Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kluczowe czynniki sukcesu zidentyfikowanie szans rynkowych i podjęcie ryzyka dostarczenie w krótkim czasie produktu dostosowanego do potrzeb rynku (skuteczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kluczowe czynniki sukcesu zidentyfikowanie szans rynkowych i podjęcie ryzyka dostarczenie w krótkim czasie produktu dostosowanego do potrzeb rynku (skuteczne."— Zapis prezentacji:

1 1 Kluczowe czynniki sukcesu zidentyfikowanie szans rynkowych i podjęcie ryzyka dostarczenie w krótkim czasie produktu dostosowanego do potrzeb rynku (skuteczne zarządzanie projektami) zminimalizowanie kosztów ponoszonego ryzyka (zarządzanie ryzykiem)

2 2 Zarządzanie poprzez projekty Organizacja musi reagować na potrzeby i wyzwania rynku i ustawicznie wprowadzać zmiany - ciągła zmiana Każda zmiana niesie w sobie nie tylko szanse, ale i ryzyko Cele i korzyści biznesowe są osiągane poprzez projekty - orientacja na projekty powinna być podstawowym elementem strategii

3 3 Ryzyko w projekcie Projekt jest próbą wykorzystania pewnej szansy - z każdą szansą związane jest ryzyko Nie ma projektów bez ryzyka!

4 4 Definicje ryzyka RYZYKO jest to zobiektywizowana niepewność wystąpienia niepożądanego zdarzenia RYZYKO jest potencjalnym, niepożądanym zdarzeniem, które może spowodować, że cele projektu nie zostaną osiągnięte RYZYKO jest to zdarzenie zidentyfikowane, którego prawdopodobieństwo wystąpienia można dość dokładnie określić

5 5 Ryzyko w projekcie Zarządzaj ryzykiem – inaczej ryzyko będzie zarządzało Tobą! To, czego się spodziewamy, rzadko się zdarza. To, czego się najmniej spodziewamy, najczęściej będzie miało miejsce

6 6 Ryzyko w projekcie Ryzyko trzeba identyfikować i analizować przed rozpoczęciem projektu, potem jest za późno – realizacja projektu się przeciąga. Ale ten proces trwa aż do zakończenia projektu! Grupy są szczególnie podatne na lekceważenie ryzyka!

7 7 Zarządzanie ryzykiem Dostrzeganie zagrożeń, określanie wielkości i zakresu ryzyka oraz podejmowanie prób uniknięcia go lub zmniejszenia jego wpływu. Umiejętność przewidywania tego, co nieoczekiwane, i radzenia sobie z tym, co nas spotyka

8 8 Zarządzanie ryzykiem Każda metodologia zarządzania ryzykiem – robota papierkowa Ale to się opłaci – bo brak zarządzania ryzykiem kosztuje znacznie więcej

9 9 Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem KOSZTUJE ! BRAK systematycznego podejścia do zarządzania ryzykiem projektu KOSZTUJE BARDZO DUŻO ! Niezbędny jest KOMPROMIS Zadaniem kierownika projektu jest wybór poziomu ryzyka właściwego dla specyfiki projektu i spodziewanych korzyści

10 10 Zarządzanie ryzykiem Nie ma projektów bez ryzyka (nie rezygnuje się z projektu, który ma dużą wartość, tylko dlatego, że jest ryzykowny) Akceptujemy tylko te projekty, które mają akceptowalny poziom ryzyka

11 11 Cele zarządzania ryzykiem Maksymalizacja efektu zdarzeń pozytywnych i minimalizacja zdarzeń negatywnych Zwiększenie szans powodzenia projektu

12 12 Cele zarządzania ryzykiem Pomoc w lepszym określeniu celów projektu (terminu, kosztu, jakości) Umożliwienie lepszego zarządzania projektem, uwzględniającego zmiany Dostarczenie udziałowcom informacji o ryzyku projektu Ułatwienie podejmowania decyzji dzięki lepszej znajomości projektu

