom w procesie zarządzania projektami UE beneficjenci m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, związki gmin, organizacje społeczne, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, urzędy centralne – ministerstwa oraz odpowiednie służby tj. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych czy Autostrad, jak i Euroregiony.

9 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Działanie Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

10 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG)
Zatwierdzony przez Komisję Europejską 2 października 2007r., przyjęty przez Radę Ministrów 30 października 2007r. Jest jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) Strategiczny cel NSRO to: tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia, wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Kwota ze środków UE przeznaczona na PO IG na lata 2007–2013 to 8,25 mld EUR.

11 INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE
Instytucja Zarządzająca (IZ) w ramach PO IG: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności. Instytucja Certyfikująca (IC): Departament Instytucji Certyfikującej Instytucja Audytowa (IA): Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Instytucja Pośrednicząca (IP) w ramach 7. i 8. osi priorytetowej: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Instytucja Wdrażająca / Pośrednicząca II stopnia (IW / IP2): Władza Wdrażająca Programy Europejskie

12 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG)
Cel główny PO IG: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe PO IG: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacji w gospodarce.

13 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG)
Osie priorytetowe: Badanie i rozwój nowoczesnych technologii. Infrastruktura sfery B+R (badania i rozwój). Kapitał dla innowacji. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Dyfuzja innowacji. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. Pomoc Techniczna.

14 „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI”
8. OŚ PRIORYTETOWA „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI” Cel 8. osi priorytetowej to stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez : wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych eUsług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu, zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania eUsług w społeczeństwie.

15 Działania 8. osi priorytetowej:
8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B, 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

16 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” Dostępna wielkość dofinansowania: Całkowita wartość środków na działanie = ,00 € w tym ze środków unijnych (EFRR) = ,00 € Alokacja środków na 2008 r = ,00 € Minimalna kwota dofinansowania nie może być mniejszą niż PLN.

17 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” Nabór wniosków dotyczy następujących województw: lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2008 roku w każdym z ww. województw wynosi: ,14 euro

18

19 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” Wsparcie udzielane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy na zatrudnienie może być udzielane beneficjentowi pomocy z zachowaniem intensywności pomocy publicznej, która wynosi: 60% dla średnich przedsiębiorców i 70% dla mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego; 50% dla średnich przedsiębiorców i 60% dla mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców na obszarach należących do województw: śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, a w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy; 40% dla średnich przedsiębiorców i 50% dla mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców na obszarach należących do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. -na obszarze należącym do województwa mazowieckiego;

20 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” Dodatkowo w ramach działania wsparcie może być udzielone na szkolenia specjalistyczne z zachowaniem intensywności pomocy publicznej która nie przekracza 25% kosztów kwalifikowalnych szkolenia (ale nie więcej niż 10% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych projektu). Intensywność powyższej pomocy zwiększa się odpowiednio: - 10 punktów procentowych w przypadku szkoleń dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnym położeniu lub niepełnosprawności; 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa i o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikro- przedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa. Wsparcie w ramach działania 8.4 jest udzielane na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

21 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” Cel działania: Stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej (bezpośrednio do użytkownika) poprzez wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo. Beneficjenci: Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe non-profit.

22 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” Niekwalifikujący się beneficjenci: Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, znajdujące się w okresie restrukturyzacji przeprowadzonej z wykorzystaniem pomocy publicznej; Przedsiębiorcy na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji KE, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

23 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” Wsparcie nie może być udzielane na działalność gospodarczą: związaną z produkcją podstawową produktów rolnych; związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych; w sektorze rybołówstwa i akwakultury; w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien sztucznych; w sektorze węglowym; w sektorze budownictwa okrętowego.

24 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” GRUPY DOCELOWE Społeczność lokalna * Grupa docelowa - konkretne osoby, instytucje lub grupy społeczne, które będą bezpośrednio korzystać z rezultatów realizowanych projektów. Forma dofinansowania: - Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy – refundacja, - Organizacje pozarządowe non-profit - zaliczka/refundacja.

25 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” Wydatek kwalifikowalny - definicja: niezbędny do przeprowadzenia projektu, uwzględniony w Umowie o dofinansowanie oraz zgodny z zasadami właściwego zarządzania finansami, w szczególności efektywności kosztów, poniesiony w trakcie trwania realizacji projektu, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2008 r., zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego, należycie udokumentowany, nie podlegający wyłączeniom ustanowionym przez Instytucję Zarządzającą PO IG.

26 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” Wykaz wydatków kwalifikowalnych w ramach działania 8.4: Rozporządzenie Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielenia przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. Wnioskodawca powinien przedstawić w swojej propozycji projektu realne i faktyczne koszty.

27 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” Kwalifikujące się projekty Projekty muszą być realizowane na terenie Polski. Zakończenie realizacji wszystkich projektów (łącznie z finansowym rozliczeniem) maksymalnie do 31 grudnia 2015 r. szczegółowe terminy realizacji projektu zawarte w umowie o dofinansowanie. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia trwałości rezultatów projektu, w okresie 5 lub 3 lat od daty rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu, przy czym projekt nie może podlegać znaczącej modyfikacji.

