Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SA Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII Prof. dr hab. inż. Mirosław Miller.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SA Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII Prof. dr hab. inż. Mirosław Miller."— Zapis prezentacji:

1 WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SA Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII Prof. dr hab. inż. Mirosław Miller KONFERENCJA I III SEMINARIUM SIECI BIOTECH Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

2 KONFERENCJA I III SEMINARIUM SIECI BIOTECH DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII ŚRODOWISKO PRODUKCJI ŻYWNOŚCI, JEJ JAKOŚĆ, WARTOŚĆ NUTRACEUTYCZNA I BIOMEDYCZNA W ŚWIETLE POSTĘPU TECHNOLOGICZNEGO I ŚWIADOMOŚCI KONSUMENTÓW PROWADZĄCY: TADEUSZ TRZISZKA

3 OBSZARY ZAGADNIEŃ MERYTORYCZNYCH 1.Nutraceutyki, żywność prozdrowotna, preparaty biomedyczne (7 referatów) 2.Utrwalanie żywności i systemy opakowań ( 3 referaty) 3.Produkty regionalne i ekologiczne (1 referat) 4.Jakość i bezpieczeństwo żywności (1 referat) 5.Edukacja żywieniowa (2 referaty) 6.Platformy technologiczne ŻYWNOŚC DLA ŻYCIA

4 EUROPEJSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA ŻYWNOŚC DLA ŻYCIA European Technology Platform on Food for Life Wytwarzanie produktów prozdrowotnych Promowanie zmian w diecie i stylu życia Poprawa jakości życia obywateli

5 EUROPEJSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA ŻYWNOŚC DLA ŻYCIA BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM ŻYWNOŚCI ŻYWNOŚĆ I ZDROWIE ŻYWNOŚĆ; JAKOŚĆ I PRODUKCJA ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA ŻYWNOŚĆ I KONSUMENT KOMUNIKACJA, TRENING I TRANSFER TECHNOLOGII

6 ŻYCZĘ OWOCNYCH OBRAD I SZEROKIEGO PRZEPŁYWU INFORMACJI

7 ŁAŃCUCH PRODUKCJI ŻYWNOŚCI W ASPEKCIE WYMAGAŃ PRAWNYCH UE Prof. Tadeusz Trziszka Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Wydział Nauk o Żywności Akademia Rolnicza we Wrocławiu

8 PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ CZŁOWIEK KONSUMENT KLIENT ZDROWIE ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWO

9 1.Rozporządzenie 178/2002, dot. ogólnych zasad i wymagań prawa żywnościowego w zakresie bezpieczeństwa; 2. Rozporządzenie 852/2004, dot. higieny żywności; 3. Rozporządzenie 853/2004, dot. zasad prawnych dla żywności pochodzenia zwierzęcego; 4. Rozporządzenie 854/2004, dot. regulacji prawnych dla organizacji w zakresie oficjalnych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do konsumpcji. 5. Rozporządzenie 882/2004, dot. kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. EUROPEJSKIE PRAWO ŻYWNOŚCIOWE

10 Obszary wiejskie Rol nict wo Medycyna Przetwórstwo surowców i dystrybucja produktów Profilaktyka Zdrowie i życie Środowisko Bezpieczeństwo i jakość żywności konsumentkonsument klientklient pacjentpacjent człowiekczłowiek Produkcja rolna Środowisko naturalne DOBROSTAN ZWIERZĄT

11

12 WSPÓŁZALEŻNOŚĆ DZIAŁAŃ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI GHP/GMP HACCP QACP ISO 9000, 22000 TQM Podstawowe wymagania Bezpieczeństwo żywności Wszystkie Atrybuty jakości żywności Optymalne funkcjonowanie organizacji GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna GHP – Dobra Praktyka Higieniczna HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli QACP – System Punktów Kontrolnych Zapewniających Jakość Normy z serii ISO 9000 oraz ISO 22000 Kompleksowe Zarządzanie Jakością – TQM

13 Traceability Tracking & Tracing Tracking śledzenie kierunkowe ( informacje rutynowe) Tracing śledzenie zwrotne ( procedury nadzoru nad produktem) Traceability jako sposób identyfikacji i identyfikalności produktu * Tracking - możliwość określenia w każdym momencie pochodzenia produktu, każdego dodatku i rodzaju procesu zastosowanego w produkcji. * Tracing – możliwość określenia dla każdego produktu czasu i miejsca dostawy i późniejsze jego losy (usprawnienie do wycofania z rynku). * System ten działa w obu kierunkach w łańcuchu żywnościowym: wstecz do surowców i naprzód do odbiorcy końcowego. Jego celem jest bezpieczeństwo produktu w łańcuchu, prostota i przeźroczystość poprzez sprawny system informacji.