13 13 Zarządzanie ryzykiem projektu Procesy: 1.Identyfikacja ryzyka 2.Kwantyfikacja i hierarchizacja ryzyka 3.Planowanie przeciwdziałania ryzyku 4.Kontrola ryzyka i przeciwdziałania ryzyku 5.Dokumentacja doświadczeń (kapitalizacja wiedzy)

14 14 Metodyki zarządzania ryzykiem PRINCE 2 –nie zostanie przeoczone nic, co nie spełnia wymogów jakości czy specyfikacji –duży nakład na dokumentację, potrzebne dodatkowe zasoby RAMP ( Risk Analysis and Management of Projects ): –klasyfikacja wszystkich rodzajów ryzyka –ocena ryzyka –ograniczenie ich wpływu na projekt

15 15 Zródła ryzyka Z zewnątrz (polityka, prawo, instytucje) Wewnętrzne – wynikające z właściwości procesu Narzucone – uwarunkowania realizacyjne projektu (uwarunkowania technologiczne, kosztowe, terminowe) Wprowadzone – wynikające z niedostatecznej wiedzy lub zaniedbań w działaniu

16 16 Identyfikacja ryzyka Obszary ryzyka, jakie należy uwzględnić w projekcie –ryzyko techniczne –ryzyko finansowe –ryzyko prawne

17 17 Ryzyko techniczne zakres produktu i projektu harmonogram prac –struktura podziału prac WBS, zależności pomiędzy zadaniami, oszacowanie nakładu prac, efektywność pracy, zarządzanie zasobami, warunki kontraktów, komunikacja w projekcie procedury, technologie normy i standardy (nieznane lub nieuzgodnione) jakość sprzętu, maszyn, urządzeń jakość prac badawczych i rozwojowych

18 18 Ryzyko techniczne zasoby (dostępność, doświadczenie, efektywność pracy) dostawcy i kooperanci (zawodność, dodatkowe koszty, nie wywiązywanie się z gwarancji); części zamienne opakowanie i transport liczba rozmówców ze strony klienta.

19 19 Ryzyko finansowe błędna estymacja kosztów sposób finansowania (kredyty) terminy płatności (nie związane z konkretnym zakresem prac, zmiana stopy procentowej) warunki płatności (ceny ustalone lub korygowane) kursy walut, waluty niewymienialne brak zapłaty po wykonaniu pracy (brak akceptacji, niewypłacalność) kary (ryczałt, ograniczenia)

20 20 Ryzyko finansowe zerwanie lub przerwanie umowy pozwanie przez klienta (kary, ukryte wady) problemy społeczne, decyzje rządu i urzędów centralnych przepisy podatkowe (także zagraniczne) odpowiedzialność cywilna, lokalne przepisy bezpieczeństwa, ochrona

21 21 Ryzyko prawne obowiązujący język obowiązujące prawo lokalizacja wady dokumentów własność przemysłowa (technologie, know-how) kto rozsądza interwencja osób trzecich decyzje rządu i urzędów centralnych (przepisy)

22 22 Podejście do identyfikacji ryzyka Obszary ryzyka zależą od tego, co jest zasadniczym celem projektu, np. –szybkie dostarczenie produktu na rynek –dostarczenie produktu najwyższej jakości –dostarczenie produktu w pełni akceptowanego przez klienta (obszarem ryzyka jest zmiana oczekiwań klienta)

23 23 Podejście do identyfikacji ryzyka zależy od rodzaju spodziewanych korzyści –osiągnięcie zysku –zdobycie doświadczenia –uzyskanie mocnej pozycji na rynku różnice celów poszczególnych udziałowców projektu (np. głównie zysk – głównie prestiż) stanowią obszar ryzyka całego projektu

24 24 Identyfikacja ryzyka - dane wejściowe opis produktu (wypróbowana technologia czy innowacje) lista kooperantów i dostawców (wiarygodność) SPP, oceny kosztów i czasu trwania zadań lista zadań z przydzielonymi zasobami, harmonogram lista trudno zastępowalnych członków zespołu, zapracowanych i rozrywanych członków zespołu dane historyczne o projektach i ryzyku (firma lub pracownik, dokument lub pamięć) dane o podobnych projektach

