Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaki towarowe, handlowe, usługowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaki towarowe, handlowe, usługowe"— Zapis prezentacji:

1 Znaki towarowe, handlowe, usługowe

2 Znakiem towarowym może być
każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny w szczególności: wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, melodia lub inny sygnał dźwiękowy, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

3 Na znaki towarowe są udzielane prawa ochronne.
Nie udziela się praw ochronnych na znaki, które : nie mogą być znakiem towarowym w rozumieniu Ustawy nie mają dostatecznych znamion odróżniających (np. składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności), weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

4 Nie udziela się praw ochronnych na znaki towarowe:
których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, które ze swojej istoty mogą wprowadzić odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru i właściwości

5 Nie udziela się praw ochronnych na znaki towarowe, jeżeli :
zostały zgłoszone w złej wierze do UP w celu uzyskania ochrony, zawierają nazwy, skróty nazw bądź symbole, na używanie których w obrocie zgłaszający nie ma zezwolenia właściwego organu Państwa albo organizacji, zawierają elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową, stanowią formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która jest uwarunkowana wyłącznie jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znaczenie wartości towaru.

6 Pierwszy zgłoszony w UPRP znak towarowy

7 Nadawanie się znaku do odróżniania towarów
Nie nadają się do odróżniania towarów: nazwy własne (rodzajowe) oznaczenia wskazujące na rodzaj towaru, jego pochodzenie, jakość, ilość, wartość, przeznaczenie, sposób wytwarzania, skład,funkcji, przydatności itp. oznaczenia zwyczajowo lub potocznie używane znaki podobne do: zarejestrowanego oznaczenia geograficznego (dla towarów tego samego rodzaju) znaku powszechnie znanego (dla towarów tego samego rodzaju) zarejestrowanego znaku renomowanego (dla jakichkolwiek towarów), jeśli powoduje niezasłużone korzyści lub szkodzi renomie znaku Źródło: W. Kotarba,

8 Przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego należy sprawdzić, czy dane oznaczenie nie korzysta już z ochrony lub nie zostało zgłoszone na rzecz innego podmiotu. Bazy: UPRP OHIM WIPO.

9 Nie podlega rejestracji albo zostanie unieważniony znak, który jest: - identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym dla identycznych towarów lub usług, - identyczny lub podobny - jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (ryzyko skojarzenia z tym znakiem), - identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku towarowego Wspólnoty, odnoszący się do towarów i usług, które nie są podobne do tych, dla których ma być albo już został zarejestrowany znak wcześniejszy, jeżeli używanie późniejszego znaku mogłoby w sposób nieuzasadniony przynosić szkodę albo korzyść dla charakteru odróżniającego lub dobrej opinii wcześniejszego znaku wspólnotowego.

10 Właściciel prawa z rejestracji wcześniejszego znaku towarowego, który świadomie tolerował używanie późniejszego znaku towarowego przez 5 kolejnych lat, nie może żądać unieważnienia tego znaku, ani sprzeciwiać się jego używaniu, chyba że znak późniejszy został zgłoszony w złej wierze.

11 Źródło: W. Kotarba, www.kotarba.pl

12 Podobne nie mogą być znaki i towary
Czy znaki: LOVTEC oraz LOV.TEC sygnują tożsame towary w branży samochodowej – oceni ponownie Urząd Patentowy

13 Przykłady znaków PODOBNYCH: Gold i Mocca Fix Gold Terra Viva i Terra
Paloma i Paloma Picasso PEK-POL i PEK JOPP Collection i J.O.P Oknoplast i Oknoplast Kraków Tytan i Tytan Lock

14 Przykłady znaków Wystarczająco odróżniających się:
Euro-Color i Eurostal Radio Szczecin i Radio Wrocław Sinlux i Sidolux Florexim i Florimex Pollena-Ewa i All about Eve Jubilex i Jubiler Jurajska i Juraga

15 Jan III Sobieski

16 Źródło: W. Kotarba, www.kotarba.pl
Używane przez producentów Używane przez sprzedawców Używane przez podmioty świadczące usługi Źródło: W. Kotarba,

17 Znaki zwykłe Słaba pozycja ochronna
W szczególnych przypadkach możliwa jest ich obrona przed działaniami konkurencji: Jeśli znak stał się wyróżniający, a towar posiada swoją klientelę Po upływie jakiegoś czasu mogą stać się powszechnie znanymi a nawet posiadać tzw. wtórną zdolność do rejestracji Jeśli nie występuje kolizja z innymi znakami

18 Znaki zwykłe Używane są przez podmioty:
którym świadomie nie zależy na ich ochronie ze wzgl. np. na częste zmiany profilu produkcji które nie zdają sobie sprawy z roli i funkcji znaku towarowego w gospodarce rynkowej (stosujące często znaki wprowadzające w błąd, nawiązujące do znaków uznanych firm)

19 Znaki powszechnie znane
Podlegają ochronie bez potrzeby ich rejestracji (słabsza ochrona) Charakteryzują się powszechną znajomością wśród nabywców/ odbiorców bądź są sławne (kojarzą się z wysoką jakością, niezawodnością, wielofunkcyjnością lub niepowtarzalnością wyrobów, zaspokojeniem wyszukanych gustów itp..