28 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” Okres kwalifikowalności: – początek okresu kwalifikowalności od momentu otrzymania potwierdzenia drogą elektroniczną lub pisemną, że projekt z zastrzeżeniem późniejszej szczegółowej weryfikacji wniosku o udzielenie wsparcia, kwalifikuje się do objęcia pomocą. Potwierdzenie jest wysyłane beneficjentowi w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o udzielenie wsparcia. w Umowie o dofinansowanie jest określona data początkowa i końcowa kwalifikowalności wydatków dla projektu, data końcowa projektu może zostać zmieniona, tzn. wydłużona na pisemny wniosek Beneficjenta  aneks do umowy. Okres kwalifikowalności projektu nie może wykroczyć poza 31 grudnia 2015 r.

29 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” Przykładowe projekty mogą składać się z komponentu: współfinansowanie projektów polegających na budowie dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym i najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem końcowym, przeszkolenie we wdrażaniu najnowszych technologii niezbędnych do realizacji projektu polegającego na dostarczeniu usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

30 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” Zakaz podwójnego finansowania: czyli całkowitego lub częściowego zrefundowania wydatku dwa razy ze środków publicznych - wspólnotowych lub krajowych. Przykład: Podwójnym finansowaniem jest: zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami.

31 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” Cross-financing czyli finansowanie krzyżowe Cross-financing pozwala, w projekcie finansowanym z PO IG (ze środków EFRR), zrealizować działania miękkie kwalifikujące się z EFS, które nie znajdują się w katalogu kosztów kwalifikujących EFRR. Beneficjent już na poziomie składania wniosku o dofinansowanie musi zaznaczyć, czy będzie korzystał z cross-financing i w jakim stopniu. Maksymalna wielkość cross-financing = do 10% wydatków kwalifikujących się w ramach projektu. Dofinansowaniem objęte są koszty uczestnictwa w niezbędnych szkoleniach wykorzystywanych wyłącznie w celu realizacji projektu:  szkolenia specjalistyczne. Wsparcie udzielane w ramach pomocy szkoleniowej z zachowaniem intensywności pomocy publicznej, która nie przekracza 25% kosztów kwalifikowalnych.

32 Droga projektu do dofinansowania:
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” Droga projektu do dofinansowania: Przygotowanie wniosku Złożenie wniosku Ocena i wybór wniosków Decyzja o przyznaniu dofinansowania Umowa o dofinansowanie

33 Etapy realizacji projektu w ramach działania 8.4 POIG
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” Etapy realizacji projektu w ramach działania 8.4 POIG Od złożenia wniosku do umowy o dofinansowanie: Ocena formalna, Ocena merytoryczna (Posiedzenie Komisji Oceniającej), Decyzja o przyznaniu dofinansowania, Podpisanie umowy o dofinansowanie.

34 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” Realizacja projektu: Sprawozdawczość i monitoring projektu, Kontrola realizacji projektu (kontrole planowane i doraźne), Informacja i promocja: Instrumenty informacji i promocji: plakaty, materiały informacyjno-promocyjne, oznaczanie sprzętu, tablice informacyjne, tablice upamiętniające, strony internetowe, informowanie mediów, inne.

35 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” Hasło podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty: „Dotacje na innowacje” wraz z wyrażeniem: „Inwestujemy w Waszą przyszłość” lub „Fundusze Europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki” Niedopełnienie obowiązków w zakresie informacji i promocji może skutkować wstrzymaniem wypłaty środków lub koniecznością zwrotu dotacji.

36 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” Przechowywanie dokumentów Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych związanych z realizacją projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami, zawieraniem umów z wykonawcami. W ramach projektów, w których udzielana jest pomoc publiczna dokumenty związane z udzieleniem pomocy publicznej należy przechowywać, co najmniej 10 lat od dnia wejścia Umowy w życie.

37 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” DOKUMENTY PROGRAMOWE Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz z późn.zm.); Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , zatwierdzony przez Komisję Europejską r. przyjęty przez Radę Ministrów RP r.; Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

38 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” DOKUMENTY PROGRAMOWE II Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U nr 175 poz. 1232); Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania ; Rozporządzenie Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielenia przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

39 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
DZIAŁANIE 8.4. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI” DOKUMENTY PROGRAMOWE III Wytyczne w zakresie: trybu dokonywania płatności i rozliczeń; informacji i promocji; procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych; wyboru projektów w trybie konkursowym; sprawozdawczości; wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód; kwalifikowania wydatków w ramach PO IG, ; procesu kontroli dla Instytucji Pośredniczących i Wdrażających dla PO IG

40 ISTOTNE DOKUMENTY Regulamin przeprowadzania konkursu, Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania, działanie 8.4, Wzór umowy o dofinansowanie w ramach działania 8.4, Regulamin prac Komisji Oceniającej. Dostępne na stronie Wzór wniosku o płatność wraz z Instrukcją wypełniania Dostępne na stronie

41 www.mrr.gov.pl PRZYDATNE LINKI www.mswia.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Informacje na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

42 ZESPÓŁ DS. INFORMATYZACJI WWPE
Katarzyna Kowalska Grzegorz Kozioł Małgorzata Gliniak Agnieszka Geneja Tomasz Jagiełło Anna Kalużna Michał Dzwonkowski Barbara Sońdka Marzena Niewiadomska Krzysztof Bartosiak Beata Sitkiewicz Agnieszka Rzążewska Tomasz Hołówko Marek Kossakowski Anna Bedyńska

43 Władza Wdrażająca Programy Europejskie Zespół ds. Informatyzacji


Pobierz ppt "Władza Wdrażająca Programy Europejskie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google