25 25 Identyfikacja ryzyka – narzędzia wywiady z udziałowcami projektu burze mózgów listy kontrolne (checklist) – specyficzne dla branży audyty produktu i procesów projektu indywidualne zgłoszenia (zaangażowanie każdego członka zespołu, klientów i dostawców w zarządzanie ryzykiem) eksperci (grupa delficka) Diagram Ishikawy (rybi szkielet)

26 26 Identyfikacja ryzyka – narzędzia (WYWIADY) osoba prowadząca wywiad musi dobrze znać dziedzinę cele wywiadu jasno określone i akceptowane przez obie strony pytania otwarte (swobodne wypowiedzi rozmówcy) nie dłużej niż 2 godziny brak konfrontacji jasna i rzeczowa dokumentacja

27 27 Identyfikacja ryzyka – narzędzia (BURZA MÓZGÓW) chodzi też o ilość celem jest nie rozwiązanie problemu, a identyfikacja ryzyka sesja powinna być ukierunkowana, nie dłuższa niż 2 godz. prowadzący ani żaden z uczestników nie ma prawa do oceny ani przeformułowania zgłaszanych pomysłów

28 28 Identyfikacja ryzyka – narzędzia (GRUPA DELFICKA) wybór grupy ekspertów z firmy i spoza firmy, eksperci nie mają kontaktu między sobą, może nawet o sobie wzajemnie nie wiedzą każdy ekspert jest pytany o możliwe ryzyka każdy ekspert otrzymuje wszystkie odpowiedzi i może zmodyfikować swoją proces jest powtarzany

29 29 Narzędzia identyfikacji ryzyka Lista kontrolna (IT) Obszar kontaktów z klientem –umowy –wymagania Obszar oprogramowania –Programowanie –Wymagania –Testowanie Obszar kwalifikacji zespołu –Kwalifikacje –Szkolenia

30 30 Narzędzia identyfikacji ryzyka SPP Przykład: porządkowanie ogrodu Uporządkować ogród Dojazd Skosić trawęPrzyciąć żywopłot

31 31 Identyfikacja ryzyka - wyniki nazwa (identyfikator) ryzyka symptomy ryzyka (trigger) opis ryzyka (na czym będzie polegało); wpływ na poszczególne elementy projektu (zasięg oddziaływania) zależność od innych ryzyk (wykluczanie, wzmacnianie, przenoszenie )

32 32 Kwantyfikacja ryzyka Dla każdego ryzyka trzeba określić –prawdopodobieństwo jego wystąpienia –konsekwencje WARTOŚĆ RYZYKA (1) = (prawdopodobieństwo wystąpienia) x (konsekwencje) Mało prawdopodobne zdarzenie niekoniecznie powinno być pominięte

33 33 Kwantyfikacja ryzyka - prawdopodobieństwo Ocena prawdopodobieństwa –PERT (prawdopodobieństwo nie dotrzymania terminu) i metody pokrewne –Drzewa decyzyjne, diagramy przyczynowo- skutkowe –Symulacja –Gotowe tabele

34 34 Pr-stwo problemuOprogramowanie 0,1już robione w przeszłości 0,3Małe modyfikacje 0,5Większe zmiany 0,7Nowy, złożony projekt 0,9Innowacja Kwantyfikacja ryzyka (prawdopodobieństwo)

35 35 Kwantyfikacja ryzyka - konsekwencje Ocena konsekwencji –ilościowa (np. wysokość kosztów, w tym np. koszty utraconych szans, wielkość kar); –słowna (skutek katastrofalny, krytyczny, marginalny, nieistotny) Narzędzia jak przy prawdopodobieństwie

36 36 Kwantyfikacja ryzyka (konsekwencje) Ryzyko Wpływ na termin za- kończenia Wpływ na koszty Wpływ na jakość Konsek- wencje R1 + 2 miesiące +20%0 Katastro- ficzne R dni +1%-30% Nie- znaczne R3 + 1,5 miesiąca +7%0 duże