20 NAZWY HANDLOWE Nazwa handlowa firma oznaczenie przedsiębiorcy
oznaczenie przedsiębiorstwa to oznaczenia pod którymi prowadzona jest działalność gospodarcza i które służą odróżnianiu w obrocie jednego podmiotu gospodarczego od innych podmiotów NAZWA HANDLOWA CZĘSTO STANOWI ELEMENT ZNAKU TOWAROWEGO W Polsce jest 26 sądów rejestrowych, KRS – Krajowy Rejestr Sądowy (nie ma tu spółek cywilnych - osób fizycznych, których działalność gospodarczą rejestrują gminy – ponad 2000) Działa w Ministerstwie Sprawiedliwości – Centrala Rejestru Zastawów i KRS Źródło: W. Kotarba, wykłady

21 Rola znaku - marki utrwalenie w pamięci klienta Dobrze wypromowana marka może mieć ogromną wartość: Najbardziej sławne znaki towarowe: Coca-cola, McDonald’s, Mars mogą mieć wartość liczoną w dziesiątkach milionów dolarów. Rośnie zatem rola ich prawnej ochrony.

22 Znaki rozpoznawalne przez 90% odbiorców np:

23 „Portfel” znaków towarowych:
Wzrost liczby znaków towarowych powoduje, że coraz częściej przedsiębiorcy dysponują wieloma znakami towarowymi dla podobnych lub identycznych produktów i używają ich w zależności od grupy docelowej, do której adresowane są produkty. Mars Corporation ma obecnie ponad 55 tysięcy znaków towarowych zarejestrowanych na całym świecie. Źródło:

24 Znaki towarowe Mars Corporation na całym świecie:

25

26

27

28 Używanie znaków Nazwa miasta jako znak towarowy. SA Wrocław: Rada gminy nie ma podstaw do wyrażania zgody na używanie jej nazwy (Polanica Zdrój ) – sprzeczność pwp art. 131 i 132 oraz ustawy o samorządzie gminnym art. 18. ALE SA Warszawa w sprawie Krynicy uznał że to gmina wyraża zgodę Nie udziela się m.in. praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole (godło, barwy lub hymn), nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak, w szczególności administracji rządowej czy samorządu terytorialnego.

29 Rada gminy nie ma podstaw, by wydać zgodę na używanie jej nazwy w celach komercyjnych - uznał NSA we Wrocławiu: rada gminy uznała się za właściwy organ do udzielenia zgody na używanie nazwy miasta przez spółkę akcyjną, na oznaczenie produkowanych przez nią wód mineralnych, celem uzyskania prawa ochronnego. Korzystanie to miało mieć odpłatny charakter. Nie ma podstaw prawnych do podejmowania przez radę gminy tego rodzaju uchwał: Nazwa miasta lub miejscowości nie jest prawem majątkowym gminy, którym może ona dysponować i wyrażać "zgodę" na jej używanie. Skoro żaden organ nie jest upoważniony do wydawania zezwolenia lub wyrażania zgody na używanie w znaku towarowym nazwy miasta lub miejscowości, na oznaczenie takie nie może być udzielone prawo ochronne.

30 Delicje były zarejestrowane jako znak towarowy, Urząd Patentowy unieważnił - Nie ma monopolu na ciasteczka Delicje - Delicje to po prostu coś smacznego Spółka Lu Polska nie zapewni sobie wyłączności na słowo „delicje” i produkcję charakterystycznych ciasteczek: Oddalając powództwo Lu Polska przeciwko firmie Delic-Pol, sądy uznały, że słowo „delicje” nie ma tzw. zdolności odróżniającej. Jako słowo łacińskie oznaczające coś smacznego może się odnosić praktycznie do wszystkich wyrobów spożywczych. Ciasteczka o charakterystycznym kształcie są znane i produkowane w Europie pod nazwą jaffa cake od co najmniej 60 lat. To, iż poprzednik prawny Lu Polska wprowadził je jako pierwszy na polski rynek, nie oznacza wcale, że firma może żądać, by inni zaprzestali wprowadzania takich ciastek do obrotu.

31 Heritage - dziedzictwo (Z
Heritage - dziedzictwo (Z. Piotrowski, ganek dworku Pendereckich) Urząd zarejestrował, potem unieważnił, NSA uchyliło unieważnienie ale Urząd podtrzymał unieważnienie, znów do NSA, --- sprawy cywilne, prokuratorskie Firma Lwa Rywina wygrała przed NSA sprawę o prawo do słowa "Heritage" w jej nazwie Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę artysty grafika Zygmunta Piotrowskiego, który walczy o prawo do znaku słownego Heritage. Urząd Patentowy unieważnił je na wniosek należącej do Lwa Rywina firmy Heritage Films

32 Chopin wódka Instytut F
Chopin wódka Instytut F. Chopina wystąpił o unieważnienie, ostatnio się wycofał…

33 Duńskie klocki LEGO (przestrzenny znak, wygląd klocka): a polskie COBI – SN: „zakaz naśladownictwa, które nie wprowadza w błąd, prowadziłoby do monopolizacji rynku” COBI wygrywa. nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji działanie polegające na naśladowaniu gotowego produktu (art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), jeżeli towarzyszy temu "wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie". Zdaniem SN, takie okoliczności wyłączają możliwość wywołania błędu zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu.

34 UTRATA ZDOLNOŚCI ODRÓŻNIAJĄCEJ (wejście do języka potocznego)
-Grozi znakom XEROX, JEEP, FORTE 40 i FORTE Znaki niepodobne, poza tym znak FORTE na skutek powszechnego używania w świecie utracił już samoistną zdolność odróżniającą, gdyż oznacza jedynie właściwość towaru (silny, mocny) ASPIRYNA w USA nie jest chroniona w amerykańskich aptekach jako „THE ORIGINAL ASPIRIN”, jest chroniona w Polsce i w Europie na rzecz firmy Bayer w użyciu: Etopiryna, Polopiryna WALKMAN ochrona w Polsce wciąż trwa, bo uprawniony zwalcza używanie tego wyrazu przez inne firmy, Źródło: W. Kotarba,

