Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGAN administracji publicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGAN administracji publicznej"— Zapis prezentacji:

1 ORGAN administracji publicznej
Człowiek lub grupa ludzi (w przypadku organu kolegialnego) znajdujący się w strukturze organizacyjnej PAŃSTWA lub SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO powołany w celu realizacji norm prawa administracyjnego ze skutkami właściwymi temu prawu działający w granicach przyznanych mu przez prawo kompetencji 1

2 Atrybuty organu kolegialnego
decyduje dłużej decyduje odważniej uzasadnienie społeczne mniejsze ryzyko korupcji trend ograniczania

3 Organy naczelne Właściwość terytorialna obejmuje obszar całego państwa
Powoływane przez Prezydenta Zwierzchnie wobec pozostałych organów administracji rządowej

4 Organy centralne Właściwość terytorialna obejmuje obszar całego państwa Nie wchodzą w skład Rządu Podlegają organom naczelnym

5 ORGAN – znaczenie ustrojowe (w znaczeniu ustaw USG, USP i USW)
Rozdział 3. u.s.p. Władze powiatu Art Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym – poprzez wybory i referendum powiatowe – lub za pośrednictwem organów powiatu. 2. Organami powiatu są: rada powiatu; zarząd powiatu.

6 ORGAN – znaczenie procesowe
Art. 5 par. 2 pkt. 6 KPA (…) ilekroć w ustawie jest mowa o: organach jednostek samorządu terytorialnego — rozumie się przez to ORGANY gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze.

7 Zespolenie ORGANU na poziomie wojewódzkim (rządowym) - 14 powiatowym (samorządowym) - 4
Osobowe – zwierzchnik ma wpływ na obsadę najważniejszych stanowisk Kompetencyjne – zwierzchnik może przejąć część kompetencji podległej służby Organizacyjne – włączenie podlegających służb pod zwierzchnictwo wojewody/starosty i do stosownych regulaminów/statutów urzędu zwierzchniego Finansowe – włączenie budżetu danej służby/jednostki do budżetu organu zwierzchniego

8 ADMINISTRACJA ZESPOLONA w województwie
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Dolnośląski Kurator Oświaty Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

9 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
ORGANY Art. 10 państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie (np. art. 10 ust. 1 pkt 2); państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie (np. art. 10 ust. 1 pkt 3); państwowy graniczny inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie (np. art. 10 ust. 1 pkt 4);

10 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
ZESPOLENIE OSOBOWE Art. 11 Państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje wojewoda za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego. 2. Państwowego granicznego inspektora sanitarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje Główny Inspektor Sanitarny za zgodą wojewody właściwego ze względu na siedzibę państwowego granicznego inspektora sanitarnego. 3. Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje starosta za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego

11 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej:
ZESPOLENIE KOMPETENCYJNE Art. 12a. 3. Właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny oraz państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przedstawiają przynajmniej raz w roku odpowiednio radzie powiatu albo sejmikowi województwa informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu albo województwa. 3a. W związku z przedłożoną informacją, o której mowa w ust. 3, radzie powiatu i sejmikowi województwa służy prawo występowania, w drodze uchwały, z wnioskami o podjęcie działań przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego. 3b. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w przypadkach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy, a w szczególności zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, może wystąpić do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.

12 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
ZESPOLENIE ORGANIZACYJNE art. 10 UST. 4 Państwowy wojewódzki, państwowy powiatowy i państwowy graniczny inspektor sanitarny kierują działalnością odpowiednio wojewódzkiej, powiatowej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Z powyższego przepisu wynika: BRAK ZESPOLENIA ORGANIZACYJNEGO

13 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
ZESPOLENIE FINANSOWE Art. 10 państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie (np. art. 10 ust. 1 pkt 2); państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie (np. art. 10 ust. 1 pkt 3); państwowy graniczny inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie (np. art. 10 ust. 1 pkt 4); 13

14 „JEDNOSTKA” w administracji
Jednostka samorządu terytorialnego – OS.PR. G / P /W Jednostka pomocnicza gminy – BRAK OS.PR. Art Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto Jednostka organizacyjna – wyposażona w OS.PR. lub nie samorządową jednostką organizacyjną jest jednostka organizacyjna utworzona przez jednostkę samorządu terytorial­nego (gminę, powiat albo samorząd województwa) w celu wykonywania jej za­dań. Art. 9 USG (Art. 6 ust. 1 USP oraz art. 8 USW): „gminną jednostką organizacyjną” będzie jednostka utworzona przez gminę w celu realiza­cji zadań gminy

15 Decentralizacja & Dekoncentracja
sposób przekazania kompetencji w dekoncentracji kompetencje przekazuje ustawa lub organ zwierzchni w decentralizacji kompetencje przekazywane w drodze ustawy sposób realizacji kompetencji w decentralizacji brak podporządkowania w dekoncentracji hierarchiczne podporządkowanie sposób nadzoru

16 Dekoncentracja Przeniesienie kompetencji na organ niższego stopnia lub równorzędny dokonane w drodze aktu normatywnego będącego ustawą lub aktem organu przenoszącego z zachowaniem nadrzędności hierarchicznej organów zwierzchnich.

17 Dekoncentracja terytorialna / resortowa
Dekoncentracja RESORTOWA: ma miejsce na poziomie organizacyjnym Np. ministrowie – Prezes RM decyduje o ilości ministrów, więc dokonuje dekoncentracji resortowej na szczeblu centralnym dekoncentracja TERENOWA – tworzenie odpowiedników organów centralnych w terenie skutkiem jest szczeblowość administracji rządowej konieczność zdekoncentrowania dla sprawnego wykonywania zadań

18 Hierarchiczne podporządkowanie
jednostronna zależność organu niższego od wyższego lub podmiotu podległego od zwierzchniego składająca się z 2 elementów: zależności osobowej zależności służbowej (możliwość wydawania poleceń służbowych przez organ wyższy organowi niższemu).


Pobierz ppt "ORGAN administracji publicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google