37 37 Kwantyfikacja ryzyka – wyniki Przykład klasyfikacji wartości ryzyka –wysokie ryzyko: wartość >5 –średnie ryzyko: wartość od 1 do 5 –niskie ryzyko: wartość od 0 do 1 K O 10 N9 S8 E7 K6 W5 E4 N3 C2 J1 E P R A W D O P O D O B I E Ń S T W O

38 38 Kwantyfikacja ryzyka w złożonych przypadkach ŁĄCZNA WARTOŚĆ WIELU RYZYK = średnia ważona wartości poszczególnych ryzyk ŁĄCZNA WARTOŚĆ RYZYKA Z WIELU TYTUŁÓW = (średnia ważona prawdopodobieństwa) x (średnia ważona konsekwencji) Wagi stosowane są również przy określaniu ryzyka kompleksu złożonego z wielu segmentów

39 39 Przykład: Ocenić wartość ryzyka projektu IT oparty na znanym sprzęcie oprogramowanie podobne do tego, które robiono wcześniej, z małymi modyfikacjami wymieniający dane z bazą danych, która jest tworzona równolegle; awaria spowoduje przesunięcie ważnego kamienia milowego o około 2 miesiące oraz wzrost kosztu projektu o około 8%, będzie istotna dla całości systemu

40 40 Kwantyfikacja ryzyka Dla każdego ryzyka są określane: –prawdopodobieństwo jego wystąpienia –konsekwencje –nasza zdolność do wczesnego wykrycia ( oceniana w skali od 1 - na pewno będziemy o tym wiedzieli dostatecznie wcześnie, do 10 - zupełnie nie do przewidzenia). WARTOŚĆ RYZYKA = (prawdopodobieństwo wystąpienia) x (konsekwencje) x (nasza zdolność do wczesnego wykrycia)

41 41 Przykład Ocenić wartość ryzyka wycieczki rowerowej RyzykoPr-stwoKonsekwencje (1-10) Zdolność do wczesnego wykrycia (1-10) Wartość Guma Samochód Pogoda

42 42 Planowanie przeciwdziałania ryzyku Co można zrobić z ryzykiem? I. Wyeliminować lub zredukować A.normy w ofercie B.ustalony koszt zakupu (ale inne ryzyko: terminowość!) C.zakupy u sprawdzonych dostawców D.terminy płatności związane z zakresem prac E.poprawność umowy F.rozważenie alternatywnych harmonogramów (np. dłuższa analiza wymagań) II. Przenieść na osobę trzecią A.wspólnik B.podwykonawca C.klient D.ubezpieczenie III. Kontrolować A.rezerwy, B.działania korygujące C.osoby odpowiedzialne D.procedury postępowania

43 43 Planowanie i kontrola przeciwdziałania ryzyku - wyniki możliwe sposoby minimalizacji, redukcji, eliminacji, reakcji, różne scenariusze określenie osób odpowiedzialnych za kontrolę danego ryzyka Zapobieganie i minimalizacja ryzyka kosztują. Kosztuje również ryzyko, którego nie da się uniknąć i które zaistnieje. W budżecie należy uwzględnić koszty zarządzania ryzykiem.

44 44 Przykłady zapobiegania i minimalizacji ryzyka Zakres produktu i projektu Problemy polityczne i prawne Ryzyko walutowe Ryzyko stóp procentowych Niewiarygodny partner Nieodpowiedni kierownik Harmonogram, budżet

45 45 Przykłady zapobiegania i minimalizacji ryzyka Harmonogram, budżet –Ukryte zapasy –Przeciąganie się rozpoczęcia projektu –Koszty, które mogą się pojawić, ale nie muszą –Koszty przekroczone –Kwestionowana należność –Nierzetelni dostawcy

46 46 Rezerwy na ryzyko nieprzewidziane wydarzenia (na niepewność) zidentyfikowane ryzyko, wynikająca z oszacowania wartości oczekiwanej kosztów poniesienia ryzyka (rezerwa np. w umowie) bez rezerwy na złą pracę (pomniejszenie zysku) koszty eliminacji, redukcji, przeniesienia ryzyka – w budżecie