35 Źródło: W. Kotarba, www.kotarba.pl
Urząd odmówił rejestracji a Komisja Odwoławcza uchyliła jego decyzje przykładowo w sprawach: SESAME SNAKS, wobec rejestracji SESAME SNAPS, CASA VOGE; VOGE HOMES, wobec rejestracji VOGUE, GAZETA WARMII I MAZUR, GAZETA W RZESZOWIE, DZIENNIK BAŁTYCKI, PTASIE MLECZKO E. Wedel S. A., a PTASIE MLECZKO (na rzecz Goplany), RADIO GDAŃSK, GLIWICKI BANK HANDLOWY S.A., PEK – POL, wobec rejestracji znaku PEK, JUBILEX, wobec rejestracji znaku JUBILER, TERRA VIVA, wobec rejestracji znaku TERRA, PALOMA, wobec rejestracji znaku PALOMA PICASSO, POLKA DUMA, wobec rejestracji znaku POLKA. Źródło: W. Kotarba,

36 Źródło: W. Kotarba, www.kotarba.pl
I Urząd i Komisja sprzeciwiły się rejestracji np. znaku BUDKOM, bo zarejestrowano BUDOKOP. Komisja Odwoławcza uznała, że nie mogą być znakami towarowymi następujące oznaczenia: VÓDKA SPECJAŁ bo nie wskazuje na pochodzenie towaru, KOCIE JĘZYCZKI bo informuje o rodzaju towaru, MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE, bo wskazuje na rodzaj świadczonych usług, SUPEROIL bo jest nazwą rodzajową, GAZETA TARGOWA POMORZA I KUJAW bo wskazuje na rodzaj towaru, NIEDZIELA dla gazety, bo wskazuje na dzień ukazywania się gazety, UNCLE BEN ‘S - NIE KLEI SIĘ, bo brak zdolności odróżniającej. Źródło: W. Kotarba,

37 Znak towarowy Wspólnoty Eu
Pozwala na uzyskanie jednej rejestracji znaku towarowego ważnej we wszystkich krajach członkowskich. Zgłoszenia znaków przyjmuje Biuro ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM (Alicante, Hiszpania)

38 Źródło: W. Kotarba, www.kotarba.pl
Z datą wejścia do Unii: wszystkie znaki wspólnotowe (zgłoszone i zarejestrowane) mają ochronę w Polsce (ponad ) nie można w żaden sposób unieważnić znaku Wspólnoty, jeżeli był zgłoszony przed r., jeśli po tej dacie można wnieść sprzeciw, przy kolizji można uzyskać sądowy zakaz używania znaku w Polsce najkorzystniej zgłaszać do OHIM za pośrednictwem UP - nie ma wtedy wymogu działania przez pełnomocnika. W Sądzie Okręgowym w Warszawie powstał (23 czerwca 2004 r.), Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Rozpatruje sprawy o: - naruszenia i zagrożenia naruszeniem - ustalenie, że naruszenie nie miało miejsca - unieważnienie praw wyłącznych. Źródło: W. Kotarba,

39 Klasyfikacja towarów i usług (PKWiU)
34 towarowe 8 usługowych Rejestrować można znaki dla faktycznie wykonywanych towarów/usług Ochronę można uzyskać w jednej bądź wielu klasach. Nie kolidują ze sobą znaki: Znak słowny „Ubu” w kl.13 (broń palna, amunicja) Znak słowny „Ubu” w kl.23 (przędza i nici) Znak słowny „Ubu” w kl.35 (reklama, zarządzanie) Znak słowny „Ubu” w kl.38 (łączność)

40

41 USŁUGI

42

43 Znaki towarowe w Internecie
Używanie znaku Np. umieszczanie w domenach internetowych Naruszenia Nieuczciwe rejestrowanie domen internetowych zawierających znak Najczęstszy proceder tzw. cybersquatting „niewidzialne” naruszenie prawa do znaku używanego w internecie Naruszenie w odesłaniach i przywołaniach

44 Piractwo domenowe Rejestrowanie lub używanie domen zawierających znane i cieszące się renomą znaki przez osoby nieuprawnione, w celu uzyskania korzyści takich jak: Odstąpienie prawa do korzystania z domeny uprawnionemu do znaku za wysoką kwotę lub Uniemożliwienie podmiotowi prowadzącemu działalność konkurencyjną czerpania korzyści z używania domeny zawierającej jego znak Przyciąganie potencjalnych klientów podmiotu uprawnionego do znaku, poprzez mylne wrażenie, iż korzysta on z danej domeny

45 Niewidzialne naruszenie
Osoby nieuprawnione zamieszczają znak na stronie internetowej w sposób niewidoczny dla użytkownika, poprzez np.: Użycie takiego samego koloru czcionki jak znak i tła dla strony Łatwo rozpoznawane przez wyszukiwarki internetowe Cel: korzystanie z renomy znaku Zwiększenie liczby użytkowników strony i potencjalnych klientów

46 Naruszenie w odesłaniach i przywołaniach stron
W momencie korzystania z linków, kierujących na inne strony oraz ściągania innych stron na stronę oglądaną

47 Sam fakt zarejestrowania domeny z cudzym znakiem nie jest naruszeniem lecz jej komercyjne wykorzystanie do: Reklamy Promocji Oferowania do sprzedaży towarów lub usług W PL sporami dot. domen zajmuje się Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

48 Spór o polmos.pl Pozwany J.K. w wyniku rejestracji nazwy domeny naruszył prawa Przedsiębiorstwa Usługowego „Znaki Wspólne” Sp. z o.o.