14 Śledzenie łańcucha produkcyjnego od surowca do produktu końcowego Śledzenie łańcucha produkcyjnego od produktu końcowego do surowca Dostawca pierwotny Przetwórnia Hurt platforma dystrybucyjna handel detaliczny konsument Surowiec produkt końcowy Tracing i Tracking- relacje między partnerami w łańcuchu dostaw

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

16 ROZWÓJ NAUKI I POSTĘP TECHNOLOGICZNY W PRZEMYŚLE ŻYWNOŚCIOWYM W ASPEKCIE ŚWIADOMSCI SPOŁECZNEJ Prof. Tadeusz Trziszka Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Wydział Nauk o Żywności Akademia Rolnicza we Wrocławiu

17 NAUKI O ŻYWNOŚCI To wielodyscyplinarny obszar wiedzy. matematyka, chemia, fizyka, biologia z mikrobiologią, prawo, ekonomia Technologia PRZEMYSŁ ŻYWNOŚCIOWY Zaawansowane Technologie TRANSFER WIEDZY, INPLEMENTACJA

18 Gospodarka oparta na wiedzy (Społeczeństwo wiedzy) To Produkcja wiedzy (badania naukowe) Przekazywanie wiedzy (edukacja i procesy szkoleniowe) Rozpowszechnianie wiedzy (technologie informacyjne, komunikacja) Zastosowania wiedzy w procesach innowacyjnych.

19 Gospodarka oparta na wiedzy oraz społeczeństwo wiedzy sprawiają, że uniwersytety poza realizowaniem podstawowej misji produkowania i przekazywania wiedzy muszą m.in.: -Angażować się w życie społeczności lokalnych -Być głównym źródłem wiedzy eksperckiej -Stawać się miejscem dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami a społeczeństwem i gospodarką (przemysłem).

20 UCZELNIE – GOSPODARKA ASYMILICJA WIEDZY I JEJ DYNAMICZNA PROGRESJA NOWOCZESNA EDUKACJA

21 INTERNACJONALIZACJA EDUKACJI Mobilność studentów i naukowców Atrakcyjne pole rozwoju Budowanie nowej świadomości Uniwersytety / współpraca międzynarodowa Pozycja i znaczenie na arenie światowej Uczestnictwo w sieciach międzynarodowych (sieci edukacyjne, projekty badawcze)

22 Kontakty z absolwentami Współpraca z gospodarką

23 Produktem końcowym uniwersytetów i innych wyższych uczelni są absolwenci i wyniki badań naukowych (patenty, licencje, publikacje, konferencje itp.). Najistotniejszym staje się zharmonizowanie badań naukowych z wprowadzaniem ich wyników do systemu edukacji.

24 Wartościowe wyniki żmudnych badań pozostają często nieznane, nawet po ich opublikowaniu Problem ten występuje często w uniwersytetach opartych na systemie tradycyjnym, gdzie produktem końcowym badań jest publikacja, a nie wdrożenie wyników. Procedura wdrożenia jest kosztowna

25 System edukacji (oparty na programach) powinien być połączony z oceną efektów kształcenia, co związane jest ze zmianami organizacyjnymi -Programy powinny być zorientowane bardziej na studentów niż na prowadzących zajęcia. -Pracownicy dydaktyczni powinni odchodzić od roli wykładowców i stawać się trenerami, pomagającymi studentom w procesie nauczania. Audytor KRYTE RIA

26 Transfer wiedzy high tech z uniwersytetów do przemysłu powinien odbywać się z wykorzystaniem ogniw pośrednich. Parki technologiczne ( gdzie wiedza i wyniki akademickie w formie patentów i publikacji mogą być przekształcone w nowe produkty rynkowe cechujące się wysoką wartością technologiczną). Firmy typu spin off służą do transferu wiedzy. Transfer wiedzy służy polaryzacji nauki, rozwojowi wysokich technologii oraz podniesienia atrakcyjności regionów. Transfer wiedzy stanowi wartość dodaną do obecnej pozycji i rozwoju krajów UE

27 Akademickie środowisko Wrocławia może służyć jako doskonały przykład postępującej integracji badań naukowych ukierunkowanych na wdrażanie wyników.

28 Jednostką doskonale integrującą środowisko Wrocławia, Dolnego Śląska, a także innych regionów Polski jest Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii

29 W roku 1998 władze miasta, niektóre podmioty środowiska nauki i biznesu Wrocławia, w tym Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska i Akademia Rolnicza we Wrocławiu powołały do życia Wrocławski Park Technologiczny (WPT SA), który staje się silną instytucją wykorzystującą wysokie technologie oraz transfer wiedzy.

30 WARTO ZASTANOWIĆ SIĘ NAD NOWĄ FORMUŁĄ TRANSFERU WIEDZY Z UCZELNI DO GOSPODARKI ABY WDRAŻAĆ INNOWACYJNOŚĆ I ROZWIJAĆ KONKURENCYJNĄ GOSPODARKĘ TRZEBA ODWAGI ABY NIE BYŁO ZA PÓŹNO !!!

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SA Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII Prof. dr hab. inż. Mirosław Miller."

Podobne prezentacje


Reklamy Google