47 47 Sposoby ustalania rezerw na ryzyko rezerwa na poziomie portfela projektów rezerwa na poziomie projektu rezerwa na najwyższym poziomie SPP projektu rezerwy przypisane do elementów niższego poziomu SPP (najlepsze rozwiązanie) rezerwy tematyczne (na problemy techniczne, personalne, itp.) Proces zarządzania ryzykiem trwa przez CAŁY CZAS REALIZACJI PROJEKTU

48 48 Korzystanie z rezerw na ryzyko ścisłe procedury, w gestii kierownika projektu lub odpowiedzialnych za pakiety kontrolne zużywanie rezerwy w powiązaniu ze stopniem zaawansowania pakietu kontrolnego uwzględnianie w ACWP pakietów lub osobno uwalniane rezerw po zakończeniu pakietu lub w miarę postępu realizacji (rezerwy niewykorzystane - zamrożone pieniądze, podlegające opodatkowaniu)

49 49 Zarządzanie ryzykiem podczas realizacji projektu Co jakiś czas trzeba zadawać następujące pytania: –czy któreś z ryzyk stało się bądź na pewno stanie rzeczywistością? –czy jakieś ryzyko już przestało nam grozić? –czy pojawiły się nowe ryzyka? –jaki jest wpływ powyższych ustaleń na koszty, czas, jakość, wykorzystanie rezerwy?

50 50 Reakcje na ryzyko w trakcie realizacji projektu Na zimno: systematyczne sprawdzanie prawdziwości założeń Na gorąco (przygotowane na zimno): rezerwa, przesunięcie kamieni milowych, złagodzenie wymagań, modyfikacja zadań i zależności między nimi, wprowadzanie decyzyjnych kamieni milowych

51 51 Kapitalizacja doświadczeń Stworzenie bazy danych o: zidentyfikowanych ryzykach, ich kwantyfikacji i przewidzianych sposobach przeciwdziałania zmaterializowanych ryzykach i zastosowanych sposobach przeciwdziałania procedurze stosowanej przy zarządzaniu ryzykiem w danym projekcie (czy dane są wiarygodne?)

52 52 Metody matematyczne w zarządzaniu ryzykiem projektu Rzadkie zastosowanie modeli matematycznych w analizie ryzyka projektu –bariera pojęciowa i językowa –trudność implementacji –rozdźwięk między teorią i praktyką –konieczność szkoleń

53 53 A jednak modele matematyczne są stosowane polecane przez PMI stosowane w oprogramowaniu, np. Microsoft Project RISK+ w decyzjach inwestycyjnych (NPV, IRR)

54 54 Metody matematyczne w zarządzaniu ryzykiem projektu metody harmonogramowania w warunkach niepewności informacji o czasach trwania poszczególnych zadań (warianty pesymistyczne i probabilistyczne, liczby przedziałowe, liczby rozmyte) metody szacowania wartości oczekiwanych alternatywnych sposobów postępowania, z których każdy zawiera w sobie element niepewności i z których trzeba wybrać jeden metody dopuszczające podawanie kosztów poszczególnych zadań w postaci rozkładu prawdopodobieństwa i szacujące na tej podstawie prawdopodobieństwo zmieszczenia się w zadanym budżecie oraz wysokość niezbędnej rezerwy finansowej

55 55 Sposoby formalnej reprezentacji niepewności i niepełnej wiedzy rachunek prawdopodobieństwa arytmetyka przedziałowa arytmetyka rozmyta

56 56 Zmienna losowa rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej –w przypadku niepowtarzalnych przedsięwzięć nie zawsze znany –musi spełniać silne założenia (również prawdopodobieństwo subiektywne)

57 57 Przykład subiektywnego rozkładu prawdopodobieństwa Jakie wartości wchodzą w ogóle w grę? Odpowiedź – 3, 4, 5 Jak są prawdopodobne: 3 z prawdopodobieństwem 1/3 4 z prawdopodobieństwem 1/2 5 z prawdopodobieństwem 1/3 Założenia nie są spełnione

58 58 Rachunek prawdopodobieństwa w analizie ryzyka projektu jeśli założenia są fałszywe, wyniki będą dawały wrażenie precyzyjności, ale będą nieprawdziwe