49 MARKA

50 Marka to: reputacja wizerunek w oczach klienta zestaw skojarzeń i zachowań wartość dodatkowa „...nazwa, termin, znak, symbol, wzór lub kombinacja tych elementów, stworzona w celu rozpoznawania towarów i usług i odróżnienia ich od towarów i usług konkurentów” Ph. Kotler „Marketing”

51 RODZAJE MAREK - rytualna - kojarzy się z produktami na specjalne okazje, - symboliczna (snobistyczna) - świadczy o zamożności - Ferrari, markowe ubiory, - kształtująca styl życia np. zachodni, amerykański, wschodni, sportowy (Adidas), - kształtująca warunki życia - wyposażenie mieszkań (Buderus), łazienki, materiały budowlane (Grass), okna Fakro, - pionierska z tradycją - Bell, Philips, Bayer, Knorr, Nivea, - subkultury Harley - Davidson, ubiory Panków.

52 OZNACZENIA FORMY PLASTYCZNE
IDENTYFIKATORY MARKI OZNACZENIA FORMY PLASTYCZNE Nazwy - werbalne - logotyp Znaczniki - znaki - ikoniczne - literowe - cyfrowe (liczbowe) - logo - piktogramy - symbole - zapisy (np. nutowe) - kolory - opakowania - wzornictwo - etykiety - reklamy Źródło: A. Saj

53 Dobra marka: Przekazuje sugestie o walorach produktu, sposobie jego użycia, możliwości zaspokojenia potrzeb, np.Super Glue Krótka, zwięzła, łatwa do wymawiania, zapamiętania i kojarzenia z produktem, np. Fa Nie wywołuje negatywnych skojarzeń – szczególnie na rynkach zagranicznych  żarówki OSRAM na rynku polskim, napój „7 UP” na rynku Shanghaju – w miejscowym dialekcie oznacza „śmierć przez picie”, francuska woda mineralna „pshitttt soda” na rynku amerykańskim....”shit soda”

54 Dostosowana do wizerunku oraz do segmentu rynku, który firma zamierza obsługiwać
Czytelna i widoczna w każdej skali oraz wyraźnie wyróżniająca się od pozostałych elementów zawartych w produkcie lub jego opakowaniu Wiarygodna – dotrzymuje tego, co obiecuje Sugeruje osobowość nabywcy (MediaMarkt – nie dla idiotów Unikalna i łatwo odróżniana od marek konkurencyjnych Nie obraża poczucia wartości, etyki i przyzwoitości Aktualna w ciągu długiego czasu (Always Coca-Cola)

55 Rodzaje marek: Podział wg podmiotu: Producenta (ogólnokrajowe)
Pośrednika (prywatne) Stanowią 25% ogółu marek w EU Zachodniej Np. Ikea, Cash&Carry, Aldi, Sears, Eaton Mieszane (składają się z marki producenta i pośrednika, np. gdy przedsiębiorstwo ma nadwyżkę produkcji i godzi się na opatrywanie wyrobów ją stanowiących marką pośrednika)

56 Rodzaje marek Podział wg kryterium przedmiotowego
Indywidualne (wprowadziła ją Procter&Gamble) Rodzinne Linii produktów (np. Palmolive-Colgate środkom czyszczącym nadała markę Ajax, pastom do zębów – Colgate, mydłom i szamponom – Palmolive) Kombinowane – tworzone poprzez połączenie marki rodzinnej z indywidualną, np.Tchibo-Exclusive

57 Strategie markowania produktów
Wieloproduktowa Polega na nadawaniu przez firmę tej samej marki wszystkim produktom Podstawa to utrzymywanie jakości oferowanych produktów na wysokim poziomie (raz zachwiane zaufanie i niezadowolenie z jednego produktu przeniesie się na pozostałe)

58 Wielomarkowa Znakowanie każdego produktu inną marką Ma na celu dotarcie z określonym produktem do określonego segmentu rynku Znacznie większe koszty ponoszone na promocję wielu marek Stosowana najczęściej na rynku międzynarodowym lub globalnym Na rynku europejskim stosowana jest strategia tzw. euromarki – produkt ma taką samą markę we wszystkich krajach UE

59 Lista 2007 (wartość marki w mln $, % zmiana wartości w stos
Lista 2007 (wartość marki w mln $, % zmiana wartości w stos. do roku 2006 i kraj pochodzenia: 1 Coca-Cola 65,324 -3% US 2 Microsoft 58,709 3% US 3 IBM 57,091 2% US 4 GE 51,569 5% US 5 Nokia 33,696 12% Finland 6 Toyota 32,070 15% Japan 7 Intel 30,954 -4% US 8 McDonald's 29,398 7% US 9 Disney 29,210 5% US 10 Mercedes-Benz 23,568 8% , DE

60 Ranking Pl marek (Rzeczpospolita) 2007
Orlen, TP SA i PZU zajmują najwyższe pozycje 300 najdroższych i najmocniejszych polskich marek ma wartość 40 miliardów złotych. Wśród liderów są: Wedel, Żywiec-Zdrój, Wólczanka i PKO BP. najważniejszą zmianą awans Orlenu na pierwsze miejsce, które do tej pory zajmowała Telekomunikacja Polska SA.

61 3 podstawowe sposoby wykorzystywania renomy znanych marek:
Kuszenie marką Marketing nie jest walką na produkty - jest walką na percepcje (Al Ries, Jack Trout) 3 podstawowe sposoby wykorzystywania renomy znanych marek: Podrabianie produktów i znaków towarowych (np. podróbki spodni Levi's czy butów Adidas lub Nike) Wykorzystywanie powszechnie znanych marek i nazw do oznaczania produktów z innych grup towarowych (np. napój energetyzujący Viagra lub prezerwatywy Visa) Produkty podobne naśladujące opakowania i znaki towarowe znanych produktów i marek

62 Produkty podobne ProMarka monitoruje występowania na polskim rynku produktów podobnych. Niekiedy jeden produkt markowy jest naśladowany przez kilku lub nawet kilkunastu producentów. Smutnym rekordzistą jest popularna Vegeta oraz kawa rozpuszczalna Nescafe.

63 Wykorzystanie wyglądu opakowań, symboli, znaków graficznych, kolorystyki wyrobów znanych, reklamowanych i promowanych, które odniosły sukces rynkowy.

64 Wizerunek popularnych marek wykorzystują najczęściej:
Mali lub średni lokalni wytwórcy, których nie stać na promocję własnych marek. Produkty na rynkach lokalnych, w małych sklepach lub na bazarach. Producenci, którzy często zmieniają profil produkcji (dziś wytwarzam przyprawy, jutro płatki kukurydziane), pojawiają się ‘sezonowo’ i znikają z rynku.

65 Wielkie sieci handlowe - wprowadzając produkty oznaczone własną etykietą (private label).
Sklepy dyskontowe - wprowadzając zamawiane przez siebie tanie produkty: wprowadzanie klienta w błąd poprzez oferowanie tanich produktów, wykonanych na specjalne zlecenie sieci, w opakowaniach do złudzenia przypominających produkty markowe. Jedna z sieci sprzedaje kilkanaście produktów podobnych. Ich "marki„ to: piwo Grosz, Płyn czyszczący AFA, mydło RA ....

66

67 Wytwórcy produktów, których reklama i promocja jest zakazana lub ograniczona (np. alkohol).
ok. 800 marek wódki w PL - sukces nowych brandów, przy ograniczonej możliwości promocji, jest prawie niemożliwy - wytwórcy nadają swoim produktom nazwy takie jak Boss, Bull's, Ballinel.

68 Produkty podobne na półkach sklepowych tuż obok markowych odpowiedników….
Badania AIM (Europejskie Stowarzyszenie Marek) w Wielkiej Brytanii (1994/1995) : 42% konsumentów wzięło do ręki produkt podobny gdyż myślało, że jest to produkt oryginalny. 21% respondentów kupiło taki produkt myśląc, że to oryginał, zaś 18% kupiło produkt podobny bo myślało, że jego producentem jest znana markowa firma.

69 OZNACZENIA GEOGRAFICZNE

70 Źródło: materiały UPRP

71 Oznaczenia geograficzne
identyfikują towary poprzez wskazanie ich pochodzenia z danego terenu, identyfikują towary, które są wytworzone z surowców lub półproduktów pochodzących z określonego terenu, większego niż teren wytworzenia lub przetworzenia towaru, jeżeli są one przygotowywane w szczególnych warunkach i istnieje system kontroli przestrzegania tych warunków. jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru zawdzięczane pochodzeniu geograficznemu. Nazwy regionalne (czynniki naturalne i ludzkie). Oznaczenia pochodzenia (czynniki naturalne). W Unii dla produktów żywnościowych (bez alkoholi) wprowadzono: Ochronę nazw pochodzenia – odpowiednik oznaczeń pochodzenia, Ochronę oznaczeń geograficznych – dla produktów, których choć jeden etap wytwarzania posiada odniesienie geograficzne Źródło: W. Kotarba,

72 - oscypek, bryndza, bundz, redykołka, żentyca (serwatka) zgłoszone do UP i dalej do unijnego rejestru oznaczeń geograficznych: Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz, Zarząd Główny Związku Podhalan, Starostwo Tatrzańskie, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu i Starostwo Powiatowe w Żywcu wspólnie otrzymało 22 kwietnia 2003 decyzję Urzędu Patentowego na oznaczenie geograficzne dla produkcji redykołki, oscypka, żętycy, bundzu i bryndzy na terenie trzech powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego i żywieckiego.

73 Na liście chronionych prawnie oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia oraz produktów rolnych i środków spożywczych, będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami figuruje ok. 800 pozycji.   Oscypek to drugi po bryndzy polski produkt, który otrzymał unijną Chronioną Nazwę Pochodzenia. Miody z lubelskiego Apisu: półtorak, dwójniak, trójniak i czwórniak, zgłoszone zostały w 2005 r. Staropolski Miód Pitny „Półtorak” (Gwarantowana Tradycyjna Specjalność)

74 Traditional Speciality Guaranteed (TSG)
Wspólnotowa ochrona prawna towarów rolno-spożywczych obejmuje trzy kategorie ochrony: 1. „Gwarantowana tradycyjna specjalność” dla nazwy produktu o świadectwo może ubiegać się grupa producentów lub przetwórców tego samego produktu rolno-spożywczego; Znak otrzymują produkty o specyficznej nazwie, które różnią się od innych wyrobów z tej samej kategorii, np. mozzarella oraz belgijskie piwo Lambic.                                    Traditional Speciality Guaranteed (TSG)

75 Protected Designation of Origin (PDO)
2. „Chroniona nazwa pochodzenia" (towary regionalne), jest nazwą regionu lub miejsca, w którym wytwarzany jest dany artykuł spożywczy. Jego jakość i cechy charakterystyczne związane są ze szczególnym otoczeniem geograficznym tego miejsca. Produkcja, przetwórstwo i przygotowanie produktu odbywa się na jednym określonym obszarze; Z tego samego obszaru muszą pochodzić surowce do wyrobu towaru chronionego. WARUNEK: wszystkie fazy produkcji i przetwarzania odbywają się na jednym obszarze.                                    Protected Designation of Origin (PDO)

76 Protected Geographical Indication (PGI)
3. „Chronione oznaczenie geograficzne" które jest nazwą regionu lub miejsca, w którym wytwarzany jest dany artykuł spożywczy. W odróżnieniu od “chronionej nazwy pochodzenia”, wymagne jest, by jedynie jedna z trzech faz produkcji odbywała się na określonym obszarze. Przykłądy COG: Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich Andruty kaliskie                                    Protected Geographical Indication (PGI)

77                                    Traditional Speciality Guaranteed (TSG)                                    Protected Geographical Indication (PGI)                                    Protected Designation of Origin (PDO) O chronionych produktach tradycyjnych i regionalnych (lista oznaczeń chronionych) : W ostatnich latach Polska zgłosiła 28 wniosków. Obok miodów, kiełbas, serów na rejestrację czeka wiśnia nadwiślańska zgłoszona przez spółdzielnię w Ożarowie.