59 59 Arytmetyka przedziałowa przedział [a,b] zawierający wszystkie możliwe wartości lepiej przyznać się do niewiedzy i otrzymać adekwatne wyniki, niż otrzymać wyniki mylące działania arytmetyczne bardzo proste

60 60 Arytmetyka rozmyta modelowanie stwierdzeń około 1000 decydent określa, na ile możliwe jest wystąpienie dowolnej wartości działania arytmetyczne bardzo proste dużo słabsze założenia niż przy zmiennych losowych

61 61 Przykład liczby rozmytej koszt projektu około , czyli (900,1000,1100, 1200) liczby z przedziału [1000,1100] możliwe w największym stopniu 900 i 1200 już w zasadzie niemożliwe

62 62 Możliwość modelowania opinii wielu ekspertów (900,1000,1100, 1200) [900,1200] - opinia najostrożniejszego eksperta [1000,1100] - opinia eksperta najlepiej poinformowanego

63 63 wejście: rozkłady czasów trwania zadań, rozkłady kosztów zadań wyjście: rozkład czasu trwania projektu, rozkład całkowitego kosztu projektu, prawdopodobieństwo przekroczenia terminu, prawdopodobieństwo przekroczenia budżetu Symulacja

64 64 Przykład symulacji czasu trwania

65 65 Metody matematyczne w zarządzaniu ryzykiem Rozkład prawdopodobieństwa zmieszczenia się w budżecie + rezerwa PRAWDOPODOBIEŃSTWO KOSZT budżet rezerwa ryzyko Prawdopodobieństwo sukcesu, jeśli rezerwa Rezerwa 0, , , , ,

66 66 wejście: czas trwania, przepływy (probabilistyczne, przedziałowe, rozmyte), stopa dyskontowa (probabilistyczna, przedziałowa, rozmyta), wyjście: probabilistyczne, przedziałowe, rozmyte NPV, IRR... Analiza ryzyka projektów inwestycyjnych

67 67 przepływy w kolejnych latach: –[-2000,-2000], [-1000,500], [-700,0], [-100,1100], [-1000,1000], [400,500], [2800,3100], [1500,2000], [1600,2100] stopa dyskontowa: [16%,19%] NPV: [-1897,2547] ryzyko przyjęcia projektu nieopłacalnego (NPV<0) : 43%. Przykład analizy ryzyka inwestycji (przedziały)

68 68 Metoda EMV (oczekiwanej wartości monetarnej) Alternatywa 1: Alternatywa 2: Oparcie decyzji w projekcie na kryterium maksymalizacji EMV, gwarantuje zysk z projektu większy niż przy jakimkolwiek innym kryterium. Możliwość wyceny straty z tytułu wykluczających się ryzyk RezulatP-oZyskEMV orzeł0,510 zł5 zł reszka0,5- 8 zł-4 zł suma1 1 zł RezulatP-oZyskEMV Czerwony0,414 zł5,6 zł Zielony0,6- 9 zł-5,4 zł Suma1 0,2 zł

69 69 Metody matematyczne w zarządzaniu ryzykiem Metoda drzew decyzyjnych Decyzja Zdarzenie losowe P1 P2 ALBO

70 70 Metoda drzew decyzyjnych

71 71 Niebezpieczeństwa metod matematycznych wrażenie dokładności i precyzji, nie zawsze uzasadnione elementy trudno wyrażalne w liczbach wartość oczekiwana ma sens tylko w przypadku decyzji powtarzalnych trudno podać rozkład prawdopodobieństwa (szacowania przedziałowe i rozmyte) Zastosowanie metod matematycznych kosztuje

72 72 Metody matematyczne w zarządzaniu ryzykiem modele matematyczne pozwalają formalizować niepełną wiedzę i analizować ryzyko związane z nieznajomością przyszłości model matematyczny nie musi oznaczać naciągania rzeczywistości do teorii


Pobierz ppt "1 Kluczowe czynniki sukcesu zidentyfikowanie szans rynkowych i podjęcie ryzyka dostarczenie w krótkim czasie produktu dostosowanego do potrzeb rynku (skuteczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google