78 Topografie układów scalonych
Topografią układu scalonego jest: rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego. Ochronie podlegają topografie, które są: oryginalne, co oznacza, że są wynikiem pracy intelektualnej twórcy, nie są powszechnie znane w chwili ich powstania. Nie są chronione topografie, które: były wykorzystywane jawnie w celach handlowych dłużej niż w ciągu dwóch lat, które wynikają z funkcji układu scalonego, w którym są stosowane, topografie dokonane i utrwalone w dowolnej formie i nie wykorzystywane w celach handlowych po upływie 15 lat.

79 Wiedza utajniona W USA tylko ok. 20% wynalazków się patentuje
Również w Polsce przedsiębiorstwa chronią wiele informacji jako tajemnice firmy

80 Tajemnice firmowe, know-how
Wiedza dotycząca produkcyjnych, organizacyjnych i handlowych (marketingowych) aspektów działalności gospodarczej, które dany podmiot chce utrzymać w tajemnicy.

81 Tajemnice firmowe mogą stanowić:
Wynalazki posiadające zdolność patentową, lecz celowo nie zgłaszane do ochrony Wynalazki tajne Wyniki doświadczeń uzyskanych przez lata praktyki Usprawnienia techniczno-organizacyjne Parametry technologiczne, receptury, dokumentacja techniczna, instrukcje, modele, metody kontroli Dane nie ujawnione w opisach patentowych Informacje handlowe.

82 Komputerowe bazy danych (wiedzy)
Metody analityczne Zaawansowane prace badawcze Wyniki testów prototypowych rozwiązań Systemy ofertowania Procedury , w tym np.obsługi klientów Informacje o stanie ekonomicznym, technicznym i socjalnym przedsiębiorstwa

83 Poufność informacji Źródło: W. Kotarba, www.kotarba.pl
Art. 100 K. pracy Pracownik jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej. art. 72¹.Kodeks cywilny. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa wyżej, uprawniony może żądać od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści. Źródło: W. Kotarba,

84 Charakterystyka przedmiotów własności przemysłowej podlegających ochronie.

85 Przedmiot ochrony Charaktery- styka Warunki powstania prawa Czas trwania ochrony Wynalazek Rozwiązanie techniczne do stosowania przemysłowego. Zgłoszenie do UP zakończone udzieleniem patentu, po uprzednim badaniu merytorycznym. 20 lat od daty zgłoszenia do ochrony. Wzór przemysłowy Postać wytworu przejawiająca się w jego kształcie, właściwościach powierzchni, barwie czy rysunku. Zgłoszenie do UP zakończone wpisem do rejestru i potwierdzone, po badaniu formalnym, świadectwem rejestracji. 25 lat od daty zgłoszenia do ochrony. Wzór użytkowy Użyteczne rozwiązanie techniczne dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu. Zgłoszenie do UP zakończone udzieleniem prawa ochronnego potwierdzonego, po badaniu merytorycznym, świadectwem ochronnym. 10 lat

86 Znak towarowy Oznaczenie odróżniające towary bądź usługi. Zgłoszenie do UP zakończone uzyskaniem prawa ochronnego potwierdzonego, po badaniu merytorycznym, świadectwem rejestracji. Bezterminowo N x 10 (przedłużanie co 10 lat). Oznaczenie geograficzne zarejestrowane Oznaczenie odróżniające towary. Zgłoszenie do UP zakończone wpisem do rejestru i potwierdzone, po badaniu formalnym, świadectwem rejestracji. Bezterminowo. Topografia układów scalonych Oryginalne rozwiązanie układu scalonego. 10 lat od daty zgłoszenia do ochrony lub 15 lat od momentu dokonania i utrwalenia jeśli topografia nie była wykorzystywana w handlu.

87 Oznaczenia informujące o uzyskanych prawach
Patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego: pozostawiono uprawnionym pełną swobodę wyboru rodzaju oznaczenia np.: "patent nr..., wzór nr..." albo "zastrzeżono w Urzędzie Patentowym". Prawo ochronne na znak towarowy: umieszczenie, w sąsiedztwie znaku towarowego, litery "R" wpisanej w okrąg - ®. Prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne: umieszczenie na towarze określenia: "Zarejestrowane oznaczenie geograficzne" albo litery "G" wpisanej w okrąg w sąsiedztwie tego oznaczenia . Prawo z rejestracji topografii: umieszczenie na topografii lub produkcie zawierającym chronioną topografię litery "T" wpisanej w okrąg Źródło: W. Kotarba,

88 Potwierdzenie udzielenia ochrony
wynalazek: dokument patentowy wzór użytkowy świadectwo ochronne znak towarowy wzór przemysłowy oznaczenie geograficzne świadectwo rejestracji topografie wpisy do rejestrów, publikacje w "Wiadomościach Urzędu Patentowego". Źródło: W. Kotarba,

89 Przeniesienie praw Źródło: W. Kotarba, www.kotarba.pl
prawa do prawa wyłącznego, prawa do pierwszeństwa do prawa wyłącznego, prawa z prawa wyłącznego. Prawa te są zbywalne i podlegają dziedziczeniu. Przeniesienie wymaga formy pisemnej. Źródło: W. Kotarba,

90 Licencje Źródło: W. Kotarba, www.kotarba.pl licencje zwykłe (umowne),
ograniczone, pełne, wyłączne, niewyłączne, licencja otwarta, licencja dorozumiana, licencja przymusowa. Źródło: W. Kotarba,

91 Przedmiotem licencji zwykłej może być:
korzystanie z rozwiązania chronionego prawami wyłącznymi, korzystanie z rozwiązania zgłoszonego do ochrony, korzystanie z rozwiązania nie zgłoszonego do ochrony, stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, używanie znaku towarowego chronionego prawem ochronnym, używanie znaku towarowego zgłoszonego do ochrony Treść umowy licencyjnej Niedopuszczalne klauzule Sublicencje Opłaty licencyjne Źródło: W. Kotarba,

92 Licencja pełna i wyłączna:
Licencja pełna – zezwolenie do korzystania z prawa przez licencjobiorcę w tym samym zakresie co uprawniony. Przeciwieństwo licencji ograniczonej która ogranicza zakres korzystania. Licencja wyłączna – zezwolenie do wyłącznego korzystania z prawa na określonym terytorium lub polu eksploatacji prawa. Licencja niewyłączna – nie ogranicza grona licencjobiorców, dopuszczając wzajemną konkurencję. Licencja pełna i wyłączna: Mocna - licencjodawca zobowiązuje się dodatkowo do niekorzystania z przedmiotu licencji jak i nieudzielania dalszych licencji. Licencja słaba - licencjodawca zatrzymuje prawo korzystania z przedmiotu licencji. Licencja wzajemna - zezwolenie uprawnionego z patentu wcześniejszego na korzystanie z wynalazku późniejszego wchodzącego w zakres ochrony patentu wcześniejszego (patentu zależnego), któremu towarzyszy podobne zezwolenie uprawnionego z patentu późniejszego (właściciela patentu zależnego) na rzecz uprawnionego z patentu wcześniejszego. Sublicencja jest to dalsza licencja udzielona przez licencjobiorcę. Prawo własności przemysłowej wyklucza udzielania dalszych licencji od sublicencji.

93 Umowa licencyjna wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
Jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca jest obowiązany do przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku. Do umowy o korzystanie z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze patentu, jak również do umowy o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej, chyba że strony postanowiły inaczej.

94 Opłata licencyjna : max: 10% korzyści
Licencja otwarta oświadczenie uprawnionego o gotowości udzielenia licencji patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Jest pełna i niewyłączna. Opłata licencyjna : max: 10% korzyści Może być udzielona na podstawie oświadczenia w przypadku Źródło: W. Kotarba,

95 - że wykonawca prac udziela licencji przekazując wyniki.
Licencja dorozumiana Odnosi się do praw do: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układu scalonego. Oznacza domniemanie udzielenia licencji: - domniemanie, że wynik prac badawczych, lub podobnych, wykonanych na zamówienie zawiera wynalazek. - że wykonawca prac udziela licencji przekazując wyniki.

96 Licencja przymusowa Jest zezwoleniem na korzystanie bez zgody uprawnionego z chronionego: - wynalazku, - wzoru użytkowego, - topografii układu scalonego Jest niewyłączna. Warunki ustala Urząd Patentowy w trybie spornym. Kontrola NSA. Urząd Patentowy może udzielić odpłatnej licencji niewyłącznej niezależnie od zgody uprawnionego w następujących sytuacjach: - Stan zagrożenia bezpieczeństwa Państwa - Nadużywanie patentu przez osobę uprawnioną - Uniemożliwianie przez uprawnionego zaspokojenia potrzeb rynku krajowego ze względu na istnienie patentów zależnych (wtedy udzielana jest licencja wzajemna)

97 Współwłasność możliwość korzystania z chronionych rozwiązań, oznaczeń i utworów, możliwość dochodzenia roszczeń, przeniesienie udziału we wspólnym prawie podział korzyści.

98 Prawa wyłączne wygasają na skutek:
Wygaśnięcie praw Prawa wyłączne wygasają na skutek: 1) upływu okresu, na który zostały udzielone, 2) zrzeczenia się prawa wyłącznego przez uprawnionego, za zgodą osób, którym służą prawa z praw wyłącznych, 3) nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej. Prawo ochronne na znak towarowy może wygasnąć również (tryb sporny) na skutek: 1) nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego 2) utraty przez znak znamion odróżniających.

99 Nieuczciwa konkurencja
Czynem nieuczciwej konkurencji jest każde działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, a w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia,

100 utrudnianie dostępu do rynku, nieuczciwa lub zakazana reklama
pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody, utrudnianie dostępu do rynku, nieuczciwa lub zakazana reklama a także posługiwanie się: nie przysługującymi lub nieścisłymi tytułami, stopniami i innymi informacjami o kwalifikacjach, nierzetelnymi wynikami badań, nieprawdziwymi atestami.

101 Odpowiedzialność za naruszenie praw
Spory dotyczące naruszeń praw własności przemysłowej rozpatrywane są przez sądy. Naruszanie cudzych praw związanych z własnością przemysłową podlega generalnie sankcjom cywilnym, ale w pewnych przypadkach - także sankcjom karnym.

102 Przykładowymi sankcjami cywilnymi są:
zaniechanie naruszenia i usunięcie jego skutków, wydanie korzyści, wynagrodzenie szkody, naprawienie szkody, ogłoszenie stosownego oświadczenia o naruszeniu.

103 Sankcjami karnymi zagrożone jest np.:
przypisywanie sobie autorstwa cudzego projektu wynalazczego, przywłaszczanie cudzego prawa do ochrony rozwiązania i zgłaszanie cudzego rozwiązania w celu uzyskania takiej ochrony, oznaczanie przedmiotów nie chronionych w sposób sugerujący, że korzystają one z ochrony, a także wprowadzanie ich do obrotu

104 wprowadzanie do obrotu towarów/usług oznaczonych zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma się prawa używać, ujawnianie informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, kopiowanie postaci produktu i wprowadzanie do obrotu stwarzające możliwość wprowadzenia w błąd, co do jego pochodzenia, umyślnie fałszywe i wprowadzające w błąd oznaczanie towarów i usług wyrządzające istotną szkodę klientowi

105 KARY ZA NARUSZANIE PRAW

106 Grzywnie podlega: osoba, która działając nieumyślnie, ujawnia uzyskaną informację o cudzym wynalazku (wzorze, topografii) lub w inny sposób uniemożliwia uzyskanie patentu (prawa ochronnego/z rejestracji), sprawca, który działając nieumyślnie oznacza towary podrobionym znakiem towarowym w celu wprowadzenia ich do obrotu lub wprowadza je do obrotu, wprowadzający do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony. Źródło: W. Kotarba

107 Grzywnie lub karze aresztu podlega:
ten kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza przedmioty nie chronione patentem (prawem ochronnym/ z rejestracji), napisami lub rysunkami mającymi wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, ten kto przedmioty chronione, z wiedzą o mylnym ich oznaczeniu wprowadza do obrotu albo do celów obrotu przygotowuje lub przechowuje, albo w ogłoszeniach, zawiadomieniach lub w inny sposób podaje wiadomości mające wywołać mniemanie, że przedmioty te korzystają z ochrony prawnej. Źródło: W. Kotarba

108 Grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do 1 roku grożą za:
przypisywanie sobie autorstwa albo wprowadzanie w błąd innej osoby co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego albo w inny sposób naruszanie prawa twórcy projektu wynalazczego. Źródło: W. Kotarba

109 Grzywnie, ograniczeniu wolności albo pozbawieniu wolności do lat 2 podlega ten kto:
przypisuje sobie autorstwo albo wprowadza w błąd inne osoby co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego albo w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego mając na celu osiągnięcie korzyści majątkowej lub osobistej, nie będąc uprawnionym do uzyskania prawa wyłącznego zgłasza cudzy wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub cudzą topografię układu scalonego w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, ujawnia uzyskaną informację o cudzym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym albo cudzej topografii układu scalonego lub w inny sposób uniemożliwia uzyskanie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do obrotu. Źródło: W. Kotarba

110 Grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3:
Dla tego, kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania Kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie. Źródło: W. Kotarba

111 Karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 podlega:
sprawca, który uczynił sobie z popełnienia przestępstwa polegającego na oznaczaniu towarów podrobionym znakiem towarowym w celu wprowadzenia ich do obrotu lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do obrotu, stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości

112 Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedmiot będący nośnikiem utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępczą, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do lat 5. Źródło: W. Kotarba

113 Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie - grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku . Jeśli w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - pozbawienie wolności do lat 3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu albo działalność przestępczą, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Źródło: W. Kotarba

114 Kto wytwarza urządzenia lub ich komponenty przeznaczone do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworu lub przedmiotów praw pokrewnych albo dokonuje obrotu takimi urządzeniami lub ich komponentami albo reklamuje je w celu sprzedaży lub najmu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Kto posiada, przechowuje lub wykorzystuje urządzenia lub ich komponenty, o których wyżej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku. Kto uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie prawa do kontroli korzystania z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu lub wideogramu albo odmawia udzielenia informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku. Źródło: W. Kotarba

115 Przepadek mienia Jeżeli sprawca, uczynił sobie z popełnienia przestępstwa polegającego na: oznaczaniu towarów podrobionym znakiem w celu wprowadzenia ich do obrotu lub na wprowadzaniu oznaczonych takim znakiem towarów do obrotu, stałe źródło dochodu albo dopuszczał się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, sąd orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa towarów pochodzących z przestępstwa oraz materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. W innych przypadkach sąd może orzec przepadek mienia. W wypadku skazania za czyny naruszające prawa autorskie i pokrewne sąd orzeka lub może orzec przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy. Źródło: W. Kotarba

116 Ściganie sprawców Na wniosek pokrzywdzonego w przypadku przestępstw polegających na: przypisywaniu sobie autorstwa albo wprowadzaniu w błąd innych osób co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego albo w inny sposób naruszaniu praw twórcy projektu wynalazczego, naruszaniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej praw twórcy projektu wynalazczego, zgłaszaniu nie będąc do tego uprawnionym, cudzego wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, ujawnianiu informacji o cudzym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym albo topografii układu scalonego lub w inny sposób uniemożliwianiu uzyskanie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, oznaczaniu towarów podrobionych znakiem towarowym w celu wprowadzenia ich do obrotu lub na wprowadzaniu oznaczonych takim znakiem towarów do obrotu. Źródło: W. Kotarba

117 Ściganie z urzędu lub na wniosek pokrzywdzonego możliwe jest:
w stosunku do sprawcy, który uczynił sobie z popełnienia przestępstwa, polegającego na oznaczaniu towarów podrobionym znakiem towarowym, stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, w stosunku do osób, które w celu wprowadzenia do obrotu oznaczają towary w sposób mający wywołać mniemanie, że przedmioty te korzystają z ochrony, w stosunku do osób, które wprowadzają do obrotu towary oznaczone w taki sposób, który sugeruje, że korzystają one z ochrony prawnej. Źródło: W. Kotarba


Pobierz ppt "Znaki towarowe, handlowe, usługowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google